PARTNER BLOGA:

Mandat za granicą Na co uważać i jak dokonać płatności?

Przewiń w dół

Po powro­cie zza gra­ni­cy dosta­łeś pocz­tów­kę w posta­ci zdję­cia z foto­ra­da­ru z załą­czo­nym man­da­tem? Pod­po­wia­da­my jak wów­czas postą­pić i naj­le­piej wybrnąć z sytu­acji.


Waka­cje, dłu­gi week­end, ferie zimo­we — to tyl­ko nie­któ­re oka­zje do wyjaz­du zagra­nicz­ne­go i przy oka­zji… zgar­nię­cia sro­gie­go man­da­tu. Na co uwa­żać jadąc samo­cho­dem poza gra­ni­ce Pol­ski?

Oto porad­nik na temat man­da­tów za gra­ni­cą, dla wszyst­kich tych, któ­rzy wybie­ra­ją się samo­cho­dem poza Pol­skę.

Brak pobłażliwości

Wyjazd samo­cho­dem za gra­ni­cę Pol­ski wyma­ga cza­sa­mi wię­cej przy­go­to­wań, niż się nam wyda­je. Przede wszyst­kim, nale­ży zapo­znać się z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w kra­jach, któ­re zamie­rza­my odwie­dzić. Wybie­ra­jąc się do naszych połu­dnio­wych sąsia­dów powin­ni­śmy wie­dzieć, że od 1 listo­pa­da na tere­nie Czech ist­nie­je obo­wią­zek jaz­dy na opo­nach zimo­wych. Podró­żo­wa­nie w tym okre­sie cze­ski­mi dro­ga­mi, samo­cho­dem nie posia­da­ją­cym opon zimo­wych, szyb­ko może zakoń­czyć się man­da­tem. Wje­cha­nie na cze­skie dro­gi na let­nich opo­nach szyb­ko może zakoń­czyć się man­da­tem. Nie jest to jedy­na sytu­acja, w któ­rej łatwo moż­na zostać uka­ra­nym przez funk­cjo­na­riu­szy poli­cji. Wystar­czy jaz­da o zale­d­wie kil­ka kilo­me­trów na godzi­nę wię­cej niż obo­wią­zu­ją­cy na danym tere­nie limit, aby znów otrzy­mać man­dat. Cze­si, Sło­wa­cy czy Litwi­ni karzą kie­row­ców bez pobła­ża­nia zna­ne­go z nasze­go kra­ju.

Man­da­ty, któ­re może­my otrzy­mać za gra­ni­cą, zazwy­czaj są wyż­sze niż w Pol­sce. Prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści na nie­miec­kich dro­gach może kosz­to­wać od 15 do nawet 600 euro, czy­li aż 2500 zł. Jak na nasze stan­dar­dy bar­dzo wyso­kie man­da­ty obo­wią­zu­ją rów­nież w Nor­we­gii — za prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści o 20 km/h moż­na zapła­cić nawet kil­ka­set Euro. Naj­bar­dziej dotkli­we kary cze­ka­ją nas w Wiel­kiej Bry­ta­nii — 2800 fun­tów, czy­li powy­żej 13 000 zło­tych za prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści o wię­cej niż 50 km/h. Jak widać napraw­dę war­to zdjąć tam nogę z gazu.

Mandat za granicą

Naj­czę­ściej pol­scy kie­row­cy łamią pra­wo na tere­nie Nie­miec, Austrii, Włoch i Fran­cji. To poka­zu­je, że waka­cyj­ny lub zimo­wy wyjazd w góry, to pro­sta dro­ga do otrzy­ma­nia dodat­ko­wej pamiąt­ki z podró­ży. Man­dat za gra­ni­cą dostać jest nie­trud­no, a jego wyso­kość może zasko­czyć — dla­te­go powin­ni­śmy poznać prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce na tra­sie naszych zagra­nicz­nych woja­ży i poru­szać się po tam­tej­szych dro­gach z ich posza­no­wa­niem i wiel­ką roz­wa­gą.

Jak zapłacić, by nie przepłacić?

Co zro­bić, gdy po powro­cie do Pol­ski w skrzyn­ce na listy znaj­dzie­my pamiąt­ko­we zdję­cie z foto­ra­da­ru ? Chwi­la nie­uwa­gi może prze­cież przy­tra­fić się każ­de­mu. Przede wszyst­kim, nale­ży zacho­wać zdro­wy roz­są­dek i zapła­cić man­dat, uni­ka­jąc przy tym dodat­ko­wych kosz­tów.

Mając do opła­ce­nia man­dat zza gra­ni­cy, naj­le­piej poszu­kać taniej, wygod­nej i co naj­waż­niej­sze bez­piecz­nej opcji prze­wa­lu­to­wa­nia pie­nię­dzy na walu­tę zależ­ną od kra­ju, z któ­re­go man­dat otrzy­ma­li­śmy. Na szczę­ście wystar­czy do tego kom­pu­ter lub tele­fon i dostęp do sie­ci. W ser­wi­sie Internetowykantor.pl, naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cym kan­to­rze inter­ne­to­wym w Pol­sce, kon­to moż­na zało­żyć poprzez inter­net — szyb­ko i bez­płat­nie, aby następ­nie kupić tam po korzyst­nym kur­sie wybra­ną walu­tę i zle­cić prze­lew man­da­tu z pro­wi­zją — 5 zł (prze­lew SEPA). Wszyst­ko może­my zro­bić rów­nież za pomo­cą wygod­nej apli­ka­cji na iOS lub Andro­ida, któ­rą moż­na pobrać i zain­sta­lo­wać na tele­fo­nie bądź table­cie.

Chcąc zapła­cić man­dat zza gra­ni­cy powin­ni­śmy rów­nież pamię­tać o kosz­tach ban­ków pośred­ni­czą­cych (prze­lew zagra­nicz­ny prze­waż­nie nie idzie bez­po­śred­nio z ban­ku nadaw­cy do ban­ku odbior­cy, ale czę­sto pośred­ni­czą w tym inne insty­tu­cje (ban­ki pośred­ni­czą­ce) i każ­da usta­la wyso­kość opłat we wła­snym zakre­sie). Pła­cąc man­dat musi­my zadbać, aby cała kwo­ta prze­le­wu dotar­ła do odpo­wied­nie­go orga­nu, czy­li zle­ca­jąc prze­lew powin­ni­śmy wybrać tryb OUR. Co to ozna­cza? OUR jest infor­ma­cją, że pła­ci je nadaw­ca. Jakie są kosz­ty takie­go prze­le­wu w ban­kach? Ich tary­fy opłat pro­wi­zji nie mówią tego wprost, zazwy­czaj sto­su­ją zasa­dę pro­cen­to­we­go kosz­tu prze­le­wu czę­sto się­ga­ją­ce­go nawet 200 zł plus dodat­ko­wo każą sobie pła­cić za opcję OUR! Alter­na­ty­wą jest internetowykantor.pl, gdzie prze­lew w try­bie OUR wyko­na­my w CHF, GBP, BGN, CZK, DKK, HRK, NOK, SEK, TRY za 80 zło­tych — nie­za­leż­nie od kwo­ty prze­le­wu! Co waż­ne, sys­tem jest szyb­ki i czas reali­za­cji prze­le­wów jest taki sam jak w ban­kach.

Czy warto próbować uniknąć kary?

Mówiąc w skró­cie i wprost — nie war­to. Zagra­nicz­ny man­dat kar­ny i zdję­cie z foto­ra­da­ru w naszej skrzyn­ce, to nie­mal pew­ność tego, że kara nas nie omi­nie. W ścią­gnię­ciu pie­nię­dzy pomo­że pol­ski sąd, któ­ry ma odpo­wied­nio wypra­co­wa­ne i sku­tecz­nie dzia­ła­ją­ce pro­ce­du­ry. Wów­czas oprócz man­da­tu zapła­ci­my rów­nież nie­po­trzeb­ne odset­ki. Man­dat zza gra­ni­cy — o ile nie mamy wąt­pli­wo­ści co do jego auten­tycz­no­ści — powin­ni­śmy zatem opła­cić bez zwło­ki, pamię­ta­jąc o tanim prze­wa­lu­to­wa­niu oraz uważ­nym wypeł­nie­niu zle­ce­nia prze­le­wu.

Wpis powstał we współ­pra­cy z Internetowykantor.pl.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 8
  •  
  •