PARTNER BLOGA:

Tani, ale czy dobry? Test wideorejestratora Mio MiVue C312

Przewiń w dół

Mio MiVue C312 to naj­tań­szy wide­ore­je­stra­tor mar­ki Mio — kosz­tu­je zale­d­wie 200 zło­tych. Czy wart jest swo­jej ceny? Spraw­dza­my!


Do tej pory mar­ka Mio wal­czy­ła na ryn­ku kamer samo­cho­do­wych głów­nie wyso­ką jako­ścią. Dzię­ki nowej serii wide­ore­je­stra­to­rów pro­duk­ty Mio teraz może­my zna­leźć jed­nak na znacz­nie niż­szej pół­ce ceno­wej.

Czy atrak­cyj­na cena odbi­ła się na jako­ści? Spraw­dza­my na przy­kła­dzie mode­lu Mio MiVue C312.

Test wideorejestratora Mio C312

Dane techniczne Mio MiVue C312

 • Wiel­kość ekra­nu: 2 cale
 • Roz­dziel­czość nagry­wa­nia: Full HD 1080p/30 fps
 • Sen­sor optycz­ny nagry­wa­nia: 2M
 • Przy­sło­na obiek­ty­wu: F2.2
 • For­mat nagry­wa­nia: MJPEG
 • Kąt widze­nia opty­ki: 130°
 • Zakres tem­pe­ra­tu­ry pra­cy: ‑10° do +60°C
 • Waga: 55 g
 • Wbu­do­wa­ny mikro­fon, sen­sor prze­cią­żeń, rucho­ma gło­wi­ca mocu­ją­ca, auto­ma­tycz­ne uru­cho­mie­nie, tryb zdjęć

Pierwsze wrażenie

Mio MiVue C312 to naj­tań­szy wide­ore­je­stra­tor tej mar­ki. Cena nowe­go egzem­pla­rza to dokład­nie 200 zło­tych. Co otrzy­mu­je w tej cenie? Już po wyję­ciu z pudeł­ka i pierw­szym kon­tak­cie oka­zu­je się, że zna­ko­mi­cie wyko­na­ne urzą­dze­nie! Wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły i jakość spa­so­wa­nia obu­do­wy nie odbie­ga­ją o innych kamer samo­cho­do­wych Mio, kosz­tu­ją­cych czę­sto 2 lub nawet 3 razy wię­cej.

Praw­dzi­we róż­ni­ce kry­ją się tak napraw­dę pod ład­ną i świet­nie wyko­na­ną obu­do­wą. Mio MiVue C312 wypo­sa­żo­no w sen­sor optycz­ny o roz­dziel­czo­ści 2 Mega­pi­xe­li (pro­du­cent nie poda­je dokład­nie jaki model matry­cy wyko­rzy­sta­no w kame­rze), szkla­ny obiek­tyw o prze­kąt­nej F2.2 oraz kącie widze­nia 130°, a tak­że wbu­do­wa­ny mikro­fon oraz sen­sor prze­cią­żeń.

Test wideorejestratora Mio C312

Oprócz samej kame­ry w opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my łado­war­kę pod­łą­cza­ną do gniaz­da zapal­nicz­ki samo­cho­do­wej oraz nie­wiel­kich roz­mia­rów uchwyt, pozwa­la­ją­cy za pomo­cą wygod­nej przy­ssaw­ki zamo­co­wać wide­ore­je­stra­tor na szy­bie auta.

Jakość nagrań

Czas na oce­nę tego, co w wide­ore­je­stra­to­rze naj­waż­niej­sze — jako­ści nagrań. Jakie fil­my nagry­wa Mio MiVue C312, wypo­sa­żo­ne w tań­szą matry­cę oraz ciem­niej­szy niż droż­sze mode­le kamer tego pro­du­cen­ta obiek­tyw? Poni­żej znaj­dzie­cie kil­ka przy­kła­do­wych zrzu­tów ekra­nu:

 

Fil­my mają jakość z pew­no­ścią gor­szą, niż wide­ore­je­stra­to­ry Mio z wyż­szej pół­ki ceno­wej. Nie ma się co dzi­wić — obni­że­nie ceny pocią­gnę­ło za sobą koniecz­ność wyko­rzy­sta­nia tań­szych kom­po­nen­tów, któ­re bez­po­śred­nio prze­kła­da­ją się na jakość fil­mów. Dla­te­go przy oce­nie jako­ści trze­ba patrzeć nie na inne mode­le tej mar­ki, ale na cenę. I pod tym kątem Mio MiVue C312 wypa­da o wie­le lepiej. Mając na uwa­dze, że mówi­my o kame­rze samo­cho­do­wej dostęp­nej w skle­pie za 200 zło­tych (w nie­któ­rych nawet mniej), jakość fil­mów jest napraw­dę przy­zwo­ita.

W mojej oce­nie fil­my są nie­co zbyt ciem­ne, mimo to w więk­szo­ści przy­pad­ków bez pro­ble­mu da się odczy­tać nume­ry reje­stra­cyj­ne aut widocz­nych w kadrze kame­ry, a to klu­czo­we w przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­ra. Wszak zde­cy­do­wa­na więk­szość osób kupu­je tego typu urzą­dze­nia wła­śnie po to, aby dys­po­no­wać dowo­dem w przy­pad­ku koli­zji lub wypad­ku, a w takiej sytu­acji zna­jo­mość nume­ru reje­stra­cyj­ne­go inne­go pojaz­du będzie klu­czo­wa.

Test wideorejestratora Mio C312

Po prostu kamera

Oso­by, któ­re zna­ją lepiej ofer­tę mar­ki Mio na pew­no wie­dzą, że w ich wide­ore­je­stra­to­rach czę­sto zna­leźć moż­na sze­reg dodat­ko­wych funk­cji — bez­prze­wo­do­wą łącz­ność Wifi i obsłu­gę przez smart­fo­na, trans­mi­sję fil­mów na żywo na YouTu­be­’a, ostrze­ga­nie o foto­ra­da­rach, poda­wa­nie aktu­al­nej pręd­ko­ści i zapa­mię­ty­wa­nie tra­sy prze­jaz­du, asy­sten­tów jaz­dy, a nawet wygod­ny ekran doty­ko­wy. Model Mio MiVue C312 nie posia­da żad­ne­go z tych udo­god­nień. W przy­pad­ku tego mode­lu pro­du­cent skon­cen­tro­wał się na niskiej cenie, a nie dużych moż­li­wo­ściach i licz­nych dodat­kach.

Z naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych, ale zara­zem przy­dat­nych w codzien­nym użyt­ko­wa­niu rze­czy, Mio MiVue C312 potra­fi włą­czać się auto­ma­tycz­nie w momen­cie uru­cho­mie­nia sil­ni­ka. Dzię­ki czuj­ni­ko­wi prze­cią­żeń urzą­dze­nie samo­dziel­nie zabez­pie­czy przez przy­pad­ko­wym ska­so­wa­niem odpo­wied­ni plik z nagra­niem — dzię­ki temu będzie­my mie­li pew­ność, że nagra­nie koli­zji czy wypad­ku nie prze­pad­nie poprzez nad­pi­sa­nie go innym pli­kiem na kar­cie pamię­ci.

Test wideorejestratora Mio C312

Czy warto?

Mio MiVue C312 to napraw­dę zna­ko­mi­cie wyko­na­ny wide­ore­je­stra­tor — po prze­te­sto­wa­niu kil­ku­dzie­się­ciu kamer na prze­strze­ni ostat­nich lat mogę śmia­ło stwier­dzić, że pod wzglę­dem wyko­na­nia, w cenie do 200 zło­tych, lep­sze­go mode­lu po pro­stu nie znaj­dzie­cie. A jakość samych fil­mów? Nie jest może rewe­la­cyj­na, bio­rąc jed­nak pod uwa­gę kwo­tę, na jaką wyce­nio­no Mio MiVue C312, uzna­ję że w kwe­stii fil­mów jest po pro­stu dobrze. Jeśli szu­ka­cie taniej kame­ry samo­cho­do­wej, ale nie chce­cie przy oka­zji tra­fić na badzie­wie, Mio MiVue C312 będzie bar­dzo dobrym wybo­rem!

[mailpoet_form id=“2”]
Mio MiVue C312
Wide­ore­je­stra­tor
Cena: ok. 200 zł

OCENA
zna­ko­mi­ta jakość wyko­na­nia
atrak­cyj­na cena
mały i wygod­ny uchwyt
zale­d­wie przy­zwo­ita jakość fil­mów

⬇ Lajk do dechy ⬇

 •  
 •  
 •