PARTNER BLOGA:

O nas

Przewiń w dół

Witaj na blo­gu moto­ry­za­cyj­nym Anty­mo­to.
Tutaj dowiesz się kim jeste­śmy i czym się zaj­mu­je­my.

Skon­tak­tuj się z nami:
blog@antymoto.com

Anty­mo­to do życia powo­ła­li­śmy dokład­nie 31 sierp­nia 2012 roku, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Blo­ge­ra. Dla­cze­go? Aby stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym będzie­my mogli opi­sy­wać nasze przy­go­dy w świe­cie moto­ry­za­cji! Na naszym blo­gu znaj­dzie­cie nie tyl­ko naj­śwież­sze infor­ma­cje, ale też pora­dy, testy i rela­cje.

Co nas wyróż­nia?
pisze­my o moto­ry­za­cji
dam­skie­go i męskie­go punk­tu widze­nia
robi­my faj­ne zdję­cia

Antymoto blog motoryzacyjny

OFFTZA

OfftzaZ wykształ­ce­nia jestem psy­cho­lo­giem, a zawo­dowo zaj­muję się rekru­ta­cją. W wol­nym cza­sie gram na gita­rze baso­wej, inte­re­suję się sztu­ką bon­sai, ale przede wszyst­kim krę­ci mnie moto­ry­za­cja. Mimo że pra­wo jaz­dy mam od 2006 roku moja przy­goda z czte­rema kół­kami roz­po­częła się na dobre dopie­ro pod koniec 2010 roku. Zaczę­łam z suk­ce­sami uczest­ni­czyć w ama­tor­skich zawo­dach kar­tin­go­wych. A póź­niej do naszej rodzi­ny dołą­czyła “Świn­ka” i tak to się zaczę­ło.

LENIWIEC

LeniwiecMiło­śnik kla­sycz­nej moto­ry­za­cji i jed­no­cze­śnie fan nowych tech­no­lo­gii. Po przy­go­dzie z kar­tin­giem zako­cha­łem się w spor­to­wej jeź­dzie samo­cho­dem, jed­nak zosta­nie ojcem pozwo­li­ło mi dostrzec rów­nież inne, bar­dziej prak­tycz­ne aspek­ty poru­sza­nia się autem. Uwa­żam, że samo­cho­dy — a przy­naj­mniej nie­któ­re z nich — to coś wię­cej, niż suma czę­ści.

ŚWINKA

Świnka SubaruŚwin­ka to nie czło­wiek. Świn­ka to nie samo­chód. Świn­ka to Sub­a­ru!
Dla­cze­go zna­la­zła się w tym zesta­wie­niu? Bo jest nie­od­łącz­ną czę­ścią nasze­go blo­ga. Świn­ka to pry­wat­ny, jedy­ny, wyma­rzo­ny samo­chód Offt­zy i Leniw­ca. Zgod­nie posta­wi­li­śmy na auto, któ­rym moż­na poru­szać się na codzień po dro­gach publicz­nych, jak też w week­end wysko­czyć na tor i poupa­lać z bana­nem na twa­rzy. Wybór natu­ral­nie padł na Sub­a­ru Impre­zę GT. Prze­czy­taj wię­cej infor­ma­cji.

Odpo­wia­da­jąc z góry na pyta­nia — dla­czego nie EVO? Bo nie brzmi tak:


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
 

[wysija_form id=“4”]
 
  • 28
  •  
  •