PARTNER BLOGA:

Top Gear od środka Recenzja książki + KONKURS

Przewiń w dół

Top Gear od środ­ka” to książ­ka, w któ­rej Richard Por­ter — sce­na­rzy­sta kul­to­we­go pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go — ujaw­nia kuli­sy powsta­wa­nia show. Czy war­to się­gnąć po tę pozy­cję? Prze­ko­na­cie się sami, wygry­wa­jąc jed­ną z ksią­żek w naszym kon­kur­sie!


13 lat, 22 sezo­ny i 175 odcin­ków — dokład­nie tyle trwa­ła przy­go­da Richar­da Por­te­ra z pro­gra­mem tele­wi­zyj­nym Top Gear, któ­ry zna­ją chy­ba nie­mal wszy­scy fani moto­ry­za­cji na świe­cie. Od nigdy nie­wy­emi­to­wa­ne­go odcin­ka pilo­ta­żo­we­go, aż po ostat­ni wspól­ny występ Jeremy’ego Clark­so­na, Richar­da Ham­mon­da i Jame­sa Maya w maju 2015 roku.

Co Por­ter zaob­ser­wo­wał przez ten czas, two­rząc sce­na­riu­sze odcin­ków i pisząc tek­sty dla pro­wa­dzą­cych? Teraz dowie­dzieć się może każ­dy, czy­ta­jąc jego książ­kę “Top Gear od środ­ka”, w Pol­sce wyda­ną przez wydaw­nic­two Insi­gnis.

Recenzja książki

Top Gear w kształ­cie, któ­ry wszy­scy zna­my i pra­wie wszy­scy kocha­my, skoń­czył się nagle i nie­spo­dzie­wa­nie. Pro­gram znik­nął z ante­ny BBC po incy­den­cie, któ­ry — rzecz jasna — Richard Por­ter w swo­jej książ­ce rów­nież opi­su­je. Jed­nak ten pro­gram tele­wi­zyj­ny nie zawsze wyglą­dał tak, jakim go zapa­mię­ta­li­śmy. Daw­no temu miał zupeł­nie inny cha­rak­ter, a tak­że innych pro­wa­dzą­cych. O tym, jak Clark­son, Ham­mond i May tra­fi­li do zespo­łu two­rzą­ce­go Top Gear, dowia­du­je­my się z począt­ko­wych roz­dzia­łów książ­ki. Daje to świet­ne pod­ło­że do tego, aby zro­zu­mieć, jak wiel­kie i rewo­lu­cyj­ne zmia­ny zaszły w tym show, któ­ry swo­ją popu­lar­ność — wbrew pozo­rom — budo­wał dłu­gi­mi lata­mi.

Top Gear od środ­ka”, jak wska­zu­je zresz­tą tytuł, to zbiór zapi­sków pod­su­mo­wu­ją­cy pra­ce nad pro­gra­mem. Pozna­my tutaj kuli­sy powsta­wa­nia kolej­nych odcin­ków, orga­ni­zo­wa­nia samo­cho­dów do testów, czy pro­ce­sów wymy­śla­nia kolej­nych gagów. Skąd wziął się Stig i jak wykre­owa­no jego wize­ru­nek? Dla­cze­go nigdy nie zre­zy­gno­wa­no z zapra­sza­nia cele­bry­tów do jaz­dy samo­cho­dem za roz­sąd­ną cenę, choć wie­lu uwa­ża­ło to za naj­nud­niej­szy moment pro­gra­mu? Dla­cze­go z show znik­nął nato­miast “cool wall”, na któ­rym oce­nia­no auta pod kątem faj­no­ści? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­my pod­czas lek­tu­ry.

Top Gear od środka Richard Porter

Ponie­waż zada­niem recen­zji książ­ki “Top Gear od środ­ka” nie jest Wam jej stresz­cza­nie, sku­pi­my się na wra­że­niach, jakie mie­li­śmy pod­czas jej czy­ta­nia. Od same­go począt­ku daje się odczuć, że Richard Por­ter fak­tycz­nie był auto­rem sce­na­riu­szy i dia­lo­gów w Top Gear. Książ­ka napi­sa­na jest z lek­kim prze­ką­sem i dużą daw­ką humo­ru, a barw­ne porów­na­nia — dosko­na­le zna­ne z ante­ny tele­wi­zyj­nej — leją się jak woda z duże­go wodo­spa­du. Jeśli kocha­li­ście oglą­dać Top Gear w tele­wi­zji, język uży­ty w książ­ce nie będzie Wam obcy.

Pod­su­mo­wu­jąc, książ­ka “Top Gear od środ­ka” to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich fanów tego pro­gra­mu. Napi­sa­na jest przez oso­bę, któ­ra fak­tycz­nie współ­two­rzy­ła ten feno­men, języ­kiem zna­nym z ante­ny tele­wi­zyj­nej, a w dodat­ku ujaw­nia kuli­sy, o któ­rych nie dowie­dzie­li­by­śmy się z żad­ne­go inne­go źró­dła. Jeże­li nato­miast o Top Gear sły­szy­cie pierw­szy raz w życiu (są tacy?!), lek­tu­rę może­cie sobie spo­koj­nie odpu­ścić.

 

Konkurs

Dzię­ki wydaw­nic­twu Insi­gnis mamy dla Was do roz­da­nia 8 egzem­pla­rzy książ­ki “Top Gear od środ­ka”! Co nale­ży zro­bić, aby zdo­być jed­ną z nich i poznać tajem­ni­ce kul­to­we­go pro­gra­mu TV? Odpo­wie­dzieć na pro­ste pyta­nie kon­kur­so­we:

PYTANIE KONKURSOWE:
Z czym naj­moc­niej koja­rzy Ci się Top Gear?

Kon­kurs trwa do g. 23:59 dnia 22 maja 2016 roku.
Odpo­wie­dzi udzie­laj­cie w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.

Powo­dze­nia!

Wyniki konkursu

Kon­kurs doje­chał do mety, mamy wyni­ki! Oto zdo­byw­cy ksią­żek “Top Gear od środ­ka” — gra­tu­lu­je­my!
Wszyst­kich lau­re­atów pro­si­my o prze­sła­nie adre­sów do wysył­ki nagród na blog@antymoto.com.

- Kapi­tan Ren­ko
— Artur
— Ela Ozdo­ba
— wild_weasel
— Kasiu­la
— Sze­ryf
— Wie­siek
— Moni­que

 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 23
  •  
  •