PARTNER BLOGA:

Wypowiedź załogi FELIX/Gleixner przed Rajdem Karkonoskim 2013

Przewiń w dół

W koń­cu po ponad mie­sięcz­nej prze­rwie zało­ga FELIX/Gleixner wra­ca do rywa­li­za­cji na tra­sach RSMP. “Jeste­śmy nasta­wie­ni bojo­wo więc będzie się dzia­ło…”

Paweł Danil­czuk “Felix”: To będzie nasza 4 wizy­ta na Raj­dzie Kar­ko­no­skim. Rajd Kar­ko­no­ski wspo­mi­nam zawsze bar­dzo dobrze i uwa­żam, że orga­ni­za­cja tego raj­du zawsze sta­ła na wyso­kim pozio­mie. Debiu­to­wa­łem w tym raj­dzie w 2010 roku kie­dy star­to­wa­łem moją bmw 318is, kolej­ny rok to bmw m3, nato­miast rok 2012 to już evo 9. W tym roku mamy zamiar potrak­to­wać Rajd Kar­ko­no­ski mega poważ­nie i od pierw­sze­go oesu sta­rać się wal­czyć i trzy­mać wyso­ko w naszej kla­sie. Nasze evo prze­szło poważ­ny prze­gląd i dopo­sa­żo­ne zosta­ło w parę nie­zbęd­nych czę­ści, któ­re pozwo­lą nam szyb­ko jechać i szy­y­yb­b­ko hamo­wać. Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej zapo­wie­dzi video.

Maciej Gle­ixner: Zadzwo­nił Felix i powie­dział mi, abym nasta­wił się bojo­wo na ten rajd. Mówi, że doło­żył wszel­kich sta­rań żeby auto było szyb­kie, spraw­ne a i hamo­wa­ło dobrze. Ufam mu. Dla­te­go jadę do Jele­niej Góry w pozy­tyw­nym nastro­ju i cie­szę się, że wezmę udział w jed­nym z naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­nych raj­dów w RSMP.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu) – W koń­cu po ponad mie­sięcz­nej prze­rwie wra­ca­my do rywa­li­za­cji na tra­sach RSMP. Zbli­ża­ją­cy się Rajd Kar­ko­no­ski jest dla nas bar­dzo waż­ny, ponie­waż po obie­cu­ją­cych wyni­kach pod­czas Raj­du Wisły cały zespól skre­ślał dni w kalen­da­rzu cze­ka­jąc kie­dy zno­wu będzie­my mogli sta­nąć na ram­pie star­to­wej:) Zało­ga i cia­pa­ty mie­li czas na odpo­czy­nek i zebra­nie sił, tak że w Kar­ko­no­szach dadzą z sie­bie wszyst­ko:) Do zoba­cze­nia na OS’ach:)

Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych poczy­nań na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.
oraz na naszym ofi­cjal­nym pro­fi­lu Face­bo­ok – Dołącz do nas i bądź z nami na bie­żą­co…

Part­ne­ra­mi Gru­py “Raj­do­wy Felix” na sezon 2013 jest: Midea, SPS Kli­ma, Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo. Wspie­ra­ją nas: Cre­atum, W‑Media, Zdję­cia Ewa Mana­ster­ska.

  • 5
  •  
  •