PARTNER BLOGA:

Internetowa książka serwisowa pojazdu Czyli sposób na oszczędność!

Przewiń w dół

Inter­ne­to­wa książ­ka ser­wi­so­wa pojaz­du to spo­sób na spi­sy­wa­nia histo­rii napraw, licze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cji oraz oszczęd­ność na wizy­tach w warsz­ta­cie.


Nie wiem jak Wy, ale ja napraw­dę lubię doku­men­to­wać wszyst­kie napra­wy swo­ich samo­cho­dów. Przez 7 lat robi­łem jak z Sub­a­ru Impre­zą, spi­su­jąc w tabel­ce Exce­la wszyst­kie wydat­ki na naj­waż­niej­sze czę­ści. W ten spo­sób mogłem w dowol­nej chwi­li podej­rzeć wszyst­kie ponie­sio­ne kosz­ty i podej­rzeć ile wyda­łem na eks­plo­ata­cję auta. Takie zapi­sy­wa­nie histo­rii napraw opła­ci­ło się, gdyż przy odsprze­da­ży auta mogłem dokład­nie opi­sać co było w aucie napra­wia­ne i za ile. Rze­tel­nie i dokład­nie opi­sa­na histo­ria napraw Sub­a­ru spra­wi­ła, że po wysta­wie­niu ogło­sze­nia sprze­da­ży już po 3 dniach nowy wła­ści­ciel zabie­rał auto po pod­pi­sa­niu umo­wy i zapła­ce­niu peł­nej kwo­ty pie­nię­dzy.

Z nowym autem, jakim jest Ford Focus RS, też chcia­łem postą­pić podob­nie. Histo­rię napraw moż­na jed­nak pro­wa­dzić w znacz­nie bar­dziej nowo­cze­sny spo­sób, niż tabel­ka Exce­la, tym bar­dziej, że plik trzy­ma­ny na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra może nam kie­dyś bez­pow­rot­nie wypa­ro­wać. W ten oto spo­sób tra­fi­łem na AUTODOC Club — usłu­gę inter­ne­to­wą pozwa­la­ją­cą pro­wa­dzić inter­ne­to­wą książ­kę ser­wi­so­wą pojaz­du. Szyb­ko oka­za­ło się jed­nak, że tak napraw­dę AUTODOC Club to coś znacz­nie wię­cej.

Aby zało­żyć inter­ne­to­wą książ­kę pojaz­du dla nasze­go auta wystar­czy wejść na stro­nę AUTODOC Club i się zare­je­stro­wać. W ten spo­sób otrzy­ma­my dostęp do narzę­dzia, w któ­rym może­my spi­sy­wać wszyst­kie waż­ne napra­wy i wydat­ki zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją samo­cho­du.

AUTODOC Club umoż­li­wia:

  • pro­wa­dze­nie wir­tu­al­nej książ­ki ser­wi­so­wej pojaz­du
  • zapi­sy­wa­nie histo­rii wymia­ny ole­ju sil­ni­ko­we­go
  • pod­gląd har­mo­no­gra­mu wymia­ny czę­ści
  • spi­sy­wa­nie wszyst­kich wydat­ków na pali­wo
  • zapi­sy­wa­nie ska­nów doku­men­tów i fak­tur
  • spi­sy­wa­nie wła­snych nota­tek

Szyb­ko oka­za­ło się, że AUTODOC Club to rów­nież ogrom­na baza wie­dzy, pozwa­la­ją­ca wyko­nać nie­któ­re napra­wy samo­cho­du we wła­snym zakre­sie, bez koniecz­no­ści wizy­ty w warsz­ta­cie. Mowa tutaj oczy­wi­ście głów­nie o wymia­nie ele­men­tów eks­plo­ata­cyj­nych i czyn­no­ści, do któ­rych nie są wyma­ga­ne spe­cja­li­stycz­ne narzę­dzia. Baza wie­dzy obej­mu­je zarów­no mate­ria­ły w posta­ci pli­ków PDF, jak i fil­mów instruk­ta­żo­wych.

Do AUTODOC Club war­to zapi­sać się już teraz, gdyż lada moment dostęp­ny będzie rów­nież w for­mie wygod­nej apli­ka­cji na tele­fon lub tablet, dzię­ki cze­mu całą zgro­ma­dzo­ną tam wie­dzę zabie­rze­my w naszej kie­sze­ni wprost do gara­żu.

  •  
  •  
  •