PARTNER BLOGA:

Fabryczna czy przenośna? Porównanie fabrycznej nawigacji samochodowej i przenośnej Navman 5000 LM

Przewiń w dół

Fabrycz­ne nawi­ga­cje to coraz bar­dziej popu­lar­ny ele­ment wypo­sa­że­nia w samo­cho­dach. Czy nawi­ga­cja prze­no­śna, któ­rą może­my doku­pić do każ­de­go, nawet star­sze­go mode­lu auta, spraw­dza się rów­nie dobrze? Spraw­dzi­li­śmy to na przy­kła­dzie urzą­dze­nia Navman 5000 LM.


Tra­dy­cyj­ne, papie­ro­we mapy daw­no ode­szły w nie­pa­mięć. Dzi­siaj jaz­da samo­cho­dem w dłuż­szą tra­sę zazwy­czaj odby­wa się w asy­ście nawi­ga­cji. Ba, przy­da­je się ona nawet przy prze­pra­wie na dru­gi koniec mia­sta. Spraw­dzi­li­śmy, czy prze­no­śna nawi­ga­cja, któ­rą kupić może każ­dy i zamon­to­wać w dowol­nym mode­lu samo­cho­du, popro­wa­dzi nas tak samo spraw­nie, jak nawi­ga­cja fabrycz­na, dostęp­na w nowo­cze­snym aucie.

Aby prze­ko­nać się, czy prze­no­śna nawi­ga­cja dorów­na nawi­ga­cji fabrycz­nej, wyzna­czy­li­śmy tra­sę pomię­dzy dwo­ma punk­ta­mi w War­sza­wie. Z połu­dnia chcie­li­śmy prze­do­stać się na pół­noc. Z lewo­brzeż­nej czę­ści Sto­li­cy na pra­wo­brzeż­ną. Czy nawi­ga­cje popro­wa­dzą nas tą samą dro­gą? Czy uwzględ­nią trwa­ją­ce w trak­cie waka­cji remon­ty? Czy w momen­cie umyśl­ne­go prze­ocze­nia skrę­tu spraw­nie prze­li­czą tra­sę i pokie­ru­ją nas dalej?

Uczestnicy testu

W teście zmie­rzy­ły się dwie nawi­ga­cje. Mały, prze­no­śny, dostęp­ny dla każ­de­go Navman 5000 LM. Nawi­ga­cja posia­da 5‑calowy ekran doty­ko­wy o roz­dziel­czo­ści 480x272 pik­se­li. Roz­dziel­czość jest dosyć niska i rzu­ca się to w oczy przy pierw­szym uru­cho­mie­niu, szcze­gól­nie bio­rąc pod uwa­gę fakt, że smart­fo­ny przy­zwy­cza­iły nas do lep­szej jako­ści obra­zu. Reak­cja na dotyk jest jed­nak dobra i nie ma pro­ble­mu z poru­sza­niem się po menu. Swo­ją dro­gą, menu wyglą­da iden­tycz­nie jak w nawi­ga­cjach mar­ki Mio i opie­ra się na dużych, kolo­ro­wych pro­sto­ką­tach.

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM

Navman 5000 LM wypo­sa­żo­ny został w pro­ce­sor Mstar 800 MHz, czyt­nik kart pamię­ci microSD i złą­cze micro­USB, któ­re słu­ży do łado­wa­nia wbu­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra Li-Ion- na przy­kład z gniazd­ka zapal­nicz­ki w samo­cho­dzie. Nawi­ga­cja zawie­ra mapy Euro­py z bez­ter­mi­no­wą aktu­ali­za­cją. Co war­te uwa­gi, Navman uży­wa map Tele­Atlas. Dokład­nie z tego same­go roz­wią­za­nia korzy­sta m.in. Tom­Tom. Co cie­ka­we, duża część pro­gra­mi­stów Tele­Atlas pra­cu­je w Pol­sce w Łodzi, choć sama fir­ma ma korze­nie holen­der­skie. Jeże­li komuś mapy Tele­Atlas nie odpo­wia­da­ją, może do urzą­dze­nia wgrać inne roz­wią­za­nie — jest to moż­li­we dzię­ki temu, że Navman bazu­je na sys­te­mie Win­dows CE 6.0.

W zesta­wie otrzy­mu­je­my przy­ssaw­kę na szy­bę, któ­ra jest mała (nie zasła­nia wido­ku pod­czas jaz­dy) i dzię­ki rucho­mej gło­wi­cy pozwa­la na skie­ro­wa­nie nawi­ga­cji w wybra­ną stro­nę. Mon­taż jest łatwy i wygod­ny, bar­dzo przy­po­mi­na w dzia­ła­niu uchwy­ty do tele­fo­nów.

Kon­ku­ren­tem Navman 5000 LM w naszym teście była nawi­ga­cja fabrycz­na, dostęp­na w samo­cho­dzie Peu­ge­ot 308 GTi, ste­ro­wa­na ekra­nem doty­ko­wym umiesz­czo­nym na szczy­cie deski roz­dziel­czej. Ekran, w któ­re wypo­sa­żo­ne jest auto, ma wyraź­nie więk­sze roz­mia­ry i wyż­szą roz­dziel­czość, niż nawi­ga­cja prze­no­śna. Jak jed­nak spraw­dza się zain­sta­lo­wa­na na nim mapa?

Przebieg testu

Pierw­szą czyn­no­ścią było usta­wie­nie punk­tu doce­lo­we­go. W przy­pad­ku obu nawi­ga­cji czyn­ność ta wyglą­da nie­mal tak samo. Za pomo­cą ekra­nu doty­ko­we­go wpi­su­je­my mia­sto, uli­cę i ewen­tu­al­nie numer budyn­ku. Już w momen­cie wpi­sy­wa­nia nawi­ga­cja pod­po­wia­da nam moż­li­we opcje — na przy­kład po wpi­sa­niu “Radz” sys­tem już domy­śla się o jakie nazwy ulic może cho­dzić i wyświe­tla je jako pozy­cje do wybo­ru.

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM

Zarów­no w nawi­ga­cji fabrycz­nej, jak i prze­no­śnej Navman 5000 LM po wybra­niu miej­sca doce­lo­we­go, może­my wybrać jed­ną z kil­ku dostęp­nych tras — naj­szyb­szą, naj­bar­dziej eko­no­micz­ną, naj­krót­szą lub naj­ła­twiej­szą. W obu nawi­ga­cjach wybra­li­śmy opcję “naj­szyb­sza” i ku nasze­mu zdzi­wie­niu —  nawi­ga­cja prze­no­śna i fabrycz­na wyzna­czy­ły dokład­nie takie same tra­sy.

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM

Po zatwier­dze­niu tra­sy i chwi­li jaz­dy dostrzec moż­na pierw­sze róż­ni­ce pomię­dzy nawi­ga­cją prze­no­śną Navman 5000 LM i nawi­ga­cją fabrycz­ną w samo­cho­dzie. W oczy rzu­ca się mniej­sza roz­dziel­czość ekra­nu nawi­ga­cji prze­no­śnej. Mimo to mapa w nawi­ga­cji Navman jest bar­dziej czy­tel­na. Mniej­sza licz­ba kolo­rów i infor­ma­cji dodat­ko­wych spra­wia, że szyb­kim rzu­tem oka moż­na roze­znać się w sytu­acji i lepiej oce­nić, gdzie się znaj­du­je­my. Lepiej widocz­na jest rów­nież tra­sa, któ­rą mamy się poru­szać. Jak widać w nawi­go­wa­niu dobrze spraw­dza się zasa­da “im mniej, tym lepiej”.

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM

Cie­ka­wą funk­cję nawi­ga­cji prze­no­śnej widać w momen­cie zbli­ża­nia się do klu­czo­we­go momen­tu tra­sy, na przy­kład zjaz­du. Wów­czas na ekra­nie poja­wia się duża, czy­tel­na gra­fi­ka poka­zu­ją­ca któ­ry pas jezd­ni powin­ni­śmy zająć i w jakim kie­run­ku dalej jechać.

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM
Infor­mo­wa­nie o zjaz­dach i wska­zy­wa­nie pasa ruchu będzie przy­dat­ne kie­row­com, któ­rzy mają ten­den­cję do gubie­nia tra­sy. Na ekra­nie poka­za­ny jest znak, wedle któ­re­go mamy jechać (pokry­wa się on ze zna­kiem widocz­nym w tle, w lewym górym rogu zdję­cia — zjazd na Gdańsk/Centrum).

Funk­cję wska­zy­wa­nia zjaz­du ma rów­nież nawi­ga­cja fabrycz­na (tutaj w Peu­ge­ot 308 GTi). Infor­ma­cja o koniecz­no­ści zaję­cia pra­we­go pasa ruchu jest jed­nak mniej­sza, widocz­na tyl­ko z boku ekra­nu. Wszyst­ko wyda­je się jed­nak kwe­stią przy­zwy­cza­je­nia. Obie nawi­ga­cje o koniecz­no­ści zjaz­du infor­mu­ją rów­nież komu­ni­ka­tem gło­so­wym (np. “Trzy­maj się pra­wej stro­ny”).

Test nawigacji samochodowej Navman 5000 LM

Wyzna­cza­jąc tra­sę do nasze­go testu zna­leź­li­śmy miej­sce, w któ­rym trwał aku­rat remont dro­gi. Spe­cjal­nie je wybra­li­śmy, aby utrud­nić obu nawi­ga­cjom zada­nie. Nie­ste­ty jak się oka­za­ło, tym­cza­so­we remon­ty nie były uwzględ­nio­ne w żad­nej z map — ani prze­no­śnej, ani fabrycz­nej. Obie naka­zy­wa­ły nam skręt i prze­jazd tym frag­men­tem dro­gi, któ­ry był wyłą­czo­ny z ruchu.

Aby spraw­dzić jak nawi­ga­cje pora­dzą sobie z prze­li­cza­niem tra­sy, jeden ze skrę­tów naumyśl­nie prze­oczy­li­śmy. Tuż za skrę­tem obie nawi­ga­cje zorien­to­wa­ły się, że nie poru­sza­my już wcze­śniej wyzna­czo­nym torem. Prze­li­cza­nie w obu nawi­ga­cjach było szyb­kie (trwa­ło dosłow­nie kil­ka sekund), po czym zno­wu byli­śmy pro­wa­dze­nia do wyzna­czo­ne­go wcze­śniej celu, z tym że alter­na­tyw­ną tra­są.

Podsumowanie testu

Trze­ba szcze­rze przy­znać, że wra­że­nia z korzy­sta­nia z nawi­ga­cji prze­no­śnej i nawi­ga­cji fabrycz­nej są bar­dzo podob­ne. Oba urzą­dze­nia sku­tecz­nie popro­wa­dzi­ły nas do celu, rów­nie dobrze pod­po­wia­da­ły, któ­ry pas ruchu zająć przed skrę­tem czy zjaz­dem, a tak­że szyb­ko pora­dzi­ły sobie z prze­li­cza­niem tra­sy. Każ­da z nawi­ga­cji była w sta­nie wska­zać rów­nież kil­ka tras — naj­szyb­szą, naj­krót­szą czy eko­no­micz­ną.

Oczy­wi­ste róż­ni­ce wystę­pu­ją w samym ekra­nie, któ­ry w nawi­ga­cji jest zde­cy­do­wa­nie więk­szy i lep­szej jako­ści. Z dru­giej stro­ny w nawi­ga­cji prze­no­śnej Navman 5000 LM mapy są czy­tel­ne, a wyzna­czo­ną dro­gę i kie­ru­nek moż­na roz­po­znać już na pierw­szy rzut oka.

Obie nawi­ga­cje wyda­ją komen­dy gło­so­we, jed­nak w nawi­ga­cji fabrycz­nej są one lep­szej jako­ści. Dzie­je się tak, gdyż wyko­rzy­sty­wa­ne są do tego celu gło­śni­ki zamon­to­wa­ne w samo­cho­dzie. Nawi­ga­cja prze­no­śna ma wbu­do­wa­ny gło­śnik, jed­nak mały i mar­nej jako­ści, przez co czy­ta­ne na głos nazwy ulic są cza­sa­mi mało zro­zu­mia­łe.

Wnio­sek jest pro­sty. Jeże­li Twój samo­chód nie posia­da fabrycz­nej nawi­ga­cji, możesz z czy­stym sumie­niem zain­we­sto­wać kil­ka­set zło­tych i nabyć prze­no­śne urzą­dze­nie. Popro­wa­dzi Cię do celu tak samo sku­tecz­nie, jak roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne przez pro­du­cen­tów samo­cho­dów. W przy­pad­ku Navman 5000 LM cena zaku­pu wyno­si zale­d­wie 349 zło­tych, w ramach któ­rej otrzy­mu­je­my doży­wot­nią aktu­ali­za­cję map.

Navman 5000 LM
Nawi­ga­cja samo­cho­do­wa (349 zł)
OCENA
czy­tel­ne mapy Tele­Atlas
wyzna­cza­nie kil­ku tras
doży­wot­nia aktu­ali­za­cja map
szyb­kość dzia­ła­nia
niska roz­dziel­czość ekra­nu
sła­bej jako­ści gło­śnik

 


DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 19
  •  
  •