PARTNER BLOGA:

Sprawdź numer rejestracyjny pojazdu ZA DARMO!

Przewiń w dół

Kupu­jesz uży­wa­ny samo­chód lub chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat widzia­ne­go przed chwi­lą pojaz­du? Nic prost­sze­go! Wystar­czy wpi­sać numer reje­stra­cyj­ny na odpo­wied­niej stro­nie inter­ne­to­wej, aby pełen pikant­nych szcze­gó­łów raport na temat dane­go samo­cho­du otrzy­mać za dar­mo i bez reje­stra­cji!


Jak spraw­dzić samo­chód po nume­rze reje­stra­cyj­nym za dar­mo? Przed­sta­wia­my spraw­dzo­ny spo­sób, w któ­rym nie trze­ba znać nume­ru VIN pojaz­du, ani nawet zakła­dać kon­ta na stro­nie. Wystar­czy podać numer reje­stra­cyj­ny pojaz­du!

Ser­wis Auto-Info.gratis umoż­li­wia bez­płat­ne spraw­dze­nie pojaz­dów po nume­rze reje­stra­cyj­nym. Użyt­kow­ni­cy mogą otrzy­mać infor­ma­cje takie jak mar­ka, model, rok pro­duk­cji, pojem­ność sil­ni­ka i inne dostęp­ne dane bez koniecz­no­ści poda­wa­nia nume­ru VIN. Stro­na ofe­ru­je tak­że infor­ma­cje o zgu­bio­nych i skra­dzio­nych pojaz­dach, a tak­że o pira­tach dro­go­wych. Spraw­dze­nie jest szyb­kie, nie wyma­ga reje­stra­cji ani płat­no­ści, co czy­ni ser­wis przy­dat­nym dla osób kupu­ją­cych uży­wa­ne samo­cho­dy lub chcą­cych szyb­ko zwe­ry­fi­ko­wać dane pojaz­du.

Jak to działa?

Aby za dar­mo spraw­dzić numer reje­stra­cyj­ny pojaz­du, wystar­czy odwie­dzić ser­wis Auto-Info.gratis i wpi­sać go na samej górze witry­ny inter­ne­to­wej. Po dosłow­nie kil­ku sekun­dach uka­zu­je się raport z inte­re­su­ją­cy­mi dany­mi na temat dane­go pojaz­du, o ile oczy­wi­ście zna­le­zio­no go w bazie. Tak się skła­da, że nasza Foka, czy­li Ford Focus wid­nie­je w bazie i łatwo może­my zwe­ry­fi­ko­wać, czy poka­zy­wa­ne w Auto-Info.gratis infor­ma­cje są wia­ry­god­ne.

Jakie infor­ma­cje o samo­cho­dzie poka­zał nam ser­wis Auto-Info.gratis?

 • Mar­kę, model i wer­sję samo­cho­du
 • Rok pro­duk­cji
 • Datę pierw­szej reje­stra­cji
 • Datę pierw­szej reje­stra­cji w Pol­sce
 • Ostat­ni zna­ny prze­bieg
 • Rodzaj, wiel­kość i moc sil­ni­ka
 • Datę ostat­nie­go bada­nia tech­nicz­ne­go
 • Wynik ostat­nie­go bada­nia tech­nicz­ne­go
 • Datę kolej­ne­go bada­nia tech­nicz­ne­go

To napraw­dę wie­le infor­ma­cji, któ­re moż­na uzy­skać dosłow­nie w kil­ka sekun­du, za dar­mo w inter­ne­cie, praw­da? Pozo­sta­je kwe­stia tego, na ile te dane są wia­ry­god­ne. I tutaj fan­fa­ry — w naszym przy­pad­ku zmie­nio­na była tyl­ko wer­sja samo­cho­du (ST zamiast RS) i pojem­no­ści sil­ni­ka (2.0 zamiast 2.3, przy czym już moc poda­na była popraw­nie). Nato­miast tak waż­ne dane jak:
✅ mar­ka i model pojaz­du,
✅ rok pro­duk­cji,
✅ data reje­stra­cji,
✅ prze­bieg
czy
✅ waż­ność bada­nia tech­nicz­ne­go
były poda­ne w peł­ni pra­wi­dło­wo! ‍

Z jed­nej stro­ny to szo­ku­je, z dru­giej stro­ny daje wszyst­kim kie­row­com do ręki pro­ste, dar­mo­we i przede wszyst­kim sku­tecz­ne narzę­dzie do poszu­ki­wa­nia info­ram­cji na temat dowol­ne­go pojaz­du — wystar­czy znać jego numer reje­stra­cyj­ny.

Sprawdźcie sami — wpiszcie numer rejestracyjny pojazdu na Auto-Info.gratis  i dajcie znać w komentarzu, czy podane tam dane były prawidłowe!

 

 •  
 •  
 •