PARTNER BLOGA:

Subaru potwierdza — będzie kolejny BRZ!

Przewiń w dół

Stwo­rzo­ny wspól­nie z Toyo­tą model Sub­a­ru BRZ będzie miał swo­je­go następ­cę. Japoń­czy­cy poin­for­mo­wa­li, że na jed­nej gene­ra­cji tego małe­go coupé się nie skoń­czy… i bar­dzo dobrze!

Fani Sub­a­ru BRZ i Toyo­ty GT86 mogą ode­tchnąć. Kolej­ne gene­ra­cje tych aut powsta­ną, co jasno i wyraź­nie potwier­dził Yasuy­uki Yoshi­na­ga. Zabrał on głos, aby spro­sto­wać wcze­śniej­sze sygna­ły, iż Sub­a­ru nie bie­rze udzia­łu w dal­szym roz­wo­ju tyl­no­na­pę­do­we­go, wol­nos­są­ce­go małe­go samo­cho­du, uwiel­bia­ją­ce­go zaba­wę boka­mi.

Nie skoń­czy się na tyl­ko jed­nej gene­ra­cji.” - Yasuy­uki Yoshi­na­ga, pre­zes Fuji Heavy Indu­stries, wła­ści­cie­la mar­ki Sub­a­ru

Dobrze sły­szeć, że Toy­oba­ru docze­ka się następ­cy, bo to ozna­cza, że samo­chód ten odniósł komer­cyj­ny suk­ces, opła­ca się go dalej roz­wi­jać i pro­du­ko­wać. A to z kolei pro­wa­dzi do pro­ste­go wnio­sku — auta stwo­rzo­ne do zaba­wy dobrze się sprze­da­ją! BRZ i GT86 nie mają ani duże­go bagaż­ni­ka, ani mało nie palą, ale dają czy­stą fraj­dę z jaz­dy, ocho­czo tra­cąc przy­czep­ność na tyl­nej osi. Podob­no, bo nie­ste­ty żad­nym z tych aut oka­zji jeź­dzić nie mie­li­śmy… jesz­cze 😉

Toyobaru BRZ86, czyli znajdź 5 różnic na obrazkach ;)
Toy­oba­ru BRZ86, czy­li znajdź 5 róż­nic na powyż­szych obraz­kach 😉

Sub­a­ru i Toyo­ta to ani nie pierw­szy, ani nie ostat­ni przy­kład na koope­ra­cję pro­du­cen­tów samo­cho­dów. Obec­nie Toyo­ta współ­pra­cu­je rów­nież z BMW, cze­go wyni­kiem ma być auto spor­to­we. Powód jest jasny — kasa. Im taniej opra­cu­je się kolej­ne pojaz­dy i ich kom­po­nen­ty, tym więk­sza szan­sa na zaro­bek. A bądź­my szcze­rzy, kosz­ty opra­co­wa­nia i prze­te­sto­wa­nia nowych roz­wią­zań są kolo­sal­ne. I chy­ba już lepiej mieć ten wybór, żeby móc wybrać prak­tycz­nie ten sam samo­chód pod dwo­ma róż­ny­mi mar­ka­mi, niż żeby zwy­czaj­nie nie było nas na nie­go stać. Bo tak skoń­czy­ło­by się, gdy­by mar­ki nie pra­co­wa­ły wspól­nie nad kolej­ny­mi tech­no­lo­gia­mi.

Subaru BRZ

  • 8
  •  
  •