PARTNER BLOGA:

Poloneza czas zacząć!

Przewiń w dół

Kie­dyś chciał go mieć każ­dy, dzi­siaj prze­ży­wa swój rene­sans… Polo­nez!


Rok 1978 obfi­to­wał w wie­le epo­ko­wych wyda­rzeń. Powstał zespół Bajm, roz­pa­dło się Sex Pistols, a do kin tra­fi­ła dru­ga część kul­to­we­go fil­mu “Szczę­ki”. W tym samym roku FSO z dumą zapre­zen­to­wa­ło świa­tu Polo­ne­za. Jak na tam­te cza­sy, był to praw­dzi­wy prze­łom i moż­na by rzec praw­dzi­wy super­sa­mo­chód. Nowo­cze­sna bry­ła i luk­su­so­we wnę­trze robi­ły wów­czas ogrom­ne wra­że­nie. Każ­dy chciał go mieć. Dziś Polo­nez (podob­nie jak i inne auta z tego okre­su) prze­cho­dzi swój rene­sans. Ceny kolek­cjo­ner­skich egzem­pla­rzy osią­ga­ją zawrot­ne sumy.

40 lat po naro­dzi­nach Polo­ne­za, wydaw­nic­two De Ago­sti­ni wypu­ści­ło uni­ka­to­wą kolek­cję, dzię­ki któ­rej miło­śni­cy tego kul­to­we­go samo­cho­du mogą stać się wła­ści­cie­la­mi jego wier­nej repli­ki. To pierw­sza tego typu kolek­cja o Polo­ne­zie na pol­skim ryn­ku. Kolek­cja skła­da się ze 125 nume­rów. Do każ­de­go nume­ru dołą­cza­ne są czę­ści, z któ­rych będzie moż­na zbu­do­wać meta­lo­wą repli­kę Polo­ne­za 1500 w ska­li 1:8.

Polonez DeAgostini model skala 1:8

I to wła­śnie ska­la robi naj­więk­sze wra­że­nie po wzię­ciu do rąk pierw­szych nume­rów kolek­cji. Roz­miar takich ele­men­tów jak maska, grill, opo­na czy sta­lo­wa fel­ga jasno dają do zro­zu­mie­nia, że zło­żo­ny model final­nie zaj­mie napraw­dę spo­ro miej­sca na przy­sło­wio­wej pół­ce.

Model został odwzo­ro­wa­ny w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach, na pod­sta­wie dosko­na­le zacho­wa­ne­go Polo­ne­za z pierw­szych lat pro­duk­cji. Rucho­me koła, otwie­ra­ne okna, świe­cą­ce reflek­to­ry, świa­tła i dźwię­ki obsłu­gi­wa­ne pilo­tem – to tyl­ko kil­ka wybra­nych atu­tów tego mode­lu.

Zamów kolek­cję na stro­nie https://bit.ly/2QYbGpt wyko­rzy­stu­jąc swój indy­wi­du­al­ny kod pro­mo­cyj­ny PROMOPOL2019, a otrzy­masz uni­ka­to­wy pre­zent!

Każ­dy numer kolek­cji – oprócz szcze­gó­ło­wych instruk­cji mon­ta­żu – zawie­ra arty­kuł o wybra­nym aucie kla­sy śred­niej, czy­li tej, do któ­rej nale­żał Polo­nez. Pozwo­li to porów­nać „bore­wi­cza” z auta­mi z jego epo­ki, a tak­że z wcze­śniej­sze­go i póź­niej­sze­go okre­su, oraz prze­śle­dzić, jak zmie­nia­ła się ta kla­sa na prze­strze­ni lat.

Polonez DeAgostini model skala 1:8

Pre­nu­me­ra­to­rzy jak zwy­kle mogą liczyć na eks­klu­zyw­ne pre­zen­ty – retro kubek, koszul­kę z nadru­kiem Polo­ne­za, model Polo­ne­za w ska­li 1:43 czy segre­ga­tor na zeszy­ty kolek­cji. A w Ofer­cie Pre­mium – akce­so­ria do mode­lu: gaśni­ca, zestaw narzę­dzi, pod­no­śnik, aptecz­ka i ele­ganc­ka gablo­ta eks­po­zy­cyj­na na model. Szcze­rze byli­śmy pod wiel­kim wra­że­niem dba­ło­ści o deta­le pod­czas skła­da­nia pierw­szych ele­men­tów mode­lu Polo­nez. I już nie może­my docze­kać się, aż wraz z nowy­mi nume­ra­mi kolek­cji doj­dą kolej­ne!

Polonez DeAgostini model skala 1:8

A teraz mamy dla Was nie­spo­dzian­kę. Jeśli zamó­wisz kolek­cję kli­ka­jąc na ten link, to otrzy­masz uni­ka­to­wy pre­zent: kul­to­we­go pie­ska z kiwa­ją­cą gło­wą. Ide­al­na maskot­ka do Two­je­go samo­cho­du, któ­ra dosko­na­le odda­je kli­mat PRL‑u. Koniecz­nie wyko­rzy­staj pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia swój indy­wi­du­al­ny kod pro­mo­cyj­ny PROMOPOL2019, aby otrzy­mać ten pre­zent!

Wpis powstał we współ­pra­cą z fir­mą DeAgo­sti­ni.

  • 1
  •  
  •