PARTNER BLOGA:

Podsumowanie 22 Rajdu Rzeszowskiego — Grupa Rajdowy Felix

Przewiń w dół

W dniach 8–10 sierp­nia zosta­ła roze­gra­na kolej­na run­da Raj­do­wych Samo­cho­do­wych Mistrzostw Pol­ski – 22 Rajd Rze­szow­ski. Impre­za bar­dzo trud­na i wyma­ga­ją­ca. Dodat­ko­wo towa­rzy­szą­ce tro­pi­kal­ne tem­pe­ra­tu­ry spra­wi­ły, że rajd był eks­tre­mal­nie wyma­ga­ją­cy. W tych cięż­kich warun­kach nasz zespół Felix/Gleixner spi­sał się wyśmie­ni­cie, zdo­by­wa­jąc 1 miej­sce w kla­sie N i 3.

Paweł Danil­czuk “Felix”: Życio­wy wynik… Do dnia dzi­siej­sze­go nie mogę uwie­rzyć, że uda­ło nam się zdo­być tak zacny wynik w gru­pie N. To był nasz Rajd mimo, że od ponie­dział­ku bory­ka­łem się z angi­ną i gorącz­ką, któ­ra nie pozwa­la­ła zacho­wać peł­nej kon­cen­tra­cji w tak okrut­nej tem­pe­ra­tu­rze. Fan­ta­stycz­ne odcin­ki mnó­stwo kibi­ców i pięk­na pogo­da spra­wi­ły, że Rajd zali­czam do naszych naj­lep­szych w całym moim życiu raj­do­wym. Z tego miej­sca chciał­bym podzię­ko­wać całej eki­pie 4Turbo za przy­go­to­wa­nie auta. Mać­ko­wi za pro­fe­sjo­na­lizm, któ­rym się wyka­zał pod­czas naszych starć na Lube­ni, całej eki­pie, któ­ra dba o prze­kaz medial­ny, któ­ry pozwa­la śle­dzić nasze poczy­na­nia na bie­żą­co no i naszym kibi­com, któ­rzy są z nami na dobre i złe 🙂 Raj­dy są nie prze­wi­dy­wal­ne i za to je kocham a jesz­cze bar­dziej darzę sza­cun­kiem i sym­pa­tią ludzi, któ­rzy umie­ją zacho­wać się fair­play i oka­zu­ją wiel­kie ser­ce w trud­nych sytu­acjach. Mariusz, Bar­tek dzię­ku­ję wam.

Maciej Gle­ixner: Napi­sa­łem wcze­śniej, że każ­dy Rajd Rze­szow­ski w któ­rym bra­łem udział wspo­mi­nam bar­dzo miło. Jed­nak sce­na­riusz tego­rocz­ne­go prze­szedł moje naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Na tym raj­dzie dosta­łem wszyst­ko to, cze­go ocze­ku­ję po star­tach, czy­li zacie­kłą wal­kę w mor­der­czo cięż­kich warun­kach, wie­le sytu­acji na kra­wę­dzi i na koniec nagro­dę w posta­ci dosko­na­łe­go wyni­ku. Zoba­czy­łem rów­nież, co mnie ogrom­nie cie­szy, że mimo zaan­ga­żo­wa­nia wiel­kich środ­ków finan­so­wych oraz par­cia na wynik w raj­dach ist­nie­ją cią­gle nor­mal­ne ludz­kie i kole­żeń­skie odru­chy nie popar­te chłod­ną kal­ku­la­cją i tak napraw­dę liczy się głów­nie to co osią­gnie­my na oesach. Bra­ku­je mi słów któ­ry­mi mógł­bym opi­sać pomoc Mariu­sza i Bart­ka. Jeste­ście wiel­cy! Na osią­gnię­cia tego wspa­nia­łe­go wyni­ku przy­czy­ni­ło się wie­le czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim mądra i szyb­ka jaz­da Feli­xa, któ­ry poka­zał że potra­fi nie tyl­ko naci­skać na gaz, ale robić to sku­tecz­nie i z gło­wą. Pomo­gło mu w tym dosko­na­łe przy­go­to­wa­nie i obsłu­ga auta przez 4Turbo. Dla mnie nie­oce­nio­ne jest też wspar­cie Ewy, któ­ra dba­ła o moją kon­dy­cję psy­chicz­ną i fizycz­ną przed i w cza­sie raj­du. Waż­na była też pra­ca pozo­sta­łych człon­ków zespo­łu; zadba­li o to, żeby­śmy nie mar­twi­li się tym czym nie musi­my i kon­cen­tro­wa­li tyl­ko na jeź­dzie. No i oczy­wi­ście wszy­scy, któ­rzy nam kibi­co­wa­li na odcin­kach, ale też ci, któ­rzy robi­li to wir­tu­al­nie. Duuuuże podzię­ko­wa­nia wszyst­kim.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu)” Pie­kiel­nie trud­ny 22 Rajd Rze­szow­ski oka­zał się być dla nas szcze­gól­nie uda­nym. Felix z Mać­kiem odnie­śli swo­je pierw­sze zwy­cię­stwo w kla­sie 3 oraz gru­pie N. Chciał­bym z tego miej­sca ser­decz­nie im podzię­ko­wać za dostar­cze­nie tylu wspa­nia­łych emo­cji, dzię­ki któ­rym z wiel­kim opty­mi­zmem patrzę w przy­szłość i już nie mogę docze­kać się kolej­nych star­tów. Zespo­ło­wi 4Turbo za per­fek­cyj­ne przy­go­to­wa­nie i obsłu­gę samo­cho­du. Kami­lo­wi, Wojt­ko­wi, Piotr­ko­wi, Andrze­jo­wi i Krzyś­ko­wi za dobrze wyko­na­na robo­tę 🙂 A tak­że, a może przede wszyst­kim — zało­dze Mariusz Nowo­cień / Bar­tek Jaku­bow­ski za posta­wę fair play. Dzię­ki chło­pa­ki 🙂

Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych poczy­nań na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na naszym ofi­cjal­nym pro­fi­lu Face­bo­ok.

Part­ne­ra­mi Gru­py “Raj­do­wy Felix” na sezon 2013 jest: Midea, SPS Kli­ma, Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo. Wspie­ra­ją nas: Cre­atum, W‑Media, Zdję­cia Ewa Mana­ster­ska.

  •  
  •  
  •