PARTNER BLOGA:

Najnowsza książka Clarksona za darmo KONKURS

Przewiń w dół

Po co wyda­wać pie­nią­dze w Czar­ny Pią­tek, sko­ro moż­na dostać coś za dar­mo? Roz­da­je­my naj­now­szą książ­kę Świat według Clark­so­na “Tak jak mówi­łem…”.


Jere­my Clark­son zna­ny jest nie tyl­ko z tele­wi­zji. Jego książ­ki “Świat według Clark­so­na”, zbie­ra­ją­ce felie­to­ny z kolej­nych lat, są wie­lo­mi­lio­no­wy­mi best­sel­le­ra­mi na całym świe­cie. Na pół­kach pol­skich księ­gar­ni poja­wi­ła się wła­śnie kolej­na, gorą­ca nowość z tej serii — “Tak jak mówi­łem…”.

Mamy dla Was 5 egzem­pla­rzy nowej książ­ki do roz­da­nia w kon­kur­sie. Aby zdo­być jed­ną z nich, wystar­czy odpo­wie­dzieć na pro­ste pyta­nie:

PYTANIE KONKURSOWE:
Za co naj­bar­dziej lubisz Jere­mie­go Clark­so­na?

Auto­rów naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej kre­atyw­nych odpo­wie­dzi nagro­dzi­my książ­ka­mi Świat według Clark­so­na “Tak jak mówi­łem…”.

Kon­kurs trwa do 30 listo­pa­da 2016 do godzi­ny 23:59.
Odpo­wie­dzi udzie­laj­cie w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.

Powo­dze­nia!

Wyniki konkursu

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie. Wasze odpo­wie­dzi bar­dzo nam się podo­ba­ły i żału­je­my, że nie mamy wię­cej ksią­żek do roz­da­nia 😬

Oto lista lau­re­atów, któ­rzy otrzy­mu­ją naj­now­szą książ­kę Clark­so­na:

  • Krzysz­tof Celej
  • Mar­cel
  • Arlid
  • Krzysz­tof Woj­niak
  • Paweł Kle­mens

Wszyst­kich zwy­cięz­ców pro­si­my o poda­nie adre­su do wysył­ki książ­ki na maila blog@antymoto.com.

Gra­tu­lu­je­my!

Książ­ki na kon­kurs prze­ka­za­ło Wydaw­nic­two Insi­gnis

  •  
  •  
  •