PARTNER BLOGA:

Skuteczne czyszczenie felg PORADNIK

Przewiń w dół

Chcesz mieć czy­ste i lśnią­ce fel­gi? Do tego pięk­ne, czar­ne opo­ny w świet­nej kon­dy­cji? Wystar­czy ok. 30 zło­tych i odro­bi­na chę­ci. Oto nasz patent na odświe­że­nie kół w samo­cho­dzie.


Przy­szła wio­sna, tem­pe­ra­tu­ry wzro­sły do kil­ku­na­stu stop­ni na plu­sie… czas na zmie­nę kół! Przed scho­wa­niem opon zimo­wych w pokrow­ce i zało­że­niem gum let­nich war­to zadbać o dobry wygląd i kon­dy­cję — zarów­no felg, jak i opon. Jak to zro­bić? Co będzie nam potrzeb­ne? Ile to zaj­mie cza­su? Odpo­wie­dzi w poniż­szym porad­ni­ku.

Czyszczenie mycie felg

Czyszczenie felg

Czysz­cze­nie felg nie jest wbrew pozo­rom łatwym zada­niem. Dla­cze­go? Ponie­waż pod­czas hamo­wa­nia powsta­ją opił­ki na sku­tek ście­ra­nia się kloc­ków, któ­re następ­nie osia­da­ją na fel­gach. Brud tego rodza­ju bar­dzo cięż­ko jest domyć, dla­te­go do sku­tecz­ne­go mycia felg koniecz­ne będzie wyko­rzy­sta­nie spe­cja­li­stycz­ne­go środ­ka. Deiro­ni­zer, bo o nim mowa, oczy­ści fel­gi usu­wa­jąc osad z kloc­ków hamul­co­wych oraz inne zabru­dze­nia dro­go­we.

Przed przy­stą­pie­niem do czysz­cze­nia felg upew­nij się, że są one chłod­ne — pra­ca na roz­grza­nych fel­gach nie jest wska­za­na. Dobrze jest na począt­ku spłu­kać z felg luź­ny brud. Jak widać na zdję­ciu, nawet po myj­ni ciśnie­nio­wej fel­ga nie jest w peł­ni czy­sta, szcze­gól­nie w zała­ma­niach, przy ran­tach czy w oko­li­cach śrub.

Fel­gi po wstęp­nym płu­ka­niu psi­ka­my deiro­ni­ze­rem. Istot­ne jest, aby pokryć rów­no­mier­nie całą powierzch­nię fel­gi. Następ­nie nale­ży odcze­kać kil­ka minut, aż będzie­my mogli zaob­ser­wo­wać spek­ta­ku­lar­ny efekt — nanie­sio­ny płyn z bez­barw­ne­go zro­bi się czer­wo­ny, co nazy­wa­ne jest “efek­tem krwa­wie­nia”.

Czyszczenie mycie felg

Dzię­ki efek­to­wi krwa­wie­nia dokład­nie widać w jakich miej­scach fel­ga była pokry­ta bru­dem, któ­ry teraz jest roz­pusz­cza­ny. W kolej­nym kro­ku musi­my dokład­nie spłu­kać fel­gę wodą.

Czyszczenie mycie felg
Krwa­wa łaźń, czy­li usu­wa­nie bru­du z fel­gi po okre­sie zimo­wym.

Może zda­rzyć się, że mimo uży­cia pły­nu do mycia felg, nie­któ­re zabru­dze­nia nadal pozo­sta­ną nie­usu­nię­te. Naj­czę­ściej dzie­je się tak w miej­scach trud­no dostęp­nych, np. zała­ma­niach czy wnę­kach. Wów­czas w celu usu­nię­cia takich zanie­czysz­czeń nale­ży użyć pędzel­ka. Pędzel­ko­wa­nie pozwa­la lepiej roz­pro­wa­dzić deiro­ni­zer po tych obsza­rach, gdzie zale­ga naj­więk­szy brud — spry­skaj fel­gę pły­nem, a następ­nie pędzel­kiem z mięk­kim wło­siem roz­ma­suj płyn po wszyst­kich zaka­mar­kach. Teraz nale­ży odcze­kać kil­ka minut i dać pły­no­wi czas na dzia­ła­nie, a dopie­ro potem obfi­cie spłu­kać fel­gę sil­nym stru­mie­niem.

Czyszczenie mycie felg

Konserwacja opon

Dokład­nie czysz­cze­nie felg to dopie­ro poło­wa suk­ce­su. Aby pod­kre­ślić efekt naszej pra­cy, war­to zadbać rów­nież o dobrą kon­dy­cję i wygląd opo­ny. W tym celu uży­wa­my spe­cja­li­stycz­ne­go środ­ka, takie­go jak żel do nabłysz­cza­nia. Dla­cze­go żel? Jego kon­sy­sten­cja spra­wia, że bar­dzo łatwo nakła­da się go na opo­nę i bez więk­sze­go wysił­ku uzy­sku­je­my efekt pozba­wio­ny smug i śla­dów.

Żel do nabłysz­cza­nia i kon­ser­wa­cji nakła­da­my na umy­tą i wysu­szo­ną opo­nę, naj­le­piej za pomo­cą dołą­czo­nej do opa­ko­wa­nia gąb­ki. Wystar­czy nanieść nie­co dres­sin­gu na gąb­kę i roz­pro­wa­dzić za jej pomo­cą żel po bocz­nej ścian­ce całej opo­ny. I to w zasa­dzie tyle — kom­po­zy­cja olej­ków i poli­me­trów utwo­rzy nie­wi­dzial­ną, ochron­ną powło­kę na opo­nie, sku­tecz­nie ją nawil­ża­jąc i chro­niąc przez mato­wie­niem, pęka­niem i sta­rze­niem.

Czyszczenie mycie felg
Żel nano­si­my na gąb­kę i za jej pomo­cą roz­pro­wa­dza­my śro­dek na opo­nie.

Final­nie otrzy­ma­my rów­nież efekt mokrej opo­ny, dzię­ki któ­re­mu guma nabie­ra głęb­sze­go kolo­ru i wyglą­da na zde­cy­do­wa­nie młod­szą. Co istot­ne, nało­żo­ny na opo­ny żel jest wodo­od­por­ny, uzy­ska­ny za jego pomo­cą efekt utrzy­ma się na gumie przez kil­ka kolej­nych tygo­dni.

Czyszczenie mycie felg

Kilka cennych wskazówek na koniec

Czysz­cze­nie felg i kon­ser­wa­cję opon może­my prze­pro­wa­dzić cał­ko­wi­cie samo­dziel­nie, na kołach zało­żo­nych na aucie. Zmia­na opon z zimo­wych na let­nie lub z let­nich na zimo­we to dodat­ko­wa oka­zja, aby prze­pro­wa­dzić jesz­cze dokład­niej­sze mycie — wów­czas łatwiej jest dotrzeć do wszyst­kich zaka­mar­ków, a tak­że pozbyć się zanie­czysz­czeń po obu stro­nach fel­gi. Po okre­sie zimo­wych wnę­trze fel­gi jest bar­dzo zabru­dzo­ne, dla­te­go przed zimo­wa­niem opon i scho­wa­niem kół do pokrow­ców na kolej­ne mie­sią­ce, zde­cy­do­wa­nie wska­za­ne jest ich dokład­nie umy­cie. Podob­nie z opo­na­mi — guma sta­rze­je się, a uży­cie dres­sin­gu i ich nawil­że­nie z pew­no­ścią wydłu­ży ich żywot­ność, zmniej­sza­jąc ryzy­ko pęka­nia czy par­cie­nia.

Czyszczenie mycie felg

Czy samo­dziel­ne mycie felg i kon­ser­wa­cja opon to cięż­ka pra­ca? Nie, o ile wyko­rzy­sta­my do tego dedy­ko­wa­ne środ­ki. Płyn do felg sku­tecz­nie roz­pu­ści brud, więc siło­we czysz­cze­nie szczot­ką nie będzie koniecz­ne. Dokład­nie czysz­cze­nie czte­rech felg i nabłysz­cze­nie kom­ple­tu opon to ok. 30 minut, a zależ­no­ści od naszej wpra­wy i przede wszyst­kim stop­nia zabru­dze­nia kół.

Spe­cja­li­stycz­ny płyn do felg i dres­sing do opon wca­le nie muszą być wca­le dro­gie. Wyko­rzy­sta­ne przez nas kosme­ty­ki kosz­tu­ją odpo­wied­nio ok. 15 zło­tych za płyn do mycia felg i ok. 20 zło­tych za żel do opon. Nie­wie­le, tym bar­dziej, że wystar­czą nam one na kil­ka myć całe­go kom­ple­tu kół.

Tym spo­so­bem nasza Świn­ka zno­wu może przy­wdziać bia­łe kozacz­ki. Wszak już czas na let­nie opo­ny, praw­da? 😎

Wpis powstał we współ­pra­cy z mar­ką K2.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 15
  •  
  •