PARTNER BLOGA:

Jak odmłodzić i zabezpieczyć wnętrze samochodu? Detailing wnętrza z Gtechniq Works Polska

Przewiń w dół

Jak sku­tecz­nie odmło­dzić samo­chód bez cofa­nia licz­ni­ka? Grun­tow­nie je wyczy­ścić i zabez­pie­czyć! Dziś poka­zu­je­my na jakie efek­ty moż­na liczyć odda­jąc auto na deta­iling wnę­trza do stu­dia Gtech­niq Works Pol­ska.


Nasz Ford Focus RS, nazy­wa­ny piesz­czo­tli­wie Foczy­sła­wą, nie jest ani sta­ry, ani zanie­dba­ny. Nie zna­czy to jed­nak, że nie war­to pod­da­wać go zabie­gom deta­lin­go­wym. Wręcz prze­ciw­nie — dokład­ne wyczysz­cze­nie wnę­trza, a tak­że impre­gna­cja ele­men­tów skó­rza­nych czy pokry­tych Alcan­ta­rą spra­wi, że śro­dek samo­cho­du będzie wyglą­dał świe­żo przez dłuż­szy czas.

Jak wyglą­da taki pro­ces w prak­ty­ce, ile kosz­tu­je i na jakie efek­ty moż­na liczyć? Oto rela­cja naszej wizy­ty w war­szaw­skim stu­diu Gtech­niq Works Pol­ska.

Detailing wnętrza z Gtechniq Works Polska

Stan wyjściowy

Pół­to­ra­rocz­ne auto z prze­bie­giem 23 000 kilo­me­trów, do tego w rękach osób, któ­re uwiel­bia­ją pojazd, któ­rym się poru­sza­ją, nie było znisz­czo­ne. Owszem, deska roz­dziel­cza była przy­ku­rzo­na, fote­le przy­bru­dzo­ne, a ekran doty­ko­wy zapać­ka­ny odci­ska­mi pal­ców. Ale bądź­my szcze­rzy — to deta­le i wynik nor­mal­ne­go użyt­ko­wa­nia auta. Na szczę­ście nie stwier­dzi­li­śmy żad­nych prze­tarć, wytarć, dziur czy ogól­nych oznak poważ­ne­go zuży­cia.

 

Więk­szy brud odkry­li­śmy dopie­ro po zde­mon­to­wa­niu z tyl­nej kana­py dwóch fote­li­ków do prze­wo­że­nia dzie­ci. Opar­cia były brud­ne od butów, a sie­dzi­ska pokry­te pia­chem. Pra­ce zaczę­ły się zatem od dokład­ne­go czysz­cze­nia.

Brudna tapicerka samochodowa

Czyszczenie wnętrza

War­szaw­skie stu­dio Gtech­niq Works Pol­ska pra­ce nad naszą Foczy­sła­wą roz­po­czę­ło od sprzą­ta­nia. W ruch poszedł odku­rzacz, któ­ry pozwo­lił sku­tecz­nie pozbyć się powierzch­nio­we­go bru­du z sie­dzeń, dywa­ni­ków oraz pod­ło­gi.

Odkurzanie wnętrza samochodu

Następ­nie w ruch poszły pierw­sze kosme­ty­ki. Za pomo­cą Gtech­niq I2 Tri-Clean wyczysz­czo­ny został frag­ment pokry­te­go skó­rą bocz­ka fote­la kie­row­cy. To ide­al­ne miej­sce na to, aby poka­zać jaki efekt moż­na uzy­skać dzię­ki same­mu czysz­cze­niu. Skó­ra w trak­cie użyt­ko­wa­nia bru­dzi się, przez co sta­je się tłu­sta, co uwi­dacz­nia się poprzez jej ciem­nie­nie oraz błysz­cze­nie.

Czyszczenie skóry za pomocą Gtechniq I2 Tri-Clean

I mimo, że począt­ko­wo w ogó­le tego zabru­dze­nia na skó­rach sie­dzeń nie dostrze­ga­li­śmy, po uży­ciu kosme­ty­ku prze­cie­ra­li­śmy oczy ze zdu­mie­nia. Po tak krót­kim uży­wa­niu auta boczek przez któ­ry wsia­da kie­row­ca był już cały zabru­dzo­ny, przez co skó­ra na nim się świe­ci­ła. Na szczę­ście odpo­wied­ni pre­pa­rat szyb­ko zała­twił ten temat — dodat­ko­wo Gtech­niq I2 zawie­ra praw­dzi­wy pochła­niacz zapa­chów, któ­ry eli­mi­nu­je lep­kie pozo­sta­ło­ści, któ­re przy­cią­ga­ją brud.

Czyszczenie skórzanej tapicerki Gtechniq

Dokład­nie takim samym zabie­gom pod­da­no pod­ło­kiet­nik oraz kie­row­ni­cę, rów­nież pokry­te skó­rą. Do czysz­cze­nia posłu­żył uni­wer­sal­ny pre­pa­rat Gtech­niq I2 Tri-Clean, któ­ry moż­na z powo­dze­niem wyko­rzy­stać do czysz­cze­nia tapi­cer­ki skó­rza­nej, pla­sti­ko­wej deski roz­dziel­czej, bocz­ków drzwi, wykła­dzin i dywa­ni­ków.

 

Do pozby­cia się bru­du i odci­sków pal­ców z szyb, ekra­nu doty­ko­we­go czy zega­rów posłu­żył Gtech­niq G6 Per­fect Glass. Poszło nad wyraz szyb­ko — wyko­rzy­sta­ny pre­pa­rat nie pozo­sta­wia smug, jest nie­zwy­kle sku­tecz­ny, a dodat­ko­wo ma wła­ści­wo­ści anty­sta­tycz­ne.

Aby na koniec zadbać o deta­le, w ruch poszły dodat­ko­we narzę­dzia, takie jak mikro­fi­bry i pędzel­ki, aby pozbyć się bru­du z naj­bar­dziej trud­nych i nie­do­stęp­nych miejsc.

Dbanie o detale - czyszczenie kratek nawiewów
Dba­nie o deta­le — czysz­cze­nie kra­tek nawie­wów

Na tym zakoń­czył się etap czysz­cze­nia. Praw­dzi­wa magia dopie­ro przed nami…

Zabezpieczenie wnętrza

Jak wspo­mi­na­li­śmy na począt­ku, nasz Ford Focus RS nie był prze­sad­nie brud­ny czy zanie­dba­ny, gdy uda­wa­li­śmy się do stu­dia Gtech­niq Works Pol­ska. Dla­te­go naszym celem było nie tyle czysz­cze­nie, co w głów­nej mie­rze chęć zabez­pie­cze­nia wnę­trza samo­cho­du na kolej­ne lata. I ta magicz­na część zaczę­ła się wła­śnie po dokład­nym wyczysz­cze­niu środ­ka, któ­re ku nasze­mu zdzi­wie­niu już samo w sobie przy­nio­sło zaska­ku­ją­co dobre rezul­ta­ty.

Nasza uko­cha­na Foczy­sła­wa wypo­sa­żo­na jest w opcjo­nal­ne, kubeł­ko­we sie­dze­nia Reca­ro, pokry­te po bokach skó­rą, w środ­ku Alcan­ta­rą. I to wła­śnie na ich zabez­pie­cze­niu zale­ża­ło nam naj­bar­dziej. Jak wia­do­mo, od wsia­da­nia i wysia­da­nia skó­rza­ne bocz­ki sie­dzeń wygnia­ta­ją się i bru­dzą, a przez to tra­cą swój urok. Z pomo­cą przy­szły kosme­ty­ki Gtech­niq.

Do impre­gna­cji skó­ry w naszym RS’ie posłu­żył Gtech­niq L1 Leather Guard. Pre­pa­rat sku­tecz­nie wydłu­ża w cza­sie świe­ży wygląd skó­ry, bru­dzą­cej się choć­by pod­czas wsia­da­nia i wysia­da­nia z auta. Dodat­ko­wo kosme­tyk zapo­bie­ga trans­fe­ro­wi barw­ni­ków np. z jean­sów. Aku­rat w przy­pad­ku nasze­go samo­cho­du, w któ­rym wyko­rzy­sta­no czar­ną skó­rę, pro­blem ten nie jest widocz­ny. W autach pra­so­wych z jasny­mi skó­ra­mi widy­wa­li­śmy już jed­nak przy­pad­ki, że w napraw­dę nowym i świe­żym aucie, z prze­bie­giem zale­d­wie kil­ku tysię­cy kilo­me­trów, na sie­dze­niu kie­row­cy czy pasa­że­ra poja­wia­ły się brzyd­kie prze­bar­wie­nia od spodni. Gtech­niq L1 Leather Guard poma­ga temu zapo­biec. Oprócz tego pre­pa­rat zapew­nia ochro­nę przed dzia­ła­niem pro­mie­ni UV, przez co skó­rza­na tapi­cer­ka nie pło­wie­je pod­czas sta­nia pojaz­du na słoń­cu.

Gtech­niq L1 Leather Guard posłu­żył do zabez­pie­cze­nia skó­ry na sie­dze­niach, pod­ło­kiet­ni­ku oraz na kie­row­ni­cy.

 

Impre­gna­cję ele­men­tów pokry­tych Alcan­ta­rą stu­dio prze­pro­wa­dzi­ło z pomo­cą kolej­ne­go kosme­ty­ku, Gtech­niq I1 Smart Fabric. Dzię­ki temu pre­pa­ra­to­wi może­my róż­ne­go rodza­ju włók­na (tka­ni­ny na sie­dze­niach, kana­pie czy dywa­ni­ki na pod­ło­dze) zaim­pre­gno­wać, zapo­bie­ga­jąc tym samym wni­ka­niu w ich struk­tu­rę wszel­kiej maści pły­nom. My zro­bi­li­śmy to na wszel­ki wypa­dek, bo w przy­pad­ku woże­nia dzie­ci nigdy nic nie wia­do­mo — tu roz­la­ny soczek, tam upusz­czo­ne cia­stecz­ko z płyn­nym nadzie­niem…

 

Gtech­niq I1 Smart Fabric wylą­do­wał więc na Alcan­ta­rze pokry­wa­ją­cej sie­dze­nia kie­row­cy i pasa­że­ra, a tak­że na tyl­nej kana­pie. Po apli­ka­cji, któ­ra nale­ży prze­pro­wa­dzać w ręka­wicz­kach i dobrze wen­ty­lo­wa­nym pomiesz­cze­niu, koniecz­ne jest odcze­ka­nie 12 godzin, aby śro­dek nabrał peł­nej mocy dzia­ła­nia. Nie byli­by­śmy sobą, gdy­by­śmy kolej­ne­go dnia, przy oka­zji odbio­ru auta po peł­nym deta­ilin­gu wnę­trza, nie spraw­dzi­li sku­tecz­no­ści tej impre­gna­cji. Na kana­pę wyla­li­śmy więc butel­kę wody. Efekt był nie­sa­mo­wi­ty i przy­po­mi­nał lakier samo­cho­do­wy pokry­ty woskiem lub powło­ką cera­micz­ną — kro­pel­ki wody były odpy­cha­ne od sie­dzi­ska i nie wni­ka­ły w jego struk­tu­rę. Magia!

Impregnacja tapicerki Alcantary Gtechniq I1 Smart Fabric

Do zaim­pre­gno­wa­nia całej deski roz­dziel­czej (oraz innych pla­sti­ków) posłu­żył kolej­ny kosme­tyk, Gtech­niq C6 Mat­te Dash. Mat­te Dash zapo­bie­ga nad­mier­nej poły­skli­wo­ści, nada­jąc wyczysz­czo­nej powierzch­ni mato­we wykoń­cze­nie i lek­kie przy­ciem­nie­nie. Co zwró­ci­ło naszą uwa­gę, wedle pro­du­cen­ta pre­pa­rat C6 nada­je mate­ria­łom dodat­ko­wą powło­kę ochro­ną przed obtar­cia­mi, przy­wie­ra­niem bru­du, wody, oraz pro­mie­nio­wa­niem UV. Ozna­cza to, że deska roz­dziel­cza będzie się wol­niej bru­dzić i dłu­żej będzie wyglą­da­ła jak nowa.

Gtechniq C6 Matte Dash. Matte Dash

Mało kto zda­je sobie spra­wę, że we wnę­trzu auta roi się od zaraz­ków. Ich roz­wo­jo­wi słu­ży zarów­no okres let­ni, pod­czas któ­re­go nasze dło­nie czy ple­cy pocą się i bru­dzą kie­row­ni­cę oraz tapi­cer­kę, jak rów­nież okres zimo­wy, w trak­cie któ­re­go korzy­sta­my z ogrze­wa­nia fote­li czy cie­płe­go nawie­wu. Wła­śnie dla­te­go kosme­ty­ki mar­ki Gtech­niq zabi­ja­ją 99,9% bak­te­rii oraz pochła­nia­ją zapa­chy. Gtech­niq opra­co­wał swo­je pro­duk­ty we współ­pra­cy ze świa­to­wym lide­rem w tech­no­lo­gii anty­bak­te­ryj­nej i prze­ciw­bak­te­ryj­nej, fir­mą Bio­Co­te. To spra­wia, że czysz­czo­na powierzch­nia będzie czy­sta i świe­ża, aktyw­nie zmniej­sza­jąc licz­bę drob­no­ustro­jów.

My nie do koń­ca zda­wa­li­śmy sobie spra­wę z tego fak­tu. Wnę­trze samo­cho­du to fak­tycz­nie miej­sce gro­ma­dze­nia się bak­te­rii, a te zarów­no w moim przy­pad­ku (aler­gik), jak i małych dzie­ci, któ­re wozi­my na tyl­nej kana­pie, są źró­dłem zagro­że­nia. Po prze­pro­wa­dze­niu peł­ne­go deta­ilin­gu wnę­trza Foki przez Gtech­niq Works Pol­ska bak­te­riom powie­dzie­li­śmy precz!

Czy warto?

Czy jeste­śmy zado­wo­le­ni z efek­tów? Powie­dzieć, że tak, to jak­by nic nie powie­dzieć. Rezul­ta­ty prze­ro­sły nasze ocze­ki­wa­nia, a śro­dek Foczy­sła­wy wyglą­da chy­ba lepiej, niż gdy wyjeż­dża­ła z fabry­ki. Wszyst­ko jest czy­ste i pach­ną­ce, ale tego, na czym zale­ża­ło nam naj­bar­dziej, nie widać na pierw­szy rzut oka. Impre­gna­cja pozwo­li utrzy­mać nam zna­ko­mi­tą kon­dy­cję wnę­trza przez kolej­ne lata. Alcan­ta­ra i skó­ra zosta­ły zabez­pie­czo­ne, przez co będą się mniej bru­dzić i nisz­czyć.

Ile taka przy­jem­ność kosz­tu­je? Odda­nie samo­cho­du na peł­ny deta­iling wnę­trza do Gtech­niq Works Pol­ska to koszt 1000 zło­tych, a cały pro­ces trwa 2 dni. Dzię­ki takim zabie­gom cofa­my jed­nak prze­bieg auta o dobre kil­ka­dzie­siąt tysię­cy kilo­me­trów, do tego nie tyka­jąc licz­ni­ka!

[mailpoet_form id=“2”]

A tak pre­zen­to­wa­ło się wnę­trze nasze­go For­da Focu­sa RS pod­czas odbio­ru po peł­nej pie­lę­gna­cji:

Ford Focus RS detailing Gtechniq Works PolskaFord Focus RS detailing Gtechniq Works PolskaFord Focus RS detailing Gtechniq Works PolskaFord Focus RS detailing Gtechniq Works PolskaFord Focus RS detailing Gtechniq Works PolskaFord Focus RS detailing Gtechniq Works Polska Ford Focus RS detailing Gtechniq Works Polska

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •