PARTNER BLOGA:

Samochodowe premiery
2015 roku — część 2

Przewiń w dół

Przy­glą­da­my się samo­cho­do­wej liście pre­mier 2015 roku.

Jakie pre­mie­ry samo­cho­dów cze­ka­ją nas w naj­bliż­szych 12. mie­sią­cach ze stro­ny takich pro­du­cen­tów jak Infi­ni­ti, Maz­da, Mer­ce­des czy KIA? Odpo­wie­dzi nie musi­cie dale­ko szu­kać — wystar­czy prze­wi­nąć w dół! 🙂

Infiniti

Eks­lu­zyw­na mar­ka Infi­ni­ti, nale­żą­ca do Nis­sa­na, prze­wi­dzia­ła na rok 2015 pre­mie­rę kolej­nej gene­ra­cji mode­lu Q70, któ­ry dotych­czas zna­ny był pod nazwą “M” (prze­czy­taj test Infi­ni­ti M30d). Rywal BMW 5 zmie­ni się głów­nie na zewnątrz, doga­nia­jąc aktu­al­ne mode­le z ofer­ty mar­ki. W pla­nach jest rów­nież wer­sja prze­dłu­żo­na, z więk­szym roz­sta­wem osi — na razie Infi­ni­ti chce sprze­da­wać ją wyłącz­nie na ryn­ku chiń­skim.

Infiniti Q70, wcześniej znane pod nazwą "M"
Infi­ni­ti Q70, wcze­śniej zna­ne pod nazwą “M”

W roz­po­czy­na­ją­cym się roku Infi­ni­ti posze­rzy swo­ją ofer­tę o mały, kom­pak­to­wy samo­chód. Infi­ni­ti Q30 powsta­je na tej samej pły­cie pod­ło­go­wej co Mer­ce­des kla­sy A, roz­mia­ra­mi bedzie przy­po­mi­nać Audi Q3, pro­duk­cja auta ma zaś odby­wać się w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jak zapo­wie­dział sam pro­du­cent, kon­cept z poniż­sze­go zdję­cia będzie podob­ny do wer­sji pro­duk­cyj­nej w 95 pro­cen­tach, zmian zatem będzie już nie­wie­le.

Infiniti Q30
Infi­ni­ti Q30

Rok 2015 to w Infi­ni­ti rów­nież nie­co spor­tu. Wszyst­ko za spra­wą poka­za­ne­go dopie­ro co mode­lu Infi­ni­ti Q60, czy­li kon­cep­cyj­ne­go, dwu­drzwio­we­go spor­to­we­go coupé. Sty­li­sty­ka nawią­zu­je do For­mu­ły 1, a do budo­wy auta wyko­rzy­sta­no ele­men­ty z włók­na węglo­we­go. Q60 Con­cept zosta­nie ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wa­ny na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Infi­ni­ti na tar­gach NAIAS 2015 we wto­rek 13 stycz­nia. Wyglą­da obłęd­nie!

Infiniti Q60 Concept
Infi­ni­ti Q60 Con­cept

Jaguar

Jagu­ar wio­sną tego roku poka­że wresz­cie odświe­żo­ną wer­sję mode­lu XJ, któ­ry w dotych­cza­so­wej wer­sji na ryn­ku obec­ny jest już od 6 lat. Naj­więk­sze emo­cje roz­pa­la spor­to­wa wer­sja XJ‑R, któ­ra zasi­la­na będzie pię­cio­li­tro­wym, doła­do­wa­ny sil­ni­kem V8 — dokład­nie tym samym, któ­ry napę­dza Ran­ge Rover Sport.

Jaguar XJ
Jagu­ar XJ

W tym roku Jagu­ar poka­że rów­nież odświe­żo­ne wer­sje samo­cho­dów z ozna­cze­nia­mi XF oraz XE. Dru­ga gene­ra­cja XF zade­biu­tu­je w kwiet­niu pod­czas tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Nowym Jor­ku. Jed­ną z nowo­ści w aucie będzie alu­mi­nio­wa karo­se­ria, znacz­nie obni­ża­ją­ca wagę pojaz­du. Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych kie­row­ców stwo­rzo­na zosta­nie wer­sja XF R‑Sport. Z kolei Jagu­ara XE cze­ka­ją podob­ne zmia­ny — zosta­nie wypo­sa­żo­ny w nową karo­se­rię, sil­ni­ki oraz ele­men­ty wypo­sa­że­nia.

Jaguar XE S z przodu przypomina BMW
Jagu­ar XE S z przo­du przy­po­mi­na BMW

Rok 2015 to rów­nież zmia­ny w mode­lu F‑type. Na wio­snę do sprze­da­ży tra­fi wer­sja z napę­dem na czte­ry koła oraz manu­al­ną skrzy­nią bie­gów.

Jeep

Jeep po stwo­rze­niu i wypusz­cze­niu mode­lu Rene­ga­de, pla­nu­je pre­mie­rę kolej­ne­go samo­cho­du, któ­ry stwo­rzył w ści­słej współ­pra­cy z wło­skim Fia­tem. Mowa o face­li­ftin­gu mode­lu Grand Che­ro­kee. Kie­dy może­my spo­dzie­wać się debiu­tu? Naj­wcze­śniej w dru­giej poło­wie roku.

Nowy Jeep Grand Cherokee
Nowy Jeep Grand Che­ro­kee

Kia

Po ostat­nich latach moc­nych zmian i wzmac­nia­nia pozy­cji na ryn­ku, Kore­ań­czy­cy w roku 2015 nie zwal­nia­ją tem­pa. W cią­gu naj­bliż­szych 12. mie­się­cy KIA ma zapre­zen­to­wać aż sie­dem pre­mier, któ­re będą nowy­mi gene­ra­cja­mi zna­nych już mode­li.

Odświe­że­nia docze­ka się miej­skie Pican­to, do któ­re­go zawi­ta zna­ny z aktu­al­nej ofer­ty mar­ki design “nosa tygry­sa”. Cha­rak­te­ry­stycz­ny grill to nie jedy­ne zmia­ny, jakie cze­ka­ją trze­cią gene­ra­cję Pican­to. Kie­dy ofi­cjal­ny debiut? Naj­praw­do­po­dob­niej w oko­li­cach lute­go.

Odświe­żo­ny wygląd oraz nowe jed­nost­ki napę­do­we pod maską to zmia­ny, jakie pro­du­cent zapo­wia­da w sto­sun­ku do swo­je­go mini-MPV, czy­li mode­lu Ven­ga.  Jak to będzie wyglą­dać? Dowie­dzie­li­śmy się już w ubie­głym roku pod­czas tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Pary­żu, kie­dy to po raz pierw­szy poka­za­no face­li­fting Ven­gi.

Nowa KIA Venga
Nowa KIA Ven­ga

Co jesz­cze w 2015 roku poka­że KIA? W oko­li­cach kwiet­nia powi­nien zade­biu­to­wać zupeł­nie nowe Soren­to. Samo­chód będzie teraz nie­co więk­szy, dzię­ki cze­mu do ofer­ty tra­fi wer­sja mogą­ca pomie­ścić na pokła­dzie aż sie­dem osób. Odświe­żo­ny wygląd trze­ciej gene­ra­cji pozwo­li Soren­to kon­ku­ro­wać z taki­mi auta­mi jak Nis­san X‑Trail czy Mit­su­bi­shi Outlan­der. Czy z powo­dze­niem? Na odpo­wiedź musi­my jesz­cze pocze­kać.

Nowa KIA Sorento
Nowa KIA Soren­to

Na koniec lata zoba­czy­my nową wer­sję KIA Opti­ma, czy­li kon­ku­ren­ta For­da Mon­deo i Volks­wa­ge­na Pas­sa­ta. Czwar­ta gene­ra­cja powsta­je na pły­cie pod­ło­go­wej Hyun­dai Sona­ta i tra­fi do sprze­da­ży mię­dzy inny­mi w wer­sji hybry­do­wej, w któ­rej zasto­so­wa­no die­sla w połą­cze­niu z sil­ni­kiem elek­trycz­nym. Pre­mie­ra mode­lu zapo­wia­da­na jest na tego­rocz­ne tar­gi w Gene­wie.

Jesie­nią tego roku zade­biu­tu­je nowa gene­ra­cja KIA Rio, czy­li zna­ko­mi­cie sprze­da­ją­ce­go się kom­pak­tu. Czym zasko­czy nas czwar­ta gene­ra­cja? Prze­pro­jek­to­wa­ną karo­se­rią z przo­du i z tyłu, nowy­mi wzo­ra­mi felg alu­mi­nio­wych oraz nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi we wnę­trzu, w tym zupeł­nie nowym sys­te­mem nawi­ga­cji i roz­ryw­ki.

Na koniec 2015 roku KIA poka­że odświe­żo­ne­go SUV’a pod nazwą Spor­ta­ge, cał­kiem popu­lar­ne­go w naszym kra­ju. Czwar­ta gene­ra­cja kore­ań­skiej tere­nów­ki z pew­no­ścią otrzy­ma zupeł­nie nowy wygląd i cha­rak­te­ry­stycz­ny grill, jed­nak o kolej­nych zmia­nach obec­nie wia­do­mo nie­wie­le.

Tak może wyglądać kolejna KIA Sportage
Tak może wyglą­dać kolej­na KIA Spor­ta­ge

Lamborghini

Naj­więk­szą pre­mie­rą dla Lam­bor­ghi­ni w ostat­nim cza­sie był z pew­no­ścią model Hura­can. Latem tego roku, gdy zno­wu zro­bi się sło­necz­nie i cie­pło, do sprze­da­ży być może tra­fi nowa odmia­na tego potwo­ra — Hura­can Spy­der. Mimo bra­ku ofi­cjal­nej zapo­wie­dzi, jest spo­ra szan­sa na to, że naj­now­sze dziec­ko Lam­bo stra­ci dach i pozwo­li kie­row­com poczuć “wiatr we wło­sach”.

Lamborghini Huracan Spyder
Lam­bor­ghi­ni Hura­can Spy­der

Land Rover

W roku 2015 Land Rover sta­wia głów­nie na sport. Do sprze­da­ży tra­fić mają uspor­to­wio­ne mode­le Disco­ve­ry Sport oraz Ran­ge Rover Sport SVR. Ten dru­gi to naj­szyb­szy Land Rover w całej histo­rii mar­ki! V8 o pojem­no­ści 5 litrów z tur­bo­do­ła­do­wa­niem zapew­nia przy­śpie­sze­nie do set­ki na pozio­mie 4,5 sekun­dy. Cał­kiem nie­źle, jak na masyw­ne­go SUV’a.

Range Rover Sport SVR
Ran­ge Rover Sport SVR

Poja­wia­ją się infor­ma­cje, że w roku 2015 Land Rover poka­że rów­nież nową gene­ra­cję mode­lu Evo­que. Mimo, iż dono­sy te nie są jesz­cze ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne przez mar­kę, tego rodza­ju posu­nię­cie zapo­wie­dział głów­ny pro­jek­tant Ger­ry McGo­vern. Co wię­cej, oprócz jak to okre­ślił “zaska­ku­ją­ce­go” face­li­ftin­gu moż­li­we jest, że Evo­que tra­fi na rynek rów­nież w wer­sji kabrio­let, czy­li pozba­wio­nej dachu.

Lexus

Luk­su­so­wa mar­ka nale­żą­ca do Toyo­ty w tym roku poka­że nie­wie­le. Z począt­kiem 2015 do salo­nów tra­fia model RC‑F, czy­li spor­to­we coupé o pora­ża­ją­cych osią­gach. Na nowo­ści musi­my z kolei pocze­kać do mar­ca, kie­dy to mar­ka ma poka­zać nowe­go kom­pak­to­we­go SUV’a — NX200t. Wśród zmian nale­ży wyróż­nić nowy, dwu­li­tro­wy, czte­ro­cy­lin­dro­wy sil­nik ben­zy­no­wy. Z kolei die­sla zastą­pi hybry­da.

Lexus NX200t
Lexus NX200t

Maserati

Mimo, iż do salo­nów Mase­ra­ti w 2015 nie zawi­ta­ją nowo­ści, to jed­nak będzie to waż­ny rok. Dla­cze­go? Ponie­waż mamy szan­sę zoba­czyć final­ną, pro­duk­cyj­ną wer­sję wycze­ki­wa­ne­go SUV’a pod nazwą Levan­te. Samo­chód powsta­je na bazie moc­no prze­bu­do­wa­ne­go Ghi­bli, jed­nak nie­któ­re ele­men­ty elek­tro­ni­ki mają zostać zapo­ży­czo­ne wprost z Chry­sle­ra i Jeepa. Przy­zna­cie, że nie brzmi to zachę­ca­ją­co. Czy wyj­dzie to Mase­ra­ti na zdro­wie? Prze­ko­na­my się naj­wcze­śniej na prze­ło­mie 2015 i 2016 roku.

Maserati Levante
Mase­ra­ti Levan­te

Mazda

Póź­nym latem Maz­da zapre­zen­tu­je wycze­ki­wa­ną, czwar­tą już gene­ra­cję road­ste­ra MX‑5. Model ten powra­ca do korze­ni, a to za spra­wą zmniej­szo­nej masy oraz kom­pak­to­wym roz­mia­rom. Mają­cy aż 25 lat tra­dy­cji model Maz­dy zade­biu­tu­je w tym roku wraz z dwo­ma nowy­mi sil­ni­ka­mi ben­zy­no­wy­mi, bazu­ją­cy­mi na tech­no­lo­gii Sky­Ac­tiv. Zapo­wia­da się hit, po raz kolej­ny.

Mazda MX-5
Maz­da MX‑5

Z począt­kiem roku 2015 do salo­nów tra­fia miej­ska Maz­da 2. Odchu­dzo­ny, odświe­żo­ny model dostęp­ny będzie tyl­ko w nad­wo­ziu pię­cio­drzwio­wym. Obszer­niej­szy stał się nie tyl­ko bagaż­nik, ale i cała kabi­na miesz­czą­ca pasa­że­rów. Klien­ci będą mogli wybrać pomię­dzy pół­to­ra­li­tro­wy­mi sil­ni­ka­mi die­sla i ben­zy­no­wym, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach mocy.

Mazda 2
Maz­da 2

W roku 2015 Maz­da odświe­ży rów­nież swo­ją ofer­tę mode­li z serii CX. Do sprze­da­ży tra­fi nowe CX‑3, kon­ku­ru­ją­ce choć­by z Nis­sa­nem Juke, a tak­że CX‑5, gaba­ry­ta­mi zbli­żo­ne z kolei do Nis­sa­na Qashqai. Oba samo­cho­dy będą ofe­ro­wa­ne w wer­sjach z napę­dem na czte­ry koła oraz sil­ni­ka­mi korzy­sta­ją­cy­mi z roz­wią­za­nia Sky­Ac­tiv.

Mazda CX-5
Maz­da CX‑5

McLaren

W tym roku McLa­ren ma zapre­zen­to­wać zupeł­ną nowość w swo­jej ofer­cie — coupé, kabrio i GT wyce­nio­ne tak, aby zachę­cić nie­co mniej zamoż­nych klien­tów, niż do tej pory. Ozna­cza to, że mar­ka chce kon­ku­ro­wać na ryn­ku z taki­mi samo­cho­da­mi jak cho­ciaż­by Porsche 911, co jak wie­my może przy­nieść fir­mie spo­re docho­dy. Już w kwiet­niu, na tar­gach w Nowym Jor­ku, świa­tło dzien­ne ma ujrzeć McLa­ren Sports Series.

McLaren Sports Series
McLa­ren Sports Series

Mercedes-Benz

W rok 2015 Mer­ce­des wkra­cza ze zmie­nio­nym nazew­nic­twem mode­li i cie­ka­wie zapo­wia­da­ją­cy­mi się nowo­ścia­mi. Wisien­ką na tor­cie jest Mercedes-Maybach Kla­sy S, czy­li naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ny i luk­su­so­wy spo­śród pojaz­dów w całej gamie mar­ki. Limu­zy­na może być napę­dza­na sil­ni­kiem V8 lub V12. Pierw­sze egzem­pla­rze tra­fią do klien­tów w lutym.

Mercedes-Maybach S 600
Mercedes-Maybach S 600

W nowym roku do salo­nów tra­fi rów­nież odmło­dzo­na wer­sja kla­sy A oraz kla­sy E. Face­li­fting ma wpro­wa­dzić do tych mode­li wszyst­kie sty­li­stycz­ne nowo­ści. Kla­sa E ma dys­po­no­wać tą samą pale­tą sil­ni­ków, co mniej­sza kla­sa C. Kolej­nym przy­kła­dem zmian, rów­nież w nazew­nic­twie, będzie Mercedes-Benz SLC, wcze­śniej wystę­pu­ją­cy pod nazwą SLK.

Koncepcyjna wizja Mercedesa klasy A
Kon­cep­cyj­na wizja Mer­ce­de­sa kla­sy A

Niniej­szą część zesta­wie­nia pre­mier samo­cho­do­wych 2015 roku koń­czy­my na liter­ce “M”.
Ciąg dal­szy zesta­wie­nia już nie­ba­wem. Aby nie prze­ga­pić kolej­nej czę­ści, zapisz­cie się na nasz new­slet­ter.

[wysija_form id=“4”]

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 13
  •  
  •