PARTNER BLOGA:

21-letnie Subaru Panie, a ile to pali?!

Przewiń w dół

Daw­no nie pisa­li­śmy nic o naszej uko­cha­nej Świn­ce. Czas to zmie­nić i zak­tu­ali­zo­wać Wam nie­co sta­tus na temat tego, co słu­chać u nasze­go “trze­cie­go dziec­ka”.


W kwiet­niu nasza Świn­ka obcho­dzi­ła 21. uro­dzi­ny! 🎂 W USA mogła­by już na peł­nym lega­lu pić wyso­ko­pro­cen­to­we trun­ki, dla­te­go zala­li­śmy ją z oka­zji uro­dzin do peł­na 98-oktanami naj­wyż­szej jako­ści 

Jak wie­cie, w ostat­nich mie­sią­cach prze­pro­wa­dzi­li­śmy kil­ka prac ser­wi­so­wych. Po pierw­sze, zre­ge­ne­ro­wa­li­śmy kom­plet­nie zestaw zaci­sków hamul­co­wych, wymie­nia­jąc wszyst­kie zuży­te ele­men­ty i malu­jąc zaci­ski na czer­wo­ny, pasu­ją­cy do karo­se­rii kolor. Po dru­gie, zało­ży­li­śmy Świn­ce nowy kom­plet hamul­ców: karbonowo-ceramiczne kloc­ki oraz naci­na­ne tar­cze hamul­co­we. Zestaw jest dotar­ty i spi­su­je się zna­ko­mi­cie, zapew­nia­jąc dobre hamo­wa­nie nawet na zim­no, zaraz po wyje­cha­niu gara­żu.

O wła­śnie, jed­ną z napraw­dę więk­szych zmian dla Świn­ki jest nie­daw­na zmia­na domu. Ostat­nio kupi­li­śmy i prze­pro­wa­dzi­li­śmy się do nowe­go miesz­ka­nia, przy oka­zji sta­jąc się wła­ści­cie­la­mi miej­sca w gara­żu pod­ziem­nym. Świn­ka jest zachwy­co­na nowym miej­scem poby­tu, bo nie musi już mar­z­nąć pod chmur­ką. Co było dla nas zaska­ku­ją­ce (auto pod zie­mią trzy­ma­my pierw­szy raz), garaż oka­zu­je się przy­dat­ny nie tyl­ko zimą, ze wzglę­du na brak koniecz­no­ści odświe­ża­nia, skro­ba­nia szyb itd. W lecie, szcze­gól­nie przy upal­nej pogo­dzie jak w ostat­nich tygo­dniach, auto sto­ją­ce w gara­żu pod­ziem­nym w ogó­le się nie nagrze­wa. Oj, napraw­dę miło jest wsia­dać do chłod­ne­go, przy­jem­ne­go wnę­trza pod­czas gdy wszę­dzie wokół z nie­ba leje się żar.

Fakt, iż teraz gara­żu­je­my naszą Świn­kę, coraz czę­ściej  skła­nia nas do zasta­na­wia­nia się nad napra­wą karo­se­rii. Ruda wyła­zi z coraz więk­szej ilo­ści miejsc, a czer­wo­ny lakier na ele­men­tach pla­sti­ko­wych (kur­nik na masce czy spoj­ler na tyl­nej kla­pie) nie­przy­jem­nie wyblakł. Świn­ce zde­cy­do­wa­nie przy­da­ło­by się malo­wa­nie i to po cało­ści…

Co z naj­bliż­szych rze­czy? Wstyd się przy­znać, ale w czerw­cu, mimo upal­nej pogo­dy, nadal jeź­dzi­my na zimów­kach. Nowe gumy let­nie są już jed­nak zamó­wio­ne i cze­ka­my na dosta­wę. Wów­czas zda­my Wam rela­cję z mon­ta­żu nowych opon, któ­ry­mi bar­dzo się eks­cy­tu­je­my. Macie pomysł na jaki model się tym razem zde­cy­do­wa­li­śmy?

  • 12
  •  
  •