PARTNER BLOGA:

Bosmal Relacja ze zwiedzania kolebki polskiej motoryzacji

Przewiń w dół

Rela­cja ze zwie­dza­nia Insty­tu­tu BOSMAL, nie­gdyś zna­ne­go z pro­duk­cji samo­cho­dów, dzi­siaj zaj­mu­ją­ce­go się bada­nia­mi dla ryn­ku moto­ry­za­cyj­ne­go.

W dniu pre­mie­ry w Pol­sce nowe­go pali­wa Sta­to­il miles bra­li­śmy udział w pró­bie bicia niskie­go spa­la­nia. Uda­ło nam się wów­czas uzy­skać naj­lep­szy wynik, o czym może­cie poczy­tać w tym miej­scu. Zwień­cze­niem wypra­wy z War­sza­wy do Bielska-Białej było zwie­dza­nie koleb­ki pol­skiej moto­ry­za­cji, czy­li Insty­tu­tu Badań i Roz­wo­ju Moto­ry­za­cji BOSMAL.

Jeśli koja­rzy­cie nazwę BOSMAL, to naj­praw­do­po­dob­niej ze spe­cjal­ny­mi wer­sja­mi popu­lar­ne­go “Malu­cha”. Fak­tycz­nie, fir­ma ta pro­du­ko­wa­ła Pol­skie­go Fia­ta 126p Cabrio, w któ­rym zmia­ny były sze­ro­ko zakro­jo­ne i nie ogra­ni­cza­ły się jedy­nie do wycię­cia dachu. Mody­fi­ka­cje doty­czy­ły sil­ni­ka, a roz­staw osi zwięk­szo­no o 100 mm. Dodat­ko­wo zwis tyl­ny wydłu­żo­no o 70 mm. Nad­wo­zie zosta­ło oczy­wi­ście wzmoc­nio­ne, aby utrzy­mać sztyw­ność samo­cho­du, mimo pozba­wie­nia go dachu. To jed­nak nie wszyst­ko — BOSMAL zro­bił pro­to­typ Malu­cha Com­bi, edy­cję z sil­ni­kiem zamon­to­wa­nym z przo­du, a tak­że wer­sję przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Oprócz Fia­ta 126p BOSMAL wypu­ścił rów­nież takie auta jak Syre­na Bosto, Cinqu­ecen­to Bom­bix, Beskid 106 czy moto­cykl BOSMAL Tri­ke. Więk­szość z tych cude­niek moż­na zoba­czyć w skrom­nym muzeum, miesz­czą­cym się na tere­nie zakła­du w Bielsku-Białej. Spę­dzi­li­śmy tam kil­ka dłu­gich chwil:

 

Dzi­siaj BOSMAL nie zaj­mu­je się już pro­duk­cją Malu­chów 😉 Dzia­łal­ność fir­my opie­ra się na pro­wa­dze­niu wszel­kie­go rodza­ju badań dla firm z bran­ży moto­ry­za­cyj­nej. Na życze­nie klien­ta, BOSMAL może prze­ba­dać wie­le dziw­nych rze­czy. Nie tyl­ko zaora­ją dowol­ną skrzy­nię bie­gów i spraw­dzą, przy jakim prze­bie­gu pod­da się naj­słab­szy ele­ment. Spraw­dzą nawet, jak zapach nowe­go samo­cho­du wpły­wa na poten­cjal­ne­go kup­ca!

Wie­dzie­li­ście, że pro­du­cen­ci samo­cho­dów tak dobie­ra­ją mate­ria­ły do wykoń­cze­nia wnę­trza, aby wydo­by­wa­ły miły dla nosa zapach? Tak swo­ich klien­tów kuszą głów­nie mar­ki pre­mium. Nie­sa­mo­wi­te, praw­da? Nie mniej zadzi­wia­ją­ce jest to, że takie rze­czy robi się w Pol­sce! Nie­ste­ty fotek maszyn i tej tech­no­lo­gii dla Was nie mamy — pod­czas zwie­dza­nia obo­wią­zy­wał cał­ko­wi­ty zakaz robie­nia zdjęć. Proś­ba ta wyda­je się jed­nak zasad­na, szcze­gól­nie gdy dowia­du­je­my się, że tyl­ko jed­na mała skrzyn­ka pomia­ro­wa kosz­tu­je milion Euro. MILION! A takich urzą­dzeń i pomiesz­czeń w BOSMAL‑u jest napraw­dę wie­le…

Beskid 106
Wnę­trze samo­cho­du FSM Beskid 106. Powsta­ło zale­d­wie 7 egzem­pla­rzy tego auta.

Klien­ta­mi BOSMAL‑a jest wie­le zna­nych i świa­to­wych marek. Są wśród nich pro­du­cen­ci samo­cho­dów (Audi, BMW, Maz­da, Fiat, Toyo­ta, Peu­ge­ot, Citro­en, Volks­wa­gen), pro­du­cen­ci czę­ści (Bosch, Brem­bo, Thu­le, Valeo) oraz kon­cer­ny pali­wo­we (Sta­to­il, Orlen, Shell). Nic dziw­ne­go, sko­ro Insty­tut ofe­ru­je swo­im klien­tom nie tyl­ko bada­nia, ale też czę­sto swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie, pod­po­wia­da­jąc naj­lep­sze roz­wią­za­nia, w celu popra­wy wyni­ków lub roz­wią­za­nia dane­go pro­ble­mu. To napraw­dę zna­ko­mi­cie, że w naszym kra­ju mamy takich spe­cja­li­stów, dys­po­nu­ją­cych zaawan­so­wa­nym sprzę­tem. Jak się oka­zu­je — mimo iż nie­wie­lu o tym wie — na ryn­ku badań w świe­cie moto­ry­za­cji Pol­ska jest potęż­nym gra­czem. Nato­miast w ska­li Euro­py sama loka­li­za­cja Insty­tu­tu sprzy­ja współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi aut oso­bo­wych, sil­ni­ków oraz skrzyń bie­gów.

BOSMAL

Konkurs

Mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książ­ki “BOSMAL dla moto­ry­za­cji”. 226 stron, twar­da opra­wa, całe mnó­stwo kolo­ro­wych zdjęć i spo­ra daw­ka cen­nej wie­dzy na temat histo­rii moto­ry­za­cji w Pol­sce i na świe­cie. To napraw­dę wcią­ga­ją­ca i dobrze wyda­na lek­tu­ra dla wszyst­kich miło­śni­ków moto­ry­za­cji.

BOSMAL książka

Co zro­bić, aby przy­gar­nąć jeden egzem­plarz książ­ki dla sie­bie? Odpo­wie­dzieć na poniż­sze pyta­nie:

PYTANIE KONKURSOWE:
Któ­ry wyna­la­zek w histo­rii moto­ry­za­cji uzna­jesz za naj­waż­niej­szy?
Uza­sad­nij dla­cze­go.

Odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lać w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.
Macie czas do 2 sierp­nia (nie­dzie­la) do pół­no­cy.

Wyniki — konkurs zakończony

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie!
Poni­żej znaj­du­je się lista zwy­cięz­ców, któ­rym gra­tu­lu­je­my wygra­nej!

  • Ceza­ry Kli­mo­wicz
  • Marek
  • Jaro­sław Hor­bal
Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie adre­su do wysył­ki nagro­dy na maila blog@antymoto.com.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 33
  •  
  •