PARTNER BLOGA:

Jak uniknąć mandatu za rozmowę przez telefon? Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Przewiń w dół

200 zło­tych i 5 punk­tów kar­nych — tyle gro­zi za roz­mo­wę przez tele­fon komór­ko­wy w trak­cie pro­wa­dze­nia samo­cho­du. Na szczę­ście ist­nie­je pro­sty spo­sób, aby tego unik­nąć. Do tego jest tań­szy, niż man­dat!


Komór­ki tak moc­no wkro­czy­ły w nasze życie, że cięż­ko jest się z nimi roz­stać. Nie­ste­ty, uży­wa­nie tele­fo­nu w trak­cie pro­wa­dze­nia auta to nie tyl­ko nara­ża­nie się na man­dat, ale — co jesz­cze waż­niej­sze — real­ne zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa. Aby nie tra­cić łącz­no­ści z bli­ski­mi czy klien­ta­mi pod­czas prze­by­wa­nia w samo­cho­dzie, może­my sko­rzy­stać ze słu­chaw­ki Blu­eto­oth. Roz­wią­za­nie zna­ne na ryn­ku od lat teraz nabra­ło nowej, zaska­ku­ją­cej for­my. Pro­stej, mini­ma­li­stycz­nej wręcz łado­war­ki USB, w któ­rej kry­je się wygod­na w uży­ciu słu­chaw­ka do pro­wa­dze­nia roz­mów.

Zapra­sza­my na nasz test OVEVO Q8, łączą­ce­go w sobie spryt­nie dwie funk­cje — łado­war­ki i słu­chaw­ki Blu­eto­oth.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Siła w prostocie

W kom­pak­to­wym opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my instruk­cję, nie­wiel­kich roz­mia­rów słu­chaw­kę Blu­eto­oth, łado­war­kę samo­cho­do­wą będą­cą jed­no­cze­śnie bazą dla słu­chaw­ki, a tak­że trzy wymien­ne gum­ki, pozwa­la­ją­ce dopa­so­wać urzą­dze­nie do kształ­tu nasze­go ucha.

Sama słu­chaw­ka OVEVO Q8 jest bar­dzo poręcz­na — waży zale­d­wie 23 gra­my. Pozwa­la przy tym na roz­mo­wę trwa­ją­cą aż 1,5 godzi­ny na jed­nym łado­wa­niu, któ­re — co ciekawe-  trwa tyle samo, ile ewen­tu­al­na roz­mo­wa. Ina­czej mówiąc, ładu­jąc urzą­dze­nie przez 90 minut, może­my dokład­nie tyle samo cza­su pro­wa­dzić bez­prze­wo­do­wo roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

OVEVO Q8 wyko­na­ne zosta­ło z alu­mi­nium, przez co nie tyl­ko wyglą­da faj­nie, ale spra­wia rów­nież wra­że­nie porząd­nie wyko­na­ne­go. Pla­sti­ku znaj­dzie­my tutaj bar­dzo nie­wie­le — zro­bio­no z nie­go jedy­nie przy­cisk na słu­chaw­ce oraz część łado­war­ki wcho­dzą­cą w gniaz­do zapal­nicz­ki w samo­cho­dzie. Słu­chaw­ka w ładu­ją­cej ją bazie trzy­ma się moc­no i pew­nie za spra­wą wbu­do­wa­ne­go w nie magne­su. Dzię­ki nie­mu łatwo jest rów­nież tra­fić jed­nym w dru­gie — zasa­dę dzia­ła­nia na pew­no zro­zu­mie­ją posia­da­cze Mac­bo­oków, w któ­rych kabel od łado­war­ki rów­nież ma wbu­do­wa­ny magnes i dzię­ki temu lepiej trzy­ma się kom­pu­te­ra.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Słu­chaw­kę połą­czy­my z każ­dym tele­fo­nem opar­tym na sys­te­mie Andro­id lub iOS, wypo­sa­żo­nym w Blu­eto­oth 4.0. Nie są wyma­ga­ne żad­ne dodat­ko­we apli­ka­cje.

Jak to działa w praktyce?

Z insta­la­cją urzą­dze­nia nie mie­li­śmy naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Po wyję­ciu z opa­ko­wa­nia wystar­czy wło­żyć OVEVO Q8 do gniaz­da zapal­nicz­ki, a słu­chaw­kę połą­czyć ze smart­fo­nem za pomo­cą Blu­eto­oth. I goto­we! Żad­na dodat­ko­wa kon­fi­gu­ra­cja czy kali­bra­cja nie jest koniecz­na.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Obsłu­ga słu­chaw­ki OVEVO Q8 jest banal­nie pro­sta. Aby ode­brać połą­cze­nie, wystar­czy “pod­nieść” słu­chaw­kę z łado­war­ki i umie­ścić ją w naszym uchu. Jeśli Q8 mamy już w uchu w momen­cie nadej­ścia nowe­go połą­cze­nia, odbie­rze­my je poprzez wci­śnię­cie przy­ci­sku na słu­chaw­ce. Zakoń­cze­nie roz­mo­wy odby­wa się ana­lo­gicz­nie poprzez odło­że­nie urzą­dze­nia do łado­war­ki, któ­rą z kolei umiesz­cza­my w gnieź­dzie zapal­nicz­ki. Umiesz­czo­ne z boku złą­cze USB pozwa­la na łado­wa­nie w tym samym cza­sie zewnętrz­ne­go urzą­dze­nia, np. smart­fo­na czy table­tu.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Jakość dźwię­ku jest zaska­ku­ją­co dobra, tym bar­dziej bio­rąc pod uwa­gę nie­wiel­kie roz­mia­ry oraz niską cenę. Napraw­dę nie ma się do cze­go przy­cze­pić, gdyż roz­mów­cę sły­szy­my rów­nie dobrze, co przez zestaw słu­chaw­ko­wy dołą­czo­ny do iPho­ne­’a, na któ­rym testo­wa­li­śmy OVEVO Q8. Dodat­ko­wo paru­jąc słu­chaw­kę z urzą­dze­niem Apple będzie­my na tele­fo­nie infor­mo­wa­ni o sta­nie bate­rii urzą­dze­nia bez­prze­wo­do­we­go.

Bar­dzo przy­dat­ną funk­cją jest auto­ma­tycz­ne włą­cza­nie i wyłą­cza­nie się urzą­dze­nia. Wystar­czy, że włą­czy­my zapłon samo­cho­du, a OVEVO Q8 uru­cho­mi się i spa­ru­je z tele­fo­nem poprzez Blu­eto­oth. Gdy doje­dzie­my na miej­sce i wyłą­czy­my sil­nik, słu­chaw­ka wyga­si się bez nasze­go udzia­łu, co zaosz­czę­dzi jej bate­rię… i aku­mu­la­tor nasze­go auta. Oczy­wi­ście pod­czas pro­wa­dze­nia roz­mo­wy nie musi­my jej prze­ry­wać po doje­cha­niu na miej­sce — nawet gdy opu­ści­my samo­chód, sama słu­chaw­ka nadal będzie dzia­łać i pozwo­li nam na dokoń­cze­nie kon­wer­sa­cji już poza autem.

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8

Ovevo Q8 — ocena

Mimo, iż nie jestem wiel­kim fanem słu­cha­wek Blu­eto­oth, OVEVO Q8 mnie urze­kło. Urzą­dze­nie dotych­czas koja­rzą­ce mi się z han­dlow­ca­mi spę­dza­ją­cy­mi całe dnie w samo­cho­dzie, teraz nabra­ło w moich oczach uro­ku i sta­ło się obiek­tem pożą­da­nia dla miło­śni­ków gadże­tów i mini­ma­li­zmu zara­zem. Pro­sty pomysł, dobre wyko­na­nie, kom­pak­to­we roz­mia­ry i prak­tycz­ność w codzien­nym użyt­ko­wa­niu spra­wi­ły, że OVEVO Q8 zago­ści­ło na sta­łe w naszej Świn­ce. Do tego napraw­dę nie­wy­gó­ro­wa­na cena… To wszyst­ko spra­wia, że OVEVO Q8 jest zna­ko­mi­tym spo­so­bem na bez­piecz­ne pro­wa­dze­nie roz­mów tele­fo­nicz­nych przez kie­row­ców w samo­cho­dzie, uni­ka­jąc tym samym nie­bez­pie­czeń­stwa i man­da­tu, za któ­ry — nota bene — zapła­ci­my wię­cej, niż za samo urzą­dze­nie. Pole­cam!

Za udo­stęp­nie­nie sprzę­tu dzię­ku­je­my fir­mie Doogee.
OVEVO Q8 może­cie zaku­pić tutaj.

 

 

OVEVO Q8
Słu­chaw­ka Blu­eto­oth, 150 zł
OCENA
design
pro­sta obsłu­ga
cena
łado­war­ka USB
jakość dźwię­ku
łado­wa­nie tyl­ko poprzez gniaz­do zapal­nicz­ki

Test słuchawki Bluetooth OVEVO Q8


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 58
  •  
  •