PARTNER BLOGA:

TEST: Porównanie kamer GoPro Hero 3 vs Hero 2 vs Drift HD Ghost

Przewiń w dół

Kame­ry spor­to­we zdo­by­wa­ją coraz więk­szą popu­lar­ność. Nie­wiel­kie roz­mia­ry, roz­dziel­czość Full HD i wyso­ka odpor­ność spra­wia­ją, że każ­dy może uwiecz­nić swój prze­jazd samo­cho­dem po torze, zjazd snow­bo­ar­dem ze zbo­cza czy nawet skok ze spa­do­chro­nem. My porów­na­li­śmy moż­li­wo­ści naj­po­pu­lar­niej­szych na ryn­ku mode­li — GoPro Hero 2, Hero 3 oraz Drift HD Ghost, kon­cen­tru­jąc się przy tym oczy­wi­ście na aktyw­no­ściach zwią­za­nych z motor­spor­tem 😉

BUDOWA I OBSŁUGA

Mar­ki Drift oraz GoPro teo­re­tycz­nie stwo­rzy­ły podob­ne do sie­bie pro­duk­ty — kame­ry, któ­re pozwa­la­ją uwiecz­nić róż­ne aktyw­no­ści: jaz­dę samo­cho­dem, na desce, snow­bo­ar­dzie, rowe­rze czy wspi­nacz­kę po górach. My z oczy­wi­stych wzglę­dów skon­cen­tru­je­my się na tym pierw­szym spo­rcie 😉 Mimo tego same­go prze­zna­cze­nia, pomysł i podej­ście obie fir­my mia­ły bar­dzo róż­ne, przez co obsłu­ga kamer GoPro i Drift nie­co się róż­nią.

Drift HD Ghost

Drift HD Ghost ma podłuż­ny kształt, a jej obu­do­wa obla­na jest mięk­ką gumą. Na górze znaj­dzie­my ozna­czo­ne zro­zu­mia­ły­mi sym­bo­la­mi przy­ci­ski, dwu­ca­lo­wy kolo­ro­wy ekran słu­żą­cy do pod­glą­du obra­zu, wyj­ście USB, mikro­fo­no­we oraz HDMI. Wbu­do­wa­ny gwint foto­gra­ficz­ny ¼ cala pozwa­la na bez­pro­ble­mo­we zamo­co­wa­nie kame­ry do stan­dar­do­we­go sta­ty­wu. Dodat­ko­wo, klips mocu­ją­cy może­my szyb­ko i łatwo przy­krę­cić w dowol­nym kie­run­ku. Spryt­ne? Mało tego! To, co zwra­ca uwa­gę to wymien­ny, obra­ca­ny obiek­tyw. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu nie musi­my męczyć się ze żmud­nym usta­wia­niem poło­że­nia kame­ry na przy­kład na przy­ssaw­ce — wystar­czy obró­cić sam obiek­tyw i skie­ro­wać go tak, aby kame­ra obej­mo­wa­ła to, co sobie zaży­czy­my. To wręcz genial­ne roz­wią­za­nie! W usta­wia­niu kadru nie­oce­nio­ny oka­zu­je się rów­nież ekran, dodat­ko­wo pokry­ty odpor­nym na zary­so­wa­nia szkłem Goril­la Glass (zna­ny m.in. z tele­fo­nów Apple). W zesta­wie z Drift HD Ghost otrzy­mu­je­my pilo­ta zdal­ne­go ste­ro­wa­nia z zasię­giem do 10 metrów, a menu dostęp­ne jest cał­ko­wi­cie w języ­ku pol­skim, co dodat­ko­wo uła­twia naukę obsłu­gi. Dzię­ki dio­dom wbu­do­wa­nym w pilo­ta, któ­rych kolo­ry odpo­wia­da­ją try­bom pra­cy kamer­ki, szyb­kie prze­łą­cza­nie mię­dzy nagry­wa­niem fil­mu a wyko­na­niem zdję­cia nie nastrę­cza abso­lut­nie żad­ne­go pro­ble­mu. Aku­mu­la­tor litowo-jonowy o pojem­no­ści 1700 mAh wystar­cza na oko­ło 3 godzi­ny cią­głej pra­cy.

GoPro Hero 2

GoPro Hero 2 znacz­nie róż­ni się pod wzglę­dem kon­struk­cji od kame­ry Drift HD Ghost. Nie mamy tutaj ani obra­ca­ne­go obiek­ty­wu, ani wbu­do­wa­ne­go ekra­nu, ani nawet gwin­tu na sta­tyw. Aby sko­rzy­stać z moco­wa­nia do kasku czy przy­ssaw­ki koniecz­ne jest nało­że­nie spe­cjal­nej prze­zro­czy­stej obu­do­wy, któ­ra przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­niej tyl­nej klap­ki gwa­ran­tu­je wodosz­czel­ność. GoPro jest zauwa­żal­nie mniej­sze i lżej­sze od pro­duk­tu bry­tyj­skiej mar­ki Drift. Do obsłu­gi słu­żą dwa przy­ci­ski, któ­re nie­ste­ty nie są ozna­czo­ne żad­ny­mi sym­bo­la­mi, dla­te­go do wpraw­nej obsłu­gi kamer­ki docho­dzi się dopie­ro z cza­sem. Z przo­du urzą­dze­nia znaj­du­je się mały wyświe­tlacz poka­zu­ją­cy tryb, w jakim aktu­al­nie dzia­ła kame­ra, a tak­że wyświe­tla­ne są kolej­ne opcje menu. Aku­mu­la­tor Li-ion ma pojem­ność 1100 mAh. Jeśli zechce­my mieć kolo­ro­wy ekran do poglą­da­nia kadru lub łącz­ność Wi-Fi, koniecz­ne jest doku­pie­nie dodat­ko­we­go modu­łu. My w naszym Hero 2 posia­da­my moduł Wi-Fi, pozwa­la­ją­cy połą­czyć kame­rę ze smart­fo­nem — poma­ga to w usta­wie­niu odpo­wied­nie­go kadru, ale obraz prze­ka­zy­wa­ny jest z oko­ło 3‑sekundowym opóź­nie­niem.

GoPro Hero 3

GoPro Hero 3 to ulep­szo­na wer­sja kame­ry Hero 2 — jest mniej­sza i lżej­sza, gwa­ran­tu­jąc jed­no­cze­śnie lep­sze para­me­try. Co cie­ka­we, w prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej gene­ra­cji, GoPro Hero 3 wystę­pu­je w trzech odmia­nach, róż­nią­cych się od sie­bie spe­cy­fi­ka­cją tech­nicz­ną. Naj­wię­cej ofe­ru­je wer­sja Black, co jed­nak prze­kła­da się rów­nież na wyż­szą cenę. Nam było dane prze­te­sto­wać wer­sję pośred­nią, nazwa­ną Silver Edi­tion.

Plus dla pro­du­cen­tów za to, że dwa przy­ci­ski znaj­du­ją­ce się na kame­rze GoPro Hero 3 zosta­ły wresz­cie ozna­czo­ne odpo­wied­ni­mi sym­bo­la­mi, dzię­ki cze­mu nie musi­my zasta­na­wiać się, któ­ry z nich słu­ży do włą­cza­nia, a któ­ry do roz­po­czę­cia nagry­wa­nia. Aku­mu­la­tor Li-ion ma pojem­ność 1050 mAh, a więc nie­co mniej, niż poprzed­nia gene­ra­cja! Z tego wzglę­du, a tak­że doda­ne­mu modu­ło­wi Wi-Fi, czas pra­cy Hero 3 na jed­nym nała­do­wa­niu bate­rii jest krót­szy, niż w przy­pad­ku Hero 2, a tym bar­dziej Drift HD Ghost. Co war­te uwa­gi, do kame­ry Hero 3 doda­wa­ne jest w opa­ko­wa­niu nie­co mniej akce­so­riów, niż do Hero 2, któ­re wystę­po­wa­ło w wer­sji Out­do­or (z opa­ską na gło­wę) czy Motor­sport (z przy­ssaw­ką).

OBRAZ

Wszyst­kie trzy opi­sy­wa­ne kame­ry ofe­ru­ją moż­li­wość nagry­wa­nia fil­mów w roz­dziel­czo­ści 1920 × 1080, czy­li Full HD (1080p). Taka jakość pozwa­la na wyko­rzy­sta­nie zare­je­stro­wa­ne­go mate­ria­łu prak­tycz­nie wszę­dzie — od domo­we­go kom­pu­te­ra, poprzez ser­wi­sy typu YouTu­be, aż po emi­sję w tele­wi­zji!

Drift HD Ghost ofe­ru­je moż­li­wość regu­la­cji eks­po­zy­cji, dopa­so­wu­jąc tym samym jasność obra­zu do panu­ją­cych warun­ków. Z kolei kame­ry GoPro mają dodat­ko­wy tryb Pro­tu­ne, opra­co­wa­ny wspól­nie z fir­mą Tech­ni­co­lor. Dzię­ki nie­mu obraz reje­stro­wa­ny jest z myślą o tele­wi­zji — nagry­wa­nie odby­wa się z pręd­ko­ścią 24 kla­tek na sekun­dę, a kolo­ry sta­ją się bar­dziej neu­tral­ne, co uła­twia póź­niej­szą obrób­kę. Cha­rak­ter obra­zów w kame­rach Drift i GoPro jest zupeł­nie inny, dla­te­go wybór mode­lu zale­ży od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka.

TEST: Porównanie kamer GoPro Hero 3 vs Hero 2 vs Drift HD Ghost

My, aby prze­ko­nać się któ­ra z kamer ofe­ru­je naj­lep­szą jakość obra­zu, przy­mo­co­wa­li­śmy je do naszej Świn­ki i ruszy­li­śmy w podróż 🙂 Sta­ra­li­śmy się zor­ga­ni­zo­wać kame­rom jak naj­cięż­sze warun­ki — ostre słoń­ce naprze­mien­nie poja­wia­ją­ce się i cho­wa­ją­ce za drze­wa­mi, wyjazd z ciem­ne­go tune­lu czy sła­bo oświe­tlo­ny w trak­cie nocy par­king. Efek­ty może­cie samo­dziel­nie oce­nić na poniż­szym mate­ria­le fil­mo­wym:

DŹWIĘK

Zarów­no kame­ry GoPro, jak i Drift HD Ghost, posia­da­ją wyj­ście na pod­łą­cze­nie dodat­ko­we­go, dobrej jako­ści mikro­fo­nu zewnętrz­ne­go. My sku­pi­li­śmy się jed­nak na moż­li­wo­ściach mikro­fo­nów wbu­do­wa­nych w urzą­dze­nia, z nich bowiem naj­czę­ściej korzy­sta się przy uwiecz­nia­niu prze­jaz­dów samo­cho­dem. Klu­czo­we oka­za­ło się umiej­sco­wie­nie mikro­fo­nu w obu­do­wie — w przy­pad­ku GoPro jest on scho­wa­ny, a dodat­ko­wo chro­nio­ny pla­sti­ko­wą obu­do­wą. W kame­rze Drift HD Ghost mikro­fon umiesz­czo­no z przo­du i ze wzglę­du na brak obu­do­wy jest on bar­dziej nara­żo­ny na wiatr. Jak oka­za­ło się w prak­ty­ce, ma to nie­ste­ty wpływ na jakość reje­stro­wa­ne­go dźwię­ku, szcze­gól­nie pod­czas poru­sza­nia się samo­cho­dem i zamon­to­wa­niu kame­ry na zewnątrz — im szyb­ciej się jedzie, tym więk­szy szum sta­je się bar­dziej dokucz­li­wy. Zauwa­ży­cie to na fil­mie zamiesz­czo­nym powy­żej.

PODSUMOWANIE

Pod wzglę­dem kon­struk­cji i moż­li­wo­ści zde­cy­do­wa­nie wygry­wa Drift HD Ghost — ma wbu­do­wa­ny kolo­ro­wy ekran, gwint na sta­tyw, obra­ca­ny klips i obiek­tyw oraz więk­szą bate­rię. Obsłu­ga jest intu­icyj­na, a mon­to­wa­nie tej kame­ry jest pro­ste i szyb­kie. Jest to zde­cy­do­wa­ny lider pod wzglę­dem przy­ja­zno­ści dla użyt­kow­ni­ka. Z kolei pod kątem jako­ści obra­zu, a tym bar­dziej dźwię­ku, prym wio­dą pro­duk­ty mar­ki GoPro. Na czym zale­ży Wam bar­dziej? Zde­cy­duj­cie sami. Trze­ba jed­nak przy­znać, że kon­ku­ren­cja, jaką czy­ni Drift dla pro­duk­tów GoPro, sku­tecz­nie napę­dza roz­wój tego typu sprzę­tu video. Jeste­śmy pod coraz więk­szym wra­że­niem moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tych kame­rek oraz ich coraz lep­szych para­me­trów. Od sie­bie doda­my jedy­nie, że jeże­li ktoś posia­da już model GoPro Hero 2, prze­siad­ka na Hero 3 nie wyda­je się koniecz­no­ścią — owszem, nowa gene­ra­cja jest mniej­sza i lżej­sza, ale jed­no­cze­śnie wyma­gać będzie częst­sze­go łado­wa­nia bate­rii.

PS. W cza­sie pisa­nia tego testu, mar­ka GoPro wypu­ści­ła na rynek kolej­ną gene­ra­cję kamer — Hero 3+. Jest jesz­cze mniej­sza, lżej­sza i moc­niej­sza niż “stan­dar­do­we” Hero 3, przy oka­zji niwe­lu­jąc więk­szość wad (w tym krót­ko dzia­ła­ją­cą bate­rię). Hero 3+ ma rów­nież szyb­sze Wi-Fi, eli­mi­nu­ją­ce opóź­nie­nia w prze­sy­ła­niu obra­zu np. na smart­fo­na. Z jed­nej stro­ny — super! Z dru­giej — jeśli ktoś nie­daw­no kupił “zwy­kłe” GoPro Hero 3, teraz może czuć się nie­co roz­cza­ro­wa­ny. Ale cóż — taki rynek i taki spo­sób na napę­dza­nie sprze­da­ży 😉 I tak praw­dzi­wą rewo­lu­cję zoba­czy­my naj­praw­do­po­dob­niej przy czwar­tej gene­ra­cji mode­lu GoPro.

Drift HD Ghost GoPro Hero 2 GoPro Hero 3 Silver
ROZDZIELCZOŚĆ FILMÓW Full HD (1920x1080) Full HD (1920x1080) Full HD (1920x1080)
ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘĆ 11 MP 11 MP 11 MP
KĄT WIDZENIA 170° 170° 170°
POJEMNOŚĆ BATERII 1700 mAh 1100mAh 1050mAh
WAGA KAMERY 167 g 179 g (z obu­do­wą) 165 g (z obu­do­wą)
OBSŁUGA WI-FI ✓ (opcja)
EKRAN DO PODGLĄDU OBRAZU ✓ (2 cale) ✓ (opcja) ✓ (opcja)
APLIKACJA NA SMARTFONA
WODOODPORNOŚĆ ✓ (do 3m) ✓ (do 60m) ✓ (do 60m)
CENA 1399 zł ok. 1000 zł 1399 zł

Za udo­stęp­nie­nie kame­ry Drift HD Ghost dzię­ku­je­my fir­mie Drift Inno­va­tion.
Za udo­stęp­nie­nie kame­ry GoPro Hero 3 dzię­ku­je­my fir­mie Fre­eway.

↓ Polub to! ↓

  • 63
  •  
  •