PARTNER BLOGA:

Wydech RCP Exhausts w Ford Focus RS ???

Przewiń w dół

Ford Focus RS brzmi dobrze, ale zawsze może brzmieć lepiej… i glo­śniej. Jak bar­dzo? Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić to na wła­snej skó­rze, mon­tu­jąc w Foczy­sła­wie nowy, autor­ski układ wyde­cho­wy od fir­my RCP Exhau­sts z Gdań­ska.


Blo­ga Anty­mo­to pro­wa­dzi­my już od sied­miu lat i ci z Was, któ­rzy są z nami dłu­żej, dosko­na­le wie­dzą, że w moto­ry­za­cji kocha­my dźwięk. To wła­śnie brzmie­nie pchnę­ło nas w stro­nę bul­go­czą­ce­go Sub­a­ru zamiast szyb­sze­go na torze Evo. I to wła­śnie strze­la­ją­cy wydech posta­wił krop­kę nad i przy podej­mo­wa­niu decy­zji o zaku­pie kolej­ne­go auta — Foczy­sła­wy, czy­li For­da Focu­sa RS trze­ciej gene­ra­cji. Ale jak to mówią, ape­tyt rośnie w mia­rę jedze­nia, dla­te­go brzmie­nie naszej Foczy­sła­wy posta­no­wi­li­śmy popra­wić.

Po dłu­gich poszu­ki­wa­nia zde­cy­do­wa­li­śmy się posta­wić na pol­ską, miesz­czą­cą się w Gdań­sku fir­mę RCP Exhau­sts, któ­ra ręcz­nie two­rzy wyde­chy spor­to­we do wsze­la­kiej maści samo­cho­dów.

Nasze oczekiwania

Ponie­waż RCP Exhau­sts, wyko­rzy­stu­jąc tokar­nie czy lase­ry CNC ze swo­je­go par­ku maszyn, two­rzy wyde­chy ręcz­nie i dopa­so­wu­je je do ocze­ki­wań i wyma­gań każ­de­go klien­ta, mogli­śmy przed roz­po­czę­ciem prac usta­lić, cze­go tak napraw­dę ocze­ku­je­my. Jed­ni chcą bowiem  poprzez zmia­nę wyde­chu uzy­skać przy­rost mocy, zacho­wu­jąc ciszę, inni zaś wolą drą­cy się wydech, a na osią­gach im nie zale­ży. Jak było u nas? Oczy­wi­ście, chcie­li­śmy wszyst­kie­go!

Foczy­sła­wa słu­ży nam zarów­no jako auto rodzin­ne do woże­nia dzie­ci, speł­nia jed­nak rów­nież rolę zabaw­ki, dając radość z jaz­dy po torze. Jak pogo­dzić te dwa świa­ty pod kątem brzmie­nia? Z jed­nej stro­ny chcie­li­śmy, aby Ford Focus RS był cichy, z dru­giej zaś, żeby ryczał jak raso­wa raj­dów­ka. Oka­za­ło się, że… się da! Roz­wią­za­niem oka­zał się aktyw­ny wydech z kla­pa­mi ste­ro­wa­ny­mi za pomo­cą pilo­ta. Znaj­du­ją się na nim dwa przy­ci­ski, któ­re zamy­ka­ją i otwie­ra­ją kla­py, nie­za­leż­nie od wybra­ne­go try­bu jaz­dy. Może­my więc jechać w try­bie Sport lub Drift ze sta­le zamknię­ty­mi kla­pa­mi, jak i sunąc deli­kat­nie w try­bie Nor­mal z kla­pa­mi otwar­ty­mi. Przy fabrycz­nym wyde­chu nie było to moż­li­we.

Gdy uda­ło nam się wszyst­ko z RCP Exhau­sts usta­lić, poje­cha­li­śmy Foczy­sła­wą do Gdań­ska i zosta­wi­li­śmy ją w rękach fachow­ców na kil­ka dni…

Co z tego wyszło?

Odbiór był momen­tem peł­nym eks­cy­ta­cji. Czy wyszło dobrze? Czy będzie­my zado­wo­le­ni? Czy będzie wystar­cza­ją­co cicho? Czy będzie wystar­cza­ją­co gło­śno?

Zanim przej­dzie­my do opi­sa­nia naszych wra­żeń, spre­cy­zuj­my co dokład­nie zmie­ni­ło się pod pod­wo­ziem nasze­go For­da Focu­sa RS. W zasa­dzie… wszyst­ko! W RCP Exhau­sts zamó­wi­li­śmy wydech typu turbo-back, wymie­nio­ne zosta­ło zatem wszyst­ko od tur­bo, aż do koń­có­wek w tyl­nym zde­rza­ku.

W skład nowe­go ukła­du wyde­cho­we­go Foczy­sła­wy wcho­dzi:

prze­lo­to­wy down­pi­pe
sek­cja środ­ko­wa
tłu­mik koń­co­wy wypo­sa­żo­ny w prze­pust­ni­cę
dwie koń­ców­ki malo­wa­ne cera­mi­ką na kolor czar­ny

Wydech RCP Exhaust w Ford Focus RS

Cały układ ma śred­ni­cę 3 cali (76mm), aby zapew­nić mak­si­mum prze­pły­wu do przy­szłej mody­fi­ka­cji moco­wej (dobrze, że skre­śli­li­śmy, bo byśmy się wyga­da­li!). Nowy układ wyko­na­ny został ze sta­li nie­rdzew­nej T316L, któ­ra jest dużo bar­dziej odpor­na na cie­pło i warun­ki zewnętrz­ne, niż stan­dar­do­wo uży­wa­ny mate­riał w gotow­cach zagra­nicz­nych marek. Całość zosta­ła zespa­wa­na meto­dą TIG przez spa­wa­czy RCP Exhau­sts, posia­da­ją­cych cer­ty­fi­ka­ty TUV.

Robo­ta zosta­ła wyko­na­na prze­pięk­nie, co mogli­śmy podzi­wiać przy oka­zji pod­nie­sie­nia auta. Spa­wy i moco­wa­nia zasłu­gu­ją na bra­wa!

 

Pierw­sze kilo­me­try, ze wzglę­du na nie­roz­grza­ny sil­nik i niski stan pali­wa, poko­na­łem żół­wim tem­pem i z zamknię­ty­mi kla­pa­mi. Wra­że­nie?

Czy oni w ogó­le coś zmie­ni­li?!”pomy­śla­łem po prze­je­cha­niu pierw­szych kilo­me­trów.

Oka­za­ło się, że przy spo­koj­nej jeź­dzie i z zamknię­ty­mi kla­pa­mi prak­tycz­nie nie sły­chać róż­ni­cy w sto­sun­ku do seryj­ne­go wyde­chu. Po roz­grza­niu sil­ni­ka i zatan­ko­wa­niu do peł­na posta­no­wi­łem prze­łą­czyć tryb jaz­dy na Sport i otwo­rzyć kla­py, czy­li na pilo­cie wci­snąć przy­cisk ON. I tu zaczę­ła się magia.

Wydech RCP Exhaust w Ford Focus RS

Otwieramy klapy. Słychać strzały! 🤩

Przy deli­kat­nej jeź­dzie nowy wydech od RCP Exhau­sts przy­jem­nie mru­czy, dając znać, że coś poważ­ne­go zadzia­ło się w kwe­stii brzmie­nia samo­cho­du. Nawet jadąc nor­mal­nie i bez sza­leństw dźwięk jest od razu sły­szal­ny (w porów­na­niu do seryj­ne­go wyde­chu), ale przy oka­zji nie nachal­ny. Gdy jed­nak wci­śnie­my gaz do dechy…

Pod peł­nym obcią­że­niem Foczy­sła­wa drze się nie­sa­mo­wi­cie, strze­la­jąc seria­mi jak raso­wa raj­dów­ka. Sie­je pogrom i wywo­łu­je zdzi­wie­nie u innych kie­row­ców, do twa­rzy kie­row­cy przy­le­pia­jąc per­ma­nent­ne­go bana­na. Jaz­da tune­lem po zamon­to­wa­niu wyde­chy z RCP Exhau­sts nabra­ła zupeł­nie inne­go wymia­ru 😆

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

W sto­sun­ku do seryj­ne­go ukła­du wyde­cho­we­go jest gło­śno.
Bar­dzo. A nawet bar­dzo, bar­dzo, bar­dzo!
Film tego nie odda­je, ale w rze­czy­wi­sto­ści cięż­ko to nawet porów­nać.

O TO NAM CHODZIŁO! TAK MIAŁO BYĆ! TAK SIĘ UMAWIALIŚMY, TEGO CHCIELIŚMY! 😍 

Ile to kosztuje?

Jesz­cze przed publi­ka­cją tego arty­ku­łu mie­li­śmy wie­le pytań o kosz­ty.

Peł­ny układ wyde­cho­wy RCP Exhau­sts do For­da Focu­sa RS MK3 typu turbo-back, a więc razem z downpipe’em potrzeb­nym pod dal­sze mody­fi­ka­cje mocy, to koszt oko­ło 7000 zło­tych. Pisze­my oko­ło, bo cena zale­ży od rodza­ju down­pi­pe­’a czy koń­có­wek (mamy mamy czar­ne cera­micz­ne, ale moż­na zamó­wić też srebr­ne lub kar­bo­no­we). Wra­że­nia z jaz­dy są tak nie­sa­mo­wi­te, że z czy­stym sumie­niem stwier­dzam, że to kwo­ta war­ta wyda­nia każ­dej skła­da­ją­cej się na nią zło­tów­ki.

Mon­taż trwa zazwy­czaj jeden dzień, choć lada moment w skle­pie RCP Exhau­sts będzie moż­na zamó­wić taki wydech wysył­ko­wo i zamon­to­wać go w warsz­ta­cie bliż­szym nasze­go miej­sca zamiesz­cza­nia.

Wię­cej infor­ma­cji o wyde­chach RCP Exhau­sts znaj­dzie­cie na ich stro­nie.

A Wam jak podo­ba się nowe brzmie­nie Foczy­sła­wy? Daj­cie znać w komen­ta­rzach! 

 

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •