PARTNER BLOGA:

Żywotność silnika Jak zadbać o silnik i co wpływa na jego zużycie?

Przewiń w dół

Żywot­ność sil­ni­ka to rzecz, któ­ra wyda­je się istot­na dla każ­de­go posia­da­cza samo­cho­du. Wszak kto z nas nie chciał­by jeź­dzić dłu­gi­mi lata­mi bez awa­rii naj­waż­niej­sze­go ele­men­tu auta? Jak duży wpływ mamy na kon­dy­cję sil­ni­ka? Co może­my zro­bić, aby żywot­ność sil­ni­ka wydłu­żyć? Oto nasze pod­po­wie­dzi.


Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, dla­cze­go więk­szość samo­cho­dów na ryn­ku wtór­nym ma prze­bieg 150 000 km? Prze­kro­cze­nie 200k km na licz­ni­ku stwa­rza barie­rę psy­cho­lo­gicz­ną, któ­ra każe więk­szo­ści z nas myśleć, że auto jest zuży­te i nie nada­je się do dal­szej eks­plo­ata­cji i że zaraz roz­sy­pie się na drob­ne kawa­łecz­ki. Nie zawsze jest to myśle­nie uza­sad­nio­ne.

Do roz­my­ślań na ten temat skło­nił nas wła­sny przy­pa­dek. Kil­ka lat temu posia­da­li­śmy Peu­ge­ot 307 z sil­ni­kiem 2.0 HDi o mocy 90 koni. Prze­bieg? 300 000 km i zero pro­ble­mów z sil­ni­kiem. Ktoś powie, że to mało wysi­lo­ny sil­nik. OK… Teraz od prze­szło 4 lat jeź­dzi­my Sub­a­ru Impre­zą, któ­rą piesz­czo­tli­wie nazy­wa­my Świn­ką. Motor 2.0 tur­bo o mocy 211 koni, któ­ry — jak i cały samo­chód — ma już ponad 19 lat i 275 000 km na licz­ni­ku. Czę­sto daje­my mu w kość na torze. I co? I nadal jeź­dzi bez pro­ble­mów. Są nato­miast oso­by, któ­re po 100–150 000 km cze­ka remont sil­ni­ka.

W czym zatem tkwi sekret? Jak zadbać o to, aby nasz sil­nik prze­je­chał jak naj­więk­szy dystans?  Co wpły­wa na żywot­ność sil­ni­ka i jego zuży­cie?

Żywotność silnika Subaru

STYL JAZDY

To, w jaki spo­sób użyt­ku­je­my samo­chód, ma duży wpływ na żywot­ność sil­ni­ka. Dla­te­go war­to zapa­mię­tać i wdro­żyć kil­ka zasad doty­czą­cych jaz­dy, aby nasze auto prze­je­cha­ło jak naj­wię­cej kilo­me­trów.

Po uru­cho­mie­niu zim­ne­go sil­ni­ka, na przy­kład po noc­nym posto­ju samo­cho­du na par­kin­gu, nale­ży deli­kat­nie obcho­dzić się z peda­łem gazu. Cho­dzi o to, aby nie wysi­lać prze­sad­nie sil­ni­ka, dopó­ki nie roz­grze­je się do sprzy­ja­ją­cej tem­pe­ra­tu­ry. Płyn chło­dzą­cy powi­nien mieć ok. 90° C, a olej ok. 100°C. Wów­czas para­me­try pra­cy sil­ni­ka są opty­mal­ne. “Pało­wa­nie na zim­nym” to jeden z grze­chów głów­nych, szcze­gól­nie mło­dych kie­row­ców, któ­rzy zaraz po rusze­niu z miej­sca chcą poka­zać, na co stać ich samo­chód.

Spo­kój i opa­no­wa­nie po roz­ru­chu zim­ne­go sil­ni­ka będą Wam wyna­gro­dzo­ne — sil­nik za deli­kat­nie piesz­czo­ty odwdzię­czy się dłuż­szą żywot­no­ścią.

War­to pamię­tać rów­nież o tym, że spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia wyma­ga sil­nik roz­grza­ny. Szcze­gól­nie, jeże­li został wypo­sa­żo­ny w tur­bo­sprę­żar­kę, któ­re coraz czę­ściej gosz­czą pod maska­mi samo­cho­dów — czy to ben­zy­no­wych, czy die­sli. Po ostrej jeź­dzie lub dłu­gim, jed­no­staj­nym poru­sza­niu się z dużą pręd­ko­ścią po auto­stra­dzie, tem­pe­ra­tu­ra nasze­go sil­ni­ka może wzro­snąć. Wów­czas nie moż­na zwy­czaj­nie doje­chać na miej­sce i go bru­tal­nie zga­sić. Wska­za­ne jest, aby w mia­rę moż­li­wo­ści schło­dzić sil­nik przez wyłą­cze­niem. Naj­le­piej zro­bić to jadąc spo­koj­nie przez krót­ki odci­nek dro­gi, dzię­ki cze­mu motor będzie miał oka­zję się schło­dzić od pędu powie­trza — ten spo­sób będzie bar­dziej sku­tecz­ny, niż postój z włą­czo­nym sil­ni­kiem na par­kin­gu.

SMAROWANIE

Pra­wi­dło­we sma­ro­wa­nie to jeden z czyn­ni­ków, któ­ry wpły­wa na żywot­ność sil­ni­ka. Dla­te­go tak waż­ne jest sto­so­wa­nie dobre­go, odpo­wied­nio dobra­ne­go ole­ju sil­ni­ko­we­go. Olej powi­nien być nie tyl­ko dobrej jako­ści, ale rów­nież w dobrym sta­nie.

Jak sma­ru­jesz, tak (dłu­go) jedziesz.
To hasło ide­al­nie spraw­dza się w przy­pad­ku sil­ni­ków samo­cho­do­wych.

Żywotność silnika olej

Nie­zwy­kle istot­ne są regu­lar­ne zmia­ny ole­ju w sil­ni­ku, uwzględ­nia­ją­ce prze­bieg lub czas ostat­niej wymia­ny (olej sta­rze­je się nie tyl­ko od poko­na­nych kilo­me­trów, ale rów­nież od zmian tem­pe­ra­tur, róż­nych w zależ­no­ści od pory roku). Dla­te­go my w naszym Sub­a­ru olej wymie­nia­my regu­lar­nie co 8000 km lub co roku, w zależ­no­ści, co przyj­dzie szyb­ciej (w ostat­nim roku zro­bi­li­śmy tyl­ko 5000 km, dla­te­go olej wymie­ni­li­śmy ze wzglę­du na jego wiek).

Sma­ro­wa­nie sil­ni­ka to nie tyl­ko olej. I tutaj prze­cho­dzi­my do kolej­ne­go czyn­ni­ka mają­ce­go wpływ na dobrą kon­dy­cję i żywot­ność sil­ni­ka…

DOBREJ JAKOŚCI PALIWO

Sil­ni­ki z roku na rok ewo­lu­ują. Coraz więk­sze moce uzy­ski­wa­ne z coraz mniej­szych pojem­no­ści, tur­bo­sprę­żar­ki, nowo­cze­sne sys­te­my niwe­lu­ją­ce efekt tur­bo dziu­ry czy obni­ża­ją­ce zuży­cie pali­wa… to wszyst­ko spra­wia, że poziom skom­pli­ko­wa­nia sil­ni­ków jest coraz więk­szy. A tym samym ich wraż­li­wość na zabru­dze­nia i jakość pali­wa coraz bar­dziej zauwa­żal­na. Na szczę­ście z roz­wo­jem tech­no­lo­gii w sil­ni­kach idzie w parze roz­wój ryn­ku paliw. Już teraz na sta­cjach ben­zy­no­wych może­my zalać pali­wo, któ­re pomo­że zadbać o kon­dy­cję i żywot­ność nasze­go sil­ni­ka.

Żywotność silnika BP Active

Odkąd tyl­ko posia­da­my Świn­kę, regu­lar­nie tan­ku­je­my na sta­cjach BP. Leje­my tyl­ko ben­zy­nę 98 okta­nów, czy­li bar­dziej raso­wą odmia­nę Ulti­ma­te. Tak się jed­nak skła­da, że od kil­ku mie­się­cy na sta­cjach BP wszyst­kie pali­wa są uszla­chet­nia­ne w tech­no­lo­gię Acti­ve. Nie­za­leż­nie zatem czy tan­ku­je­cie na BP naj­tań­sze­go die­sla, czy naj­droż­szą odmia­nę ben­zy­ny, Acti­ve dosta­je­cie w gra­ti­sie. Co to takie­go?

Tech­no­lo­gia Acti­ve w pali­wach BP to spe­cjal­na kom­po­zy­cja dodat­ków, któ­re korzy­sta­nie wpły­wa­ją na kon­dy­cję sil­ni­ka. Czysz­czą go od środ­ka i sma­ru­ją ele­men­ty, któ­re ule­ga­ją powol­ne­mu zuży­ciu. Czą­stecz­ki Acti­ve przy­le­ga­ją do zanie­czysz­czeń, odcią­ga­ją je od ele­men­tów sil­ni­ka i zapo­bie­ga­ją ponow­ne­mu two­rze­niu się osa­dów.

Im now­szy sil­nik, tym więk­sze ma wyma­ga­nia co do jako­ści pali­wa, jakie tan­ku­je­my. BP w odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nia Klien­tów i zmie­nia­ją­ce­go się ryn­ku wpro­wa­dzi­ło pali­wa z tech­no­lo­gią Acti­ve, któ­re dba­ją o kon­dy­cję sil­ni­ka — czysz­czą go, prze­dłu­ża­jąc jego żywot­ność oraz obni­ża­jąc kosz­ty eks­plo­ata­cji. Samo­cho­dy na prze­strze­ni lat zmie­nia­ły się i ewo­lu­owa­ły, sil­ni­ki sta­wa­ły się coraz bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne i zło­żo­ne — BP Acti­ve speł­nia ich potrze­by. Nie musi­my tan­ko­wać paliw pre­mium (choć Ulti­ma­te daje nam dodat­ko­we korzy­ści, jak na przy­kład więk­szy zasięg na jed­nym zbior­ni­ku pali­wa) — wystar­czy, że regu­lar­nie tan­ku­je­my dowol­ne pali­wo na sta­cjach BP. To pozwa­la lepiej zadbać o sil­nik nasze­go samo­cho­du, któ­ry będzie słu­żył nam dłu­żej, a tak­że będzie wyma­gał rzad­szych napraw. A sko­ro już przy napra­wach jeste­śmy…

Żywotność silnika BP Active paliwa czyszczą silnik

SERWISOWANIE

Może wydać się to oczy­wi­ste, ale… o sil­nik trze­ba dbać. Nawet, jeśli sto­su­je­my się do zasad sty­lu jaz­dy, zmie­nia­my olej i tan­ku­je­my dobrej jako­ści pali­wo, war­to do moto­ru cza­sa­mi zaj­rzeć. Regu­lar­ne prze­glą­dy i ser­wis to klucz do suk­ce­su. Pod­kre­śla­my — RE-GU-LAR-NE. Czy świe­ce są w peł­ni spraw­ne? Czy kable roz­ru­cho­we pra­cu­ją pra­wi­dło­wo? Czy prze­pły­wo­mierz dzia­ła bez zająk­nię­cia? Czy w odpo­wied­nim cza­sie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła wymia­na roz­rzą­du? Czy opro­gra­mo­wa­nie sil­ni­ka jest aktu­al­ne?

Sil­nik to coraz bar­dziej skom­pli­ko­wa­na kon­struk­cja, a o dzia­ła­niu jego jako cało­ści czę­sto decy­du­je jeden detal. Naj­słab­sze punk­ty trze­ba dia­gno­zo­wać i leczyć. W now­szych moto­rach nawet opro­gra­mo­wa­nie może wyma­gać uwa­gi, ponie­waż kom­pu­ter odpo­wia­da za to, czy sil­nik pra­cu­je płyn­nie i popraw­nie.

W kwe­stii ser­wi­so­wa­nia sil­ni­ka samo­cho­du jest jak z zęba­mi u czło­wie­ka — zde­cy­do­wa­nie lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć.

W przy­pad­ku nowych samo­cho­dów i sil­ni­ków, będą­cych jesz­cze na gwa­ran­cji, prze­glą­dy nale­ży wyko­ny­wać w Auto­ry­zo­wa­nej Sta­cji Obsłu­gi (ASO). Tam mecha­ni­cy pode­pną auto pod kom­pu­ter i wykry­ją wszyst­kie ewen­tu­al­ne błę­dy w sil­ni­ku. Star­sze jed­nost­ki wyma­ga­ją tro­ski zaufa­ne­go mecha­ni­ka, któ­ry pomo­że zadbać o dobrą kon­dy­cję mecha­nicz­ną sil­ni­ka i samo­cho­du.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

ŻYWOTNOŚĆ SILNIKACZY MAMY NA NIĄ WPŁYW?

Żywot­ność sil­ni­ka w spo­rej czę­ści zale­ży od… mode­lu sil­ni­ka. Wia­do­mym jest, że star­sze jed­nost­ki wyka­zy­wa­ły zdol­ność do poko­ny­wa­nia bez­a­wa­ryj­nie znacz­nie więk­szych dystan­sów. Sta­ry die­sel CDI w Mer­ce­de­sie bez pro­ble­mu mógł prze­je­chać nawet 700 000 km, pod­czas gdy nowe ben­zy­no­we 1.4 TSI po 200–250 000 km naj­praw­do­po­dob­niej zacznie spra­wiać pro­ble­my. Mimo to, jako użyt­kow­ni­cy samo­cho­du mamy pewien wpływ na to, jak wie­le wytrzy­ma sil­nik.

Waż­ną rolę w wal­ce o jak naj­więk­szą żywot­ność sil­ni­ka odgry­wa­ją: styl jaz­dy kie­row­cy, sumien­ne prze­glą­dy i ser­wi­so­wa­nie, a tak­że regu­lar­na wymia­na ole­ju sil­ni­ko­we­go. W codzien­nym użyt­ko­wa­niu nie­oce­nio­na jest tak­że pomoc ze stro­ny pali­wa. Wybór dobrej jako­ści ben­zy­ny czy ropy jest klu­czo­wy, szcze­gól­nie w wal­ce z osa­da­mi two­rzą­cy­mi się wewnątrz sil­ni­ka. Dzię­ki tech­no­lo­gii Acti­ve pali­wa BP poma­ga­ją dbać o kon­dy­cję sil­ni­ka, czysz­cząc go już od pierw­sze­go tan­ko­wa­nia.

Subaru Impreza GT żywotność silnika
Tak wyglą­da nasza Świn­ka. 19 lat, 275 000 km i… nadaj jeź­dzi!

Sto­su­jąc się do kil­ku powyż­szych zasad moż­na mieć nadzie­ję, że sil­nik nasze­go samo­cho­du prze­je­dzie wie­le kilo­me­trów bez poważ­niej­szej awa­rii, któ­ra może oka­zać się nie­opła­cal­na w napra­wie. Cze­go i sobie, i Wam życzy­my.

A Wy jak dba­cie o sil­nik? Podziel­cie się swo­imi spo­strze­że­nia­mi w komen­ta­rzach.

 

 

Mate­riał powstał we współ­pra­cy z mar­ką BP.
 
  • 66
  •  
  •