PARTNER BLOGA:

Our Fuel Story Nowe paliwa BP z technologią ACTIVE

Przewiń w dół

Na sta­cjach ben­zy­no­wych BP poja­wi­ły się nowe pali­wa z tech­no­lo­gią ACTIVE. Co zmie­nia­ją i jakie korzy­ści zapew­nia­ją kie­row­com? Spraw­dzi­li­śmy pod­czas nie­za­po­mnia­ne­go wyda­rze­nia w Ber­li­nie!


Świat nie stoi w miej­scu. Samo­cho­dy mają coraz mniej­sze, ale moc­niej­sze sil­ni­ki. Ich sto­pień skom­pli­ko­wa­nia rośnie z roku na rok, przez co sta­ją się bar­dziej czu­łe na jakość pali­wa. Dla­te­go kon­cer­ny dopa­so­wu­ją swo­ją ofer­tę do ryn­ku i wpro­wa­dza­ją sze­reg uspraw­nień. Tym torem podą­ża bry­tyj­skie BP, któ­re na swo­ich sta­cjach ser­wu­je już nowe pali­wa bez­oło­wio­we z tech­no­lo­gią ACTIVE. Co kry­je się za tą nazwą?

O ile sta­cje paliw to dzi­siaj miej­sca, w któ­rych może­my nie tyl­ko zatan­ko­wać auto, ale i zjeść, napić się cie­płej kawy, umyć samo­chód, a nawet zro­bić zaku­py, pali­wo to nadal pod­sta­wo­wy pro­dukt w ofer­cie każ­de­go kon­cer­nu. Nawet w świe­cie ben­zy­ny dzie­je się coś nowe­go, co udo­wad­nia fakt wpro­wa­dze­nia przez mar­kę BP tech­no­lo­gii ACTIVE, dostęp­nej obec­nie na każ­dej sta­cji tej sie­ci. Czym nowe pali­wa róż­nią się od sta­rych? Mie­li­śmy oka­zję dowie­dzieć się o tym pod­czas wyjaz­du do Ber­li­na.

Tajemnicze pocztówki

Wyjazd do Nie­miec oraz hucz­ne wyda­rze­nie BP zapo­wia­da­no nam z wie­lo­mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem, do ostat­niej chwi­li nie było jed­nak wia­do­mo, cze­go doty­czy nowa pre­mie­ra i co dokład­nie cze­kać nas będzie w Ber­li­nie. Kil­ka mie­się­cy przed wyjaz­dem otrzy­ma­li­śmy tra­dy­cyj­ną pocz­tą tajem­ni­cze pocz­tów­ki, poka­zu­ją­ce róż­ne miej­sca i cie­ka­we dla kie­row­cy aktyw­no­ści: spor­to­wa jaz­da po torze Nür­bur­gring, jaz­da po lodzie w Austrii, krę­te gór­skie dro­gi w Alpach itd. Mie­li­śmy wska­zać, któ­re z nich inte­re­su­ją nas naj­bar­dziej…

Wyjazd na impre­zę BP Our Fuel trwał dwa dni. Pierw­sze w cało­ści spę­dzi­li­śmy w Ber­li­nie, zwie­dza­jąc to — jak się oka­za­ło — bar­dzo cie­ka­we mia­sto i rezy­du­jąc w jed­nym z lep­szych hote­li. Hil­ton, nie dość, że zna­ko­mi­cie zlo­ka­li­zo­wa­ny, to zauro­czył nas jako­ścią dań oraz obsłu­gi — bra­ko­wa­ło tyl­ko, żeby gości hote­li nosi­li na rękach. Było rewe­la­cyj­nie — na tyle, że do Ber­li­na z chę­cią byśmy jesz­cze kie­dyś wró­ci­li.

 

Na miej­scu oka­za­ło się, że w związ­ku z pre­mie­rą nowych paliw na sta­cjach BP jedzie­my na tor ADAC, gdzie weź­mie­my udział w aktyw­no­ściach, któ­re wcze­śniej sobie wybra­li­śmy jako wyżej wspo­mnia­ne pocz­tów­ki. I tak oka­za­ło się, że jaz­da pośli­zga­mi po śnie­gu i lodzie to pró­ba pora­dze­nia sobie z pły­tą pośli­zgo­wą i szar­pa­ka­mi za kie­row­ni­cą Gol­fa GTD. Jakież było nasze zasko­cze­nie, gdy wyszło na jaw, że zała­pa­li­śmy się na symu­la­cję spor­to­wej jaz­dy po Zie­lo­nym Pie­kle, któ­rym w rze­czy­wi­sto­ści była… prze­jażdż­ka samo­cho­dem Audi RS5 DTM! Sil­nik V8, 500 koni, 500 Nm i do tego uta­len­to­wa­ny Edo­ar­do Mor­ta­ra za kie­row­ni­cą!

To był praw­dzi­wy pokaz tego, co potra­fi nowe BP Ulti­ma­te z tech­no­lo­gią Acti­ve. Co je odróż­nia od tra­dy­cyj­nych, dotych­czas zna­nych ze sta­cji BP paliw?

Coś więcej niż tylko paliwo…

Pod­czas 5 lat badań i testów BP prze­pra­co­wa­ło 50 tys. godzin i prze­je­cha­ło ponad 1,6 mln testo­wych kilo­me­trów, aby stwo­rzyć coś, co teraz każ­dy z nas może zalać do baku swo­je­go samo­cho­du. Pali­wa z tech­no­lo­gią ACTIVE to tak napraw­dę ben­zy­na lub olej napę­do­wy jakie zna­my, wzbo­ga­co­ne jed­nak spe­cjal­ny­mi dodat­ka­mi. To one tak napraw­dę spra­wia­ją, że pali­wa zysku­ją dodat­ko­we wła­ści­wo­ści, któ­re powi­nien doce­nić każ­dy kie­row­ca. Bo kto nie chciał­by prze­je­chać wię­cej kilo­me­trów na jed­nym baku? Albo któ­ry z posia­da­czy aut nie życzył­by sobie, aby sil­nik w jego pojeź­dzie był czyst­szy i pra­co­wał spraw­niej? Więk­szy zasięg na jed­nym tan­ko­wa­niu oraz reduk­cja zanie­czysz­czeń wewnątrz sil­ni­ka to głów­ne zale­ty, jakie wska­zu­je BP przy pali­wach z tech­no­lo­gią ACTIVE.

Brud gro­ma­dzą­cy się w sil­ni­ku może z cza­sem dopro­wa­dzić do poważ­nych kon­se­kwen­cji. Od utra­ty mocy, poprzez pro­ble­my z płyn­no­ścią jaz­dy, aż po koniecz­ność doko­ny­wa­nia napraw istot­nych ele­men­tów sil­ni­ka, takich jak wtry­ski­wa­cze pali­wa. Co cie­ka­we, na zanie­czysz­cze­nia bar­dziej wraż­li­we są nowo­cze­sne sil­ni­ki, co wyni­ka z ich bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej budo­wy. Czy­sty i spraw­nie dzia­ła­ją­cy sil­nik wyka­zu­je mniej­sze zuży­cie pali­wa, na jed­nym tan­ko­wa­niu poko­na­my zatem wię­cej kilo­me­trów. Testy BP prze­pro­wa­dzo­ne na róż­ne­go rodza­ju pojaz­dach wyka­za­ły, że na jed­nym baku poko­ny­wa­no o 35 km więk­szy dystans.

Pod­czas wyjaz­du do Ber­li­na fachow­cy z BP obja­śnia­li nam na czym pole­ga tech­no­lo­gia Acti­ve i poka­za­li wie­le przy­kła­dów na to, że fak­tycz­nie daje ona korzy­ści tan­ku­ją­cym to pali­wo kie­row­com. To, co musi­cie wie­dzieć, to zapo­wiedź utrzy­ma­nia dotych­cza­so­wych cen na sta­cjach BP. Ozna­cza to zatem jed­no — w tej samej cenie co dotych­czas otrzy­ma­my lep­sze, bar­dziej war­to­ścio­we pali­wo.  Czy fak­tycz­nie prze­je­dzie­cie na nim wię­cej, niż do tej pory? Naj­le­piej, gdy je zatan­ku­je­cie i prze­ko­na­cie się sami.

My już zala­li­śmy naszą Świn­kę ben­zy­ną BP Ulti­ma­te 98 Acti­ve, więc wra­że­nia­mi i wyni­ka­mi testów podzie­li­my się z Wami wkrót­ce.

Nowe paliwa BP z technologią ACTIVE


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 55
  •  
  •