PARTNER BLOGA:

Porównanie płynów do mycia felg TEST: GYEON Q2M Iron, Meguiars Hot Rims All Wheel Cleaner, TENZI En Jee, K2 Felix

Przewiń w dół
Cza­sa­mi domy­cie felg z bło­ta, soli czy osa­du z kloc­ków hamul­co­wych to cięż­kie zada­nie. Pod­po­wia­da­my któ­ry płyn do mycia felg wybrać, aby pora­dzić sobie z naj­gor­szym bru­dem.

Do nasze­go testu wybra­li­śmy czte­ry pły­ny do mycia felg, z róż­nych półek ceno­wych. Aby prze­ko­anać się czy war­to wyda­wać wię­cej kasy na tego typu środ­ki, porów­na­li­śmy nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty: GYEON Q2M Iron, Megu­iars Hot Rims All Whe­el Cle­aner, TENZI En Jee oraz K2 Felix. Aby nie mia­ły one łatwe­go zada­nia, do testu wyko­rzy­sta­li­śmy moc­no zabru­dzo­ne, nie­my­te od kil­ku mie­się­cy fel­gi samo­cho­du Renault Clio RS 197 🙂

GYEON Q2M Iron

GYEON Q2M Iron

GYEON Q2M Iron to zde­cy­do­wa­nie naj­droż­szy płyn do mycia felg w naszym zesta­wie­niu. Jego dostęp­ność też jest nie­wiel­ka — nie znaj­dzie­cie go na każ­dej sta­cji ben­zy­no­wej, a w celu zaku­pu trze­ba skie­ro­wać swo­je kro­ki do skle­pu z pro­fe­sjo­nal­ny­mi kosme­ty­ka­mi samo­cho­do­wy­mi. Czy war­to?

Płyn mar­ki GYEON jako jedy­ny z testo­wa­nych przez nas pły­nów usu­wa zanie­czysz­cze­nia meta­licz­ne wbi­te w lakier. Efekt dekon­ta­mi­na­cji wyglą­da bar­dzo efek­tow­nie — fel­ga wyglą­da jak­by krwa­wi­ła, co jasno sygna­li­zu­je roz­pusz­cza­nie czą­stek meta­lu wbi­tych w powierzch­nię. Q2M Iron zna­ko­mi­cie radzi sobie rów­nież z osa­dem z kloc­ków hamul­co­wych — wystar­czy pokryć fel­gę pły­nem, odcze­kać kil­ka minut i spłu­kać wodą. Już tak pro­sty zabieg powo­du­je, że fel­ga sta­je się czy­sta, a zabru­dze­nia zni­ka­ją bez śla­du. My uży­li­śmy dodat­ko­wo szczot­ki do felg, co pozwo­li­ło nam doczy­ścić nie­mal ide­al­nie koła, nie­my­te od dosłow­nie kil­ku mie­się­cy. Minu­sem GYEON Q2M Iron jest jed­nak nie tyl­ko wyso­ka cena, ale rów­nież nie­przy­jem­ny zapach same­go pły­nu. Ten aspekt tra­ci jed­nak zna­cze­nie, gdy spoj­rzy się na umy­tą fel­gę — efek­ty mówią same za sie­bie!

Pod­su­mo­wu­jąc: Naj­droż­szy, ale naj­lep­szy.

GYEON Q2M Iron

Meguiars Hot Rims All Wheel Cleaner

Meguiars Hot Rims All Wheel Cleaner

Megu­iars to ame­ry­kań­ska fir­ma, pro­du­ku­ją­ca kosme­ty­ki samo­cho­do­we już od — uwa­ga — 1901 roku! Spe­cja­li­zu­ją­ca się w poli­tu­rach i pole­ro­wa­niu lakie­ru mar­ka obec­nie posia­da w swo­jej ofer­cie nie­mal wszyst­ko, co słu­ży do pie­lę­gna­cji auta. Jak w naszym teście wypadł płyn do mycia felg Megu­iars Hot Rims All Whe­el Cle­aner?

Śro­dek nie zawie­ra żrą­cych kwa­sów, przez co jest bez­piecz­ny dla wszel­kie­go rodza­ju felg, w tym pole­ro­wa­nych i chro­mo­wa­nych. Mimo to dobrze radzi sobie z osa­dem z kloc­ków hamul­co­wych, asfal­tem i inne­go rodza­ju bru­dem. Przy wspar­ciu szczot­ki do felg płyn pozwo­lił nam domyć koła, choć po spłu­ka­niu wodą było widać znacz­ną róż­ni­cę w sto­sun­ku do wyżej opi­sa­ne­go pro­duk­tu mar­ki GYEON. Na zała­ma­niach fel­gi, tam gdzie trud­niej było dostać się szczot­ką i na brud dzia­łał tyl­ko sam płyn, pozo­sta­ły nie­wiel­kie zabru­dze­nia. Poka­zu­je to, że Megu­iars Hot Rims All Whe­el Cle­aner ma mniej­szą sku­tecz­ność niż Q2M Iron, jed­nak mając na uwa­dze niż­szą cenę i zara­zem więk­szą pojem­ność opa­ko­wa­nia, pro­dukt Megu­iars wyda­je się opty­mal­nym wybo­rem do codzien­ne­go użyt­ku i regu­lar­ne­go mycia butów samo­cho­du.

Pod­su­mo­wu­jąc: Zło­ty śro­dek w sto­sun­ku cena/jakość.

Meguiars Hot Rims All Wheel Cleaner

TENZI En Jee

TENZI En Jee

TENZI En Jee to skon­cen­tro­wa­ny alka­licz­ny pre­pa­rat, któ­ry jako jedy­ny płyn z nasze­go zesta­wie­nia wyma­ga roz­cień­cze­nia w wodzie, opty­mal­nie w pro­por­cji 1:3 lub 1:5. Wyma­ga to zatem nie­co zacho­du, wyko­rzy­sta­nia dodat­ko­wej butel­ki i zaku­pu oddziel­nie ato­mi­ze­ra, w efek­cie jed­nak z litro­we­go opa­ko­wa­nia otrzy­mu­je­my znacz­ną ilość goto­we­go roz­two­ru do umy­cia felg nasze­go samo­cho­du.

Jak wyglą­da sku­tecz­ność TENZI En Jee? Nie­ste­ty nie tak dobrze, jak opi­sa­nych powyż­szej dwóch kon­ku­ren­cyj­nych, ale jed­no­cze­śnie znacz­nie droż­szych pro­duk­tów. Płyn sła­biej radzi sobie z bru­dem pocho­dzą­cym z kloc­ków hamul­co­wych i wyma­ga zde­cy­do­wa­nej pomo­cy szczot­ki. Nawet mimo tego na fel­dze final­nie pozo­sta­ło wie­le nie­do­my­tych śla­dów, choć szcze­gól­nie w tych miej­scach, gdzie szczot­ką trud­niej było dotrzeć. Pre­pa­rat TENZI naj­le­piej spraw­dzi się zatem do regu­lar­ne­go mycia felg, na któ­rych nie zdą­żył zado­mo­wić się poważ­niej­szy brud. Zde­cy­do­wa­ną zale­tą TENZI En Jee jest cena, a tak­że fakt, że dzię­ki koniecz­no­ści roz­cień­cza­nia go w wodzie może­my nie­ja­ko ste­ro­wać jego “mocą” i do bar­dziej zanie­dba­nych kół przy­go­to­wać bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny płyn.

Pod­su­mo­wu­jąc: Tani, śred­nio sku­tecz­ny, ale dodat­ko­wo nie­wy­god­ny (koniecz­ność roz­ra­bia­nia w wodzie).

TENZI En Jee

K2 Felix

K2 Felix

W naszym teście chcie­li­śmy spraw­dzić, czy war­to dopła­cać do cza­sa­mi pio­ruń­sko dro­gich pły­nów, aby sku­tecz­nie doczy­ścić fel­gi nasze­go samo­cho­du. Dla­te­go też w naszym teście poja­wił się K2 Felix — pre­pa­rat kosz­tu­ją­cy napraw­dę nie­wie­le, a dodat­ko­wo dostęp­ny w więk­szo­ści super­mar­ke­tów czy na sta­cjach ben­zy­no­wych, co powo­du­je, że może­my go nabyć w razie potrze­by prak­tycz­nie bez żad­ne­go pro­ble­mu.

Jak K2 Felix pora­dził sobie z głę­bo­ko zale­ga­ją­cym na kołach bru­dem? Nie­ste­ty pro­por­cjo­nal­nie do ceny — mimo pomo­cy szczot­ki, mecha­nicz­ne­go usu­wa­nia bru­du i płu­ka­nia wodą pod dużym ciśnie­niem na fel­gach pozo­sta­ło spo­ro nie­czy­sto­ści. Fakt, płyn dosta­nie­my za uła­mek ceny wcze­śniej opi­sa­nych spe­cy­fi­ków, ale prze­kła­da się to rów­nież na efek­ty mycia widocz­ne na fel­dze. Za plus pro­duk­tu mar­ki K2 nale­ży uznać ato­mi­zer dzia­ła­ją­cy prak­tycz­nie w każ­dej pozy­cji (tak­że do góry noga­mi) oraz cał­kiem przy­jem­ny zapach — nie­ste­ty na tym zale­ty K2 Felix się koń­czą.

Pod­su­mo­wu­jąc: Naj­tań­szy, ale i naj­mniej sku­tecz­ny.

K2 Felix

PODSUMOWANIEWYNIKI TESTU

W prze­ci­wień­stwie do wnio­sku nasze­go porów­na­nia pły­nów do czysz­cze­nia deski roz­dziel­czej, w przy­pad­ku pły­nów do mycia felg cena ma klu­czo­we zna­cze­nie. Oka­zu­je się w prak­ty­ce, że im wię­cej zapła­ci­my za pre­pa­rat, tym czyst­sze będzie­my mie­li koła. Czy jest jed­nak sens wyda­wać aż 65 zł za zale­d­wie 0,5 litra pły­nu GYEON Q2M Iron? Naszym zda­niem zde­cy­do­wa­nie tak, szcze­gól­nie jeśli chce­my umyć nim moc­no zapy­zia­łe fel­gi, któ­re od mie­się­cy nie widzia­ły myj­ni. Do codzien­ne­go użyt­ku opti­mal­ny wyda­je się Megu­iars Hot Rims lub w wer­sji budże­to­wej — TENZI En Jee, któ­ry jed­nak ze wzglę­du na koniecz­ność roz­cień­cza­nia w wodzie wyma­ga wię­cej zacho­du. K2 Felix jest z pew­no­ścią naj­ła­twiej dostęp­ny i naj­tań­szy, ale gwa­ran­tu­je jed­no­cze­śnie naj­mniej satys­fak­cjo­nu­ją­ce efek­ty po umy­ciu.

A Wy któ­ry z pły­nów kupi­li­by­ście do mycia felg swo­je­go samo­cho­du?

GYEON Q2M Iron Megu­iars Hot Rims TENZI En Jee K2 Felix
POJEMNOŚĆ 500 ml 710 ml 1 litr 700 ml
CENA 64,90 zł 49,90 zł 15,80 zł 7 zł
OCENA Naj­droż­szy, ale naj­lep­szy Zło­ty śro­dek w sto­sun­ku cena/jakość Tani, śred­nio sku­tecz­ny Naj­tań­szy, naj­mniej sku­tecz­ny

Za udo­stęp­nie­nie pły­nów do mycia felg do testów dzię­ku­je­my skle­po­wi DetailerShop.pl oraz fir­mie K2.

↓ Psiknij lajka! ↓

  • 54
  •  
  •