PARTNER BLOGA:

Saturday Night Cruise #11 Classic & Custom

Przewiń w dół

Satur­day Night Cru­ise — oto foto­re­la­cja z impre­zy, na któ­rej rzą­dzi­ła gle­ba, kla­sy­ki, rdza, Gar­bu­sy i ame­ry­kań­skie auta z musku­ła­mi.

Na impre­zę z serii Clas­sic and Custom Satur­day Night Cru­ise tra­fi­li­śmy po raz pierw­szy, mimo, iż była to już jej 11. edy­cja. Orga­ni­za­to­rem jest klub miło­śni­ków Volks­wa­ge­nów chło­dzo­nych powie­trzem — Buz­zing Bugs. Jak więc moż­na było się spo­dzie­wać, na miej­scu nie zabra­kło Gar­bu­sów wsze­la­kiej maści, od kla­sycz­nie utrzy­ma­nych, po moc­no zgle­bio­ne i prze­ro­bio­ne.

Co jesz­cze? Spo­ro ame­ry­kań­skich musc­le carówFord Mustang, Che­vro­let Cama­ro, Corvet­te Stin­gray, a tak­że szu­ra­ją­ce zde­rza­kiem po asfal­cie pick-up’y czy krą­żow­ni­ki szos. Do tego Volks­wa­gen Kar­mann Ghia, Mini Club­man, BMW 634CSi. Dla nas wisien­ką na tor­cie było dosko­na­le utrzy­ma­ne Sub­a­ru Libe­ro, czy­li prze­śmiesz­ny japoń­ski mini­van, któ­ry z pew­no­ścią nie prze­pa­da za testem łosia 😂 Na miej­scu poja­wi­ły się food­truc­ki, wysta­wia­ją­cy i zwie­dza­ją­cy mogli więc wzmoc­nić się praw­dzi­wą kawą lub posi­lić bur­ge­rem albo piz­zą.

Nasze pod­su­mo­wa­nie Clas­sic and Custom Satur­day Night Cru­ise? Faj­na, luź­na impre­za, na któ­rą przy kolej­nej edy­cji war­to wpaść.

Corvette logo BMW Subaru logo old Stingray Grand Wagoneer VW Garbus Volkswagen Karman Ghia Saturday Night Cruise VW Ghia Ford Mustang musclecar Camaro Gulf Mini Cooper Klasyczne BMW VR6 musclecar interior Subaru Libero Mini Gulf Corvette Impala Motocykl Chevy Pickup American cars Toyota Celica youngtimer BMW Corvette Stingray Ford Racing Edelbrock Saturday Night Cruise Classic Custom Chevy Karman Ghia Saturday Night Cruise Silnik Forda Saturday Night Cruise Low and slow

 

  • 16
  •  
  •