PARTNER BLOGA:

23 Rajd Dolnośląski oczami Grupy Rajdowy Felix

Przewiń w dół

W dniach 17–19 paź­dzier­ni­ka zosta­ła roze­gra­na ostat­nia run­da Raj­do­wych Samo­cho­do­wych Mistrzostw Pol­ski – 23 Rajd Dol­no­ślą­ski. Pomi­mo róż­nych zwro­tów akcji naszej zało­dze uda­ło się osią­gnąć metę. W efek­cie koń­co­wym wywal­czy­li­śmy tytuł V‑ce Mistrza Pol­ski w Gru­pie N.

Paweł Danil­czuk „Felix”: To był fan­ta­stycz­ny sezon pełen wie­lu nie­prze­wi­dy­wal­nych zwro­tów akcji. Nawet naj­star­szym wróż­bi­tom nie uda­ło­by się prze­wi­dzieć takie­go zakoń­cze­nia. Na jego począt­ku naszym celem było nabi­ja­nie jak naj­więk­szej ilo­ści km w nowym Lan­ce­rze i nawet nie myśle­li­śmy o tym żeby ści­gać się o jaki­kol­wiek tytuł. Szyb­ko jed­nak oka­za­ło się, że two­rzy­my z Mać­kiem zgra­ny zespół któ­ry posia­da bar­dzo dobrą broń do ata­ku na bar­dziej doświad­czo­nych prze­ciw­ni­ków w Gr. N. Uwa­żam, że jesz­cze w peł­ni nie wyko­rzy­stu­je­my poten­cja­łu nasze­go auta i jeże­li znaj­dą się part­ne­rzy na przy­szły sezon to nadal chciał­bym jeź­dzić w gr N… no chy­ba że nie będzie kon­ku­ren­tów.

Z tego miej­sca chciał­bym podzię­ko­wać fan­ta­stycz­ne­mu czło­wie­ko­wi, rewe­la­cyj­ne­mu Pilo­to­wi Mać­ko­wi Gle­ixne­ro­wi za wal­kę w tym sezo­nie i osią­gnię­cie tak wspa­nia­łe­go wyni­ku. Maciek, dużo Tobie zawdzię­czam i bar­dzo ci dzię­ku­ję za pra­cę, któ­rą wło­ży­łeś w ten sezon.

Podzię­ko­wań nie koniec… Fan­ta­stycz­na opra­wa medial­na to dzię­ki Cre­atum, W‑Media i Ewie Mana­ster­skiej to wła­śnie dzię­ki wiel­kie­mu zaan­ga­żo­wa­niu tych ludzi wie­dzie­li­ście co się dzie­je w naszym zespo­le pod­czas raj­du i nie tyl­ko. 4 Tur­bo za pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę nad naszą Enką no i K. Gołę­bio­wi, któ­ry dbał by nasze auto zosta­wa­ło jak naj­dłu­żej na czar­nym… czy­li histo­ria z serii w dużym domu.

K.Cymermanowi za koor­dy­no­wa­nie zespo­łem i reali­zo­wa­nie każ­dej mojej zachcian­ki. Wszyst­kim kibi­com za fan­ta­stycz­ny i gorą­cy doping. Jeste­ście super!!! To dla was jeste­śmy i dopó­ki star­czy nam siły, moty­wa­cji jak i pomy­słów będzie­my Was bawić, cie­ka­wić i zaska­ki­wać w kolej­nych naszych odsło­nach fil­mo­wych.

Na koniec dzię­ku­ję naszym part­ne­rom: fir­mie FELIX 2 Wen­ty­la­cja Kli­ma­ty­za­cja Hydrau­li­ka, Midea, Expert Auto Bro­ker, Cen­tral­ne Biu­ro Rekla­my za wspar­cie finan­so­we bez któ­re­go nasze star­ty nie były­by moż­li­we.

Paweł Danilczuk „Felix”

Maciej Gle­ixner: Powo­li docie­ra do mnie co osią­gnę­li­śmy z Raj­do­wym Feli­xem w tym sezo­nie. Jeste­śmy V‑ce Mistrza­mi Pol­ski w gru­pie N! Kie­dy przed Raj­dem Świd­nic­kim spo­tka­li­śmy się z Feli­xem to już po pierw­szych wspól­nych testach wie­dzia­łem, że będzie weso­ło. Jed­nak zale­ża­ło mi na czymś wię­cej niż zaba­wa i jak się póź­niej oka­za­ło Felix w trak­cie sezo­nu speł­nił moje ocze­ki­wa­nia. To nie­praw­do­po­dob­ne jak nauczył się oddzie­lać swój wize­ru­nek medial­ny od doj­rza­łe­go i poważ­ne­go podej­ścia do tego co dzie­je się w raj­dów­ce na odcin­kach. Cie­szę się, że zapro­cen­to­wa­ło to tak świet­nym wyni­kiem w RSMP. W tym sezo­nie uda­ło się rów­nież zbu­do­wać zgra­ny zespół bez któ­re­go ten rezul­tat nie był­by moż­li­wy. Dzię­ki wszyst­kim za pomoc, cier­pli­wość i wspar­cie w trud­nych chwi­lach bo ten wynik to rów­nież wasz wynik. Chciał­bym, też bar­dzo podzię­ko­wać mojej Ewie za zro­zu­mie­nie mojej pasji i pomoc w osią­gnię­ciu tego suk­ce­su. Gra­tu­lu­ję kole­gom z gru­py N i dzię­ku­ję za wal­kę, faj­nie było ści­gać się z Wami. Teraz przed nami Rajd Bar­bór­ka, uro­czy­ste zakoń­cze­nie sezo­nu i roz­da­nie nagród, a potem czas na zasta­no­wie­nie się i zapla­no­wa­nie co robić w przy­szłym roku, żeby był jesz­cze lep­szy.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu): Rajd Dol­no­ślą­ski, a przede wszyst­kim sezon 2013 RSMP za nami. Był to rok pełen wyzwań, nie­sa­mo­wi­tych emo­cji i cięż­kiej pra­cy. Uda­ło nam się zdo­być tytuł V‑ce Mistrzów Pol­ski w Gru­pie N. Z tego miej­sca chciał­bym ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym spon­so­rom: Expert Auto Bro­ker, oraz Felix2. Naszym wspa­nia­łym kibi­com, Feli­xo­wi za dostar­cze­nie tylu pozy­tyw­nych emo­cji, a tak­że za zaufa­nie jakim obda­rzył mnie na począt­ku sezo­nu. Mać­ko­wi za wyko­na­ną przez cały sezon pra­cę, zespo­ło­wi 4Turbo za opie­kę nad samo­cho­dem, Cre­atum oraz W‑Media, a tak­że Piotr­ko­wi i Mać­ko­wi któ­rzy bez­in­te­re­sow­nie wspie­ra­li zespół. Do zoba­cze­nia pod­czas Raj­du Bar­bór­ki.

Part­ne­ra­mi Gru­py “Raj­do­wy Felix” pod­czas 23 Raj­du Dol­no­ślą­skie­go była: Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo, Cen­tral­ne Biu­ro Rekla­my. Wspie­ra­ją nas: Cre­atum, W‑Media, Zdję­cia Ewa Mana­ster­ska

↓ Daj lajka Felixowi ↓

  • 9
  •  
  •