PARTNER BLOGA:

Piękna i szybka TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Przewiń w dół

Pięk­na, szyb­ka, kom­for­to­wa. Jed­nym sło­wem — zja­wi­sko­wa. Oto Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce.


Testo­wa­łem już wie­le samo­cho­dów, ale nie wszyst­kie pozo­sta­wia­ją w mej pamię­ci widocz­ny, nie­za­cie­ral­ny ślad. Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce zosta­wi­ła w moim umy­śle ser­cu nie tyl­ko ślad, ale praw­dzi­wą wyrwę. Do dziś żału­ję, że musia­łem oddać ją do par­ku pra­so­we­go, a nie zacho­wać na zawsze.

Zapra­szam na test Alfy Romeo Giu­lia Velo­ce, będą­cej chy­ba naj­cie­kaw­szą i opty­mal­ną wer­sją pomię­dzy zupeł­nie cywil­nym wyda­niem Giu­lii a nie­do­rzecz­nym i sza­lo­nym Quadri­fo­glio.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Wie­le razy pisa­łem o tym, że o gustach się nie dys­ku­tu­je, ale w przy­pad­ku Alfy Romeo o wyglą­dzie cięż­ko nie wspo­mnieć. Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce to arcy­dzie­ło pod kątem desi­gnu. W ten samo­chód moż­na wpa­try­wać się godzi­na­mi i szcze­gól­nie w spor­to­wej wer­sji Velo­ce czy naj­bar­dziej odje­cha­nym Quadri­fo­glio co chwi­la odkry­wać nowe, wysma­ko­wa­ne deta­le. Mi naj­bar­dziej przy­pa­dła do gustu wer­sja z nie­bie­skim lakie­rem, 19-calowymi ciem­ny­mi fel­ga­mi, żół­ty­mi zaci­ska­mi hamul­co­wy­mi i wnę­trzem z jasno­brą­zo­wej skó­ry. Do testów tra­fi­ła nam się wer­sja z ciem­ną tapi­cer­ką, więc do ide­ału w testów­ce nie­wie­le zabra­kło.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Wnę­trze jest nie­mal iden­tycz­ne jak w mode­lu Ste­lvio, co uzna­ję jedy­nie za plus. Spor­to­wa kie­row­ni­ca, wygod­ne fote­le, napraw­dę dobrej jako­ści mate­ria­ły. Jedy­nie skó­ra robi­ła wra­że­nie nija­kiej, szcze­gól­nie gdy­by porów­nać ją do mięk­kiej i przy­jem­nej skó­ry zna­nej z Volvo czy Mer­ce­de­sa. Ogól­nie rzecz bio­rąc prze­by­wa­nie we wnę­trzu Alfy Romeo Giu­lii to orgia dla zmy­słów.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Fote­le w wer­sji Velo­ce są nie­co bar­dziej spor­to­we niż w stan­dar­do­wej Giu­lii i w moim odczu­ciu są napraw­dę bar­dzo dobrym kom­pro­mi­sem pomię­dzy trzy­ma­niem bocz­nym a kom­for­tem. Co cie­ka­we i zaska­ku­ją­ce w pierw­szej chwi­li — sie­dzi­ska są twar­de, zagłó­wek zaś bar­dzo mięk­ki i wygod­ny. Nawet po kil­ku godzi­nach za kie­row­ni­cą nie czu­łem żad­ne­go dys­kom­for­tu w oko­li­cach, gdzie ple­cy tra­cą swo­ją szla­chet­ną nazwę.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Ser­cem Alfy Romeo Giu­lia Velo­ce jest dwu­li­tro­wy, utur­bio­ny ben­zy­no­wy sil­nik, roz­wi­ja­ją­cy moc 280 koni mecha­nicz­nych i moment 400 Nm. Dzię­ki nie­mu pięk­na włosz­ka roz­pę­dza się od 0 do 100 km/h w 5,2 sekun­dy, choć uwierz­cie mi, wra­że­nie jest takie, jak­by czas ten był przy­naj­mniej o sekun­dę krót­szy. Giu­lia Velo­ce wyry­wa z miej­sca jak petar­da i ury­wa przy tym łeb.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Jak wszy­scy wie­my ropa jest dla trak­to­rów, dla­te­go nawet nie napi­szę Wam, że w kon­fi­gu­ra­to­rze dla wer­sji Velo­ce dostęp­ny jest rów­nież tur­bo die­sel o mocy 210 KM.

Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce dostęp­na jest z dwo­ma sil­ni­ka­mi, ale tyl­ko jed­nym rodza­jem skrzy­ni bie­gów oraz napę­dem. Jeste­śmy zatem “ska­za­ni” na napęd na czte­ry koła oraz 8‑biegowy auto­mat. Odby­wa dzia­ła­ją zna­ko­mi­cie i szcze­rze powie­dziaw­szy nie widzę naj­mniej­szej potrze­by zmia­ny, tym bar­dziej, że dzię­ki AWD Q4 mamy mnó­stwo trak­cji, a za spra­wą auto­ma­tu szyb­ką zmia­nę prze­ło­żeń i zara­zem spo­rą daw­kę kom­for­tu pod­czas jaz­dy, szcze­gól­nie w kor­ku gdzie ręcz­na zmia­na bie­gów bywa męczą­ca.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Na oddziel­ny aka­pit zasłu­gu­je układ kie­row­ni­czy Alfy Romeo Giu­lia Velo­ce. Jest nie­sa­mo­wi­ty, jak nie naj­lep­szy w kla­sie! Pre­cy­zyj­ny, reak­tyw­ny, dają­cy masę infor­ma­cji o tym, co dzie­je się z koła­mi. Skrę­ca­nie tym samo­cho­dem to wię­cej, niż przy­jem­ność.

Giu­lia daje zna­ko­mi­te wyczu­cie jezd­ni i tego, co dzie­je się z koła­mi. Sie­dząc za kie­row­ni­cą Alfy mia­łem wra­że­nie, że szo­ru­ję dłoń­mi o asfalt, pod­czas gdy jaz­dę inny­mi auta­mi moż­na porów­nać  do leże­nia na gala­ret­ce. 

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce ofe­ru­je trzy try­by jaz­dy, któ­re Alfa nazwa­ła DNA. Pięk­na nazwa, któ­ra nie tyl­ko dobrze brzmi, ale rów­nież dzia­ła zna­ko­mi­cie. Bar­dzo czę­sto try­by jaz­dy dostęp­ne w nowych samo­cho­dach dają jedy­nie złu­dze­nie inne­go zacho­wa­nia się samo­cho­du. W Giu­lii jest zupeł­nie ina­czej. Róż­ni­ce pomię­dzy naj­bar­dziej kom­for­to­wym a naj­bar­dziej spor­to­wym usta­wie­niem są tak duże, że mia­łem wra­że­nie jaz­dy zupeł­nie dwo­ma róż­ny­mi auta­mi.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Za pomo­cą pokrę­tła umiesz­czo­ne­go w oko­li­cach lewar­ka skrzy­ni bie­gów może­my wybrać jeden z trzech try­bów jaz­dy: spor­to­wym Dyna­mic,  wywa­żo­nym Nor­mal oraz eko­no­micz­nym Advan­ced effi­cien­cy, kon­cen­tru­ją­cy się na jak naj­niż­szej emi­sji spa­lin i ogra­ni­czo­nym spa­la­niu. Zmia­ny pomię­dzy try­ba­mi są napraw­dę bar­dzo moc­no odczu­wal­ne — w try­bie spor­to­wym auto ina­czej reagu­je na gaz, układ kie­row­ni­czy pra­cu­je bar­dziej pre­cy­zyj­nie, bie­gi zmie­nia­ne są bar­dziej agre­syw­nie, a cały samo­chód odczu­wal­nie usztyw­nia się. Szcze­gól­nie, gdy na pokła­dzie mamy Alfa Acti­ve Suspen­sion.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Za pomo­cą przy­ci­sku na pokrę­tle DNA może­my moc­niej utwar­dzić aktyw­ne zawie­sze­nie, ujmu­jąc spo­ro kom­for­tu, ale doda­jąc wię­cej fraj­dy z jaz­dy i pre­cy­zji pro­wa­dze­niu. Dzię­ki tym wszyst­kim baje­rom Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce ma dwa obli­cza — może być zarów­no kom­for­to­wą limu­zy­ną na co dzień, jak i autem o spor­to­wym zacię­ciu. Jest to ogól­nie rzecz bio­rąc twar­de, sztyw­ne i zwar­te auto i cięż­ko porów­nać je na przy­kład do fran­cu­skich pon­to­nów pokro­ju Peu­ge­ot czy Citro­en, ale za spra­wą try­bów jaz­dy i regu­la­cji zawie­sze­nia nawet jaz­da po zaku­py z żoną czy do przed­szko­la z dzie­cia­ka­mi nie musi skoń­czyć się wizy­tą u krę­ga­rza na masaż ple­ców czy u sto­ma­to­lo­ga na wymia­nę plomb.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Jeśli już wyda­je Wam się, że Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce to samo­chód ide­al­ny, śpie­szę z roz­cza­ro­wa­niem — tak nie jest. Są wady, choć w isto­cie tak nie poważ­ne. To, cze­go zde­cy­do­wa­nie bra­ko­wa­ło mi w tym samo­cho­dzie to brzmie­nie. A raczej jego brak. Mimo spor­to­wych wra­żeń z jaz­dy, spo­rej mocy i zna­ko­mi­tych osią­gów, nawet w try­bie spor­to­wym Giu­lia Velo­ce w ogó­le nie brzmi. Próż­no szu­kać tutaj przy­jem­ne­go bucze­nia wyde­chu czy strza­łów pod­czas zmia­ny bie­gów czy po odję­ciu nogi z gazu. Szko­da, bo dobre brzmie­nie ukła­du wyde­cho­we­go do tego samo­cho­du pasu­je ide­al­nie i moc­no tego ele­men­tu bra­ku­je, tym bar­dziej, że jako użyt­kow­nik Sub­a­ru dźwięk w samo­cho­dach cenię sobie bar­dzo moc­no.

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce to napraw­dę rewe­la­cyj­ny samo­chód. Ma w sobie wie­le spor­tu, ale przy oka­zji jest kom­for­to­wa w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Do tego jest świet­nie wykoń­czo­na i prze­pięk­nie zapro­jek­to­wa­na. Wysia­da­jąc z tego samo­cho­du za każ­dym razem oglą­da­łem się za sie­bie, aby spoj­rzeć na nią jesz­cze raz zanim odej­dę. To model dla praw­dzi­wych fanów moto­ry­za­cji, któ­ry auto trak­tu­ją jako coś wię­cej, niż narzę­dzie do prze­miesz­cza­nia się.

Jest jed­nak jeden pro­blem…

TEST: Alfa Romeo Giulia Veloce

Cena. Nie da się ukryć, że Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce to dro­gi samo­chód. Ceny Giu­lii zaczy­na­ją się co praw­da od ok. 140 000 zło­tych, ale napraw­dę faj­nie skon­fi­gu­ro­wa­ny egzem­plarz wer­sji Velo­ce to już jakieś 250 000 zło­tych. Ćwierć bań­ki! A przy­znam, że już pod­czas testów tego auta wcho­dzi­łem w kon­fi­gu­ra­tor aby spraw­dzić jak wie­le trze­ba dać, aby stać się posia­da­czem tego cudow­ne­go kawał­ka inży­nie­rii i sty­lu. I dozna­łem szo­ku.

 

Na szczę­ście dla mnie i dla Was, mamy waka­cje 2018 roku, a na pla­cach u deale­rów nadal stoi dużo samo­cho­dów z poprzed­nie­go rocz­ni­ka. To spra­wia, że ceny top­nie­ją i wła­ści­cie­lem dopa­sio­nej, prak­tycz­nie nowej Alfy Romeo Giu­lia Velo­ce moż­na stać się nie za 250 000, ale za 170 czy 190 tysię­cy. I wie­cie co? Moim zda­niem napraw­dę war­to.

❤ Alfa.

[mailpoet_form id=“2”]
Alfa Romeo Giu­lia Velo­ce
2.0 tur­bo, 280 KM (ben­zy­na)
Cena: od 198 000 zł

OCENA
układ kie­row­ni­czy
osią­gi
design
wnę­trze
nija­kie brzmie­nie sil­ni­ka
cena

Prze­czy­taj nasze testy samo­cho­dów.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 38
  •  
  •