PARTNER BLOGA:

Mio MiVue 638 Touch Test wideorejestratora jazdy

Przewiń w dół

Jeśli szu­ka­cie w wide­ore­je­stra­to­rze cze­goś wię­cej, niż tyl­ko nagry­wa­nia fil­mów, to Mio MiVue 638 Touch powi­nien Was zain­te­re­so­wać.

Już na pierw­szy rzut oka Mio MiVue 638 Touch spra­wia dobre wra­że­nie. Kon­struk­cja jest solid­na, wyko­na­nie bez zastrze­żeń, a spo­ra waga kamer­ki suge­ru­je, że nie popsu­je się ona od byle ude­rze­nia czy wstrzą­su. Na obu­do­wie znaj­dzie­my tyl­ko dwa przy­ci­ski oraz wej­ście na kar­ty MicroSD — rów­nież dwa, dzię­ki cze­mu nawet w dłu­giej podró­ży nie zabrak­nie nam miej­sca na nagra­nia. W opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my — oprócz instruk­cji — łado­war­kę oraz małą przy­ssaw­kę do mon­ta­żu na szy­bie samo­cho­du. Wide­ore­je­stra­tor jest na tyle mały, że pod­czas jaz­dy dla kie­row­cy jest prak­tycz­nie nie­wi­docz­ny.

Mio MiVue 638 Touch

Obsłu­ga Mio MiVue 638 Touch jest dzie­cin­nie pro­sta. O ile w ogó­le moż­na nazwać to obsłu­gą — po przy­mo­co­wa­niu urzą­dze­nia na szy­bie i wpię­ciu zasi­la­nia w gniaz­do zapal­nicz­ki, nie musi­my w zasa­dzie nic wię­cej robić. Po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka wide­ore­je­stra­tor samo­czyn­nie roz­pocz­nie pra­cę, z pew­nym opóź­nie­niem roz­po­czy­na­jąc rów­nież nagry­wa­nie fil­mu. I tyle! Wystar­czy więc wsiąść, uru­cho­mić auto i ruszyć, aby Mio MiVue 638 Touch reje­stro­wa­ło wyda­rze­nia przed przed­nią szy­bą samo­cho­du.

Jakość obra­zu reje­stro­wa­ne­go przez Mio MiVue 638 Touch jest zado­wa­la­ją­ca, szcze­gól­nie jeśli mówi­my o reje­stra­to­rze jaz­dy. Roz­dziel­czość Full HD, 30 klatek/sekundę oraz kodo­wa­nie H.264. Jasny obiek­tyw z prze­sło­ną 1.8 ma kąt widze­nia 150°. Efekt takie­go połą­cze­nia sami zoba­czy­cie na poniż­szym fil­mie, któ­ry zare­je­stro­wa­li­śmy pod­czas podró­ży do Gdań­ska:

Jeśli jakość obra­zu jest dla Was nie­za­do­wa­la­ją­ca lub myśli­cie o wyko­rzy­sta­niu Mio jako kamer­ki spor­to­wej (w zastęp­stwie GoPro), może­cie zain­te­re­so­wać się wyż­szy­mi mode­la­mi. Przy­kła­do­wo model MiVue 658 Touch nagry­wa w roz­dziel­czo­ści Extre­me HD (2304 x 1296, 1296p) i z pew­no­ścią speł­ni ocze­ki­wa­nia bar­dziej wyma­ga­ją­cych kie­row­ców.

Jeśli już w koń­cu nadej­dzie ten moment, że będzie­my chcie­li zmie­nić cokol­wiek w opcjach czy usta­wie­niach, doce­ni­my wbu­do­wa­ny w MiVue 638 Touch ekran doty­ko­wy. Mar­ka Mio jako pierw­sza zde­cy­do­wa­ła się na takie roz­wią­za­nie w wide­ore­je­stra­to­rze i co to dużo mówić — był to strzał w dzie­siąt­kę.

Mio MiVue 638 Touch

Ekran ma roz­miar 2,7 cala i, dzię­ki obsłu­dze doty­ku, znacz­nie uła­twia obco­wa­nie z wide­ore­je­stra­to­rem. Muszę przy­znać, że w przy­pad­ku takiej małej kamer­ki opcja wci­ska­nia guzi­ków na ekra­nie doty­ko­wym jest znacz­nie bar­dziej wygod­na niż tra­dy­cyj­ne, naj­czę­ściej mikro­sko­pij­ne i sła­bo ozna­czo­ne przy­ci­ski na obu­do­wie. Tutaj wszyst­ko jest pro­ste i intu­icyj­ne, dodat­ko­wo poma­ga pol­skie menu. Jedy­ną sytu­acją, w któ­rej wyczu­wal­ne pod pal­ca­mi guzi­ki spraw­dzi­ły­by się lepiej niż ekran doty­ko­wy, jest patrze­nie na wide­ore­je­stra­tor pod ostre słoń­ce. Wów­czas wyświe­tlacz sta­je się po pro­stu mniej czy­tel­ny.

Obsłu­ga wide­ore­je­stra­to­ra Mio MiVue 638 Touch za pomo­cą ekra­nu doty­ko­we­go jest dzie­cin­nie pro­sta, choć jego czy­tel­ność w ostrym słoń­cu nie­co spa­da. 

Mio MiVue 638 Touch

Oprócz reje­stro­wa­nia jaz­dy na fil­mie o jako­ści Full HD, urzą­dze­nie Mio MiVue 638 Touch potra­fi ostrze­gać o foto­ra­da­rach. Co war­te uwa­gi, pro­du­cent zapew­nia doży­wot­nią aktu­ali­za­cją bazy foto­ra­da­rów, więc jest nadzie­ja na popraw­ne wska­za­nia pod­czas podró­ży. Jak to dzia­ła w prak­ty­ce? Gdy na naszej tra­sie poja­wi się foto­ra­dar, Mio ostrze­że nas o tym fak­cie dźwię­ko­wo. Na ekra­nie znaj­dzie­my z kolei odle­głość od foto­ra­da­ru oraz prze­pi­so­wą pręd­kość z jaką powin­ni­śmy jechać.

Rzecz, o któ­rej jesz­cze war­to wspo­mnieć w przy­pad­ku wide­ore­je­tra­to­ra Mio, to apli­ka­cja MiVue Mana­ger, dostęp­na zarów­no na Win­dows, jak i Maca. O ile pamię­ta­cie, w przy­pad­ku kamer­ki Redle­af RC700, pro­ble­mem był brak dostęp­no­ści opro­gra­mo­wa­nia na kom­pu­te­ry Apple. Mio taką apli­ka­cję ofe­ru­je na swo­jej stro­nie www za dar­mo. Co zysku­je­my insta­lu­jąc MiVue Mana­ger? Moż­li­wość odtwo­rze­nia naszej tra­sy na mapie dzię­ki zapi­som modu­łu GPS.

Mio MiVue 638 Touch

Ocena Mio MiVue 638 Touch

Jak pod­su­mo­wać urzą­dze­nie, któ­re prak­tycz­nie nie ma wad? Jedy­ne, co moż­na zarzu­cić Mio MiVue 638 Touch, to że spo­ro kosz­tu­je i przy cenie wyno­szą­cej 699 zł ofe­ru­je nagra­nia “tyl­ko” w roz­dziel­czo­ści Full HD. Aż chcia­ło­by się wię­cej, tym bar­dziej, że cała resz­ta wide­ore­je­stra­to­ra zachwy­ca. Ekran doty­ko­wy i pol­skie menu spra­wia­ją, że umie­my obsłu­gi­wać kame­rę zaraz po wyję­ciu z pudeł­ka. Wide­ore­je­stra­tor ma dwa wej­ścia na kar­ty pamię­ci, posia­da wbu­do­wa­ną bazę foto­ra­da­rów, a apli­ka­cja do ana­li­zo­wa­nia prze­jaz­du jest dostęp­na na Macin­to­sha, a nie tyl­ko Win­dow­sa. Jeśli kie­ru­je­cie się jako­ścią, a nie tyl­ko ceną — zde­cy­do­wa­nie war­to roz­wa­żyć!

Mio MiVue 638 Touch
Wide­ore­je­stra­tor (699 zł)
OCENA
solid­na kon­struk­cja
rucho­ma gło­wi­ca mocu­ją­ca
doty­ko­wy ekran
baza foto­ra­da­rów
apli­ka­cja na Win oraz Mac
roz­dziel­czość “tyl­ko” Full HD
cena

 
 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 62
  •  
  •