PARTNER BLOGA:

Wycieraczki samochodowe Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Przewiń w dół

Wycie­racz­ki samo­cho­do­we to czę­sto nie­do­ce­nia­ny ele­ment auta, od któ­re­go zale­ży w znacz­nym stop­niu kom­fort i bez­pie­czeń­stwo podró­żo­wa­nia. Jak wybrać odpo­wied­nie wycie­racz­ki do nasze­go samo­cho­du? Pod­po­wia­da­my!


Wycie­racz­ki samo­cho­do­we to niby tyl­ko kawa­łek gumy zało­żo­ny na pla­sti­ko­we lub meta­lo­we ramię, jed­nak ich rola jest nie do prze­ce­nie­nia.

To wła­śnie wycie­racz­ki od prze­szło 100 lat poma­ga­ją kie­row­com nie tyl­ko aut, ale i tram­wa­jów, pocią­gów czy samo­lo­tów, popra­wić widocz­ność pod­czas desz­czu czy opa­dów śnie­gu, a tak­że oczy­ścić szy­bę samo­cho­du.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik

Mimo dłu­giej histo­rii i pro­stej kon­struk­cji wycie­racz­ki, po dziś dzień nie wyna­le­zio­no nic rów­nie sku­tecz­ne­go. Dla­te­go te kawał­ki gumy znaj­dzie­my we współ­cze­snych, nawet naj­droż­szych mode­lach samo­cho­dów.

Jed­ną z osób, któ­rym przy­pi­su­je się wyna­le­zie­nie wycie­racz­ki samo­cho­do­wej, jest Polak — Józef Hof­mann. Opra­co­wa­na przez nie­go kon­struk­cja tra­fi­ła do seryj­nej pro­duk­cji na począt­ku XX wie­ku w samo­cho­dach mar­ki Ford. 

Rodzaje wycieraczek samochodowych

W sprze­da­ży poja­wia­ją się głów­nie trzy rodza­je wycie­ra­czek samo­cho­do­wych: tra­dy­cyj­ne, pła­skie i hybry­do­we. Czym róż­nią się od sie­bie?

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik

Wycie­racz­ki tra­dy­cyj­ne to naj­prost­sza z kon­struk­cji, w któ­rej sztyw­ne meta­lo­we ramię doci­ska gumo­we pió­ro do szy­by.

Wycie­racz­ki pła­skie mają zin­te­gro­wa­ną kon­struk­cję, gdzie ramię połą­czo­ne jest z pió­rem.  Tego rodza­ju wycie­racz­ki wyko­na­ne są z bar­dziej ela­stycz­nych mate­ria­łów niż mode­le tra­dy­cyj­ne, dzię­ki cze­mu ide­al­nie przy­le­ga­ją do szy­by.

Wycie­racz­ki hybry­do­we, jak wska­zu­je sama nazwa, są połą­cze­niem dwóch powyż­szych rodza­jów wycie­ra­czek — łączą w sobie nie­co nowo­cze­śniej­szą kon­struk­cję z tra­dy­cyj­nym typem moco­wa­nia, co umoż­li­wia zamon­to­wa­nie ich na szy­bach star­szych mode­li samo­cho­dów. W nie­któ­rych przy­pad­kach koniecz­ne może być uży­cie spe­cjal­nych adap­te­rów.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik

Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie, któ­ry rodzaj wycie­ra­czek samo­cho­do­wych będzie naj­lep­szy do Two­je­go auta. Pew­ne jest, że wycie­racz­ki tra­dy­cyj­ne mają naj­prost­szą, a co za tym idzie naj­mniej opły­wo­wą budo­wę. Wycie­racz­ki pła­skie zna­ko­mi­cie przy­le­ga­ją do szy­by, przez co są bar­dziej sku­tecz­ne. Kształt wycie­ra­czek pła­skich spra­wia, że pod­czas szyb­szej jaz­dy pió­ra są jesz­cze moc­niej doci­ska­ne do szy­by, co szcze­rze głów­nie zde­cy­do­wa­ło o tym, że wła­śnie ten rodzaj zde­cy­do­wa­li­śmy się zamon­to­wać w naszej Świn­ce.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik
Wycie­racz­ki pła­skie mar­ki Flash zamon­to­wa­ne na samo­cho­dzie Sub­a­ru Impre­za, wypo­sa­żo­ny w dodat­ko­wy spoj­ler na ramie­niu.

Jak dobrać rozmiar wycieraczek samochodowych?

Pierw­szym kro­kiem przy wybo­rze nowych wycie­ra­czek do nasze­go samo­cho­du będzie okre­śle­nie jaki roz­miar (dłu­gość) piór będzie odpo­wied­ni. Mało kto pamię­ta jaka dłu­gość wycie­ra­czek pasu­je do jego samo­cho­du, na szczę­ście pod ręką mamy wie­le narzę­dzi, któ­re nam te poszu­ki­wa­nia uła­twią. My roz­miar wycie­ra­czek do naszej Świn­ki, czy­li Sub­a­ru Impre­zy GT z 1997 roku usta­li­li­śmy w pro­sty spo­sób — wcho­dząc na stro­nę inter­ne­to­wą piorawycieraczek.pl i wybie­ra­jąc odpo­wied­nią mar­kę, model, a następ­nie rocz­nik auta. piorawycieraczek.pl

W ten pro­sty spo­sób może­cie wyświe­tlić wszyst­kie mode­le wycie­ra­czek, któ­re będą paso­wać do Wasze­go samo­cho­du.

Które wycieraczki wybrać?

Zna­jąc już roz­miar i rodzaj wycie­ra­czek samo­cho­do­wych, jakie chce­my wybrać, pozo­sta­je zde­cy­do­wa­nie się na kon­kret­ne­go pro­du­cen­ta i model. Czym się kie­ro­wać w tym kro­ku?

Ponie­waż od wycie­ra­czek napraw­dę zale­ży kom­fort i bez­pie­czeń­stwo podró­żo­wa­nia, suge­ru­je­my pomi­nąć naj­tań­sze zamien­ni­ki. Tym bar­dziej, że wycie­racz­ki wymie­nia­my tyl­ko 1–2 razy do roku, a ich zakup wca­le nie jest aż tak dużym wydat­kiem. Już za 40–60 zło­tych może­my kupić kom­plet piór na przed­nią szy­bę, któ­re ofe­ro­wać będą zna­ko­mi­te para­me­try i dobre rezul­ta­ty.

Czym róż­nią się od sie­bie wycie­racz­ki samo­cho­do­we róż­nych pro­du­cen­tów, takich jak Bosch, Valeo, Alca, Hey­ner czy Flash? Przede wszyst­kim mie­szan­ką gumy, któ­ra bez­po­śred­nio odpo­wia­da za sku­tecz­ność dzia­ła­nia wycie­racz­ki. Od naj­tań­sze­go kau­czu­ku syn­te­tycz­ne­go po gumę silikonowo-grafitową z domiesz­ką poli­me­ru, zapew­nia­ją­cą mniej­sze tar­cie oraz cichą pra­cę. To prze­ko­na­ło nas, aby wybrać pió­ra mar­ki Flash, z któ­ry­mi od dłuż­sze­go cza­su jeź­dzi­my naszym Sub­a­ru i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni. Cena? Bar­dzo przy­stęp­na — kom­plet piór na szy­bę przed­nią wycie­ra­czek pła­skich mar­ki Flash to wyda­tek na pozio­mie zale­d­wie 40 zło­tych.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik

Co war­te zapa­mię­ta­nia, droż­sze mode­le wycie­ra­czek samo­cho­do­wych mają czę­sto dłuż­szą żywot­ność. Zasto­so­wa­nie lep­szej jako­ści i trwal­szych mate­ria­łów spra­wia, że mar­ko­we wycie­racz­ki samo­cho­do­we wymie­niać będzie­my musie­li po pro­stu rza­dziej, niż naj­tań­sze mode­le. To spra­wia, że zakup lep­szych wycie­ra­czek jest jesz­cze bar­dziej opła­cal­ny.

Jak zamontować wycieraczki samochodowe?

Wymia­na wycie­ra­czek samo­cho­do­wych to czyn­ność, któ­ra zaj­mie nam nie wię­cej niż przy­sło­wio­we 5 minut. Spo­ro zale­ży od tego, jaki rodzaj moco­wa­nia obo­wią­zu­je aku­rat w danym mode­lu samo­cho­du. W naszym Sub­a­ru jest to bar­dzo powszech­ny sys­tem moco­wa­nia “U”. Wystar­czy odpiąć zaczep, nasu­nąć nowe pió­ro na ramię i zatrza­snąć — jeśli wie­my na jakiej zasa­dzie dzia­ła moco­wa­nie, mon­taż jest bły­ska­wicz­ny.

W samo­cho­dach spo­tkać moż­na jesz­cze wie­le innych rodza­jów moco­wań — wszyst­kie ozna­czo­ne są za pomo­cą lite­ry, np. “A”, “B”, “C” lub “E”. Typ ramie­nia w aucie wyzna­cza spo­sób mon­ta­żu wycie­ra­czek, jed­nak nie­za­leż­nie od tego któ­ry z nich znaj­dzie­my aku­rat w naszym samo­cho­dzie, wymia­na wycie­ra­czek nie powin­na przy­spo­rzyć wie­lu pro­ble­mów. Zazwy­czaj pro­du­cent piór na opa­ko­wa­niu pod­po­wia­da w jaki spo­sób nale­ży postę­po­wać, aby mon­taż wycie­ra­czek samo­cho­do­wych prze­biegł bez­pro­ble­mo­wo.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik
Instruk­cja mon­ta­żu na opa­ko­wa­niu wycie­ra­czek samo­cho­do­wych mar­ki Flash z moco­wa­niem typu “U”.

Co ile wymieniać wycieraczki samochodowe?

Na koniec waż­ne pyta­nie, któ­re czę­sto zada­je­my sobie jako kie­row­cy - co ile powin­ni­śmy wymie­niać wycie­racz­ki samo­cho­do­we? Wie­le zale­ży oczy­wi­ście od pory roku, warun­ków, czę­sto­tli­wo­ści użyt­ko­wa­nia auta, prze­bie­gów oraz żywot­no­ści mode­lu wycie­ra­czek jaki użyt­ku­je­my.

Wycieraczki samochodowe jakie wybrać poradnik

    Moż­na przy­jąć, że wycie­racz­ki war­to wymie­nić dwa razy w roku — przed i po zimie. To wła­śnie pod­czas mro­zów zuży­wa­ją się naj­szyb­ciej.

Dla­cze­go wła­śnie wte­dy? Ponie­waż to wła­śnie w okre­sie zimo­wym wycie­racz­ki wyko­nu­ją naj­cięż­szą pra­cę, dla­te­go dobrze, aby przed mro­za­mi i opa­da­mi śnie­gu wymie­nić je na nowe i zapew­nić sobie tym samym dobrą widocz­ność w nawet naj­cięż­szych warun­kach pogo­do­wych. Z kolei po zimie war­to wymie­nić wycie­racz­ki na nowe po to, aby zuży­tych już piór nie użyt­ko­wać wio­sną i latem, co mogło­by powo­do­wać uszko­dze­nia i zary­so­wa­nia szy­by.

Inny­mi wska­za­nia­mi do wymia­ny wycie­ra­czek są typo­we obja­wy, któ­re może­my zaob­ser­wo­wać gołym okiem — poja­wia­nie się smug i nie­do­kład­ność zmy­wa­nia wody z szy­by to znak, że pió­ra nada­ją się do wymia­ny. Zuży­cie wycie­ra­czek może­my wychwy­cić rów­nież słu­cho­wo — gdy pod­czas pra­cy wycie­racz­ki zaczy­na­ją skrzy­pieć, to wska­za­nie do zaku­pu nowych piór.

O czym war­to pamię­tać przy wymia­nie wycie­ra­czek samo­cho­do­wych?
 dłu­gość wycie­ra­czek dobie­rzesz dzię­ki pro­stym narzę­dziom, np. na piorawycieraczek.pl
✔ jeśli to moż­li­we, wybierz pła­ski rodzaj wycie­ra­czek, lepiej przy­le­ga­ją­cy do szy­by
✔ sta­raj się wybrać model wycie­ra­czek zapew­nia­ją­cy cich­szą pra­cę i dłuż­szą żywot­ność
✔ wymie­niaj wycie­racz­ki przy­naj­mniej 2 razy w roku — przed i po okre­sie zimo­wym

Wpis powstał we współ­pra­cy ze skle­pem piorawycieraczek.pl 

  • 39
  •  
  •