PARTNER BLOGA:

Statoil Miles Competition Test nowego paliwa Statoil Miles

Przewiń w dół

Na pol­skich sta­cjach sie­ci Sta­to­il poja­wi­ło się nowe pali­wo — miles. Prze­te­sto­wa­li­śmy je w dniu pre­mie­ry.

Pod koniec maja, na sta­cjach Sta­to­il w całej Pol­sce, w dys­try­bu­to­rach poja­wi­ło się zupeł­nie nowe pali­wo. Ben­zy­na i ropa sprze­da­wa­na pod nazwą miles oraz mile­sPLUS ma dawać klien­tom real­ne oszczęd­no­ści w eks­plo­ata­cji samo­cho­du. Czy tak jest rze­czy­wi­ście? Mie­li­śmy oka­zję spraw­dzić to już w dniu pre­mie­ry, pod­czas nie­co­dzien­ne­go wyści­gu Sta­to­il Miles Com­pe­ti­tion. Liczył się w nim bowiem nie tyl­ko czas prze­jaz­du, ale tak­że ilość spa­lo­ne­go pali­wa.
Statoil Miles Competition
Filip Chaj­zer tłu­ma­czy nam zasa­dy wyści­gu.
Fot.: Tomek Per­czyń­ski dla Sta­to­il

Pali­wa miles, dostęp­ne na wszyst­kich sta­cjach Sta­to­il, wyróż­nia­ją się tym, że nawet w naj­tań­szej wer­sji (ben­zy­na 95 lub tra­dy­cyj­ny die­sel) są wzbo­ga­co­ne dodat­ka­mi uszla­chet­nia­ją­cy­mi, któ­re popra­wia­ją ich wła­ści­wo­ści. Pod­sta­wo­wą zale­tą tego roz­wią­za­nia jest więk­szy zasięg na jed­nym litrze pali­wa — śred­nio o 3% w porów­na­niu do pali­wa bez dodat­ków. To jed­nak nie wszyst­ko. Dodat­ki zmniej­sza­ją tar­cie w sil­ni­ku, czysz­czą wtry­ski­wa­cze, usu­wa­ją osa­dy w ukła­dzie pali­wo­wym, zapo­bie­ga­ją powsta­wa­niu koro­zji, uła­twia­ją zim­ny roz­ruch oraz redu­ku­ją emi­sję spa­lin, co pozy­tyw­nie wpły­wa na śro­do­wi­sko. Pali­wa mile­sPLUS, prze­zna­czo­ne do samo­cho­dów takich jak nasza Świn­ka, mają dodat­ko­wo popra­wiać wydaj­ność sil­ni­ka.

Co war­te zazna­cze­nia, Sta­to­il ma wyłącz­ność na sto­so­wa­nie uni­kal­nej mie­szan­ki dodat­ków uszla­chet­nia­ją­cych na naj­bliż­sze lata, nie spo­tka­cie ich zatem na sta­cjach ben­zy­no­wych innych marek.

Statoil Miles Competition
Szyb­ka fot­ka z pre­ze­sa­mi Sta­to­ila i star­tu­je­my!
Fot.: Tomek Per­czyń­ski dla Sta­to­il

Jak paliwa Statoil miles działają w praktyce?

Dzię­ki zapro­sze­niu od Sta­to­il Fuel & Reta­il mie­li­śmy oka­zję spraw­dzić dzia­ła­nie pali­wa miles w dniu jego debiu­tu w Pol­sce. Wraz z dzien­ni­ka­rza­mi wzię­li­śmy udział we wspo­mnia­nym wyści­gu Sta­to­il Miles Com­pe­ti­tion. Pole­gał on na podró­ży z War­sza­wy do Bielska-Białej z pró­bą osią­gnię­cia jak naj­niż­sze­go spa­la­nia. Żeby nie było jed­nak zbyt łatwo, na tra­sie cze­ka­ło nas wie­le dodat­ko­wych zadań. Na każ­dym z trzech pi-stopów, któ­ry­mi były oczy­wi­ście sta­cje Sta­to­il, musie­li­śmy poja­wić się w wyzna­czo­nym cza­sie. Zbyt szyb­ka lub zbyt wol­na jaz­da ozna­cza­ła utra­tę punk­tów. Na posto­jach odpo­wia­da­li­śmy też na pyta­nia i wyko­ny­wa­li­śmy zada­nia spe­cjal­ne. Nie było łatwo, bo przy­znaj­cie sami — powie­cie bez zaglą­da­nia do Google­’a co dokład­nie ozna­cza licz­ba okta­no­wa albo jakie rodza­je dodat­ków wle­wa się do pali­wa?

W wyści­gu Sta­to­il Miles Com­pe­ti­tion star­to­wa­ły dwa rodza­je samo­cho­dów — napę­dza­ne ben­zy­ną Mer­ce­de­sy oraz zasi­la­ne die­slem Pas­sa­ty. Nam tra­fił się ten nud­niej­szy bolid, czy­li nowe Pas­se­ra­ti 2.0 TDI z auto­ma­tycz­ną skrzy­nią bie­gów DSG. Warun­ki na dro­dze nie były łatwe — spo­ry ruch, duża licz­ba TIR’ów, deszcz prze­cho­dzą­cy w burze i ule­wy… Eco­dri­ving jest jed­nak dla twar­dzie­li, dla­te­go pod­ję­li­śmy to zada­nie i czę­sto wyko­rzy­sty­wa­li­śmy tem­po­mat, wyprze­dza­nie pla­no­wa­li­śmy na pół godzi­ny wprzód, a z przy­śpie­sze­niem cze­ka­li­śmy na odpo­wied­nie ukształ­to­wa­nie tere­nu — z gór­ki zawsze idzie łatwiej  Oszczęd­nie ope­ru­jąc peda­łem gazu nie popa­dli­śmy jed­nak w skraj­ność — w aucie cały czas mie­li­śmy włą­czo­ną dwu­stre­fo­wą kli­ma­ty­za­cję oraz radio.

Udajemy, że cieszymy się z wylosowania Passerati ;)  Fot.: Tomek Perczyński dla Statoil
Cie­szy­my się z wylo­so­wa­nia Pas­se­ra­ti 😉 
Fot.: Tomek Per­czyń­ski dla Sta­to­il

Na koń­cu wyści­gu, na ostat­niej wyzna­czo­nej sta­cji Sta­to­il, każ­de­mu autu tan­ko­wa­no pali­wo (do pierw­sze­go odbi­cia dys­try­bu­to­ra), aby na tej pod­sta­wie obli­czyć rze­czy­wi­ste spa­la­nie. Co inte­re­su­ją­ce, prze­li­cze­nie zuży­tych litrów na poko­na­ne kilo­me­try wska­za­ło dokład­nie tyle samo, ile kom­pu­ter pokła­do­wy samo­cho­du. Nasze Pas­se­ra­ti na dystan­sie 353 kilo­me­trów spa­li­ło 15,7 litrów pali­wa. Wynik? Nasze spa­la­nie wynio­sło dokład­nie 4,4 litra/100 km. I wie­cie co? Na wie­czor­nej gali oka­za­ło się, że WYGRALIŚMY! Nie ukry­wa­my, że zdzi­wi­li­śmy się, gdy Filip Chaj­zer wyczy­tał nas jako zwy­cięz­ców całe­go wyści­gu, a pro­wa­dzo­ny przez nas Volks­wa­gen oka­zał się naj­bar­dziej eko­no­micz­nym samo­cho­dem w zawo­dach. Jak widać posia­da­nie pali­wo­żer­ne­go Sub­a­ru uczy oszczęd­nej jaz­dy lepiej niż nie­je­den spe­cja­li­stycz­ny kurs 😁

Puchar Statoil Miles Competition
Chy­ba nad­szedł czas na nową pół­kę na pucha­ry 😉

Napę­dza­ni pali­wem miles zosta­li­śmy zwy­cięz­ca­mi. Ale czy fak­tycz­nie klien­ci sta­cji Sta­to­il doja­dą teraz na jed­nym litrze dalej o 3%? Tego oczy­wi­ście nie wie­my, musie­li­by­śmy bowiem prze­je­chać tę samą tra­sę kil­ka razy, porów­nu­jąc pali­wo stan­dar­do­we i to wzbo­ga­co­ne dodat­ka­mi uszla­chet­nia­ją­cy­mi. Nauko­we­go bada­nia paliw miles pod­jął się jed­nak nie­za­leż­ny Insty­tut Badań i Roz­wo­ju Moto­ry­za­cji BOSMAL w Bielsku-Białej, któ­ry mie­li­śmy przy oka­zji impre­zy zwie­dzić. O tej wizy­cie napi­sze­my Wam wię­cej w kolej­nym wpi­sie na blo­gu. Co zatem BOSMAL twier­dzi o nowych pali­wach Sta­to­ila?

Statoil Miles Competition
Pas­se­ra­ti na mecie Sta­to­il Miles Com­pe­ti­tion

Naukowo o paliwach miles

BOSMAL oka­zał się nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­wym miej­scem dla fanów moto­ry­za­cji, choć pew­nie nie­wie­lu o nim sły­sza­ło. Zaj­mu­ją się bada­niem samo­cho­dów, sil­ni­ków, emi­sji spa­lin, mate­ria­łów, czę­ści i zespo­łów samo­cho­do­wych dla takich marek jak Lam­bor­ghi­ni, BMW, Brem­bo, Maz­da, Peu­ge­ot, Volks­wa­gen czy Petro­nas. Więk­szość dużych kon­cer­nów pali­wo­wych to rów­nież klien­ci BOSMAL. Moż­na zatem śmia­ło powie­dzieć, że mają doświad­cze­nie i cie­szą się dużym zaufa­niem na ryn­ku.

Sta­to­il komu­ni­ku­je, że na jed­nym litrze pali­wa miles zaje­dzie­my 3% dalej, co prze­kła­da się na oszczęd­ność rzę­du 15 groszy/litr. Skąd te licz­by? Ano wła­śnie z badań BOSMAL, któ­ry na kil­ku­na­stu samo­cho­dach spraw­dził dzia­ła­nie pali­wa z dodat­ka­mi uszla­chet­nia­ją­cy­mi na sil­ni­ki róż­ne­go typu. Rzad­ko kie­dy chy­ba dekla­ra­cje pro­du­cen­ta paliw mają tak solid­ne pod­par­cie w fak­tach. Pali­wa miles zosta­ły prze­te­sto­wa­ne zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Euro­pej­skiej Komi­sji Gospo­dar­czej (UNECE) oraz ści­sle okre­ślo­ny­mi meto­da­mi i pro­ce­du­ra­mi na kil­ku rodza­jach sil­ni­ków, repre­zen­tu­ją­cych oko­ło 1/5 wszyst­kich typów pojaz­dów poru­sza­ją­cych się po euro­pej­skich dro­gach. Łącz­nie prze­pro­wa­dzo­no 357 pomia­rów wiel­ko­ści zuży­cia pali­wa.

Statoil Miles Competition

Słowo na koniec

Jak bawi­li­śmy się na Sta­to­il Miles Com­pe­ti­tion? Wyśmie­ni­cie. Czy pole­ci­li­by­śmy pali­wa miles? Tak, tym bar­dziej, że to samo robi Insty­tut Badań i Roz­wo­ju Moto­ry­za­cji BOSMAL. Czy war­to wypró­bo­wać nową ofer­tę Sta­to­ila? Jak naj­bar­dziej, choć­by dla­te­go, że nowe, wzbo­ga­co­ne pali­wa sprze­da­wa­ne są dokład­nie w tych samych, “sta­rych” cenach. Może­cie zatem sko­rzy­stać, nie pła­cąc za pod­ję­cie tej pró­by ani zło­tów­ki wię­cej 😎


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 25
  •  
  •