PARTNER BLOGA:

Niewstrząśnięty na nieutwardzonym TEST: Ford Focus Active

Przewiń w dół

Ford Focus czwar­tej gene­ra­cji doj­rzał — jako użyt­kow­ni­cy poprzed­nie­go wcie­le­nia Focu­sa może­my stwier­dzić to ze sta­now­czo­ścią. Czy wer­sja Acti­ve z pod­nie­sio­nym zawie­sze­niem to jed­nak dobry wybór? Sprawdź­my!


Przy czwar­tej gene­ra­cji Focu­sa mar­ka Ford zde­cy­do­wa­ła się na wypusz­cze­nie mode­lu w wer­sji cros­so­ver. Jest to podyk­to­wa­ne trwa­ją­cą od lat modą na auta o pod­wyż­szo­nych zdol­no­ściach tere­no­wych oraz popu­lar­no­ścią seg­men­tu cros­so­ver i SUV.

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

Jak Ford Focus Acti­ve, czy­li pod­nie­sio­ne kom­bi, spraw­dza się w jeź­dzie po bez­dro­żach? Spraw­dzi­li­śmy to dosyć dokład­nie pod­czas tygo­dnio­wej wypra­wy na Mazu­ry. Oto nasze wnio­ski!

Test Ford Focus Active

Ewolucja, nie rewolucja

Na wstę­pie muszę przy­po­mnieć, szcze­gól­nie mniej uważ­nym Czy­tel­ni­kom nasze­go blo­ga, że od kil­ku mie­się­cy poru­sza­my się For­dem Focu­sem RS trze­ciej gene­ra­cji. Przez ten czas zdą­ży­li­śmy poznać wszyst­kie wady i zale­ty tego mode­lu, przez co łatwiej i peł­niej może­my odnieść się do zmian, jakie poja­wi­ły się wraz z For­dem Focu­sem czwar­tej gene­ra­cji. A zmie­ni­ło się wie­le. W zasa­dzie to wszyst­ko.

Ford Focus czwar­tej gene­ra­cji po pierw­sze wyglą­da ina­czej. Jak to zwy­kle bywa, sty­li­sty­ka jest rze­czą gustu, dla­te­go naj­now­szy Focus budzi wie­le róż­nych emo­cji — jed­nym się podo­ba, innym nie. Mnie prze­ko­nu­je szcze­gól­nie przód, choć jeśli mam być szcze­ry, patrząc na nowe­go kom­pak­to­we­go For­da nie mam wiel­kie­go ciśnie­nia na zmia­nę obec­ne­go auta na now­szą gene­ra­cję.

Test Ford Focus Active

Cał­ko­wi­cie zmie­ni­ło się rów­nież wnę­trze. Jest o wie­le mniej czar­ne­go pla­sti­ku, a kok­pit został nie­ja­ko wepchnię­ty i znaj­du­je się bli­żej przed­niej szy­by. Dzię­ki temu kie­row­ca i pasa­że­ro­wie nie czu­ją się tak osa­cze­ni, a samo­chód w środ­ku zyskał na prze­stron­no­ści. I to moc­no. Gdy prze­pi­na­łem fote­li­ki dla naszych dzie­ci z Focu­sa RS trze­ciej gene­ra­cji do naj­now­sze­go For­da Focu­sa Acti­ve nie mogłem wręcz uwie­rzyć, jak dużo miej­sca jest w tym aucie na tyl­nej kana­pie.

O bagaż­ni­ku nie trze­ba wspo­mi­nać — pod­czas gdy do nasze­go RS’a mie­ści się led­wo jed­na tor­ba podróż­na i ple­cak foto­gra­ficz­ny, tak do testo­wa­ne­go For­da Focu­sa Acti­ve spo­koj­nie spa­ko­wa­li­śmy się na tygo­dnio­wy, waka­cyj­ny i w peł­ni rodzin­ny wyjazd. Kufer bez pro­ble­mu zmie­ścił dwie tor­by podróż­ne, dwa ple­ca­ki, kufe­rek z przy­bo­ra­mi dla dzie­ci, a nawet rowe­rek dzie­cię­cy i kask. Ponad 600 litrów pojem­no­ści bagaż­ni­ka to napraw­dę spo­ro, mimo wyso­kiej pod­ło­gi prze­strze­ni baga­żo­wej.

Prze­stron­ne wnę­trze, pojem­ny bagaż­nik. Co jesz­cze zwró­ci­ło naszą uwa­gę we wnę­trzu testo­wa­ne­go For­da Focu­sa Acti­ve? Nie­ty­po­wy kąt uło­że­nia zega­rów, któ­re wyda­ją się zbyt pio­no­we przy pierw­szym kon­tak­cie z autem. Po prze­je­cha­niu kil­ku­na­stu kilo­me­trów o rze­czy tej zapo­mnia­łem, szyb­ko się do niej przy­zwy­cza­ja­jąc.

Uwa­gę przy­ku­wa rów­nież 8‑calowy ekran doty­ko­wy na szczy­cie deski roz­dziel­czej. O ile w naszym RS’ie jest on wkom­po­no­wa­ny w kok­pit, tak w czwar­tej gene­ra­cji For­da Focu­sa wyglą­da tak, jak­by był doda­ny w ostat­niej chwi­li, po skoń­cze­niu sty­li­stycz­ne­go pro­jek­tu wnę­trza auta. To, co jed­nak wyglą­da kon­tro­wer­syj­nie, dosko­na­le spraw­dza się w prak­ty­ce. Moż­li­wie wyso­ko osa­dzo­ny ekran jest bar­dziej czy­tel­ny dla kie­row­cy, bowiem spoj­rze­nie na nie­go wyma­ga jedy­nie skie­ro­wa­nia wzro­ku nie­co w bok, a nie na dół.

Test Ford Focus Active

Kolej­ną rze­czą, któ­ra zwró­ci­ła moją uwa­gę we wnę­trzu For­da Focu­sa Acti­ve to… wyjąt­ko­wo sku­tecz­ne oświe­tle­nie wnę­trza. Podwój­na lamp­ka nad tyl­ną kana­pą spra­wia, że nawet paku­jąc dzie­ci do fote­li­ków w ciem­nym gara­żu pod­ziem­nym mamy dosko­na­łą widocz­ność. Wiem, że to drob­ny aspekt i więk­szość z Was nie zwró­ci­ła­by nawet na to uwa­gi, ale mi moc­no rzu­cił się w oczy. Na tyle, że tym nie­ty­po­wym spo­strze­że­niem posta­no­wi­łem  się podzie­lić. Inna drob­nost­ka to pod­świe­tle­nie wokół wejść USB — niby nic, ale gdy w ciem­no­ści szu­ka­my miej­sca do pod­łą­cze­nia kabla od tele­fo­nu, takie małe rze­czy doce­nia­my.

Na koniec oma­wia­nia wnę­trza sło­wo o jako­ści wyko­na­nia. Wiem, że nikt o zdro­wych zmy­słach nie maca pla­sti­ków w swo­im aucie, ja jed­nak mając na kon­cie testy kil­ku­dzie­się­ciu, jak nie ponad set­ki mode­li aut, mam zwy­czaj spraw­dza­nia w ten spo­sób jako­ści mate­ria­łów i wyko­na­nia. I muszę przy­znać, że jakość pla­sti­ków w Ford Focus Acti­ve jest znacz­nie lep­sza, niż w naszym topo­wym RS’ie poprzed­niej gene­ra­cji. Pla­sti­ki nie są tak twar­de i topor­ne, a moż­na by rzecz, że nawet przy­jem­ne w doty­ku.

Test Ford Focus Active

Dzielna ośka

Pod maską testo­wa­ne­go przez nas For­da Focu­sa Acti­ve znaj­do­wał się nowy sil­nik w gamie tego mode­lu, a mia­no­wi­cie ben­zy­no­wy Eco­Bo­ost o pojem­no­ści 1.5 litra i mocy 150 koni mecha­nicz­nych. To ide­al­ny kom­pro­mis pomię­dzy małym i słab­szym 1.0 Eco­Bo­ost i moc­niej­szą jed­nost­ką 1.5 roz­wi­ja­ją­cą moc 184 KM.

Test Ford Focus Active

Nie będę oszu­ki­wał, po prze­siad­ce z 350-konnego RS’a znacz­nie bar­dziej cywi­li­zo­wa­ny Ford Focus Acti­ve nie zro­bił na mnie wiel­kie­go wra­że­nia pod wzglę­dem dyna­mi­ki, bar­dzo cie­szy­ły jed­nak posto­je na sta­cji ben­zy­no­wej. W tra­sie, kom­bi z wypcha­nym po brze­gi bagaż­ni­kiem, dwo­ma oso­ba­mi doro­sły­mi i dwo­ma dzie­cia­ka­mi na pokła­dzie, pali­ło nam dokład­nie 5,2 litra na 100 kilo­me­trów. To zna­ko­mi­ty wynik, tym bar­dziej, że niskie spa­la­nie wca­le nie było naszym celem pod­czas jaz­dy — spo­ra część dystan­su to poru­sza­nie się prze­pi­so­we 120 km/h z uży­ciem tem­po­ma­tu.

Do testów For­da Focu­sa Acti­ve otrzy­ma­li­śmy w wer­sji z manu­al­ną skrzy­nią bie­gów. Jest wystar­cza­ją­co pre­cy­zyj­na, choć do spor­to­we­go cha­rak­te­ru zna­ne­go nam na co dzień z Focu­sa RS oczy­wi­ście dale­ko. Ja mimo wszyst­ko zde­cy­do­wa­nie chęt­niej spraw­dził­bym w dzia­ła­niu 8‑biegowy auto­mat, moż­li­wy do zamó­wie­nia w For­dzie Focu­sie Acti­ve. Auto­ma­tycz­na prze­kład­nia to moim zda­niem nie tyl­ko wyż­szy kom­fort pod­czas codzien­nej jaz­dy, ale tak­że szan­sa na jesz­cze niż­sze spa­la­nie w tra­sie. Jestem prze­ko­na­ny, że przy auto­ma­cie uda­ło­by nam się obni­żyć spa­la­nie w tra­sie poni­żej war­to­ści 5 litrów.

Test Ford Focus Active

Naj­więk­sza zale­ta For­da Focu­sa Acti­ve to jed­nak zawie­sze­nie. Wer­sja Acti­ve zosta­ła w sto­sun­ku do stan­dar­do­we­go Focu­sa czwar­tej gene­ra­cji pod­nie­sio­na — prze­świt zwięk­szył się o 3 cen­ty­me­try. Do tego fabrycz­nie mon­to­wa­ne są wyż­sze opo­ny, zapew­nia­ją­ce dodat­ko­wą amor­ty­za­cję na nie­rów­no­ściach. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną dla wer­sji Acti­ve są rów­nież dodat­ko­we try­by jaz­dy, prze­zna­czo­ne do jaz­dy po śli­skiej oraz nie­utwar­dzo­nej nawierzch­ni.

Test Ford Focus Active

W prak­ty­ce try­by te zmie­nia­ją cha­rak­te­ry­sty­kę pra­cy kon­tro­li trak­cji, któ­ra pozwa­la na więk­szy uślizg kół, a tym samym pozby­cie się z opon pia­sku czy bło­ta. Redu­ko­wa­na jest tak­że reak­cja na gaz, aby unik­nąć zako­pa­nia auta poprzez zbyt moc­ne przy­spie­sza­nie z miej­sca.

 

Jak to wszyst­ko spraw­dza się w prak­ty­ce? Jestem wiel­kim fanem napę­du na czte­ry koła (ostat­nie 7 lat z Sub­a­ru, teraz Focus RS z napę­dem AWD), dla­te­go moc­no nie dowie­rza­łem w zdol­no­ści tere­no­we For­da Focu­sa Acti­ve. Ma on bowiem napęd tyl­ko na przed­nie koła. Mimo to, na mazur­skich szu­trach auto spi­sa­ło się zna­ko­mi­cie — pod­czas jaz­dy po nie­uwa­rzo­nych dro­gach lub dziu­ra­wym asfal­cie wręcz cie­szy­łem się, że nie sie­dzę za kie­row­ni­cą twar­de­go jak deska RS’a. Wer­sja Acti­ve jest wręcz stwo­rzo­na do takich warun­ków i zna­ko­mi­cie wybie­ra nie­rów­no­ści, nie tra­cąc przy tym pre­cy­zji pro­wa­dze­nia. Trze­ba bowiem pamię­tać, że testo­wa­ny Ford Focus Acti­ve to nadal kom­bi z nisko osa­dzo­nym środ­kiem cięż­ko­ści, któ­re zna­ko­mi­cie się spro­wa­dzi. O wie­le przy­jem­niej, niż wyso­ko posta­wio­ne SUV’y, któ­re nie­rzad­ko mają do tego mniej pojem­ny bagaż­nik niż kom­bi.

Test Ford Focus Active

Aposterioryczny, czyli dojrzały

Jaki jest Ford Focus Acti­ve? Po tygo­dnio­wym podró­żo­wa­niu nim po mazur­skich szu­trach, dziu­ra­wych dro­gach i war­szaw­skich kor­kach śmia­ło stwier­dzam, że to samo­chód dopra­co­wa­ny i bar­dziej doj­rza­ły, niż trze­cia gene­ra­cja. Jest prze­stron­ny, dobrze zbu­do­wa­ny, ergo­no­micz­ny, a do tego wszyst­kie­go przy­jem­nie się pro­wa­dzi. Wer­sja Acti­ve to na pew­no cie­ka­wy wybór dla tych, któ­rzy cenią sobie kom­fort i moż­li­wość wje­cha­nia na leśną czy polną dro­gę bez oba­wy o urwa­nie zde­rza­ka na pierw­szej lep­szej gór­ce.

 

Moim zda­niem Ford Focus Acti­ve był­by cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem naszej pry­wat­nej staj­ni — RS trze­ciej gene­ra­cji dawał­by fraj­dę na co dzień, nowy Acti­ve świet­nie spraw­dził­by się z kolei w tra­sie, na urlo­pie czy na week­en­do­wych wypa­dach za mia­sto z dzieć­mi. Jed­no auto to wybór ser­ca, dru­gie rozu­mu. Duet ide­al­ny!

Za uży­cze­nie samo­cho­du do testów dzię­ku­je­my City Car z Gli­wic, auto­ry­zo­wa­ne­mu deale­ro­wi For­da.

 

[mailpoet_form id=“2”]
Ford Focus Acti­ve
1.5 Eco­Bo­ost, 150 KM (ben­zy­na)
Cena mode­lu: od ok. 76 000 zł

OCENA
prze­stron­ne wnę­trze
duży bagaż­nik
niskie spa­la­nie
zawie­sze­nie
 jakość wyko­na­nia wnę­trza
brak napę­du na czte­ry koła
mało eks­cy­tu­ją­ca jaz­da

Prze­czy­taj nasze testy samo­cho­dów.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •