PARTNER BLOGA:

Rajdowy Felix przed startem 23 Rajdu Dolnośląskiego

Przewiń w dół

Czas na ostat­nią run­dę Raj­do­wych Samo­cho­do­wych Mistrzostw Pol­ski (RSMP)!

Paweł Danil­czuk „Felix”: Nasza przy­go­da w Raj­do­wych Samo­cho­do­wych Mistrzo­stwach Pol­ski w roku 2013 powo­li się koń­czy. Jeste­śmy bogat­si o parę ład­nych kilo­me­trów oeso­wych i nasze doświad­cze­nie za ste­ra­mi EVO X jest zde­cy­do­wa­nie więk­sze niż rok temu. Rajd Dol­no­ślą­ski wspo­mi­nam bar­dzo dobrze i podo­ba­ją mi się odcin­ki odby­wa­ją­ce się pod­czas tego raj­du. Będzie­my wal­czyć w swo­jej kla­sie i nawet jak nic nie uda nam się wskó­rać, łatwo pudła nie odda­my… musi­my być na tym raj­dzie czuj­ni i z roz­sąd­kiem podejść do odcin­ków gdyż naszym prio­ry­te­tem jest ukoń­cze­nie raj­du w dwóch dniach bez super ral­ly. Wszyst­kich gorą­co zapra­szam do kibi­co­wa­nia i oczy­wi­ście oglą­da­nia naszych poczy­nań pod­czas raj­du.

Maciej Gle­ixner: Przed nami już ostat­nia eli­mi­na­cja RSMP w tym roku. Cel na ten rajd to zdo­by­cie wystar­cza­ją­cej ilo­ści punk­tów do utrzy­ma­nia pozy­cji wice­li­de­rów gru­py N na koniec sezo­nu. W zespo­le panu­je opty­mi­stycz­na atmos­fe­ra i myślę, że nic nie stoi na prze­szko­dzie aby poje­chać ten rajd tak­tycz­nie i zdo­być to co jest jesz­cze moż­li­we do zdo­by­cia w gru­pie N. Czy to się uda? Zoba­czy­my w sobo­tę.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu) – 23 Rajd Dol­no­ślą­ski czy­li ostat­nia run­da tego­rocz­nych mistrzostw Pol­ski star­tu­je już lada moment. Pięk­na Pol­ska zło­ta jesień, któ­ra zawi­ta­ła do Kotli­ny Kłodz­kiej będzie sce­ne­rią dla naszych zma­gań w gru­pie N. W zespo­le panu­je peł­na mobi­li­za­cja i wszy­scy już nie może­my docze­kać się star­tu pierw­sze­go OSu. Do zoba­cze­nia w Pola­ni­cy.

Part­ne­ra­mi Gru­py “Raj­do­wy Felix” na Rajd Pol­ski jest: Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo. Wspie­ra­ją nas: Cre­atum, W‑Media, Zdję­cia Ewa Mana­ster­ska, Drift Inno­va­tion.

  •  
  •  
  •