PARTNER BLOGA:

Wygraj bon na paliwo KONKURS

Przewiń w dół

Miko­łaj Miko­ła­jem, ale uda­ny pre­zent w tym roku możesz sobie zafun­do­wać sam(a)! Wystar­czy wziąć udział w naszym kon­kur­sie, a być może jeden z bonów pali­wo­wych o war­to­ści 300 zło­tych będzie Twój.


Nowy Rok to naj­czę­ściej czas poważ­nych posta­no­wień. Będę o sie­bie lepiej dbać, rzu­cę pale­nie, zacznę oszczę­dzać, wię­cej cza­su prze­zna­czę na naukę nowe­go języ­ka obce­go… któ­re z tych stwier­dzeń są Ci zna­ne? A może tym razem posta­no­wie­niem nowo­rocz­nym będzie zadba­nie o kon­dy­cję nie tyl­ko swo­ją, ale i uko­cha­ne­go samo­cho­du? Pomo­że w tym bon na pali­wo, któ­ry moż­na zdo­być w naszym kon­kur­sie. Zasta­na­wiasz się jak? Już wyja­śnia­my.

Bony pali­wo­we o war­to­ści 300 zło­tych każ­dy będzie moż­na zre­ali­zo­wać na sta­cjach BP, któ­re od kil­ku mie­się­cy ofe­ru­je nowe, ulep­szo­ne pali­wa. Ben­zy­na i ropa BP z tech­no­lo­gią ACTIVE usu­wa­ją brud z sil­ni­ka i zapo­bie­ga­ją ponow­ne­mu two­rze­niu się osa­dów. W efek­cie sil­nik nasze­go samo­cho­du jest w lep­szej kon­dy­cji, odwdzię­cza­jąc się dłuż­szą żywot­no­ścią oraz mniej­szym spa­la­niem. Brzmi jak marze­nie, praw­da? Prze­ko­nasz się o tym sam(a) tan­ku­jąc pali­wo na sta­cji BP, co umoż­li­wi bon pali­wo­wy od nas. Co nale­ży zro­bić by go zdo­być?

Aby wygrać jed­ną z kart pali­wo­wych o war­to­ści 300 zło­tych każ­da wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem odpo­wie­dzieć na jed­no pyta­nie.

PYTANIE KONKURSOWE:
Jak Two­im zda­niem będzie wyglą­dać przy­szłość paliw?

Do roz­da­nia mamy 5 bonów na pali­wo BP z tech­no­lo­gią ACTIVE, każ­dy o war­to­ści 300 zło­tych.
Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my do 31.12.2016 do pół­no­cy.

Fun­da­to­rem nagród w kon­kur­sie jest fir­ma BP,
któ­ra w tym roku świę­tu­je 25 lecie obec­no­ści w Pol­sce.

Wyniki konkursu

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w zaba­wie. Po dłu­gich dys­ku­sjach wybra­li­śmy 5 odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­mu­ją kar­tę pali­wo­wą o war­to­ści 300 zło­tych. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my miłe­go tan­ko­wa­nia na sta­cjach BP!

  1. Rena­ta Bart­nic­ka
  2. Patryk B.
  3. Michał (piszą­cy o roku 2056)
  4. J.M.
  5. Woj­tek Matz

Wszyst­kich zwy­cięz­ców pro­si­my o poda­nie dro­gą mailo­wą na blog@antymoto.com swo­ich danych adre­so­wych, nie­zbęd­nych do wysył­ki nagro­dy.

  • 33
  •  
  •