PARTNER BLOGA:

Najlepszy wideorejestrator do 400 zł Porównanie 6 modeli różnych producentów

Przewiń w dół

Czy za 400 zło­tych moż­na kupić dobry wide­ore­je­stra­tor? Czym kame­ry samo­cho­do­we z tej pół­ki ceno­wej róż­nią się od sie­bie? Spraw­dzi­li­śmy, porów­nu­jąc ze sobą aż 6 mode­li róż­nych pro­du­cen­tów.


Mając do dys­po­zy­cji 400 zło­tych na kame­rę samo­cho­do­wą, możesz wybie­rać spo­śród napraw­dę spo­rej licz­by mode­li, do tego dobrych jako­ścio­wo. Czy kie­ro­wać się przy wybo­rze? Czy jakość obra­zu wszyst­kich wide­ore­je­stra­to­rów z tej pół­ki ceno­wej jest podob­na? Jaki­mi para­me­tra­mi się róż­nią i jakie funk­cje ofe­ru­ją?

Odpo­wia­da­my na te pyta­nia, porów­nu­jąc aż 6 róż­nych mode­li wide­oeje­stra­to­rów, któ­re moż­na kupić za mniej wię­cej 400 zło­tych. W naszym zesta­wie­niu pod lupę bie­rze­my nastę­pu­ją­ce kame­ry samo­cho­do­we:

  • Xblitz Go2
  • Mio MiVue C570
  • Mika­vi PQ1 GPS
  • Navi­tel R600 GPS Night Vision
  • Pri­do i7 Wi-Fi
  • Garett Road 3 GPS

Któ­rą z nich naj­le­piej wybrać?

Xblitz Go2

Zupeł­na nowość w seg­men­cie wide­ore­je­stra­to­rów to Xblitz Go2, czy­li ulep­szo­na wer­sja zna­ne­go mode­lu kame­ry samo­cho­do­wej mar­ki Xblitz. To nie­wiel­kie roz­mia­ra­mi urzą­dze­nie potra­fi nagry­wać fil­my w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 2.7k (aż 2592 na 1600 pik­se­li), co umoż­li­wia mię­dzy inny­mi pro­ce­sor HiSi­li­con zna­nej fir­my Huawei. Jeśli w opcjach wybie­rze­my stan­dar­do­wą roz­dziel­czość Full HD, uzy­ska­my nagra­nia reje­stro­wa­ne z pręd­ko­ścią 60 kla­tek na sekun­dę, dzię­ki cze­mu obraz jest wyjąt­ko­wo płyn­ny, a na nagra­niach uchwy­co­ny zosta­je każ­dy waż­ny moment naszej jaz­dy autem.

 

W przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­ra Xblitz Go2 na uwa­gę zasłu­gu­je dodat­ko­wo aktyw­ny uchwyt, któ­ry zapew­nia łatwy i wygod­ny mon­taż oraz demon­taż kame­ry z szy­by samo­cho­du, bez koniecz­no­ści odłą­cza­nia od urzą­dze­nia kabla zasi­la­ją­ce­go. War­to wspo­mnieć rów­nież o 8 dio­dach IR na świa­tło pod­czer­wo­ne, zamon­to­wa­nych wokół obiek­ty­wu. Zapew­nia­ją one dodat­ko­we oświe­tle­nie w cza­sie jaz­dy nocą, pod­czas gdy pasmo IR jest nie­wi­docz­ne dla ludz­kie­go oka, nie będzie więc ono prze­szka­dzać kie­row­cy w pro­wa­dze­niu pojaz­du po zmro­ku.

Jakość nagrań z wide­ore­je­stra­to­ra Xblitz Go2 pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:

 

Mio MiVue C570

Mar­ka Mio, któ­ra koja­rzy mi się głów­nie z wyso­ką jako­ścią urzą­dzeń, ale jed­no­cze­śnie i sto­sun­ko­wo wyso­ką ceną, zaczę­ła ostat­ni­mi cza­sy pro­jek­to­wać i pro­du­ko­wać kame­ry samo­cho­do­we dla mniej zamoż­nych klien­tów. Dosko­na­łym przy­kła­dem jest wide­ore­je­stra­tor Mio MiVue C570, któ­ry w cenie nie­wie­le prze­kra­cza­ją­cej 400 zło­tych ofe­ru­je napraw­dę dobre para­me­try. Kame­rę wypo­sa­żo­no w zapew­nia­ją­cy wyso­ki kon­trast i boga­te kolo­ry nawet przy sła­bym oświe­tle­niu prze­twor­nik obra­zu Sony Sta­rvis wraz z tech­no­lo­gią WDR oraz try­bem Night Vision, bar­dzo jasny obiek­tyw skła­da­ją­cy się z 5 warstw szkła o kącie widze­nia 150 stop­ni, wbu­do­wa­ny moduł GPS oraz tryb par­kin­go­wy. Do dzia­ła­nia tego ostat­nie­go wyma­ga­ne jest dodat­ko­we akce­so­rium o nazwie Smart­box, zapew­nia­ją­ce sta­ły dopływ prą­du do wide­ore­je­stra­to­ra pod­czas pod­sto­ju samo­cho­du ze zga­szo­nym sil­ni­kiem.

 

To, co wyróż­nia kame­ry samo­cho­do­we Mio, to dosko­na­ła jakość wyko­na­nia. Mio MiVue C570 nie jest tutaj wyjąt­kiem i do wyko­na­nia, spa­so­wa­nia oraz uży­tych mate­ria­łów cięż­ko mieć jakie­kol­wiek zastrze­że­nia. Urzą­dze­nie jest napraw­dę solid­ne i robi dosko­na­łe wra­że­nie, szcze­gól­nie w tym seg­men­cie ceno­wym.

A jak Mio MiVue C570 radzi sobie z naj­waż­niej­szym, czy­li z nagry­wa­niem fil­mów? Zobacz­cie sami:

 

Mikavi PQ1 GPS

Wide­ore­je­stra­tor, któ­ry swo­ją ceną pla­su­je się nawet niżej niż resz­ta mode­li w tym porów­na­niu, ale para­me­tra­mi oraz jako­ścią obra­zu zde­cy­do­wa­nie im dorów­nu­je. Dla­cze­go? Ponie­waż Mika­vi PQ1 GPS wypo­sa­żo­ny został w pro­ce­sor Ambrel­la A7L150 oraz matry­cę Omni­Vi­sion OV4689 o roz­dziel­czo­ści 4 mega­pik­se­li. W prak­ty­ce ozna­cza to, że ta kame­ra samo­cho­do­wa nagry­wa fil­my nie w jako­ści Full HD, ale znacz­nie wyż­szej roz­dziel­czo­ści Super Full HD (2304x1296p). Do tego wide­ore­je­stra­tor Mika­vi PQ1 GPS posia­da obiek­tyw o bar­dzo sze­ro­kim kącie widze­nia, bo aż 170 stop­ni.

 

Co jesz­cze ofe­ru­je Mika­vi PQ1 GPS? Tryb par­kin­go­wy, czuj­nik ruchu, tryb HDR, wbu­do­wa­ny moduł GPS oraz sys­te­my ADAS, wspo­ma­ga­ją­ce kie­row­cę w trak­cie jaz­dy. Sami przy­zna­cie, że to napraw­dę pokaź­na lista opcji jak na urzą­dze­nie, któ­re może­my kupić za zale­d­wie 350 zło­tych.

Jak dobre para­me­try spi­su­ją się w prak­ty­ce? Oto jakość fil­mów nagry­wa­nych przez Mika­vi PQ1 GPS:

 

Navitel R600 GPS Night Vision

R600 to bar­dzo popu­lar­ny i przede wszyst­kim uda­ny model wide­ore­je­stra­to­ra mar­ki Navi­tel, któ­ry nawet mie­li­śmy oka­zję opi­sy­wać już kie­dyś na blo­gu. Obec­nie pro­du­cent wypu­ścił na rynek nową, zak­tu­ali­zo­wa­ną wer­sję, któ­rej dokład­na nazwa to Navi­tel R600 GPS Night Vision. Zawie­ra ona dodat­ko­wo funk­cję Night Vision, popra­wia­ją­cą jakość nagrań w warun­kach złe­go oświe­tle­nia, czy­li na przy­kład po zmro­ku lub w ciem­nym gara­żu pod­ziem­nym.

 

Navi­tel R600 GPS Night Vision posia­da matry­cę Sony Sta­rvis, wbu­do­wa­ny moduł GPS z funk­cją ostrze­ga­nia o foto­ra­da­rach, a tak­że 4‑warstwowe szkło soczew­ki. Kąt widze­nia obiek­ty­wu wyno­si 170°. Kupu­jąc tę kame­rę samo­cho­do­wą w opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my dodat­ko­wo voucher na nawi­ga­cję Navi­tel, któ­rą może­my uży­wać za dar­mo przez okres 12 mie­się­cy na dowol­nym urzą­dze­niu mobil­nym (tele­fon oraz tablet).

Oto przy­kła­do­wy mate­riał zare­je­stro­wa­ny przez kame­rę Navi­tel R600 GPS Night Vision:

 

Prido i7 Wi-Fi

Kame­ra z bez­prze­wo­do­wą łącz­no­ścią Wi-Fi i moż­li­wo­ścią ste­ro­wa­nia poprzez smart­fo­na? Oka­zu­je się, że jest to moż­li­we w budże­cie wyno­szą­cym oko­ło 400 zł. Pri­do i7 Wi-Fi oprócz modu­łu Wi-Fi posia­da zaawan­so­wa­ny prze­twor­nik obra­zu Sony Sta­rvis, moż­li­wość nagry­wa­nia fil­mów w roz­dziel­czo­ści Full HD, a tak­że obiek­tyw o kącie widze­nia 150 stop­ni. Zestaw algo­ryt­mów odpo­wia­da­ją­cych za sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki (WDR) spra­wia, że nawet pod­czas nagry­wa­nia pod świa­tło kame­ra zop­ty­ma­li­zu­je reje­stro­wa­ny obraz i spra­wi, że jego poszcze­gól­ne ele­men­ty, takie jak reje­stra­cje aut, będą lepiej widocz­ne.

 

Na uwa­gę w przy­pad­ku kame­ry samo­cho­do­wej Pri­do i7 Wi-Fi zasłu­gu­je rów­nież dużych roz­mia­rów ekran, któ­re­go prze­kąt­na to aż 2,7 cala. Kame­ra nie posia­da modu­łu GPS ani moż­li­wo­ści jego pod­łą­cze­nia.

Oto jakość nagrań reali­zo­wa­nych kame­rą Pri­do i7 Wi-Fi:

Garett Road 3 GPS

Nagry­wa­nie fil­mów w roz­dziel­czo­ści Full HD, sen­sor optycz­ny Sony IMX323, układ Nova­tek, sze­ro­ko­kąt­ny obiek­tyw o kącie widze­nia wyno­szą­cym aż 170 stop­ni, wbu­do­wa­ny moduł GPS oraz popra­wia­ją­ca dyna­mi­kę obra­zu tech­no­lo­gia WDR — tak w skró­cie moż­na opi­sać wide­ore­je­stra­tor Garett Road 3 GPS. To, co jed­nak naj­bar­dziej zwra­ca uwa­gę w przy­pad­ku tego mode­lu kame­ry samo­cho­do­wej, to obec­ność dru­giej kame­ry w zesta­wie, pozwa­la­ją­cej reje­stro­wać na fil­mach to, co dzie­je się nie tyl­ko przed maską nasze­go samo­cho­du, ale rów­nież w oko­li­cach jego bagaż­ni­ka.

 

Bar­dzo nie­ty­po­wy jest rów­nież kształt kame­ry Garett Road 3 GPS, któ­ra dobrze przy­le­ga do szy­by i pozwa­la jed­no­cze­śnie na regu­la­cję kąta pochy­le­nia obiek­ty­wu, lecz wyłącz­nie w zakre­sie góra/dół. Cie­ka­wost­ką jest alarm doty­czą­cy koniecz­no­ści włą­cze­nia świa­teł w samo­cho­dzie oraz przy­po­mnie­nie infor­mu­ją­ce o koniecz­no­ści odpo­czyn­ku w trak­cie dłuż­szych podró­ży.

Jakość fil­mów nagry­wa­nych kame­rą Garett Road 3 GPS:

 

Podsumowanie

Jak widać wśród kamer samo­cho­do­wych za 400 zło­tych moż­na zna­leźć zarów­no takie mode­le, któ­re ofe­ru­ją zna­ko­mi­tą jakość obra­zu, jak i dłu­gą listę cie­ka­wych i przy­dat­nych opcji.

Któ­ra z testo­wa­nych powy­żej kamer jest naj­lep­sza? Wszyst­ko zale­ży od kry­te­rium wybo­ru — dla uła­twie­nia i pod­su­mo­wa­nia poni­żej znaj­dzie­cie tabel­kę z porów­na­niem naj­waż­niej­szych cech każ­dej z kamer.

Xblitz
Go2 
Mio
MiVue C570
Mika­vi
PQ1 GPS
Navi­tel
R600 GPS NV
Pri­do
i7 Wi-Fi
Garett
Road 3 GPS
Roz­dziel­czość 2.7K Full HD Super Full HD Full HD Full HD Full HD
Prze­twor­nik obra­zu Sony Sta­rvis Sony Sta­rvis Omni­Vi­sion OV4689 Sony Sta­rvis Sony Sta­rvis Sony IMX323
Ekran 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2,7 cala 2 cale
Kąt widze­nia 170° 150° 170° 170° 150° 170°
Funk­cje Tryb par­kin­go­wy,
dio­dy IR wspo­ma­ga­ją­ce
nagry­wa­nie w nocy,
aktyw­ny uchwyt,
GPS (opcjo­nal­ny)
GPS, WDR,
Night Vision,
tryb par­kin­go­wy,
ostrze­ga­nie o foto­ra­da­rach
GPS, HDR,
tryb par­kin­go­wy,
czuj­nik ruchu, ADAS
GPS, Night Vision,
ostrze­ga­nie o foto­ra­da­rach,
tryb par­kin­go­wy
Wi-Fi, WDR,
czuj­nik prze­cią­żeń
Dodat­ko­wa kame­ra
tyl­na, GPS, WDR,
alarm zmę­cze­nia kie­row­cy
Naj­więk­sza zale­ta Jakość
fil­mów
Jakość
wyko­na­nia
Roz­dziel­czość
Super Full HD
Ostrze­ga­nie o
foto­ra­da­rach
Wbu­do­wa­ne
Wi-Fi
Kame­ra tyl­na
w zesta­wie
Cena 400 zł 440 zł 350 zł 350 zł 400 zł 440 zł

A tak­że porów­na­nie wszyst­kich kamer na jed­nym fil­mie:

Pod wzglę­dem roz­dziel­czo­ści nagry­wa­nych fil­mów zde­cy­do­wa­nie przo­du­je Xblitz Go2, ofe­ru­ją­ca jako jedy­na w całym zesta­wie­niu roz­dziel­czość 2.7K. To prze­kła­da się na napraw­dę zna­ko­mi­tą jakość obra­zu oraz nie­sa­mo­wi­cie czy­tel­ne deta­le, takie jak choć­by tabli­ce reje­stra­cyj­ne samo­cho­dów widocz­nych w kadrze.

Kame­ra Mio MiVue C570 zosta­ła wyko­na­na z naj­lep­szych i naj­bar­dziej solid­nych mate­ria­łów, z kolei Pri­do i7 Wi-Fi posia­da naj­więk­szy ekran, pod­no­szą­cy wygo­dę obsłu­gi.

Mika­vi PQ1 GPS wyda­je się opty­mal­nym wybo­rem pomię­dzy kosz­tem zaku­pu a moż­li­wo­ścia­mi, z kolei Navi­tel R600 GPS NV dosko­na­le spraw­dza się w cięż­kich warun­kach oświe­tle­nio­wych.

Tyl­ko model Garett Road 3 GPS ofe­ru­je w zało­żo­nym budże­cie nie jed­ną, a dwie kame­ry w zesta­wie, umoż­li­wia­jąc tym samym nagry­wa­nie obsza­ru przed i za samo­cho­dem.

  •  
  •  
  •