PARTNER BLOGA:

WIDEOREJESTRATOR 4K W DOBREJ CENIE? TEST KAMERY Xiaomi 70mai A800

Przewiń w dół

Czy w kwo­cie oko­ło 500 zło­tych może­my kupić kame­rę samo­cho­do­wą nagry­wa­ją­cą fil­my w zna­ko­mi­tej jako­ści? Oczy­wi­ście, że tak! Dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest model Xia­omi 70mai A800.


Pierwsze wrażenie

W cią­gu ostat­nich lat mia­łem oka­zję prze­te­sto­wać już kil­ka­dzie­siąt mode­li kamer samo­cho­do­wych. Z wide­ore­je­stra­to­rem mar­ki Xia­omi / 70mai mia­łem jed­nak do czy­nie­nia pierw­szy raz. Jakie zro­bił na mnie pierw­sze wra­że­nie model A800? Muszę przy­znać, że napraw­dę bar­dzo dobre. Wyko­na­nie kame­ry jest dosko­na­łe, obu­do­wa robi wra­że­nie bar­dzo solid­nej, a całość zosta­ła dobrze zapro­jek­to­wa­na.

W przed­niej czę­ści urzą­dze­nia znaj­du­je się duży, bo 3‑calowy ekran oraz czte­ry dys­kret­ne, dobrze wyglą­da­ją­ce przy­ci­ski. Z tyłu znaj­dzie­my prak­tycz­nie tyl­ko dwu­stron­ną taśmę kle­ją­cą, za pomo­cą któ­rej mocu­je­my wide­ore­je­stra­tor do szy­by samo­cho­du. Cie­ka­wost­ką jest z kolei obiek­tyw — został on umiesz­czo­ny na obro­to­wym ele­men­cie, któ­ry pozwa­la swo­bod­nie wybrać kadr pod mon­ta­żu kame­ry w aucie w zakre­sie góra-dół.

TEST KAMERY Xiaomi 70mai A800

W opa­ko­wa­niu — oprócz samej kame­ry — znaj­dzie­my kabel zasi­la­ją­cy, a tak­że wtycz­kę do gniaz­da zapal­nicz­ki, któ­ra posia­da dwa gniaz­da USB. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu może­my zasi­lać z gniaz­da zapal­nicz­ki nie tyl­ko wide­ore­je­stra­tor Xia­omi 70mai A800, ale cho­ciaż­by tele­fon. Cie­ka­wost­kę sta­no­wi fakt dołą­cze­nia przez pro­du­cen­ta spe­cjal­ne­go narzę­dzia, słu­żą­ce­go do odchy­la­nia uszcze­lek koło drzwi, aby w nie­wi­docz­ny dla oka spo­sób popro­wa­dzić kabel zasi­la­ją­cy do kame­ry.

 

War­to wspo­mnieć jesz­cze o dosyć nie­ty­po­wym, choć spo­ty­ka­nym wśród innych wide­ore­je­stra­to­rów kształ­cie. Kame­ra po mon­ta­żu zaj­mu­je mało miej­sca, znaj­du­je się bli­sko szy­by, a mimo to jej ekran jest dobrze czy­tel­ny, a przy­ci­ski łatwo dostęp­ne. Mon­taż odby­wa się za pomo­cą taśmy dwu­stron­nej oraz spe­cjal­nej elek­tro­sta­tycz­nej, prze­zro­czy­stej naklej­ki, któ­rą naj­pierw nakle­ja­my na szy­bę, a dopie­ro do naklej­ki przy­kle­ja­my jarz­mo kame­ry. Dzię­ki temu w łatwy spo­sób może­my zde­mon­to­wać kame­rę bez pozo­sta­wia­nia pozo­sta­ło­ści kle­ju na szy­bie, gdy zaj­dzie potrze­ba demon­ta­żu.

Technikalia

Czas na rzecz naj­waż­niej­szą, czy­li para­me­try tech­nicz­ne. Xia­omi 70mai A800 nagry­wa fil­my w roz­dziel­czo­ści 4K, czy­li 3840x2160 pik­se­li z pręd­ko­ścią 30 kla­tek na sekun­dę. Za jakość obra­zu, szcze­gól­nie w cięż­kich warun­kach oświe­tle­nio­wych, odpo­wia­da sen­sor optycz­ny Sony STARVIS IMX415. Dopeł­nie­niem tej cało­ści jest bar­dzo jasny obiek­tyw o świe­tle F1.8. O tym, jak to wszyst­ko prze­kła­da się na jakość fil­mów za chwi­lę.

Na co jesz­cze war­to zwró­cić uwa­gę w przy­pad­ku testo­wa­ne­go wide­ore­je­stra­to­ra Xia­omi 70mai A800? Na pew­no wbu­do­wa­ny moduł GPS, któ­ry pozwa­la zapi­sy­wać na fil­mie pręd­kość nasze­go pojaz­du. Jest to waż­na funk­cja, zna­czą­co pod­no­szą­ca war­tość nagrań w przy­pad­ku wyko­rzy­sta­nia ich jako dowód w toczą­cej się spra­wie przez poli­cję czy sąd.

Oprócz tego kame­ra samo­cho­do­wa Xia­omi 70mai A800 ma na swo­im pokła­dzie sys­te­my ADAS (Advan­ced Driver-Assistance Sys­tem). Po krót­kiej kon­fi­gu­ra­cji uzy­sku­je­my dzię­ki sys­te­mom dźwię­ko­we ostrze­że­nia o zatrzy­ma­niu pojaz­du przed nami, co ma zapo­bie­gać naje­cha­niu na nie­go w przy­pad­ku zaga­pie­nia się kie­row­cy. Podob­ne ostrze­że­nia otrzy­ma­my pod­czas zmia­ny pasa ruchu. Całość dzia­ła cał­kiem spraw­nie, a dla osób, któ­re nie potrze­bu­ją tego typu wska­zó­wek lub komu­ni­ka­ty są po pro­stu iry­tu­ją­ce, ist­nie­je oczy­wi­ście moż­li­wość wyłą­cze­nia ich w menu.

Jakość filmów kamery Xiaomi 70mai A800

Jak wyglą­da w przy­pad­ku kame­ry Xia­omi 70mai A800 jakość fil­mów? Roz­dziel­czość 4K oraz sen­sor optycz­ny Sony STARVIS dają nadzie­ję na to, że fil­my bedą napraw­dę szcze­gó­ło­we i czy­tel­ne, nawet w ciem­nym gara­żu pod­ziem­nym. Czy fak­tycz­nie tak jest?

Oto przy­kła­do­wy film z kame­ry Xia­omi 70mai A800. War­to pamię­tać, że YouTu­be kom­pre­su­je wszyst­kie mate­ria­ły, co wpły­wa nega­tyw­nie na ich odbiór:

Tak wyglą­da jakość nagrań z wide­ore­je­stra­to­ra Xia­omi 70mai A800 w ciem­nym gara­żu pod­ziem­nym:

W więk­szo­ści przy­pad­ków — rów­nież w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych — nume­ry reje­stra­cyj­ne innych samo­cho­dów są czy­tel­ne, a to wręcz klu­czo­we w przy­pad­ku kame­ry samo­cho­do­wej. Nie­ste­ty, tak jak w więk­szo­ści kamer któ­re mia­łem oka­zję testo­wać, w przy­pad­ku nagry­wa­nia w ciem­no­ści tabli­ce oświe­tla­ne bez­po­śred­nio przez reflek­to­ry nasze­go samo­cho­du są prze­świe­tlo­ne. Poza tym obraz jest wyraź­ny przez więk­szość cza­su, a wyso­ka roz­dziel­czość 4K umoż­li­wia zro­bie­nie stop­klat­ki i powięk­sze­nie frag­men­tu, któ­ry nas inte­re­su­je.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, jakość fil­mów jest bar­dzo dobra, szcze­gól­nie bio­rąc pod uwa­gę cenę testo­wa­ne­go wide­ore­je­stra­to­ra — Xia­omi 70mai A800 to wyda­tek oko­ło 500 zło­tych, co jak na roz­dziel­czość 4K oraz sen­sor Sony nie jest kwo­tą wygó­ro­wa­ną.

Kamera tylna i zasilanie trybu parkingowego

Xia­omi 70mai A800 to kame­ra z 4K i GPS, decy­du­jąc się jed­nak na ten model może­my poprzez dodat­ko­we akce­so­ria posze­rzyć moż­li­wo­ści wide­ore­je­stra­to­ra. Pierw­szym przy­dat­nym dodat­kiem jest kame­ra tyl­na. Mowa dokład­nie o mode­lu 70mai RC06 — minia­tu­ro­wej kame­rze, któ­rą za pomo­cą taśmy dwu­stron­nej przy­kle­ja­my na wewnętrz­nej stro­nie tyl­nej szy­by samo­cho­du. Dzię­ki temu nasz prze­jazd może­my nagry­wać z dwóch stron jed­no­cze­śnie — do przo­du oraz do tyłu. Plu­sem dodat­ko­wej kamer­ki 70mai RC06 jest bar­dzo dłu­gi kabel, któ­ry może­my z powo­dze­niem popro­wa­dzić po pod­ło­dze, np. pod dywa­ni­ka­mi, aby nie prze­szka­dzał pod­czas codzien­nej eks­plo­ata­cji pojaz­du. Po pod­łą­cze­niu tyl­nej kame­ry RC06 do głów­ne­go wide­ore­je­stra­to­ra usły­szy­my sto­sow­ny komu­ni­kat gło­so­wy, potwier­dza­ją­cy, że nagry­wa­nie odby­wa się rów­nież do tyłu. Cena tyl­nej kame­ry 70mai RC06 to nie­speł­na 100 zło­tych.

Małą rze­czą, któ­ra urze­kła mnie pod­czas pod­łą­cza­nia kame­ry tyl­nej 70mai RC06, jest spo­sób zapro­jek­to­wa­nia wty­czek. Ta od dodat­ko­wej kame­ry jest dłuż­sza, dzię­ki cze­mu dosko­na­le pasu­je do wtycz­ki od kabla zasi­la­ją­ce­go głów­nej kame­ry. Tak mały szcze­gół dowo­dzi, że pro­jek­tan­ci z Xio­mi / 70mai dopra­co­wa­li swój pro­dukt w naj­mniej­szych szcze­gó­łach.

Jak pre­zen­tu­je się jakość nagrań kame­ry 70mai RC06? Przy­kład poni­żej:

Dru­gim cie­ka­wym i przy­dat­nym akce­so­rium jest Har­dwi­re Kit UP02. To przy­staw­ka do kamer, dzię­ki któ­rej sta­ją się one stró­żem pojaz­du pod­czas naszej nie­obec­no­ści. Har­dwi­re Kit UP02 po pod­łą­cze­niu do aku­mu­la­to­ra spra­wia, że do kamer cią­gle dopły­wa prąd, pomi­mo bra­ku klu­czy­ka w sta­cyj­ce, dzię­ki cze­mu wide­ore­je­stra­tor pozo­sta­je w nie­ustan­nym try­bie czu­wa­nia. Po wykry­ciu prze­cią­że­nia, na przy­kład pod­czas ude­rze­nia w nasze auto przez inny pojazd par­ku­ją­cy obok, czuj­nik wstrzą­so­wy wbu­do­wa­ny w kame­rę A800 wybu­dza kame­ry, a te reje­stru­ją obraz. Taki mate­riał może oka­zać się nie­oce­nio­ny w przy­pad­ku poszu­ki­wa­nia spraw­cy i napra­wy zary­so­wa­ne­go zde­rza­ka czy drzwi na jego koszt. Zasi­la­nie try­bu par­kin­go­we­go kamer 70mai Har­dwi­re Kit to wyda­tek oko­ło 90 zło­tych.

Podsumowanie

Czy Xia­omi 70mai A800 to wide­ore­je­stra­tor god­ny pole­ce­nia? Moim zda­niem zde­cy­do­wa­nie tak, gdyż w kwo­cie oko­ło 500 zło­tych otrzy­mu­je­my kame­rę, któ­ra nagry­wa fil­my w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 4K i zosta­ła wypo­sa­żo­na w napraw­dę zaawan­so­wa­ny sen­sor optycz­my Sony STARVIS. Na uwa­gę zasłu­gu­je na pew­no rów­nież dosko­na­ły pro­jekt i bar­dzo dobre wyko­na­nie.

Sprzęt do testów dostar­czył sklep cyfra.eu. Aktu­al­ną ofer­tę kamer znaj­dziesz tutaj.

Plu­sy i minu­sy wide­ore­je­stra­to­ra Xia­omi 70mai A800:
+ dosko­na­le zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na kame­ra
+ wygod­na obsłu­ga
+ dobra jakość obra­zu
+ wbu­do­wa­ny GPS
— brak pol­skie­go menu

  •  
  •  
  •