PARTNER BLOGA:

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Przewiń w dół

Mar­ka Mer­ce­des posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać czas waka­cji i zor­ga­ni­zo­wać cykl even­tów, któ­re łączy­ły moto­ry­za­cję z kul­tu­rą. W tym celu powstał w War­sza­wie spe­cjal­ny obiekt — Sta­cja Mer­ce­des. Codzien­nie cze­ka­ją w niej na odwie­dza­ją­cych inne atrak­cje — roz­mo­wy, kon­cer­ty, poka­zy. My wybra­li­śmy się wczo­raj z apa­ra­tem na Dzień Smar­ta, poświę­co­ny malut­kim samo­cho­dom miej­skim.

Nigdy nie mie­li­śmy oka­zji jeź­dzić Smar­tem, ale podo­ba­ją nam się te auta z wyglą­du — są malut­kie, kolo­ro­we i zazwy­czaj przy­po­mi­na­ją wyro­śnię­te zabaw­ki. W Sta­cji Mer­ce­des uda­ło nam się obej­rzeć kil­ka uni­ka­to­wych mode­li: kon­cep­cyj­ny Smart for­spe­ed, Smart for jere­my limi­ted edi­tion i Smart BRABUS tailor made. Przy oka­zji na par­kin­gu podzi­wiać moż­na było auta miło­śni­ków Smar­ta zrze­szo­nych w klu­bie. Zachę­ca­my do obej­rze­nia naszej foto-relacji 🙂

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

Dzień Smarta w Stacji Mercedes

↓ Kliknij lajka dla Smarta ↓

  •  
  •  
  •