PARTNER BLOGA:

Bentley nie rezygnuje z potężnych silników

Przewiń w dół

Pod­czas gdy cały świat idzie w down­si­zing, Ben­tley zapo­wia­da, że będzie wier­ny wie­lo­li­tra­żo­wym, 12-cylindrowym sil­ni­kom do same­go koń­ca. Co wię­cej, mar­ka ta chce pozo­stać dosłow­nie ostat­nim na świe­cie pro­du­cen­tem jed­no­stek W‑12!

Pamię­ta­cie, jak nie­daw­no pisa­łem o tym, że Jagu­ar ma zre­zy­gno­wać w nie­da­le­kiej przy­szło­ści z uży­wa­nia sil­ni­ków V8 na rzecz mniej­szych moto­rów? Na szczę­ście nie wszy­scy pro­du­cen­ci samo­cho­dów idą tym tro­pem. Ben­tley zapo­wie­dział wła­śnie, że nadal będzie pro­du­ko­wać potęż­ne sil­ni­ki W‑12 o pojem­no­ści 6 litrów dla całej gru­py Volks­wa­ge­na, jak rów­nież opra­co­wy­wać kolej­ne ulep­sze­nia i mody­fi­ka­cje w kon­struk­cji jed­nost­ki napę­do­wej. Mało tego, zapo­wia­da­ne jest wręcz zwięk­sze­nie pro­duk­cji tych sil­ni­ków!

Nadchodzący SUV Bentley'a, który pod maską ma również mieć silnik W-12 o mocy ponad 600 koni
Nad­cho­dzą­cy SUV Ben­tley­’a, któ­ry pod maską ma rów­nież mieć sil­nik W‑12 o mocy ponad 600 koni

Pierw­szy raz sil­ni­ki W‑12 zasto­so­wa­no w samo­cho­dach Audi A8 oraz Volks­wa­gen Pha­eton, kil­ka­na­ście lat temu. Sam Ben­tley ocho­czo wyko­rzy­sty­wał te jed­nost­ki w swo­ich autach, w tym w popu­lar­nym mode­lu Con­ti­nen­tal. Obec­nie mocar­ny sil­nik ma tra­fić rów­nież do zapo­wia­da­ne­go przez Betley­’a samo­cho­du typu SUV. Wła­ście dzię­ki nowej tere­nów­ce bry­tyj­skiej mar­ki ma zwięk­szyć się pro­duk­cja sil­ni­ków W‑12. Obec­nie w cią­gu roku Ben­tley wytwa­rza dla sie­bie i całej gru­py VW oko­ło 5000 sil­ni­ków rocz­nie. Po wej­ściu na rynek SUV’a pro­duk­cja moto­rów ma wzro­snąć do 9000 egzem­pla­rzy w cią­gu roku.

Muszę przy­znać — Ben­tley ma jaja! Pod­czas gdy inni pro­du­cen­ci bawią się w sil­ni­ki jed­no­li­tro­we, oni nadal tłu­ką swo­je W‑12 6.0 i nie przej­mu­ją się panu­ją­cy­mi moda­mi. Ale to dla Ben­tley­’a i całe­go ich dżen­tel­meń­skie­go wize­run­ku cha­rak­te­ry­stycz­ne — wszak swo­je V8 do mode­lu Mul­san­ne mon­tu­ją już od 55 lat! Jeśli zatem za wie­le, wie­le lat, gdy we wszyst­kich cen­ni­kach wid­nieć będą moto­ry 1.0 czy 1.6, a Wam zama­rzy się posia­da­nie “sze­ścio­li­trów­ki”, wie­cie do kogo się zgło­sić 😉

  • 6
  •  
  •