PARTNER BLOGA:

Jak umyć samochód? Bez zarysowań i zacieków

Przewiń w dół

Mycie samo­cho­du to wbrew pozo­rom skom­pli­ko­wa­ny i wyma­ga­ją­cy nie­co wpra­wy pro­ces.

Mycie samo­cho­du poma­ga zadbać o jego dobry wygląd i kon­dy­cję. Jak jed­nak dobrze umyć auto, aby unik­nąć zary­so­wań i zacie­ków na karo­se­rii? Pod­po­wia­da­my, jak powin­no wyglą­dać pra­wi­dło­we ręcz­ne mycie samo­cho­du

Słowo wstępu

Na począt­ku trze­ba pod­kre­ślić, że mycie samo­cho­du wyma­ga odpo­wied­nie­go miej­sca. Nie może­cie wycią­gnąć szczot­ki i wia­der­ka i umyć auta pod blo­kiem — to wbrew prze­pi­som. Naj­le­piej, jeśli mycie odby­wać będzie się w miej­scu zada­szo­nym, a przy­naj­mniej zaciem­nio­nym. W upa­le i na peł­nym słoń­cu samo­cho­du nie myje­my — nakła­da­ne na roz­grza­ną karo­se­rię kosme­ty­ki szyb­ko wypa­ru­ją, a my będzie­my uże­rać się z cięż­ki­mi do usu­nię­cia zacie­ka­mi. Aby unik­nąć przy­pad­ko­wych zary­so­wań, a przy oka­zji ochro­nić skó­rę dło­ni przed żrą­cy­mi środ­ka­mi, war­to pozbyć się wszel­kich ozdób z ręki (obrącz­ki, pier­ścion­ki, opa­ski) i zało­żyć jed­no­ra­zo­we ręka­wicz­ki latek­so­we.

Co przy­da nam się do umy­cia samo­cho­du?

 • szam­pon
 • cie­pła woda
 • dwa wia­der­ka
 • ręka­wi­ca lub gąb­ka do mycia
 • płyn do mycia felg
 • szczot­ka do felg
 • ręcz­ni­ki z mikro­fi­bry (opty­mal­nie kil­ka sztuk)
 • wosk z apli­ka­to­rem

Mycie felg

Mycie samo­cho­du zaczy­na­my od felg. Dla­cze­go? To na nich gro­ma­dzi się naj­cięż­szy do usu­nię­cia brud, taki jak zapie­czo­ny pył z kloc­ków hamul­co­wych, guma i smo­ła.

Nie będzie łatwo - felgi to często najmocniej zabrudzony element mytego samochodu
Nie będzie łatwo — fel­gi to czę­sto naj­moc­niej zabru­dzo­ny ele­ment myte­go samo­cho­du

Aby pora­dzić sobie z taki­mi zabru­dze­nia­mi, nie­oce­nio­ny będzie spe­cjal­ny płyn. Któ­ry z nich wybrać? Wszyst­ko zale­ży od potrzeb i budże­tu, pod­po­wie­dzi może­cie szu­kać w naszym porów­na­niu pły­nów do mycia felg.

Brud­ną fel­gę spry­sku­je­my pły­nem do mycia. Co waż­ne, fel­ga powin­na być sucha — wcze­śniej­sze ich zmo­cze­nie spra­wi, że płyn się roz­cień­czy i szyb­ko spły­nie, co znacz­nie pogor­szy efek­ty. Po dokład­nym pokry­ciu brud­nej fel­gi pły­nem, cze­ka­my kil­ka minut, aż płyn roz­pu­ści zaschnię­ty brud. Łatwo zauwa­żyć to po uży­ciu moc­niej­szych deter­gen­tów, w któ­rych zauwa­żyć moż­na efekt “krwa­wie­nia”. Gdy pierw­sza war­stwa bru­du zosta­nie zmięk­czo­na, przy­stę­pu­je­my do czysz­cze­nia mecha­nicz­ne­go — szczot­ką do felg lub spe­cjal­nym pędzel­kiem. Istot­ne jest, aby dokład­nie prze­trzeć wszyst­kie ramio­na fel­gi, jej zała­ma­nia i wnę­ki. Im bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny wzór fel­gi, tym wię­cej zacho­du.

Deta­le są bar­dzo istot­ne, gdyż nic nie psu­je efek­tu koń­co­we­go sku­tecz­niej, niż pozo­sta­wio­ne przy­pad­kiem nie­do­my­te miej­sce.

 

Po pokry­ciu pły­nem i czysz­cze­niu szczot­ką przy­stę­pu­je­my do płu­ka­nia fel­gi czy­stą, cie­płą wodą pod ciśnie­niem. Czy woda musi być cie­pła? Nie, ale jest to zale­ca­ne, gdyż lepiej pora­dzi sobie ona z roz­pusz­cze­niem bru­du.

Dokładnie widać którędy uciekał brud z felgi...
Dokład­nie widać któ­rę­dy ucie­kał brud z fel­gi…

Dokład­ne umy­cie fel­gi, szcze­gól­nie po cięż­kim okre­sie zimo­wym, cza­sa­mi będzie wyma­gać powtó­rze­nia całe­go pro­ce­su. Ponow­nie zatem nakła­da­my płyn i cze­ka­my kil­ka minut. Do pozby­cia się zabru­dzeń w wyjąt­ko­wo cięż­kich miej­scach lub np. na ran­cie fel­gi, może­my wyko­rzy­stać szczo­tecz­kę do zębów. Waż­ne, aby mia­ła ona mięk­kie wło­sie, co pozwo­li unik­nąć przy­pad­ko­wych zary­so­wań. Po szczot­ko­wa­niu ponow­nie płu­cze­my fel­gę — jeśli jest czy­sta, może­my zająć się kolej­nym kołem w samo­cho­dzie. Pamię­taj­cie, aby nie brać się za wszyst­kie fel­gi jed­no­cze­śnie — nało­żo­ny płyn przed szczot­ko­wa­niem nie może zaschnąć i wypa­ro­wać.

Mycie karoserii

Gdy koła samo­cho­du są już wyczysz­czo­ne, przy­stę­pu­je­my do mycia karo­se­rii. Ponie­waż opi­su­je­my dzi­siaj pro­ces mycia, a nie przy­go­to­wa­nia powierzch­ni do pole­ro­wa­nia czy nakła­da­nia dro­giej powło­ki cera­micz­nej, pomi­ja­my takie kro­ki jak dekon­ta­mi­na­cja czy glin­ko­wa­nie, poma­ga­ją­ce usu­nąć bar­dziej upo­rczy­wy brud taki jak guma czy smo­ła.

Przy myciu karo­se­rii samo­cho­du dosko­na­le spraw­dza się aktyw­na pia­na, dokład­nie pokry­wa­ją­ca wszyst­kie ele­men­ty. Osa­dze­nie się pia­ny na aucie i jej bar­dzo powol­ne ście­ka­nie spra­wia, że zaschnię­ty brud jest roz­pusz­cza­ny. Ponie­waż pierw­szą war­stwę bru­du usu­wa­my bez uży­cia szczot­ki czy gąb­ki, unik­nie­my tym samym poważ­nych zary­so­wań lakie­ru. Istot­ne jest, aby aktyw­ną pia­nę nakła­dać  na suche auto rucha­mi od góry do dołu.

Po kil­ku minu­tach, gdy pia­na wyko­na już swo­ją pra­cę, przy­stę­pu­je­my do płu­ka­nia. Cie­płą wodą pod ciśnie­niem płu­cze­my samo­chód rucha­mi od dołu do góry, czy­li odwrot­nie, niż nakła­da­li­śmy pia­nę. Pamię­taj­cie przy oka­zji o wypłu­ka­niu cię­żej dostęp­nych zaka­mar­ków, w tym nad­ko­li — po okre­sie zimo­wym potra­fi nagro­ma­dzić się w nich wie­le bru­du.

Jak umyć samochód

Aktyw­ną pia­nę nakła­da­my na suchy samo­chód.
Szam­po­nem myje­my z kolei karo­se­rię zmo­czo­ną wodą, po spłu­ka­niu aktyw­nej pia­ny.

Kolej­nym kro­kiem jest mycie karo­se­rii szam­po­nem do mycia samo­cho­dów. Na ryn­ku ofe­ro­wa­nych jest wie­le rodza­jów — istot­ne, aby zaku­pić szam­pon z neu­tral­nym pH, przez co będzie on deli­kat­niej­szy dla lakie­ru i nało­żo­ne­go wcze­śniej wosku. Do mycia naj­le­piej wyko­rzy­stać ręka­wi­cę z mikro­fi­bry lub spe­cjal­ną gąb­kę — dzię­ki swo­jej nie­re­gu­lar­nej struk­tu­rze wchła­nia­ją one brud do środ­ka, co zmniej­sza ryzy­ko powsta­nia zary­so­wań. Pamię­taj­cie o uży­ciu dużej ilo­ści wody z szam­po­nem, aby zapew­nić gąb­ce dobry poślizg.

Jak umyć samochód

Szam­pon roz­cień­cza­my w cie­płej wodzie, w pro­por­cjach poda­nych przez pro­du­cen­ta na opa­ko­wa­niu. Zmo­czo­ną gąb­ką dokład­nie myje­my wybra­ny ele­ment karo­se­rii (drzwi, maska, dach), po czym gąb­kę płu­cze­my w wia­der­ku z sepa­ra­to­rem zanie­czysz­czeń. Z powo­dze­niem może­cie wyko­rzy­stać stan­dar­do­we wia­der­ka, w takiej sytu­acji naj­le­piej posia­dać jed­nak dwie sztu­ki — w jed­nym wia­drze trzy­ma­my wodę z szam­po­nem i w nim macza­my gąb­kę. Po umy­ciu jed­ne­go ele­men­tu karo­se­rii gąb­kę płu­cze­my w dru­gim wia­der­ku, w któ­rym jest tyl­ko czy­sta woda.

Po umy­ciu całe­go samo­cho­du, co przy spraw­nych ruchach nie powin­no zająć nam wię­cej niż 20 minut, dokład­nie płu­cze­my całą karo­se­rię czy­stą wodą pod ciśnie­niem. Na tym koń­czy­my etap mycia karo­se­rii.

Jak umyć samochód

Suszenie

Wbrew pozo­rom, susze­nie to bar­dzo istot­ny ele­ment w pro­ce­sie mycia samo­cho­du. Jeże­li nie zro­bi­my tego wystar­cza­ją­co szyb­ko i dobrze, wysy­cha­ją­ca woda utwo­rzy nie­przy­jem­ne dla oka zacie­ki. Co nale­ży zro­bić, aby sku­tecz­nie wysu­szyć auto?

Nie­zwy­kle pomoc­ne przy susze­niu auta jest szyb­kie spry­ska­nie go hydro­wo­skiem, któ­ry ma wła­ści­wo­ści osu­sza­ją­ce i wypy­cha wodę. Powsta­łe na karo­se­rii kro­ple łatwiej będzie potem usu­nąć.

Suszenie samochodu

Kolej­ny krok to pozby­cie się wody z zaka­mar­ków takich jak uszczel­ki, klam­ki, łącze­nia ele­men­tów karo­se­rii itd. Naj­le­piej użyć do tego sprę­żo­ne­go powie­trza — ze spe­cjal­ne­go pisto­le­tu lub pusz­ki.

Wodę, któ­ra pozo­sta­ła jesz­cze na samo­cho­dzie, usu­wa­my za pomo­cą mięk­kiej gumo­wej ścią­gacz­ki oraz deli­kat­ne­go ręcz­ni­ka z mikro­fi­bry. Jeśli sko­rzy­sta­my z bar­dzo chłon­nych ręcz­ni­ków z mikro­fi­bry unik­nie­my potrze­by uży­wa­nia ścią­ga­czek, pamię­tać trze­ba wte­dy, że wycie­ra­my naj­pierw pio­no­we powierzch­nie jak błot­ni­ki i drzwi, a dopie­ro na koń­cu takie ele­men­ty jak kla­pa tyl­na, maska czy dach.

W susze­niu zno­wu waż­ne są deta­le — nie zapo­mnij­cie o dokład­nym wytar­ciu pro­gów, spodu luste­rek czy spoj­le­ra, a tak­że uszcze­lek wokół drzwi i bagaż­ni­ka. Na samo­cho­dzie nie mogą zostać żad­ne kro­ple, ponie­waż pozo­sta­ną po nich zacie­ki.

Woskowanie

Jeże­li chce­cie, aby efekt mycia samo­cho­du utrzy­mał się dłu­żej, a lakier nabrał jesz­cze lep­sze­go i zdrow­sze­go wyglą­du, po umy­ciu i osu­sze­niu nawo­skuj­cie swo­je auto. Rodza­jów wosków jest cała masa, podob­nie jest z cena­mi. My wybra­li­śmy japoń­ski twar­dy wosk Meta­li­ca Hard Paste mar­ki Soft99.

Wosku­je­my umy­ty i dokład­nie wysu­szo­ny samo­chód, naj­le­piej w zacie­nio­nym i chro­nio­nym przed wia­trem miej­scu.

Pro­ces wosko­wa­nia samo­cho­du jest cał­kiem pro­sty — na spe­cjal­ny gąb­ko­wy apli­ka­tor nakła­da­my nie­wiel­ką ilość wosku, po czym roz­pro­wa­dza­my go pro­sty­mi rucha­mi góra/dół na jeden, wybra­ny ele­ment samo­cho­du. Wosk nale­ży ener­gicz­nie wetrzeć w lakier, co zagwa­ran­tu­je nam final­nie lep­szy połysk.

Woskowanie samochodu

Po odcze­ka­niu kil­ku minut wosk powi­nien zacząć prze­sy­chać, two­rząc na karo­se­rii deli­kat­ną, bia­łą powło­kę. To znak, że nale­ży przy­go­to­wać się do prze­tar­cia wosku. Za pomo­cą mięk­kie­go ręcz­ni­ka z mikro­fi­bry dokład­nie pole­ru­je­my ele­ment, na któ­rym wosk zdą­żył już prze­schnąć — zauwa­ży­cie zapew­ne, że dokład­ne jego wytar­cie wyma­ga spo­ro pra­cy, ale nie siły. Jeże­li wło­ży­cie w pole­ro­wa­nie nie­co ener­gii i cza­su, efekt będzie zauwa­żal­ny natych­miast — nawo­sko­wa­na i prze­tar­ta ręcz­ni­kiem część karo­se­rii powin­na lśnić i mieć żyw­szy kolor.

Woskowanie samochodu

Czy wspo­mi­na­łem już o deta­lach? 😉 Jak przy każ­dym kro­ku, tak­że i przy wosko­wa­niu istot­na jest pre­cy­zja. Pamię­taj­cie o nało­że­niu i spo­le­ro­wa­niu wosku z każ­de­go ele­men­tu, tak­że dołu drzwi, pro­gów czy bocz­nych luste­rek.

Każ­de kolej­ne mycie samo­cho­du, któ­ry został nawo­sko­wa­ny, będzie o wie­le szyb­sze, łatwiej­sze i bez­piecz­niej­sze dla lakie­ru auta. To kolej­ny argu­ment za tym, aby w ten spo­sób zabez­pie­czać karo­se­rię.

Woskowanie samochodu

Wykończenie i detale

Aby efekt mycia był w peł­ni zado­wa­la­ją­cy, war­to na koniec zająć się kil­ko­ma deta­la­mi. Koń­ców­ki wyde­chu może­cie z powo­dze­niem wyczy­ścić z pomo­cą pasty do chro­mów. Nale­ży nało­żyć pastę na wydech, po czym dokład­nie wypo­le­ro­wać go szmat­ką z mikro­fi­bry. Efekt kil­ku­mi­nu­to­wej pra­cy napraw­dę robi wra­że­nie.

Kolej­ny szcze­gół, któ­ry popra­wi wygląd samo­cho­du po myciu, to opo­ny. Aby nadać lep­szy i śwież­szy wygląd gumie nale­ży wyko­rzy­stać czer­ni­dło do opon, któ­re nale­ży nakła­dać na ide­al­nie suchą powierzch­nię. Nie tyl­ko uwy­dat­ni ono bar­wę, ale tak­że popra­wia kon­dy­cję i zabez­pie­czy gumę, z któ­rej opo­ny są wyko­na­ne.

Czernidło do opon

Finał

Koniec! Po zaję­ciu się fel­ga­mi, umy­ciu karo­se­rii, wysu­sze­niu, wosko­wa­niu i dopiesz­cze­niu deta­li, samo­chód jest w koń­cu czy­sty. Ile to wszyst­ko zaj­mu­je cza­su? Dla wpraw­nej oso­by to godzi­na pra­cy, laik przy całym pro­ce­sie może spę­dzić jed­nak całe nie­dziel­ne popo­łu­dnie. Dużo zale­ży od stop­nia zabru­dze­nia auta oraz tego, jak bar­dzo przy­kła­da­my się do pra­cy. Final­ny efekt jest jed­nak wart poświę­ce­nia i cza­su — auto nie tyl­ko świet­nie się pre­zen­tu­je, ale tak­że dzię­ki wosko­wa­niu dłu­żej zacho­wa swój świe­ży wygląd.

Jak umyć samochód?
Czy­sta, nawo­sko­wa­na i zado­wo­lo­na Świn­ka, goto­wa do dro­gi 😉

Za pomoc w reali­za­cji mate­ria­łu dzię­ku­je­my
myj­ni ręcz­nej WASH & GO Adam Sero­ka z War­sza­wy (ul. Tanecz­na 71).
Wash & Go Adam Seroka

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

 • 127
 •  
 •