PARTNER BLOGA:

Akcesoria samochodowe, bez których nie może się obyć żaden kierowca

Przewiń w dół

Są akce­so­ria, bez któ­rych codzien­na jaz­da samo­cho­dem była­by trud­na, a nie­kie­dy nawet nie­moż­li­wa. Oto lista kil­ku z nich, któ­re powin­ny się zna­leźć na wypo­sa­że­niu każ­de­go sza­nu­ją­ce­go się kie­row­cy.


Praktyczna alternatywa

Sprze­da­wa­ne obec­nie samo­cho­dy ofe­ro­wa­ne są naj­czę­ściej z bar­dzo boga­tym wypo­sa­że­niem. Jed­nak nie każ­de­go kie­row­cę stać na kup­no auta w peł­nej opcji dodat­ko­we­go wypo­sa­że­nia. Dla­te­go też wie­lu z nich dopo­sa­ża swo­je pojaz­dy w licz­ne gadże­ty i akce­so­ria samo­cho­do­we, któ­re uła­twia­ją im życie w róż­nych warun­kach zarów­no dro­go­wych, jak i pogo­do­wych pod­czas jaz­dy.

GPS

Nume­rem jeden jest na pew­no nawi­ga­cja sate­li­tar­na. Za ten gadżet, któ­ry nie jest seryj­nie mon­to­wa­ny w wie­lu mode­lach samo­cho­dów, trze­ba nie­jed­no­krot­nie sło­no zapła­cić. Dla­te­go też wie­lu kie­row­ców decy­du­je się na samo­dziel­ne dopo­sa­że­nie swo­je­go samo­cho­du w ten sys­tem. Tego rodza­ju akce­so­ria samo­cho­do­we pozwa­la­ją nie tyl­ko na jaz­dę bez koniecz­no­ści cią­głe­go pil­no­wa­nia kie­run­ku jaz­dy, ale rów­nież umoż­li­wia­ją wybra­nie naj­bar­dziej opty­mal­nej tra­sy wio­dą­cej do punk­tu doce­lo­we­go. Wybie­ra­jąc tego typu sys­tem do samo­cho­du nie nale­ży zbyt­nio oszczę­dzać i zde­cy­do­wać się na urzą­dze­nie jak naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne, ofe­ru­ją­ce intu­icyj­ne i pre­cy­zyj­ne menu, któ­re zagwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we dzia­ła­nie w tra­sie.

Opcja ratunkowa dla akumulatora

Kolej­na bar­dzo istot­na rzecz w każ­dym samo­cho­dzie to kable roz­ru­cho­we, szcze­gól­nie przy­dat­ne w star­szych autach, któ­re powsta­ły o wie­le wcze­śniej niż roz­wią­za­nia typu start-stop czy też ukła­dy hybry­do­we. Kable roz­ru­cho­we to akce­so­ria samo­cho­do­we, któ­re ratu­ją kie­row­ców w wie­lu sytu­acjach, zwłasz­cza, gdy aku­mu­la­tor odmó­wi posłu­szeń­stwa. Roz­ła­do­wa­na bate­ria samo­cho­do­wa to powszech­ny pro­blem prze­waż­nie w okre­sie zimo­wym.

W ziemie jak znalazł!

Sko­ro mowa o sezo­nie zimo­wym, to nie­zbęd­ne mogą oka­zać się wszel­kie­go rodza­ju roz­mra­ża­cze samo­cho­do­we, jak np. pre­pa­ra­ty do zam­ków. Typo­we środ­ki tego rodza­ju ofe­ro­wa­ne są w posta­ci nie­wiel­kie­go opa­ko­wa­nia zawie­ra­ją­ce­go kil­ka­na­ście mili­li­trów pły­nu. War­to jed­nak pamię­tać, aby roz­mra­ża­czy do zam­ków uży­wać jak naj­rza­dziej. Zbyt czę­ste korzy­sta­nie z dobro­dziejstw tego typu pre­pa­ra­tów może skut­ko­wać uszko­dze­niem zam­ka samo­cho­do­we­go, ponie­waż roz­mra­żacz wypłu­ku­je smar z mecha­ni­zmu zam­ka, co pro­wa­dzi naj­czę­ściej do jego zatar­cia.

Miejsce na telefon

Może na pozór pro­za­icz­ny i nie­przy­dat­ny gadżet, ale prak­tycz­ny uchwyt na tele­fon zawsze się przy­da. Któż dzi­siaj nie uży­wa smart­fo­na. Pomi­mo tego, że więk­szość pro­du­cen­tów samo­cho­dów przy­sto­so­wu­je swo­je wnę­trza, aby moż­na w nich było umiej­sco­wić tele­fon, jed­nak nie zawsze są to funk­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia. Dla­te­go też dzi­siej­szy rynek aż pęka w szwach od ofert wsze­la­kich uchwy­tów nie tyl­ko na tele­fon, ale rów­nież tablet. W wie­lu przy­pad­kach są one o wie­le bar­dziej ergo­no­micz­ne i funk­cjo­nal­ne niż seryj­ne urzą­dze­nia mon­to­wa­ne przez pro­du­cen­tów moto­ry­za­cyj­nych.

Szybkie ładowanie

Każ­dy smart­fon, tablet czy też osob­na nawi­ga­cja sate­li­tar­na będzie potrze­bo­wać, wcze­śniej czy póź­niej, łado­wa­nia. Dla­te­go w samo­cho­dzie przy­da się prak­tycz­na łado­war­ka USB. Są to akce­so­ria samo­cho­do­we, któ­re są naj­czę­ściej wypo­sa­żo­ne w tra­dy­cyj­ne wej­ścia zapal­nicz­ko­we oraz dwa wyj­ścia USB.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •