PARTNER BLOGA:

Współpraca Reklama na blogu

Przewiń w dół

Witaj na blo­gu moto­ry­za­cyj­nym Anty­mo­to.
Tutaj znaj­dziesz ofer­tę współ­pra­cy i rekla­my.
Napisz do nas, z pew­no­ścią wspól­nie wpad­nie­my na genial­ny pomysł!
blog@antymoto.com

O blogu:

Anty­mo­to to nie tyl­ko blog — mamy pro­fil na Face­bo­oku (ponad 5000 fanów), YouTu­be oraz Insta­gra­mie, a tak­że wła­sny New­slet­ter.
Naszy­mi moc­ny­mi stro­na­mi są: dam­ski i męski punkt widze­nia oraz atrak­cyj­ne zdjęcia.
Wię­cej o blo­gu moto­ry­za­cyj­nym Anty­mo­to dowiesz się na stro­nie o nas.

Antymoto

O Czytelnikach:

Wśród naszych Czy­tel­ni­ków 85% to męż­czyź­ni15% to kobie­tyPrze­wa­ża gru­pa wie­ko­wa 25–34 lata.
Czy­tel­ni­cy pocho­dzą głów­nie z dużych miasttj. War­sza­wa, Kra­ków, Poznań, Wro­cław, Łódź.
Głów­ne zain­te­re­so­wa­nia Czy­tel­ni­ków: moto­ry­za­cja, samo­cho­dy, moto­cy­kle, foto­gra­fia, podró­że, gadże­ty, wyna­jem.

Reklama na blogu:

Moż­li­wa jest jed­no­ra­zo­wa, jak i sta­ła współ­pra­ca z blo­giem moto­ry­za­cyj­nym Anty­mo­to.
Naszą spe­cjal­no­ścią jest con­tent mar­ke­ting. 

Ofe­ru­je­my mię­dzy inny­mi:
wpi­sy spon­so­ro­wa­ne
porad­ni­ki
testy pro­duk­tów
kon­kur­sy
rela­cje
tek­sty eksperckie/gościnne
inne nie­ty­po­we akcje…

Cze­ka­my na Twój kon­takt!
blog@antymoto.com

Dotychczas zaufali nam:

  • 1
  •  
  •