PARTNER BLOGA:

Czym jeździmy? Nasze rodzinne daily do upalania na torze

Przewiń w dół

Mimo powięk­sze­nia rodzi­ny nie dali­śmy się upchnąć do kom­bi w die­slu!


Przez 7 dłu­gich lat jeź­dzi­li­śmy “Świn­ką”, czy­li kul­to­wym nie tyl­ko dla nas Sub­a­ru Impre­za GT. Wię­cej o niej prze­czy­tasz na stro­nie: Świn­ka Sub­a­ru.

W 2019 roku przy­szedł czas na zmia­ny. Swo­je miej­sce w naszym gara­żu zna­la­zła Foczy­sła­wa, czy­li Ford Focus RS MK3. Wię­cej o tej decy­zji prze­czy­tasz we wpi­sie zmie­ni­li­śmy auto.
Poni­żej wię­cej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji o naszym For­dzie Focu­sie RS, jego mody­fi­ka­cjach i osią­gach.

Ford Focus RS MK3

Ford Focus RS aka Foczysława

Sil­nik: 2.3L Eco­Bo­ost
Moc: 350 KM
Moment: 440 Nm
Napęd: AWD
Skrzy­nia: manu­al­na

Życie jest zbyt krót­kie, żeby jeź­dzić serią.

  •  
  •  
  •