PARTNER BLOGA:

Jazda youngtimerem Zalety, wady i utrzymanie klasyka

Przewiń w dół

Na kla­sycz­ne auta miło się patrzy. A jak się nimi jeź­dzi na co dzień? Dziś o zale­tach, wadach i kosz­tach utrzy­ma­nia young­ti­me­ra.


Gdy czło­wiek ma 20 lat, jest w sile wie­ku. A samo­chód? Dla auta 20 lat to już cał­kiem poważ­ny wiek. Wie­my, o czym mówi­my — nasza Świn­ka wła­śnie doje­cha­ła do tego pięk­ne­go momen­tu w swo­im życiu, gdyż dokład­nie w kwiet­niu 1997 roku zje­cha­ła z taśmy japoń­skiej fabry­ki.

I fakt, nie każ­dy nazwie 20-letnie Sub­a­ru kla­sy­kiem czy young­ti­me­rem, dla nas jed­nak to model już dzi­siaj kul­to­wy. I z tej per­spek­ty­wy opo­wie­my, jak na co dzień użyt­ku­je się sta­ry, choć nadal dają­cy mnó­stwo rado­ści samo­chód.

Codzienne, radosne życie z youngtimerem 🚘

Samo­cho­dy kla­sycz­ne to cie­ka­we hob­by, szcze­gól­nie jeśli może­my sobie pozwo­lić na kil­ka z nich, trzy­ma­nie w gara­żu i jeż­dże­nie tyl­ko w dobrą pogo­dę i na zlo­ty. Dla nas Świn­ka to jed­nak samo­chód na co dzień, ten jedy­ny, któ­ry pry­wat­nie posia­da­my. Jak żyje się zatem z tak wie­ko­wym autem? Inte­re­su­ją­co. Samo­chód typu daily powi­nien być nie­za­wod­ny i oszczęd­ny. I bądź­my szcze­rzy — mają­ce 20 lat Sub­a­ru takie nie jest. O ile nie­za­wod­no­ści nie moż­na mu odmó­wić, to kosz­ty utrzy­ma­nia, szcze­gól­nie pali­wa, nie są już opty­mi­stycz­nie niskie.

Co faj­ne­go jest w posia­da­niu young­ti­me­ra? Przede wszyst­kim — satys­fak­cja. Czy oglą­dasz się na swój samo­chód, gdy z nie­go wysia­dasz? Urzą­dzasz mu sesje zdję­cio­we? Uśmie­chasz się za każ­dym razem, gdy prze­krę­casz klu­czyk w sta­cyj­ce i sły­szysz dźwięk sil­ni­ka? Czy za Two­im autem oglą­da­ją się inni kie­row­cy, a na dźwięk z wyde­chu dzie­ci na przej­ściu dla pie­szych reagu­ją pod­eks­cy­to­wa­niem? W przy­pad­ku Świn­ki tak wła­śnie jest. Mimo 20 lat na kar­ku ten samo­chód daje nie­skoń­czo­ną ilość fraj­dy z jaz­dy. I wca­le nie trze­ba cisnąć sil­ni­ka do odcin­ki i łamać prze­pi­sów ogra­ni­czeń pręd­ko­ści — Świn­ka już na posto­ju na par­kin­gu, na jało­wych obro­tach brzmi zna­ko­mi­cie.

Świnka Subaru Impreza GT

I wie­cie co? Mimo, że posia­da­my Sub­a­ru już 5 lat, nadal nam się nie znu­dzi­ło. Przy poprzed­nich autach już po 3 latach czu­li­śmy znu­że­nie i nasze myśli wybie­ga­ły w kie­run­ku zmia­ny i poszu­ki­wań cze­goś nowe­go. Z kolei Świn­ka cie­szy nas tak samo, jak w momen­cie zaku­pu.

Szara rzeczywistość ⛈

Posia­da­nie young­ti­me­ra jest na swój spo­sób edu­ku­ją­ce. Pozwa­la poznać mecha­ni­kę na pozio­mie, któ­ry dotąd nas nawet nie inte­re­so­wał. No bo czy posia­da­jąc nowy lub co naj­wy­żej kil­ku­let­ni samo­chód inte­re­su­je Was przy­czy­na blo­ko­wa­nia się zaci­sków hamul­co­wych czy poja­wia­nia się ognisk koro­zji? Pozna­cie miej­sca, któ­re w danym mode­lu auta koro­du­ją naj­czę­ściej — w Sub­a­ru są to nad­ko­la. Co naj­czę­ściej pada w sil­ni­ku? Panew­ki. Jak czę­sto wymie­nia się roz­rząd bądź koło zama­cho­we? Cza­sa­mi w warsz­ta­cie dowiesz się o koniecz­no­ści wymia­ny czę­ści, o któ­rej ist­nie­niu nie zda­wa­łeś sobie spra­wy.

Tro­ska o young­ti­me­ra jest jak dba­nie o zęby — nie ma co cze­kać i mieć nadzie­ję, że samo się napra­wi. Jeśli będzie­my zwle­kać z ser­wi­sem, będzie tyl­ko gorzej. 
Pau­lo Anty­mo­te­iro

Young­ti­mer lub kla­syk nie jest nie­za­wod­ny. Jeśli pla­nu­jesz wyjazd na waka­cje i poko­na­nie setek lub tysię­cy kilo­me­trów w cią­gu kil­ku dni, możesz z góry zało­żyć, że w pew­nym momen­cie spo­tka Cię nie­pla­no­wa­na przy­go­da.

Jazda youngtimerem Subaru Impreza

Fakt, że utrzy­ma­nie young­ti­me­ra w dobrej kon­dy­cji to nie­ustan­na inwe­sty­cja w czę­ści i usłu­gi mecha­ni­ka spra­wia, że kosz­ty posia­da­nia takie­go samo­cho­du nie nale­żą do naj­niż­szych. Napra­wy to jed­no. Dru­gie to ubez­pie­cze­nie, któ­re z roku na rok jest coraz droż­sze i czę­sto wyno­si nawet kil­ka­na­ście pro­cent war­to­ści całe­go samo­cho­du. Po trze­cie — pali­wo. O ile nowo­cze­sne sil­ni­ki przy spo­koj­nej jeź­dzie potra­fią spa­lić nie­wiel­kie ilo­ści ben­zy­ny czy ropy, tak w przy­pad­ku 20-letniego sil­ni­ka boxer 2.0 tur­bo nawet deli­kat­nie piesz­cze­nie peda­łu gazu kosz­to­wać Cię będzie mini­mum 13 litrów na set­kę. I mowa tutaj o ben­zy­nie 98 okta­nów, Świn­ka bowiem nie tole­ru­je mniej kalo­rycz­nych trun­ków.

Jak to w końcu jest z tym youngtimerem? 😍

Kocha­my nasz samo­chód. Świn­kę trak­tu­je­my jak człon­ka rodzi­ny. Jest speł­nie­niem naszych moto­ry­za­cyj­nych marzeń i nie myśli­my o zmia­nie Sub­a­ru na coś inne­go. Co naj­wy­żej o zaku­pie dru­gie­go auta, bar­dziej rodzin­ne­go i eko­no­micz­ne­go, do jaz­dy na co dzień. Czy zatem zakup young­ti­me­ra ma sens? Jak naj­bar­dziej! My naszej decy­zji nie żało­wa­li­śmy nawet przez jeden dzień. Po pro­stu inwe­stu­jąc w kla­sy­ka trze­ba mieć świa­do­mość, że wyma­ga on opie­ki. Jest jak dziec­ko, któ­re wyma­ga naszej tro­ski i otwar­te­go port­fe­la, aby zapew­nić mu świe­tla­ną i dłu­gą przy­szłość.

Jeśli trak­tu­jesz samo­chód tyl­ko jako śro­dek trans­por­tu — odpuść sobie. Jeśli do moto­ry­za­cji czu­jesz coś wię­cej i jesteś gotów na swe­go rodza­ju poświę­ce­nie, young­ti­mer to dobry kie­ru­nek. Jeśli nale­ży­cie się nim zaopie­ku­jesz, na pew­no Ci się odwdzię­czy. W koń­cu marze­nia są po to, by je speł­niać, praw­da?

Wpis powstał dzię­ki wspar­ciu skle­pu iparts.pl.

LAJK DO DECHY

  • 139
  •  
  •