PARTNER BLOGA:

Peugeot świętuje 30-lecie GTi

Przewiń w dół

Rów­no 30 lat temu, bo w 1984 roku, na rynek tra­fi­ło pierw­sze GTi ze staj­ni Peu­ge­ota — model 205. Fran­cu­ska mar­ka posta­no­wi­ła uczcić to wyda­rze­nie wypusz­cze­niem samo­cho­du Peu­ge­ot 208 GTi 30th Anni­ver­sa­ry, czy­li edy­cji spe­cjal­nej współ­cze­sne­go hot-hatcha.

Do małych, uspor­to­wioych Peu­ge­otów mam sen­ty­ment. Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, a moim pierw­szym w życiu samo­cho­dem był­by model 205 GTi, już ten z sil­ni­kiem 1.9. Osta­tecz­nie sta­nę­ło na Gol­fie GT trze­ciej gene­ra­cji, ale nie ma to wiel­kie­go zna­cze­nia. Moje pożą­da­nie posia­da­nia małe­go, ale raso­we­go Peu­ge­ota roz­pa­li­ło się na nowo. Wszyst­ko przez jubi­le­uszo­wą edy­cję mode­lu 208 GTi, stwo­rzo­ną z oka­zji 30-lecia wspo­mnia­nej już prze­ze mnie “dwie­ście­piąt­ki”.

Czym róż­ni się Peu­ge­ot 208 GTi 30th Anni­ver­sa­ry od stan­dar­do­wej wer­sji? Sil­nik 1.6 jubi­le­uszo­wej wer­sji dys­po­nu­je mocą pod­nie­sio­ną do 208 koni mecha­nicz­nych, doda­no mecha­nizm róż­ni­co­wy Tor­sen zna­ny z mode­lu RCZ R, a tak­że zmo­dy­fi­ko­wa­no zestro­je­nie ukła­du kie­row­ni­cze­go na bar­dziej agre­syw­ne. Zawie­sze­nie zosta­ło obni­żo­ne o 10mm, zaś roz­staw przed­nich kół zwięk­szo­no o 22mm, a tyl­nych o 16mm. W rezul­ta­cie auto ma pro­wa­dzić się jesz­cze lepiej i bar­dziej pew­nie.

Jubi­le­uszo­we 208 GTi róż­ni się nie tyl­ko tech­ni­ka­lia­mi, ale przede wszyst­kim — wyglą­dem. Co tu dużo mówić, jak dla mnie auto wyglą­da feno­me­nal­nie! I to głów­nie spra­wia, że ten samo­chód ma sens i chciał­bym go mieć. Wystar­czy spoj­rzeć na zdję­cia i listę mody­fi­ka­cji wizu­al­nych: dwu­ko­lo­ro­wy lakier niczym z kon­cep­cyj­ne­go 308 R, 18-calowe czar­ne i mato­we fel­gi, mato­wy czar­ny przed­ni grill, podwój­ny chro­mo­wa­ny wydech i powięk­szo­ny spoj­ler spra­wia­ją, że samo­chód zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia się w tłu­mie. Drob­ne smacz­ki sty­li­ści prze­wi­dzie­li rów­nież we wnę­trzu, w tym pla­kiet­kę “208 GTi 30th”, pod­kre­śla­ją­cą spe­cjal­ny cha­rak­ter samo­cho­du.

Peu­ge­ot 208 GTi to suk­ces dla mar­ki — w mar­cu z linii pro­duk­cyj­nej zje­chał egzem­plarz o nume­rze 10 000. Nasze wra­że­nia z testu tego małe­go, ale wście­kłe­go lwa pozna­cie czy­ta­jąc test 208 GTi na Torze Poznań. Po lek­tu­rze i obej­rze­niu fil­mu z prze­jaz­du po torze zro­zu­mie­cie, dla­cze­go chęt­nie zaadop­to­wał­bym bez­pań­skie lwiąt­ko, szcze­gól­nie po tym, co Peu­ge­ot zro­bił z tym mode­lem z oka­zji 30-lecia rodzi­ny GTi!

Peugeot 208 GTi 30th Anniversary

  • 13
  •  
  •