PARTNER BLOGA:

Najważniejsza modyfikacja samochodu? UKŁAD HAMULCOWY!

Przewiń w dół

Hamul­ce — jak popra­wić ich spraw­ność? Czym kie­ro­wać się pod­czas wybo­ru kloc­ków i tarcz hamul­co­wych? Pod­po­wia­da­my!


Pod­sta­wo­wy błąd kie­row­cy roz­po­czy­na­ją­ce­go zaba­wę w tuning? Popra­wie­nia osią­gów w pierw­szej kolej­no­ści! Sami popeł­ni­li­śmy tę gafę, pod­no­sząc moc sil­ni­ka, zamiast naj­pierw zadbać o rzecz naj­waż­niej­szą — dobre hamo­wa­nie. W ten spo­sób bar­dzo szyb­ko po zje­cha­niu z hamo­wa­ni oka­za­ło się, że nasz Ford Focus RS owszem, znacz­nie szyb­ciej przy­spie­sza, ale hamu­je tak samo prze­cięt­nie, jak do tej pory. Na szczę­ście tra­fi­li­śmy na praw­dzi­wych spe­cja­li­stów ze skle­pu inter­ne­to­we­go ebrakes.pl, któ­rzy pomo­gli nam ten pro­blem szyb­ko i sku­tecz­nie wyeli­mi­no­wać.

Oto kil­ka cen­nych porad na temat mody­fi­ka­cji ukła­du hamul­co­we­go oraz tego, że tak napraw­dę ide­al­ne i przede wszyst­kim uni­wer­sal­ne hamul­ce nie ist­nie­ją.

Wybór hamulców — na co zwrócić uwagę?

Ford Focus RS, wypo­sa­żo­ny fabrycz­nie w zaci­ski Brem­bo, nie hamu­je źle, szcze­gól­nie w trak­cie codzien­nej eks­plo­ata­cji. Pierw­sze pro­ble­my poja­wia­ją się pod­czas wizy­ty na torze, kie­dy to układ zaczy­na szyb­ko się prze­grze­wać, a sku­tecz­ność hamo­wa­nia spa­da z każ­dym kolej­nym okrą­że­niem. W praw­dzi­wych tara­pa­tach jeste­śmy jed­nak dopie­ro po zafun­do­wa­niu sil­ni­ko­wi tak zwa­ne­go stage2, któ­ry w naszym przy­pad­ku zaowo­co­wał mocą 415 koni oraz 620 nM momen­tu obro­to­we­go. Auto sta­ło się znacz­nie szyb­sze, jed­nak nadal hamo­wa­ło tak samo jak seria. To szyb­ko uświa­do­mi­ło nas, że zupeł­nie zapo­mnie­li­śmy o mody­fi­ka­cji ukła­du hamul­co­we­go, któ­ry odpo­wia­da prze­cież za nasze bez­pie­czeń­stwo.

Ford Focus RS hamulce

Chcąc napra­wić swój błąd, któ­rym było nie­zad­ba­nie o dobre hamul­ce jesz­cze przed pod­ra­so­wa­niem sil­ni­ka, zaczę­li­śmy szu­kać roz­wią­za­nia. Opi­nii na temat ukła­du hamul­co­we­go jest jed­nak bez liku, a każ­dą z nich cięż­ko zwe­ry­fi­ko­wać. Pod­czas naszych poszu­ki­wań natra­fi­li­śmy jed­nak na praw­dzi­wych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie hamo­wa­nia — sklep ebrakes.pl. Nie jest to bynaj­mniej sztucz­na rekla­ma, ale nasza szcze­ra opi­nia. O kloc­kach, tar­czach czy pły­nach hamul­co­wych moż­na z nimi roz­ma­wiać godzi­na­mi i dowie­dzieć się nie­zwy­kłych rze­czy. Oto naj­cie­kaw­sze wnio­ski, któ­re wycią­gne­li­śmy z tych kon­wer­sa­cji.

Po pierw­sze, ide­al­ne hamul­ce nie ist­nie­ją. Tak samo. jak nie ma jed­ne­go ide­al­ne­go samo­cho­du. czy jed­nej per­fek­cyj­nej opo­ny. Wszyst­ko zale­ży od naszych pre­fe­ren­cji, warun­ków użyt­ko­wa­nia, budże­tu i ocze­ki­wań. Dokład­nie tak samo jest z ukła­dem hamul­co­wym. Dokład­nie to samo roz­wią­za­nie dla jed­ne­go kie­row­cy może być strza­łem w dzie­siąt­kę, a dla dru­gie­go nie­wy­pa­łem. Dla­cze­go? Ponie­waż pierw­szy jeź­dzi głów­nie w tra­sy i zale­ży mu na dłu­giej żywot­no­ści czę­ści, a dru­gi raz w mie­sią­cu jeź­dzi na tor, gdzie użyt­ku­je auto w wyjąt­ko­wo cięż­kich warun­kach i zale­ży mu głów­nie na wytrzy­ma­ło­ści i sku­tecz­no­ści hamo­wa­nia.

Dla­te­go szu­ka­jąc kloc­ków czy tarcz hamul­co­wych już na samym począt­ku musi­my okre­ślić nasze ocze­ki­wa­nia. Na czym nam zale­ży naj­bar­dziej? Jak będzie­my użyt­ko­wać auto? Jaki mamy na to budżet? Dopie­ro zna­jąc odpo­wie­dzi na te pyta­nia moż­na zacząć poszu­ki­wa­nia kon­kret­nych czę­ści.

W naszym przy­pad­ku nie uła­twia­li­śmy życia ebrakes.pl, ponie­waż chcie­li­śmy hamul­ców do Foczy­sła­wy, któ­re będą zarów­no spraw­dzać się pod­czas codzien­nej eks­po­ata­cji, jak i oka­zjo­nal­nych wypa­dów na tor. Nie chcie­li­śmy mon­to­wać tarcz więk­szych niż fabrycz­ne, gdyż zale­ża­ło nam na moż­li­wo­ści poru­sza­nia się na fel­gach o roz­mia­rze 18 cali (to mini­mum w przy­pad­ku Focu­sa RS i fabrycz­nych zaci­sków Brem­bo). Nie prze­szka­dza­ło nam pisz­cze­nie hamul­ców, co czę­sto wystę­pu­je w przy­pad­ku bar­dziej spor­to­wych ukła­dów, jed­nak z dru­giej stro­ny napraw­dę zale­ża­ło nam na tym, aby nowe hamul­ce były sku­tecz­ne już w niskim zakre­sie tem­pe­ra­tur. Cho­dzi­ło o to, żeby auto dobrze hamo­wa­ło “na zim­no”, już po wyje­cha­niu z gara­żu. Nie­ste­ty w poprzed­nim aucie, jakim było Sub­a­ru, mie­li­śmy raz zało­żo­ne wyczy­no­we kloc­ki hamul­co­we, któ­re zaczy­na­ły jak­kol­wiek hamo­wać dopie­ro po moc­niej­szym roz­grza­niu. To spra­wia­ło spo­ro pro­ble­mów i było napraw­dę nie­bez­piecz­ne pod­czas użyt­ko­wa­nia na uli­cy.

Co wybraliśmy do naszego Focusa RS?

Po wie­lo­go­dzin­nych roz­mo­wach i usta­le­niach w koń­cu padł kon­kret­ny wybór. Zde­cy­do­wa­li­śmy się na peł­ny układ hamul­co­wy mar­ki TAROX. Nazwa ta nie jest może zna­na pospo­li­tym kie­row­com, jed­nak ta wło­ska mar­ka od prze­szło 40 lat wpro­wa­dza inno­wa­cje do świa­ta hamul­ców, pro­du­ku­jąc ukła­dy zarów­no do zna­nych mode­li samo­cho­dów, jak i na spe­cjal­ne zamó­wie­nia klien­tów.

My posta­wi­li­śmy na goto­wy zestaw TAROX, dedy­ko­wa­ny do For­da Focu­sa RS trze­ciej gene­ra­cji. Na przód zestaw dwu­czę­ścio­wych, naci­na­nych tarcz F2000. Zasto­so­wa­ne w nich spi­ral­ne row­ki są ide­al­nym kom­pro­mi­sem w zakre­sie chło­dze­nia i sku­tecz­no­ści hamo­wa­nia. Podob­nie jak w przy­pad­ku wszyst­kich innych tarcz hamul­co­wych fir­my TAROX, model F2000 jest pro­du­ko­wa­ny z wyko­rzy­sta­niem wyłącz­nie naj­wyż­szej jako­ści odle­wów wyso­ko­war­to­ścio­we­go węgla z apro­ba­tą TUV i cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wą obrób­ką ciepl­ną TAROX w celu zwięk­sze­nia wytrzy­ma­ło­ści i trwa­ło­ści. Koń­co­we ręcz­ne wywa­że­nie oraz ide­al­ne wykoń­cze­nie, zapew­nia per­fek­cyj­ną płasz­czy­znę tar­czy hamul­co­wej oraz szyb­ki pro­ces docie­ra­nia, a w koń­co­wej fazie tar­cze są zabez­pie­cza­ne anty­ko­ro­zyj­ne. Na oś tyl­ną wybra­li­śmy rów­nież naci­na­ne tar­cze TAROX, o budo­wie jed­no­czę­ścio­wej.

 

Dopeł­nie­niem zesta­wu są kloc­ku hamul­co­we TAROX Cor­sa, zarów­no na przed­nią, jak i tyl­ną oś. To śred­nia mie­szan­ka, prze­zna­czo­na zarów­no do użyt­ko­wa­nia na uli­cy, jak i na torze. Kloc­ki Cor­sa są sku­tecz­ne w niskich tem­pe­ra­tu­rach, dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją mak­sy­mal­ną wydaj­ność we wszyst­kich tem­pe­ra­tu­rach, a na tym zale­ża­ło nam pod­czas dobo­ru hamul­ców naj­bar­dziej. Wszak Foczy­sła­wą wozi­my dzie­ci, dla­te­go sku­tecz­ność hamo­wa­nia rów­nież przy nie­roz­grza­nych hamul­cach była dla nas klu­czo­wa. Kloc­ki TAROX Cor­sa są zdol­ne do wytrzy­my­wa­nia tem­pe­ra­tur do 800°C, a ich opty­mal­ny zakres tem­pe­ra­tur jest w prze­dzia­le od 250°C do 500°C.

 

War­to pamię­tać, że same kloc­ki i tar­cze hamul­co­we to nie wszyst­ko. Aby wydo­być peł­ny poten­cjał nowych czę­ści i zapew­nić wyso­ką sku­tecz­ność hamo­wa­nia, szcze­gól­nie w cięż­kich warun­kach, war­to wymie­nić rów­nież prze­wo­dy oraz płyn hamul­co­wy. Dla­te­go domó­wi­li­śmy prze­wo­dy hamul­co­we w oplo­cie Goodrid­ge, a tak­że płyn hamul­co­wy Mil­lers 300+.

Ford Focus RS hamulce Millers płyn hamulcowy

Czy teraz auto hamuje lepiej?

Po mon­ta­żu nowych tarcz i kloc­ków hamul­co­wych układ trze­ba dotrzeć. Pro­ces ten pole­ga w zasa­dzie na spo­koj­nej jeź­dzie przez naj­bliż­szych kil­ka­set kilo­me­trów — klu­czo­we jest, aby nie dopro­wa­dzić do prze­grza­nia się hamul­ców, zanim nie zdą­żą się one “uło­żyć” i dopa­so­wać. Ponie­waż auta nie użyt­ku­je­my prze­sad­nie dużo, pro­ces docie­ra­nia roz­cią­gnął się w cza­sie. Przez kil­ka tygo­dni musia­łem moc­no przy­zwy­cza­ić się do dzia­ła­nia nowych hamul­ców, ponie­waż mówiąc szcze­rze — nie czu­łem wiel­kiej róż­ni­cy. Do cza­su…

Nie­daw­no mia­łem oka­zję prze­je­chać się zupeł­nie seryj­nym For­dem Focu­sem RS zna­jo­me­go. Pod­czas pierw­sze­go hamo­wa­nia o mało nie prze­le­cia­łem pro­sto przez śro­dek ron­da. Byłem zdzi­wio­ny, że jego samo­chód tak sła­bo hamu­je! Oka­zu­je się, że róż­ni­ca pomię­dzy fabrycz­nym ukła­dem hamul­co­wym a naszym zmo­dy­fi­ko­wa­nym jest napraw­dę moc­no odczu­wal­na, potrze­ba było tyl­ko odpo­wied­nich warun­ków, aby to spraw­dzić.

Ford Focus RS hamulce Tarox

Nie­wie­le po zało­że­niu przez nas tarcz i kloc­ków TAROX, a tak­że wymia­nie prze­wo­dów i pły­nu hamul­co­we­go, świat ogar­nę­ła epi­de­mia spo­wo­do­wa­na wiru­sem Covid-19. Przez to zapla­no­wa­ne przez nas wypa­dy na tor, w tym na Ogól­no­pol­ski Zlot For­da Focu­sa RS, zosta­ły odwo­ła­ne. To wszyst­ko spra­wi­ło, że nie mie­li­śmy oka­zji spraw­dzić dzia­ła­nia nowych hamul­ców w napraw­dę eks­tre­mal­nych warun­kach. Na uli­cy spi­su­je się jed­nak dosko­na­le — hamu­je odczu­wal­nie lepiej, niż seria, a przy tym jest sku­tecz­ny już od momen­tu wyje­cha­nia z gara­żu, co było dla nas napraw­dę istot­nym kry­te­rium przy wybo­rze.

Podsumowanie

Naj­więk­szą lek­cją, jaką wycią­gne­li­śmy pod­czas zaku­pu i wymia­ny hamul­ców w naszej Foczy­sła­wie jest to, że inter­ne­to­wym opi­niom na temat hamul­ców nie do koń­ca moż­na ufać. Nie cho­dzi o to, że są nie­wia­ry­god­ne czy nie­praw­dzi­we — po pro­stu nie muszą spraw­dzać się u nas. To, że komuś podo­ba się cha­rak­te­ry­sty­ka pra­cy danych kloc­ków czy tarcz hamul­co­wych nie ozna­cza, że nam rów­nież będzie odpo­wia­dać. Każ­dy kie­row­ca ma inne upodo­ba­nia i pre­fe­ren­cje, a tak­że styl jaz­dy i ocze­ki­wa­nia. Dla­te­go nie dora­dza­my kon­kret­ne­go zesta­wu hamul­co­we­go — w naszym przy­pad­ku pakiet TAROX oka­zał się szczę­śli­wie strza­łem w dzie­siąt­kę. Szcze­rze naszym zda­niem naj­roz­sąd­niej będzie jed­nak sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy spe­cja­li­stów. Poziom wie­dzy ludzi two­rzą­cych sklep ebrakes.pl prze­rósł nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia, dla­te­go reko­men­du­je­my kon­takt z nimi i pora­dze­nie się, jakie hamul­ce spraw­dzą się naj­le­piej w Waszym samo­cho­dzie. I bynaj­mniej nie jest to żad­na płat­na rekla­ma, ale szcze­ra opi­nia i dobra rada z naszej stro­ny. 

  •  
  •  
  •