PARTNER BLOGA:

Rajdowy Felix o 70. Rajdzie Polski

Przewiń w dół

Jubi­le­uszo­wy 70 Rajd Pol­ski podob­nie jak dla wie­lu innych załóg oka­zał się dla nas pie­kiel­nie trud­nym wyzwa­niem.

Paweł Danil­czuk „Felix”: W tym roku też doje­cha­łem do 2 odcin­ka z tą jed­nak róż­ni­cą, że zamiast powie­dzieć „prze­pra­szam…” było „o żesz… gdzie moje sprzę­gło”. Pierw­szy więc dzień zakoń­czył się dla nas przed­wcze­śnie i zmu­sze­ni byli­śmy do sko­rzy­sta­nia z opcji Super Ral­ly. W dru­gim dniu raj­du, pogo­da znacz­nie się polep­szy­ła co zdo­pin­go­wa­ło nas do szyb­szej jaz­dy. Sytu­acja w kla­sie N pod­czas dru­gie­go dnia była prak­tycz­nie już poukła­da­na i wal­ka w gru­pie roz­pi­sa­na. Osią­gnę­li­śmy metę i zebra­li­śmy punk­ci­ki za dru­gi dzień, któ­re umoc­ni­ły nas w jakimś stop­niu na 2 pozy­cji w gr N. Muszę przy­znać, że jaz­da po szu­trze i dłu­gie sko­ki po hopach spra­wia­ły nam dużo przy­jem­no­ści i pozwo­li­ły zebrać dużo doświad­cze­nia raj­do­we­go. Przy­znam rów­nież, że nie jestem szyb­kim kie­row­cą na nawierzch­niach szu­tro­wych ale mam nadzie­ję, że w tym roku zima będzie śnież­na i nad­ro­bię bra­ki. Wra­ca­jąc do raj­du to oso­bi­ście uwa­żam, że takie wido­wi­sko powin­no być zor­ga­ni­zo­wa­ne przy­naj­mniej w poło­wie lata, posia­da­cze kalo­szy będą wie­dzieć co mam na myśli. Dzię­ku­je­my naszym part­ne­rom Expert Auto Bro­ker i Felix2 bez któ­rych start nie był­by moż­li­wy, dzię­ku­je­my 4Turbo za obsłu­gę samo­cho­du i dzię­ku­je­my Wam Kibi­ce za wspa­nia­ły doping i wspar­cie na odcin­kach.

Maciej Gle­ixner: To był jeden z trud­niej­szych Raj­dów w jakich uda­ło mi się wystar­to­wać. Pogo­da nie­ste­ty nie dopi­sa­ła i przed samy­mi zawo­da­mi zamie­ni­ła dro­gi w bagno. Wie­dzia­łem, że wal­ka w tych warun­kach będzie rulet­ką i ryzy­ku­jąc moż­na dużo zyskać, ale i też wie­le stra­cić. Nie­ste­ty, dla nas zma­ga­nia skoń­czy­ły się na dru­gim oesie pierw­sze­go dnia. Przy­czy­ną była awa­ria sprzę­gła, co unie­moż­li­wi­ło dal­szą jaz­dę. Mimo wszyst­ko pod­ję­li­śmy decy­zję, że wystar­tu­je­my w dru­gi dzień, aby spra­wić sobie, a tak­że kibi­com jak naj­wię­cej przy­jem­no­ści z naszej jaz­dy. Nie oby­ło się bez wyma­ga­ją­cych momen­tów, kie­dy to na ostat­nim oesie zapadł zmrok, cze­go nie prze­wi­dzie­li­śmy i w efek­cie jecha­li­śmy po ciem­ku przy­świe­ca­jąc sobie seryj­ny­mi lamp­ka­mi. Ilość punk­tów, jaką uzy­ska­li­śmy w Miko­łaj­kach pozwa­la nam w rezul­ta­cie tyl­ko na wal­kę o tytuł I v‑ce mistrza gru­py N. Mimo tego jeste­śmy nasta­wie­ni pozy­tyw­nie i obie­cu­je­my, że doło­ży­my wszel­kich sta­rań, żeby ten plan w peł­ni zre­ali­zo­wać. Dzię­ku­ję wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w nasz start, za pomoc i wspar­cie nas na tym arcy­trud­nym Raj­dzie, oraz wszyst­kim kibi­com za doping, pomi­mo tego że nie było im dane cie­szyć się w peł­ni tym wyda­rze­niem ze wzglę­du na cięż­kie warun­ki pogo­do­we.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu) – Jubi­le­uszo­wy 70 Rajd Pol­ski podob­nie jak dla wie­lu innych załóg oka­zał się dla nas pie­kiel­nie trud­nym wyzwa­niem. Już na samym począt­ku, tru­dów mazur­skich szu­trów nie wytrzy­ma­ło sprzę­gło. Dzię­ki sys­te­mo­wi Super­Ral­ly i ofiar­nej pra­cy zespo­łu 4turbo przy­stą­pi­li­śmy do rywa­li­za­cji dru­gie­go dnia raj­du zaj­mu­jąc dru­gie miej­sce w kla­sie pod­czas nie­dziel­ne­go eta­pu. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich kibi­ców któ­rzy dopin­go­wa­li nasz zespól pomi­mo fatal­nych warun­ków pogo­do­wych.

KONKURS

konkurs-felix

Czas na Feli­xo­wy Kon­kurs. Do wygra­nia prze­jazd na pra­wym fote­lu pod­czas testów raj­do­wych i 500 zł nagro­dy pie­nięż­nej. Wszyst­ko co trze­ba zro­bić to napi­sać cie­ka­wy oraz wyjąt­ko­wy sce­na­riusz fil­mo­wy z Feli­xem w roli głów­nej. Naj­lep­szy sce­na­riusz zre­ali­zu­je­my przed Raj­dem Bar­bór­ka.

Regu­la­min:

1.) ZASADY — Aby przy­stą­pić do kon­kur­su nale­ży napi­sać sce­na­riusz fil­mo­wy z Feli­xem w roli głów­nej. Sce­na­riusz powi­nien być zaopa­trzo­ny w zarys fabu­ły, posta­ci, sce­ny dia­lo­go­we. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres media@rajdowyfelix.pl do 31 paź­dzier­ni­ka 2013 roku.

2.) NAGRODY – Nagro­da Głów­na – uczest­nic­two i prze­jazd z Feli­xem na pra­wym fote­lu pod­czas testów raj­do­wych (ter­min testów zosta­nie usta­lo­ny po zakoń­cze­niu kon­kur­su), nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 500 zł. Naj­cie­kaw­szy sce­na­riusz zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny przed Raj­dem Bar­bór­ka. Dodat­ko­wo prze­wi­du­je­my 3 wyróż­nie­nia – T‑shirt Gru­py Raj­do­wej Felix.

3.) TERMINY – wszyst­kie pra­ce nale­ży prze­słać do 31 paź­dzier­ni­ka 2013. Pra­ce prze­sła­ne po wyzna­czo­nym ter­mi­nie nie będą bra­ły udzia­łu w kon­kur­sie. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 10 listo­pa­da za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej oraz na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Face­bo­ok.

  •  
  •  
  •