PARTNER BLOGA:

Części samochodowe
z internetu Czy to się opłaca?

Przewiń w dół

Na przy­kła­dzie skle­pu Ucando.pl posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy czę­ści samo­cho­do­we zama­wia­ne przez inter­net to dobry pomysł.

Nie­któ­re samo­cho­dy to coś wię­cej, niż suma czę­ści… i być może dla­te­go nie­któ­rzy ludzie kocha­ją swo­je auta bar­dziej od innych. Jeśli Wy nale­ży­cie do ado­ra­to­rów wła­snych czte­rech kółek, z pew­no­ścią zro­zu­mie­cie chęć cią­głe­go dopiesz­cza­nia i ulep­sza­nia. Kto powie­dział, że cza­sa­mi nie moż­na udo­sko­na­lić fabrycz­nych roz­wią­zań, albo zwy­czaj­nie odmło­dzić mecha­nicz­nie wier­ną maszy­nę? My posta­wi­li­śmy na to dru­gie, tym bar­dziej, że w tym roku nasze  Sub­a­ru Impre­za GT obcho­dzi­ło 18. uro­dzi­ny. Kil­ka ele­men­tów wypa­da­ło wymie­nić 😉

Mając do dys­po­zy­cji okre­ślo­ny budżet, zde­cy­do­wa­li­śmy się na popra­wę pro­wa­dze­nia naszej Świn­ki. Chcie­li­śmy wymie­nić sty­ra­ne nie wia­do­mo jakim prze­bie­giem amor­ty­za­to­ry, a tak­że zało­żyć zupeł­nie nowe hamul­ce i pozbyć się tym pisków z blo­ku­ją­ce­go się tłocz­ka. Czę­ści mia­ły być do jaz­dy po mie­ście — kie­dyś już popeł­ni­li­śmy błąd i zało­ży­li­śmy bar­dziej wyczy­no­we kloc­ki hamul­co­we… zanim się roz­grza­ły, moż­na było dwa razy wypaść z zakrę­tu!

Pierw­szy raz chcie­li­śmy prze­te­sto­wać, czy sen­sow­ne oka­że się kupie­nie potrzeb­nych czę­ści do samo­cho­du przez inter­net. Nasz wybór padł na Ucando.pl. Są nowi, ale cał­kiem o nich gło­śno choć­by dzię­ki rekla­mom w TV.

Ucando.pl posia­da wie­le czę­ści do róż­nych samo­cho­dów, dla­te­go na sam począ­tek war­to sko­rzy­stać z opcji wybo­ru kon­kret­ne­go mode­lu. Po wybra­niu mar­ki, rocz­ni­ka i wer­sji samo­cho­du sklep wyświe­tla tyl­ko te czę­ści, któ­re są prze­zna­czo­ne do nasze­go auta. To znacz­nie uła­twia dal­sze poszu­ki­wa­nia.

Sklep Ucando test

Dzię­ki temu szyb­ko doda­li­śmy pasu­ją­ce pro­duk­ty do koszy­ka:

kom­plet amor­ty­za­to­rów (przód + tył) mar­ki Kay­aba
kom­plet tarcz hamul­co­wych (przód) Brem­bo
kom­plet tarcz hamul­co­wych (tył) ATE
kom­plet kloc­ków hamul­co­wych (przód + tył) ATE

Chcąc w peł­ni spraw­dzić spraw­ność dzia­ła­nia skle­pu inter­ne­to­we­go, po zło­że­niu zamó­wie­nia posta­no­wi­li­śmy zadzwo­nić na info­li­nię. Auto­mat kazał nam co praw­da cze­kać kil­ka minut na połą­cze­nie z kon­sul­tan­tem,  roz­mo­wa prze­bie­gła jed­nak spraw­nie i w miłej atmos­fe­rze. Po potwier­dze­niu dostęp­no­ści nie musie­li­śmy dłu­go cze­kać na czę­ści — kurier poja­wił się już na następ­ny dzień z cudow­ny­mi, cięż­ki­mi pudła­mi. CAR PARTS!

Ucando Kayaba ATE Brembo

Świn­ka cie­szy­ła się z nowych czę­ści jak dziec­ko. My zresz­tą też! 😁

Subaru Impreza części Ucando

Roz­pa­ko­wy­wa­nie pude­łek z gra­ta­mi przy­po­mi­na­ło wcze­sną Gwiazd­kę. Jed­nak dopie­ro po zde­mon­to­wa­niu sta­rych czę­ści było widać wyraź­ną róż­ni­cę pomię­dzy nowy­mi, a uży­wa­ny­mi amor­ty­za­to­ra­mi czy tar­cza­mi hamul­co­wy­mi.

 

Po kil­ku godzi­nach pra­cy Świn­ka zeszła z pod­no­śni­ka i zno­wu dotknę­ła zie­mi. Od teraz sta­ła na nowych amor­ty­za­to­rach, odma­lo­wa­nych sprę­ży­nach, a tak­że świe­żych hamul­cach. Te lśni­ły tak bar­dzo, że docie­rać je trze­ba było w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych 😎

Subaru montaż zacisków

Aku­rat w przy­pad­ku prze­te­sto­wa­ne­go przez nas skle­pu Ucando.pl może­my liczyć nie tyl­ko na atrak­cyj­ne ceny i okre­so­we pro­mo­cje, ale sze­reg dodat­ko­wych korzy­ści. Po pierw­sze — wysył­ka powy­żej 300 zł jest dar­mo­wa. Bez opłat może­my rów­nież zwró­cić zaku­pio­ne czę­ści i to w cza­sie aż 30 dni. Jest jeden waru­nek — muszą być nowe 😉

Reasu­mu­jąc, zama­wia­nie czę­ści samo­cho­do­wych z inter­ne­tu uwa­ża­my za świet­ny pomysł. Jeże­li nie tra­fi­ła Wam się nagła awa­ria, któ­rą musi­cie roz­wią­zać w naj­bliż­szym ser­wi­sie w moż­li­wie krót­kim cza­sie — kupuj­cie w sie­ci! Jest tanio, szyb­ko (pacz­ka na kolej­ny dzień), a w razie pomył­ki czy roz­my­śle­nia się — mamy moż­li­wość zwro­tu towa­ru. Ide­al­na opcja dla osób wyzna­ją­cych zasa­dę “zrób to sam” oraz tych, któ­rzy szu­ka­ją oszczęd­no­ści. A aku­rat w przy­pad­ku nasze­go Sub­a­ru ma to cał­kiem spo­re zna­cze­nie 😂


Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z Ucando.pl

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 122
  •  
  •