PARTNER BLOGA:

Idealna nawigacja na wakacje Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Przewiń w dół

Wybie­rasz się na waka­cje kam­pe­rem lub autem z przy­cze­pą? Boisz się, że wje­dziesz pod zbyt niski wia­dukt albo dro­gę, na któ­rej cięż­ko skrę­cić? Jest na to roz­wią­za­nie — nawi­ga­cja Mio Spi­rit 7700 z funk­cją Truck!


Na wstę­pie roz­wie­ję wąt­pli­wo­ści tych, któ­rzy jesz­cze przed prze­czy­ta­niem poniż­sze­go testu w myślach gło­śno krzy­czą “po co mi nawi­ga­cja za kil­ka­set zło­tych, sko­ro za dar­mo mam apli­ka­cję w tele­fo­nie?!”. Rozu­miem, sam naj­czę­ściej korzy­stam w naszej Foce z apli­ka­cji Google Maps, rzu­co­nej na ekran samo­cho­du za pomo­cą Apple Car­Play. Recen­zo­wa­na nawi­ga­cja ma jed­nak coś, cze­go nie da nam dar­mo­wa apli­ka­cja w smart­fo­nie — wyty­cza­nie tras dla samo­cho­dów dużych, cięż­kich i sła­bo skrę­ca­ją­cych. I nie mówię tu tyl­ko o cię­ża­rów­kach, ale rów­nież o kam­pe­rach oraz autach oso­bo­wych z przy­cze­pą. A to spra­wia, że to urzą­dze­nie wręcz stwo­rzo­ne dla osób wybie­ra­ją­cych się samo­cho­dem na waka­cje.

Oto moje wra­że­nia z uży­wa­nia Mio Spi­rit 7700 — naj­now­szej wer­sji naj­po­pu­lar­niej­sze­go mode­lu nawi­ga­cji Mio, teraz dostęp­nej z funk­cję Truck.

Pierwsze wrażenie

Mia­łem już oka­zję testo­wać kil­ka urzą­dzeń mar­ki Mio — czy to wide­ore­je­stra­to­rów, czy nawi­ga­cji. I za każ­dym razem mia­łem wra­że­nie, że trzy­mam w ręku napraw­dę świet­nie zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny pro­dukt. To tro­chę tak, jak seg­ment pre­mium wśród elek­tro­ni­ki samo­cho­do­wej. Jeśli wolisz jeź­dzić Mer­ce­de­sem zamiast Fia­tem, wybierz Mio. Nawi­ga­cja Spi­rit 7700 nie jest tutaj wyjąt­kiem.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Mio Spi­rit 7700 ma mini­ma­li­stycz­ny wygląd. Na obu­do­wie znaj­dzie­my w zasa­dzie tyl­ko jeden przy­cisk, słu­żą­cy do włą­cza­nia i wyłą­cza­nia urzą­dze­nia. Z przo­du znaj­du­je się duży, bo 5‑calowy ekran, wyświe­tla­ją­cy obraz w roz­dziel­czo­ści 800 x 480 pik­se­li. Co klu­czo­we, ekran jest doty­ko­wy, co pozwo­li­ło pozbyć się fizycz­nych przy­ci­sków i zasto­so­wać pro­stą i intu­icyj­ną obsłu­gę. Na wiel­ką pochwa­łę zasłu­gu­je przej­rzy­ste i czy­tel­ne menu kafel­ko­we — funk­cje są łatwe do zna­le­zie­nia, a przy­ci­ski są na tyle duże, że nawet w trak­cie jaz­dy łatwo tra­fić w nie pal­cem.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Testo­wa­na nawi­ga­cja Mio Spi­rit 7700 pra­cu­je w opar­ciu o sys­tem ope­ra­cyj­ny Win­dows CE 6.0. Napę­dza ją pro­ce­sor ARM Cor­tex A7 o tak­to­wa­niu 800 MHz oraz 128 MB pamię­ci RAM. W użyt­ko­wa­niu taki zestaw wyda­je się wystar­cza­ją­cy, jed­nak gdy każ­de­mu nawi­ga­cji wyko­nać napraw­dę cięż­ką pra­cę, czy­li obli­czyć kil­ka alter­na­tyw­nych tras pomię­dzy dalej odda­lo­ny­mi od sie­bie kra­ja­mi, na rezul­ta­ty cze­kać będzie­my kil­ka dłu­żą­cych się minut.

Z pew­no­ścią cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest sys­tem mon­ta­żu nawi­ga­cji na szy­bę samo­cho­du. Mio zde­cy­do­wa­ło się w przy­pad­ku mode­lu Spi­rit 7700 wyko­rzy­stać w tym celu uchwyt magne­tycz­ny. Dzia­ła on w zasa­dzie jak magnes, w celu mon­ta­żu urzą­dze­nia na szy­bie wystar­czy zbli­żyć tyl­ną cześć obu­do­wy nawi­ga­cji do uchwy­tu. I tyle! Moco­wa­nie jest bar­dzo solid­ne, a do tego wygod­ne. W mojej oce­nie to duży plus nawi­ga­cji, gdyż moż­na ją szyb­ko zamon­to­wać po wej­ściu do auta, jak i szyb­ko zdjąć na przy­kład pod­czas posto­ju, aby nie przy­cią­gać zby­tecz­nej uwa­gi wścib­skich obser­wa­to­rów polu­ją­cych na oka­zję. A jak wia­do­mo, czę­sto to oka­zja czy­ni zło­dzie­ja ado­ran­ta cudzej wła­sno­ści.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Kolej­ną rze­czą, któ­ra moc­niej zwró­ci­ła moją uwa­gę przy pierw­szym kon­tak­cie z urzą­dze­niem, to miej­sce pod­pię­cia kabla zasi­la­ją­ce­go. W teo­rii jest to drob­nost­ka, któ­rą z pew­no­ścią pomi­nę­ło­by więk­szość kie­row­ców, jed­nak dla mnie moż­li­wość wpię­cia prze­wo­du od łado­war­ki z tyłu nawi­ga­cji to ogrom­na zale­ta — nie tyl­ko este­tycz­na, gdyż dzię­ki temu mamy wra­że­nie, jak­by Mio Spi­rit 7700 uno­si­ło się w powie­trzu, ale tak­że prak­tycz­na, gdyż ogra­ni­cza­my w ten spo­sób plą­czą­ce się i ogra­ni­cza­ją­ce widocz­ność kable.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Jedziemy!

Czas na uru­cho­mie­nie nawi­ga­cji i rusze­nie w dro­gę. O wygod­nym i przej­rzy­stym menu głów­nym już wspo­mi­na­łem. Rów­nie dobrze jest z wyszu­ki­wa­niem tras oraz samym pro­wa­dze­niem do celu. Po poda­niu miej­sca doce­lo­we­go nawi­ga­cja Mio Spi­rit 7700 zapro­po­nu­je nam kil­ka tras do wybo­ru: naj­szyb­szą, naj­krót­szą, eko­no­micz­ną i naj­prost­szą. Każ­da z nich pod­świe­tlo­na jest na mapie na inny kolor, dzię­ki cze­mu może­my szyb­ko okre­ślić, któ­ra pro­po­zy­cja tra­sy odpo­wia­da nam naj­bar­dziej. War­to wspo­mnieć, że mimo iż recen­zu­ję tutaj urzą­dze­nie mar­ki Mio, tak napraw­dę korzy­sta ono z map stwo­rzo­nych przez fir­mę Tom­Tom, obej­mu­ją­cych kra­je całej Euro­py. Kupu­jąc nawi­ga­cję Spi­rit 7700 otrzy­mu­je­my dar­mo­we i co waż­ne doży­wot­nie aktu­ali­za­cje map.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Gdy wybie­rze­my miej­sce doce­lo­we, Mio Spi­rit 7700 roz­po­czy­na nawi­ga­cję. Nazwy ulic odczy­ty­wa­ne są gło­so­wo, a tra­sę prze­jaz­du mamy zazna­czo­ną na mapie poka­za­nej na ekra­nie urzą­dze­nia. W gór­nej czę­ści wyświe­tla­cza widocz­na jest dodat­ko­wo infor­ma­cja o naj­bliż­szym manew­rze, na przy­kład skrę­cie w pra­wo za 140 metrów.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Wska­zów­ki poka­zy­wa­ne i wyma­wia­ne przez Mio Spi­rit 7700 są napraw­dę zro­zu­mia­łe i pozwa­la­ją bez­stre­so­wo doje­chać do celu. W klu­czo­wych momen­tach, takich jak zjazd z dro­gi szyb­kie­go ruchu, nawi­ga­cja pre­zen­tu­je dodat­ko­wo zjazd lub skrzy­żo­wa­nie w for­ma­cie 3D, uła­twia­ją­cym zorien­to­wa­nie się, po któ­rym pasie dro­gi powin­ni­śmy się w danym momen­cie poru­szać.

Gdy będzie­my już kilo­metr od miej­sca doce­lo­we­go, Mio Spi­rit 7700 auto­ma­tycz­nie uru­cho­mi asy­sten­ta par­ko­wa­nia. Pole­ga on na wyszu­ka­niu i wska­za­niu kie­row­cy naj­bliż­sze­go par­kin­gu, na któ­rym mogli­by­śmy bez­piecz­nie pozo­sta­wić samo­chód. To bar­dzo cie­ka­wa funk­cja, któ­re dar­mo­we apli­ka­cje na tele­fon zazwy­czaj nie ofe­ru­ją. Dodat­ko­wo kie­row­ca będzie ostrze­ga­ny o foto­ra­da­rach znaj­du­ją­cych się na tra­sie prze­jaz­du.

Naj­więk­szą zale­tą nawi­ga­cji Mio Spi­rit 7700 jest jed­nak funk­cja Truck. Umoż­li­wia ona skon­fi­gu­ro­wa­nie w menu opcji dokład­nych para­me­trów nasze­go pojaz­du — masy, dłu­go­ści, wyso­ko­ści czy mak­sy­mal­ne­go naci­sku na oś. Dzię­ki temu tra­sa prze­jaz­du kal­ku­lo­wa­na będzie z uwzględ­nie­niem tych danych. Jeśli mamy wyso­ki i cięż­ki pojazd, nawi­ga­cja Mio będzie omi­jać niskie wia­duk­ty i tune­le czy dro­gi z zaka­zem poru­sza­nia się cięż­kich pojaz­dów. Co waż­ne, funk­cja Truck w Mio Spi­rit 7700 przy­dat­na będzie nie tyl­ko zawo­do­wym kie­row­com cię­ża­ró­wek. To rów­nież świet­na opcja dla osób, któ­re w cza­sie waka­cji wybie­ra­ją się na wypo­czy­nek za kie­row­ni­cą kam­pe­ra lub auta oso­bo­we­go z przy­cze­pą kem­pin­go­wą.

Test Mio Spirit 7700 z funkcją Truck

Czy warto?

Mio Spi­rit 7700 z funk­cją Truck to napraw­dę zna­ko­mi­ta nawi­ga­cja — jest świet­nie wyko­na­na, pro­sta w obsłu­dze, a do tego przy­jem­na w uży­ciu. Minu­sem jest nie­ste­ty cena, wyno­szą­ca dla tej wer­sji oko­ło 700 zło­tych. To spo­ro, dla­te­go zakup tego urzą­dze­nia reko­men­du­ję szcze­gól­nie tym oso­bom, któ­re poru­sza­ją się na co dzień samo­cho­dem cię­ża­ro­wym lub w okre­sie waka­cji wsia­da­ją za kie­row­ni­cę kam­pe­ra lub auta oso­bo­we­go z przy­cze­pą. Wów­czas wyko­rzy­sta­cie peł­ny poten­cjał, jaki drze­mie w nawi­ga­cji Mio Spi­rit 7700 z funk­cją Truck, potra­fią­cej wyty­czać tra­sy dla pojaz­dów dużych i cięż­kich.

[mailpoet_form id=“2”]
Mio Spi­rit 7700 EU Truck
Nawi­ga­cja samo­cho­do­wa
Cena: ok. 700 zł

OCENA
jakość wyko­na­nia
pro­sta obsłu­ga
pro­po­zy­cja kil­ku tras
ostrze­ga­nie o foto­ra­da­rach
tryb dla aut cię­ża­ro­wych, kam­pe­rów lub z przy­cze­pą
cena
dłu­gi czas obli­cza­nia dale­kich tras

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •