PARTNER BLOGA:

Samochodowe premiery
2015 roku — część 1

Przewiń w dół

Wszy­scy wko­ło pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok 2014. My pod­su­mo­wa­li­śmy to, co cie­ka­we­go cze­ka nas w roku 2015!

Ponie­waż nazwa Anty­mo­to zobo­wią­zu­je, posta­no­wi­li­śmy zosta­wić w spo­ko­ju naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia minio­nych 12. mie­się­cy i skon­cen­tro­wać się na tym, co cie­ka­we­go cze­ka nas w naj­bliż­szym roku kalen­da­rzo­wym. Oto lista moto­ry­za­cyj­nych pre­mier, któ­re zapla­no­wa­no na roz­po­czy­na­ją­cy się 2015 rok. Co inte­re­su­ją­ce­go poka­że Alfa Romeo, Hon­da, Fiat, BMW czy Fer­ra­ri? Tego dowie­cie się poni­żej.

Alfa Romeo

Wło­ski pro­du­cent zapo­wie­dział nie­wie­le nowych pre­mier, ale każ­da z nich jest inte­re­su­ją­ca. Przede wszyst­kim mowa o debiu­cie mode­lu 4C Spi­der, poka­za­ne­go pod­czas tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Gene­wie. Pozba­wio­na dachu Alfa napę­dza­na będzie — podob­nie jak odmia­na coupé — sil­ni­kiem 1.7 o mocy 237 koni. Nie brzmi impo­nu­ją­co, szcze­gól­nie jak na tak wyglą­da­ją­ce auto, ale i tak zapew­nia sprint do set­ki w zale­d­wie 4,5 sekun­dy. Osią­gi umoż­li­wia niska waga — Spi­der jest tyl­ko 60 kg cięż­szy od samo­cho­du z tra­dy­cyj­nym dachem. A do tego wyglą­da zna­ko­mi­cie! Debiut samo­cho­du spo­dzie­wa­ny jest na wio­snę tego roku.

Alfa Romeo 4C Spider
Alfa Romeo 4C Spi­der

W 2015 roku Wło­si zapre­zen­tu­ją też inną nowość — odświe­żo­ną odmia­nę limu­zy­ny o imie­niu Giu­lia. Jest cał­kiem praw­do­po­dob­ne, że auto powsta­je na bazie Mase­ra­ti Ghi­bli, a moc prze­no­szo­na będzie na tyl­ne koła. RWD, moc­ne sil­ni­ki i wło­ski styl? To może zapew­nić temu mode­lo­wi suk­ces, o ile cena będzie odpo­wied­nia. Trze­ba przy­znać — w ostat­nim cza­sie Alfy nabie­ra­ją coraz więk­sze­go cha­rak­te­ru!

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giu­lia

Audi

Rok 2015 zapo­wia­da się dla nie­miec­kie­go pro­du­cen­ta bar­dzo, bar­dzo pra­co­wi­cie. W pla­nach jest debiut kil­ku mode­li, poczy­na­jąc od małe­go miesz­czu­cha, a koń­cząc na raso­wej wyści­gów­ce.

Z począt­kiem 2015 roku face­li­ftin­gu docze­ka się Audi A1, czy­li naj­mniej­szy samo­chód z rodzi­ny Audi. Odświe­żo­na wer­sja mode­lu ma przy­cią­gać klien­tów nie tyl­ko zmie­nio­nym wyglą­dem, ale rów­nież nowym wypo­sa­że­niem i sil­ni­ka­mi. Czy­li stan­dar­do­we nudy. Podob­ny los cze­ka kom­pak­to­we­go SUV’a z Ingol­stadt — Audi Q3 — mają­ce­go uka­zać się rów­nież w odmia­nie RS. Face­li­fting tego mode­lu prze­wi­dy­wa­ny jest z kolei na pierw­szy kwar­tał 2015 roku.

Audi RS Q3
Audi RS Q3

Naj­wy­raź­niej Audi moc­no wzię­ło do ser­ca swo­je posta­no­wie­nie nowo­rocz­ne — schud­nąć! Już teraz wie­my, że mają­ce poja­wić się w 2015 mode­le A4 i Q7 stra­cą na wadze. Zauwa­żal­nie, bo nawet do 300 kg! W tym roku swo­je nowe wnę­trze odsło­ni też model TT, a to dzię­ki debiu­to­wi pozba­wio­nej dachu odmia­nie TT road­ster.

W nowym roku Audi nie zapo­mni o spo­rcie. Ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji ma docze­kać się napę­dza­ne moto­rem o pojem­no­ści 2,5 litra RS3, któ­re zawal­czy o rynek z Mer­ce­de­sem A45 AMG. Z pew­no­ścią naj­więk­szych emo­cji dostar­czy nowe wcie­le­nie Audi R8. Do samej sprze­da­ży tra­fi ono co praw­da w 2016, jed­nak już w tym roku powin­ni­śmy ofi­cjal­nie poznać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie boli­du, któ­ry swo­je wnętrz­no­ści dzie­li z mocar­nym Lam­bor­ghi­ni Hura­can!

Audi R8
Audi R8

Bentley

W 2015 roku mamy w koń­cu zoba­czyć dłu­go wycze­ki­wa­ne­go luk­su­so­we­go bry­tyj­skie­go SUV’a. Jak zapo­wia­da pro­du­cent, moc­no zmie­nił pro­jekt od cza­su pierw­sze­go kon­cep­tu, dla­te­go tym bar­dziej jeste­śmy cie­ka­wi, co final­nie z tego wyszło, bo tak szcze­rze — poniż­szy sta­ry pro­jekt nie wyglą­da nad­to pory­wa­ją­co. Sama sprze­daż prze­wi­dzia­na jest na rok 2016.

Bentley SUV (EXP 9F Concept)
Ben­tley SUV (EXP 9F Con­cept)

Kolej­ny­mi nowo­ścia­mi w ofer­cie Ben­tleya w roku 2015 będą nowe odmia­ny mode­lu Mul­san­ne. Wer­sja Mul­san­ne Spe­ed ofe­ro­wać będzie sztyw­niej­sze zawie­sze­nie i więk­szą moc, co ma zachę­cić wła­ści­cie­li do prze­sia­da­nia się z tyl­nej kana­py na miej­sce kie­row­cy. Z kolei Ben­tley Grand Conver­ti­ble to oka­zja do zazna­nia peł­ni luk­su­su pod gołym nie­bem. Pozba­wio­na dachu potęż­na limu­zy­na napę­dza­na będzie podwój­nie doła­do­wa­nym sil­ni­kiem V8 o pojem­no­ści 6.75 litra. Wykoń­cze­nie wnę­trza niczym na luk­su­so­wym jach­cie. Cena? O tym dżen­tel­me­ni nie dys­ku­tu­ją… dla­te­go my może­my —  na pew­no nie mniej niż 1,5 mln zło­tych.

Bentley Grand Convertible
Ben­tley Grand Conver­ti­ble

BMW

BMW to kolej­ny przy­kład na to, że w roku 2015 pro­du­cen­ci z Nie­miec zapla­no­wa­li praw­dzi­wą ofen­sy­wę. Prze­wi­dzia­no face­li­fting więk­szo­ści mode­li z ofer­ty — nie­ste­ty, prak­tycz­nie żaden z nich nie zapo­wia­da się cie­ka­wie. Szcze­rze na żad­ną z zapo­wia­da­nych tego­rocz­nych pre­mier BMW nie cze­ka­my z wytę­sk­nie­niem. Dla­cze­go? Zobacz­cie sami.

Bawa­ria w 2015 wyda­je się sta­wiać na ewo­lu­cję, nie rewo­lu­cję. Cze­ka nas zatem face­li­fting BMW serii 1, któ­re teraz ma bar­dziej przy­po­mi­nać BMW 2 Acti­ve Tourer, czy­li naj­brzyd­sze BMW w całej ofer­cie od wie­lu, wie­lu, wie­lu, wie­lu lat. Do tego uka­że się odświe­żo­ne BMW serii 3, odświe­żo­ne BMW 6 oraz nowe BMW 7. Jesie­nią debiu­tu docze­ka się kolej­na gene­ra­cja kom­pak­to­we­go SUV’a X1. Mniej zna­czą­ce pre­mie­ry to sied­mio­oso­bo­we BMW 2 Acti­ve Tourer oraz BMW serii 2 w wer­sji pozba­wio­nej dachu.

Co jesz­cze? Z aut spor­to­wych BMW wio­sną zapre­zen­tu­je nowe X5 M i X6 M. I tyle. Czy któ­reś z tych aut poru­szy­ło Wasze ser­ce? Rok 2014 u BMW wyda­wał się znacz­nie cie­kaw­szy.

BMW X6 M
BMW X6 M

Citroën

Fran­cu­zi po dosyć moc­nym pod kątem pre­mier minio­nym roku, w 2015 nie­co wyha­mo­wu­ją. Face­li­ftin­gu docze­ka­ją się trzy mode­le — C4, DS4 oraz DS5. Citro­ën zapre­zen­tu­je więc nową wer­sję swo­je­go odpo­wied­ni­ka Volks­wa­ge­na Gol­fa i SKODY Fabii, a tak­że dwa samo­cho­dy z bar­dziej eks­klu­zyw­nej linii DS. Jeże­li lubi­cie bar­dziej odważ­ny design i boga­te wypo­sa­że­nie w samo­cho­dach, to cze­kaj­cie na wio­snę — wów­czas nowe DS4 i DS5 powin­ny ujrzeć świa­tło dzien­ne.

Citroen DS 5LS
Citro­en DS 5LS

Ferrari

Dla Fer­ra­ri będzie to cał­kiem poważ­ny rok. Przy­czy­ny? W 2015 swo­je­go następ­cy ma docze­kać się kul­to­wa 458 Ita­lia. Nowa nazwa, nowy sil­nik V8 z tur­bo­do­ła­do­wa­niem, nowy wygląd. Nic dziw­ne­go, że ta pre­mie­ra będzie elek­try­zo­wać wie­lu fanów moto­ry­za­cji. Szcze­gól­nie, gdy spoj­rzy­my na jed­ną z wizu­ali­za­cji nowe­go mode­lu Fer­ra­ri. Na ofi­cjal­ny debiut musi­my pocze­kać naj­praw­do­po­dob­niej do lata.

Tak może wyglądać następca Ferrari 458 Italia
Tak może wyglą­dać następ­ca Fer­ra­ri 458 Ita­lia

Fer­ra­ri Cali­for­nia T, któ­ra w 2015 roku tra­fi do sprze­da­ży, to kolej­ny dowód na to, że Fer­ra­ri coraz moc­niej lubi wsta­wiać tur­bo do swo­ich kon­struk­cji. Kabrio­let z tur­bo­do­ła­do­wa­nym V8 o pojem­no­ści 3.9 litra pod maską? Brzmi zachę­ca­ją­co, jed­nak ten samo­chód jest po pro­stu brz… zresz­tą, o gustach się nie dys­ku­tu­je 😉

Ferrari California T
Fer­ra­ri Cali­for­nia T

Rok 2015 to rów­nież moment eks­cy­ta­cji dla wybrań­ców, któ­rzy zamó­wi­li LaFer­ra­ri FXX K. To nie samo­chód. To nie super­sa­mo­chód. To hiper­sa­mo­chód — to okre­śle­nie poja­wia się wraz z tym mode­lem, a to za spra­wą jego nie­sa­mo­wi­tych osią­gów i zasto­so­wa­nej tech­no­lo­gii. Pro­duk­cja obej­mu­je mniej niż 40 egzem­pla­rzy, któ­re daw­no zosta­ły wyprze­da­ne. Teraz klien­ci cze­ka­ją jedy­nie na dostar­cze­nie swo­ich cacek. 1021 koni mecha­nicz­nych, któ­re nie może jeź­dzić po dro­gach publicz­nych. Wam też ciek­nie śli­na?

Ferrari LaFerrari FXX K
Fer­ra­ri LaFer­ra­ri FXX K

Fiat

Zło­te cza­sy wyda­ją się dla Fia­ta już tyl­ko histo­rią. W tym roku pre­mie­ry docze­kać ma się model 500X, czy­li trze­ci brat w rodzi­nie Fia­ta 500. Nowość to tak napraw­dę Jeep Rene­ga­de z innym logo, wpi­su­ją­cy się w seg­ment kom­pak­to­wych cros­so­ve­rów z napę­dem na czte­ry koła.

Fiat 500X
Fiat 500X

Fiat w tym roku powi­nien rów­nież poka­zać mode­le, któ­re do sprze­da­ży tra­fią w 2016. Wśród nich może poja­wić się coś wyjąt­ko­we­go, czy­li mały, spor­to­wy road­ster, któ­ry wcze­śniej zapo­wia­da­ny był jako Alfa Romeo Spi­der. Wyobra­ża­cie sobie Maz­dę MX‑5 w wyda­niu Fia­ta? A gdy­by dodać do tego jesz­cze pla­kiet­kę Abar­th’a? 🙂

To, co dotychczas zapowiadano jako Alfa Romeo Spider, może na rynek trafić pod szyldem Fiat Abarth.
To, co dotych­czas zapo­wia­da­no jako Alfa Romeo Spi­der, może na rynek tra­fić pod szyl­dem Fiat Abarth.

Ford

Głów­ną nowo­ścią w ofer­cie For­da w roku 2015 jest oczy­wi­ście Mon­deo, któ­re zosta­ło już szum­nie poka­za­ne i prze­te­sto­wa­ne pod koniec ubie­głe­go roku. Po dłu­gim opóź­nie­niu jeden z waż­niej­szych mode­li mar­ki tra­fia wresz­cie do salo­nów w nowej odsło­nie, któ­ra ofe­ru­je mię­dzy inny­mi sil­nik o pojem­no­ści jed­ne­go litra czy napęd na czte­ry koła.

Nowy Ford Mondeo
Nowy Ford Mon­deo

Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­na nowość For­da w roku 2015 to zde­cy­do­wa­nie Nowy Mustang, któ­ry ofi­cjal­nie tra­fi do Euro­py. Wresz­cie! Mustang zade­biu­tu­je wraz z dwo­ma jed­nost­ka­mi napę­do­wy­mi — model dostęp­ny będzie z 5‑litrowym sil­ni­kiem V8 oraz sil­ni­kiem 2.3‑litra z tech­no­lo­gią Eco­Bo­ost. Samo­chód do sprze­da­ży tra­fi rów­nież w wer­sji kabrio­let, tak­że w Pol­sce. Nie­ste­ty cen w zło­tów­kach jesz­cze nie zna­my.

Nowy Ford Mustang
Nowy Ford Mustang

Kolej­ną inte­re­su­ją­cą pozy­cją spo­śród tego­rocz­nych pre­mier w staj­ni For­da będzie Focus ST po face­li­ftin­gu. Nie­któ­re zmia­ny są dobre, nie­któ­re nie. Popra­wio­no sztyw­ność nad­wo­zia i pro­wa­dze­nie, ale jed­no­cze­śnie do ofer­ty doda­no… sil­nik die­sla. Zapew­nia on moc 180 koni, ale na szczę­ście dwu­li­tro­wy ben­zy­niak gene­ru­je już zado­wa­la­ją­ce 247 koni mecha­nicz­nych. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tutaj.

Nowy Ford Focus ST
Nowy Ford Focus ST

W roku 2015 Ford ma posze­rzyć rów­nież ofer­tę aut rodzin­nych. Nowych wer­sji mają docze­kać się mode­le C‑Max, S‑Max i Gala­xy. Będzie rów­nież coś dla miesz­czu­chów — kolej­na gene­ra­cja For­da Ka. Do Euro­py tra­fi rów­nież Ford Edge, czy­li pro­po­zy­cja z seg­men­tu SUV.

Ford Edge
Ford Edge

Honda

Rok 2015 to czas debiu­tu nowej gene­ra­cji kul­to­we­go mode­lu Civic, a wraz z nią — nowe­go wcie­le­nia Hon­dy Civic Type R. Samo­chód napę­dza­ny będzie tur­bo­do­ła­do­wa­nym, 2‑litrowym sil­ni­kem i‑VTEC, któ­ry gene­ru­je moc ponad 280 KM. Wycze­ki­wa­ny hothatch ma chrap­kę na naj­lep­szy czas okrą­że­nia na torze Nür­bur­gring wśród przed­nio­na­pę­dó­wek. Pre­mie­ra wio­sną tego roku.

Honda Civic Type R
Hon­da Civic Type R

Latem 2015 Hon­da ma zapre­zen­to­wać kolej­ne gene­ra­cje mode­li — miej­skie­go oraz SUV’a. Nowy Jazz będzie bar­dziej prze­stron­ny i upodob­ni się wizu­al­nie do Civi­ca. Napęd sta­no­wić ma motor 1.3 i‑VTEC o mocy 133 koni. W pla­nach jest rów­nież wer­sja hybry­do­wa. W tym samym cza­sie co Jazz ma zade­biu­to­wać cros­so­ver, czy­li nowy HR‑V. On rów­nież ma ofe­ro­wać wię­cej miej­sca we wnę­trzu, a wśród jed­no­stek napę­do­wych poja­wi się die­sel o pojem­no­ści 1.6.

Nowa Honda Jazz
Nowa Hon­da Jazz

Koniec 2015 roku będzie szcze­gól­nie eks­cy­tu­ją­cy dla fanów Hon­dy — wte­dy ma nastą­pić ofi­cjal­na pre­mie­ra mode­lu NSX. Kul­to­wy spor­to­wiec wra­ca tym razem we wcie­le­niu hybry­dy, nazwa­nej przez Japoń­czy­ków Sport Hybrid SH-AWD (Super Han­dling All Whe­el Dri­ve). Sil­nik elenk­tycz­ny napę­dza tyl­ne koła, a wspo­ma­ga go cen­tral­nie umiesz­czo­na ben­zy­no­wa V6’ka. Moc w oko­li­cach 400 koni. Efekt? Jak zapew­nia sam pro­du­cent — wra­że­nia z jaz­dy jak w Fer­ra­ri 458 za cenę Porsche 911. Cze­ka­my!

Honda NSX
Hon­da NSX

Hyundai

Kore­ań­czy­cy na rok 2015 zapla­no­wa­li kil­ka face­li­ftin­gów. Odświe­że­nia zde­rza­ków czy deski roz­dziel­czej docze­ka­ją się takie mode­le jak i20, i30, i40 oraz ix35. Kura­cja odmła­dza­ją­ce cze­ka tak­że SUV’a kry­ją­ce­go się pod nazwą San­ta Fe. Z cie­kaw­szych infor­ma­cji odno­śnie tych wszyst­kich nowo­ści — po raz pierw­szy Hyun­dai poka­że i20 w wer­sji coupé, zaś nie­co więk­sze i30 dostęp­ne będzie rów­nież w wer­sji i30 Tur­bo, z kry­ją­cą się pod maską mocą ponad 180 koni mecha­nicz­nych!

Hyundai i30 Turbo
Hyun­dai i30 Tur­bo

Rok 2015 ma zaowo­co­wać rów­nież pre­mie­rą nowej gene­ra­cji mode­lu Hyun­dai Velo­ster Tur­bo. Wyróż­nia­ją­cy się z tłu­mu samo­chód napę­dza­ny będzie sil­ni­kiem o pojem­no­ści 1.6, któ­ry zapew­ni moc na pozio­mie 200 koni mecha­nicz­nych.

Hyundai Veloster Turbo
Hyun­dai Velo­ster Tur­bo

I na razie tyle. Na któ­re z tych aut cze­ka­cie naj­bar­dziej? Dla mnie cie­ka­wie zapo­wia­da się ofer­ta Hon­dy, For­da i Fer­ra­ri.


Ciąg dal­szy zesta­wie­nia już nie­ba­wem. Aby nie prze­ga­pić kolej­nej czę­ści, zapisz­cie się na nasz new­slet­ter.

[wysija_form id=“4”]

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 25
  •  
  •