PARTNER BLOGA:

Ubezpieczenie samochodu NA WYJAZD ZA GRANICĘ

Przewiń w dół

Ubez­pie­cze­nie samo­cho­du na wyjazd za gra­ni­cę? Przed waka­cja­mi pod­po­wia­da­my jak wybrać Assi­stan­ce na zagra­nicz­ny wyjazd lub wcza­sy w Pol­sce.

Wyjazd za gra­ni­cę wła­snym samo­cho­dem — czy to na waka­cje, ferie, czy służ­bo­wo — powin­ni­śmy odpo­wied­nio zapla­no­wać. Tym bar­dziej, jeśli woli­my sku­pić się na miej­scu na przy­jem­no­ściach, a nie kolej­nych pro­ble­mach. Dla­te­go jeże­li zale­ży Ci na bez­tro­sko spę­dzo­nym urlo­pie w podró­ży wła­snym autem, pamię­taj o kil­ku rze­czach. Prze­ba­da­ny stan tech­nicz­ny pojaz­du, dokład­nie zapla­no­wa­na tra­sa prze­jaz­du z uwzględ­nie­niem posto­jów na odpo­czy­nek, waż­ność wszyst­kich doku­men­tów i prze­glą­du. No wła­śnie, czy coś jesz­cze? W żad­nym wypad­ku nie moż­na zapo­mnieć, że musi­my posia­dać…

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę

Poru­sza­jąc się po pol­skich dro­gach, musi­my obo­wiąz­ko­wo posia­dać ubez­pie­cze­nie OC. Chro­ni nas ono przed odpo­wie­dzial­no­ścią i kosz­ta­mi zwią­za­ny­mi ze szko­da­mi, któ­re wyrzą­dzi­my pozo­sta­łym uczest­ni­kom ruchu. To zna­czy, że jeże­li spo­wo­du­je­my wypa­dek lub koli­zję, jego ofia­ra będzie mogła liczyć na finan­so­wą pomoc ubez­pie­czy­cie­la. Taki sam prze­pis obo­wią­zu­je w innych kra­jach, a to ozna­cza, że uda­jąc się samo­cho­dem na wyjazd za gra­ni­cę, czę­sto musi­my zadbać o odpo­wied­nie doku­men­ty.

Dzię­ki temu, że nale­ży­my do Unii Euro­pej­skiej, we wszyst­kich kra­jach człon­kow­skich wystar­czy potwier­dze­nie ubez­pie­cze­nia OC, któ­re wozi­my ze sobą na co dzień. Podob­nie jest w kil­ku innych wybra­nych pań­stwach. Naj­le­piej posłu­żyć się poniż­szą listą:

Z pol­ską poli­są OC wje­dziesz do: Austrii, Ando­ry, Bel­gii, Buł­ga­rii, Chor­wa­cji, Cypru, Czech, Danii, Esto­nii, Fin­lan­dii, Fran­cji, Gre­cji, Hisz­pa­nii, Holan­dii, Irlan­dii, Islan­dii, Liech­ten­ste­inu, Litwy, Luk­sem­bur­ga, Łotwy, Mal­ty, Nie­miec, Nor­we­gii, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Ser­bii, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, Węgier, Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz Włoch.

 

Zawsze sprawdź i upew­nij się, jakie doku­men­ty będą potrzeb­ne Ci pod­czas podró­ży — nie tyl­ko w kra­ju doce­lo­wym, ale rów­nież w miej­scach, przez któ­re będziesz prze­jeż­dżać.

Zielona karta

Wyjeż­dża­jąc samo­cho­dem za gra­ni­cę w dal­szą podróż, posia­da­nie potwier­dze­nia zawar­cia kra­jo­we­go ubez­pie­cze­nia OC nie zawsze będzie wystar­cza­ją­ce. Tam­tej­sze wła­dze po pro­stu mogą nie respek­to­wać takie­go doku­men­tu. Po to powsta­ła Zie­lo­na Kar­ta, czy­li Mię­dzy­na­ro­do­wy Cer­ty­fi­kat Ubez­pie­cze­nio­wy, dzię­ki któ­re­mu będzie­my mogli udo­wod­nić, że jeste­śmy obję­ci ubez­pie­cze­niem odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej posia­da­czy pojaz­dów mecha­nicz­nych. Pozwo­li nam to uchro­nić się przed odpo­wie­dzial­no­ścią za szko­dy wyrzą­dzo­ne innym uczest­ni­kom ruchu poza gra­ni­ca­mi kra­ju.

Zie­lo­ną Kar­tę naj­czę­ściej otrzy­mu­je­my gra­tis przy zaku­pie ubez­pie­cze­nia OCCer­ty­fi­kat Zie­lo­nej Kar­ty ma jed­nak swój okres waż­no­ści (mini­mal­nie 15 dni), dla­te­go chcąc uzy­skać Zie­lo­ną Kar­tę, musi­my zgło­sić się ze sto­sow­ną proś­bą do nasze­go ubez­pie­czy­cie­la. Wysta­wi on wów­czas odpo­wied­ni doku­ment i np. prze­śle go do nas pocz­tą, co wyma­ga cza­su. Dla­te­go o koniecz­no­ści wysta­wie­nia Zie­lo­nej Kar­ty nale­ży pamię­tać zawcza­su i nie zosta­wiać tego na ostat­ni dzień przed wyjaz­dem.

Pań­stwa wyma­ga­ją­ce posia­da­nia Zie­lo­nej Kar­ty: Alba­nia, Bia­ło­ruś, Bośnia i Her­ce­go­wi­na, Czar­no­gó­ra, Iran, Maro­ko, Moł­da­wia, Mace­do­nia, Rosja, Tune­zja, Tur­cja i Ukra­ina. Jadąc samo­cho­dem do tych kra­jów koniecz­nie zaopatrz się w Zie­lo­ną Kar­tę!

 

Ubezpieczenie Assistance za granicą

Jadąc samo­cho­dem na wyjazd za gra­ni­cę war­to mieć zagwa­ran­to­wa­ny spo­kój. Tym bar­dziej, jeśli jest to okres waka­cyj­ny, a nam zale­ży na bez­stre­so­wym wypo­czyn­ku. Tutaj poja­wia się moż­li­wość zaku­pu ubez­pie­cze­nie assi­stan­ce, któ­re gwa­ran­tu­je nam dodat­ko­wą pomoc w wie­lu sytu­acjach.

Co daje kie­row­cy ubez­pie­cze­nie assi­stan­ce? Pomoc w nie­prze­wi­dzia­nych sytu­acjach, kie­dy zazwy­czaj zawo­dzi nasz pojazd. Holo­wa­nie czy pró­ba napra­wie­nia na miej­scu drob­nej uster­ki samo­cho­du to stan­dard. Bar­dzo czę­sto może­my liczyć rów­nież na tele­fo­nicz­ną pomoc tłu­ma­cza, dzię­ki któ­re­mu sko­mu­ni­ku­je­my się z lokal­nym ser­wi­sem czy hote­lem. W zakres ubez­pie­cze­nia assi­stan­ce może wcho­dzić rów­nież taka pomoc jak dowóz pali­wa na wska­za­ne miej­sce, zamó­wie­nie zastęp­cze­go kie­row­cy, pod­sta­wie­nie auta zastęp­cze­go, pomoc psy­cho­lo­ga, zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu na czas awa­rii samo­cho­du, a nawet pomoc w zło­mo­wa­niu pojaz­du. Im bar­dziej boga­ta ofer­ta, tym wyż­sza cena — war­to prze­my­śleć więc cze­go napraw­dę potrze­bu­je­my pod­czas wyjaz­du samo­cho­dem za gra­ni­cę i sko­rzy­stać z naj­roz­sąd­niej­szej pro­po­zy­cji.

Wyjazd samochodem za granicę assistance

Wie­lu ubez­pie­czy­cie­li ofe­ru­ją­cych ubez­pie­cze­nie assi­stan­ce jed­no­cze­śnie gwa­ran­tu­je jego dzia­ła­nie na tere­nie Pol­ski, jak i Euro­py. Ozna­cza to, że jeśli przy zaku­pie corocz­ne­go ubez­pie­cze­nia OC dodat­ko­wo zde­cy­do­wa­li­śmy się na assi­stan­ce, nie musi­my pła­cić za nie ponow­nie pod­czas woja­ży po kra­jach nasze­go kon­ty­nen­tu.

Uwa­ga — ta sama poli­sa assi­stan­ce zagwa­ran­tu­je nam w róż­nych kra­jach pomoc w róż­nym zakre­sie. Jak to moż­li­we? Czę­sto limi­ty poda­ne są w war­to­ści usłu­gi liczo­nej w Euro, a jak wie­my, w każ­dym rejo­nie ceny te będą inne. Holo­wa­nie war­te 2000 Euro może oka­zać się Cze­chach wystar­cza­ją­ce, ale już w Bel­gii, gdzie staw­ki są bar­dzo wyso­kie, już nie. Tym bar­dziej war­to porów­nać ofer­ty róż­nych towa­rzystw w kal­ku­la­to­rze OC AC i dobrze wybrać ubez­pie­cze­nie samo­cho­du .

Assistance krótkoterminowe

Tra­dy­cyj­ne ubez­pie­cze­nie samo­cho­du — takie jak OC czy Auto Casco — wyku­pu­je­my z regu­ły na okres 12. mie­się­cy. Za gra­ni­cę wyjeż­dża­my jed­nak na znacz­nie krót­szy czas — naj­czę­ściej jed­ne­go lub dwóch tygo­dni. Dla­te­go ubez­pie­czy­cie­le ofe­ru­ją moż­li­wość zaku­pu krót­ko­ter­mi­no­we­go ubez­pie­cze­nia assi­stan­ce. Pozwa­la to na zapew­nie­nie sobie roz­sze­rzo­nej ochro­ny jedy­nie na okres fak­tycz­ne­go wyjaz­du za gra­ni­cę.

Zazwy­czaj assi­stan­ce krót­ko­ter­mi­no­we wyku­pu­je­my na ok. 14 dni, czy­li okres prze­cięt­ne­go wyjaz­du waka­cyj­ne­go. Jest to roz­wią­za­nie dobre dla osób, któ­re roz­sze­rzo­ny zakres pomo­cy potrze­bu­ją jedy­nie na ten krót­ki czas, kie­dy ich samo­chód jest nara­żo­ny na awa­rie (dłu­ga tra­sa), a jed­no­cze­śnie dostęp do ser­wi­su sta­je się utrud­nio­ny (barie­ra języ­ko­wa).

Ubezpieczenie graniczne

Prze­pi­sy pol­skie­go pra­wa o ruchu dro­go­wym mówią wyraź­nie, że każ­dy pojazd poru­sza­ją­cy się po naszych dro­gach, musi posia­dać ubez­pie­cze­nie OC. Co zatem, jeśli  chce­my wje­chać na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­ski samo­cho­dem zare­je­stro­wa­nym poza kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej oraz poza Szwaj­ca­rią, Nor­we­gią, Islan­dią, Ando­rą czy Ser­bią? Wów­czas mamy obo­wią­zek wyku­pić OC komu­ni­ka­cyj­ne dla obco­kra­jow­ców wjeż­dża­ją­cych do Pol­ski, czy­li tak zwa­ne ubez­pie­cze­nie gra­nicz­ne. Dokład­niej tę kwe­stię wyja­śnia Pol­skie Biu­ro Ubez­pie­czy­cie­li Komu­ni­ka­cyj­nych:

Posia­dacz pojaz­du mecha­nicz­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go poza kra­ja­mi EOG (Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go) i Szwaj­ca­rii wjeż­dża­jąc do jed­ne­go z tych kra­jów i nie posia­da­jąc waż­ne­go cer­ty­fi­ka­tu Zie­lo­nej Kar­ty jest obo­wią­za­ny zawrzeć umo­wę ubez­pie­cze­nia OC posia­da­czy pojaz­dów mecha­nicz­nych — tzw. ubez­pie­cze­nie gra­nicz­ne.

Umo­wę takie­go ubez­pie­cze­nia zawie­ra się na czas nie krót­szy niż 30 dni. Ubez­pie­cze­nie chro­ni wów­czas odpo­wie­dzial­ność cywil­ną posia­da­czy pojaz­dów mecha­nicz­nych — zakres jest zatem dokład­nie taki sam, jak w przy­pad­ku stan­dar­do­we­go OC. Jedy­na róż­ni­ca to krót­szy czas, na jaki zawie­ra­na jest umo­wa. Co istot­ne, ubez­pie­cze­nie jest waż­ne we wszyst­kich pań­stwach nale­żą­cych do Unii Euro­pej­skiej, a nie tyl­ko w kra­ju, w któ­rym zosta­ło zaku­pio­ne.

Słowo na koniec

Ubez­pie­cze­nie samo­cho­du to obo­wią­zek, rów­nież pod­czas wyjaz­du za gra­ni­cę. Trze­ba o tym pamię­tać wybie­ra­jąc się na waka­cje, ferie, a tak­że w podróż służ­bo­wą. Dla­te­go przed wyru­sze­niem w dro­gę waż­ne jest prze­śle­dze­nie całej tra­sy i wery­fi­ka­cja koniecz­no­ści posia­da­nia dodat­ko­wych doku­men­tów jak Zie­lo­na Kar­ta. Dobrym pomy­słem może oka­zać się rów­nież zakup dodat­ko­we­go ubez­pie­cze­nia assi­stan­ce, dzię­ki któ­re­mu w razie potrze­by uzy­ska­my potrzeb­ną pomoc w napra­wie samo­cho­du czy zna­le­zie­niu hote­lu na czas awa­rii. Cena takiej poli­sy w porów­na­niu do kosz­tu całej wypra­wy za gra­ni­cę nie jest wyso­ka i zaczy­na się już od kil­ku­dzie­się­ciu zło­tych. Naj­waż­niej­sze to wszyst­ko zapla­no­wać i przy­go­to­wać odpo­wied­nio wcze­śniej.

Sprawdź, czy potrzeb­na będzie Ci Zie­lo­na Kar­ta.
Nie tyl­ko w kra­ju doce­lo­wym, ale na całej tra­sie prze­jaz­du.

O wyda­nie Cer­ty­fi­ka­tu Zie­lo­nej Kar­ty zadbaj odpo­wied­nio wcze­śniej.
Pamię­taj też o ter­mi­nie jego waż­no­ści.

Pomyśl o wyku­pie­niu assi­stan­ce krót­ko­ter­mi­no­we­go.
W celu uzy­ska­nia dodat­ko­we­go zakre­su ochro­ny na czas wyjaz­du.

Pol­scy kie­row­cy powo­du­ją za gra­ni­cą ponad 40 000 wypad­ków rocz­nie, a licz­ba ta cały czas rośnie. Co wię­cej, wypad­ki powo­do­wa­ne przez Pola­ków za gra­ni­cą kosz­tu­ją towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we aż poło­wę wypłat odszko­do­wań! Pamię­taj o ostroż­no­ści i odmien­nych nawy­kach kie­row­ców z innych kra­jów.

 

Pamię­taj­cie, że zawsze jest lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć. A szcze­gól­nie war­to mieć w pamię­ci powie­dze­nie “mądry Polak po szko­dzie”… i się tego wystrze­gać 😉 Wystar­czy zawcza­su wyku­pić odpo­wied­nie ubez­pie­cze­nie.


Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z Rankomat.pl


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 158
  •  
  •