PARTNER BLOGA:

Polska zaczyna być normalna dla kierowców

Przewiń w dół

Zapo­wiedź moż­li­wo­ści spraw­dze­nia licz­by punk­tów kar­nych w inter­ne­cie natchnę­ła mnie do prze­my­śleń. Sam zdzi­wi­łem się, do jakie­go wnio­sku final­nie dosze­dłem. Argu­men­ty są jed­nak moc­ne i wszyst­ko wska­zu­je na to, że Pol­ska zaczy­na być kra­jem coraz bar­dziej przy­ja­znym kie­row­com. Prze­czy­taj­cie sami.

Sie­dzę sobie w towa­rzy­stwie kotów, muzy­ki i szklan­ki orzeź­wia­ją­cej, wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­nej lemo­nia­dy i wie­cie co? Myślę, że mamy coraz lepiej. My, kie­row­cy. Wystar­czy rozej­rzeć się dooko­ła, ale nie tak jak typo­wy Polak. Rozej­rzeć się wokół przy­chyl­nym okiem. Bo prze­cież dro­gi coraz lep­sze, auto­strad coraz wię­cej, na uli­cach widzi się coraz droż­sze i now­sze samo­cho­dy. Kowal­ski nie jeź­dzi już dwu­dzie­sto­let­nią Astrą w kom­bi z gazem. Nowych Audi A5 widu­ję wię­cej, niż małych Fia­tów, Peu­ge­otów i Citro­enów razem wzię­tych. A do tego wszyst­kie­go, gdy­by jesz­cze mało nam było tego szczę­ścia i dostat­ku, Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych wpro­wa­dza zmia­ny w prze­pi­sach. Zmia­ny, któ­re czy­nią życie kie­row­ców bar­dziej nor­mal­nym.

 

> Przeczytaj o zmianach: małe motocykle dostępne dla posiadaczy kat. B

 

Nie tak daw­no MSW udo­stęp­ni­ło nam pro­ste narzę­dzie do spraw­dza­nia histo­rii samo­cho­du. Wystar­czy wpi­sać pod­sta­wo­we dane na temat dane­go egzem­pla­rza, widocz­ne w dowo­dzie reje­stra­cyj­nym. Cze­go się w ten spo­sób dowie­my? Rze­czy istot­nych przy zaku­pie, jak licz­ba fak­tycz­nych wła­ści­cie­li pojaz­du oraz tego, czy auto ma aktu­al­ny prze­gląd i ubez­pie­cze­nie.

Dru­gą usłu­gą, już dzia­ła­ją­cą i dostęp­ną w inter­ne­cie, jest Bez­piecz­ny Auto­bus. Dzię­ki niej dowie­cie się, czy auto­kar, któ­rym macie wybrać się razem z całą rodzi­ną na waka­cyj­ną wyciecz­kę, jest spraw­ny i posia­da aktu­al­ny prze­gląd tech­nicz­ny. Raport z Cen­tral­nej Ewi­den­cji Pojaz­dów moż­na wyge­ne­ro­wać bez­płat­nie, tym bar­dziej war­to z nie­go korzy­stać.

Wdra­ża­ne przez Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych zmia­ny spra­wia­ją, że życie kie­row­ców w Pol­sce wresz­cie sta­je się nor­mal­ne.

Opi­sa­ne wyżej obser­wa­cje i nowo­ści udo­stęp­nia­ne kie­row­com w inter­ne­cie to nie jedy­ne przy­czy­ny moje­go opty­mi­zmu. MSW zapo­wie­dzia­ło już kolej­ne narzę­dzia, dzia­ła­ją­ce podob­nie do wyżej opi­sa­nych. Dzię­ki pla­no­wa­nym roz­wią­za­niom spraw­dzi­my w inter­ne­cie ile mamy obec­nie punk­tów kar­nych na kon­cie, opła­ci­my man­dat onli­ne, a tak­że dowie­my się jakie opi­nie ma wybra­na szko­ła nauki jaz­dy. Ame­ry­ka panie, Ame­ry­ka. Co praw­da całość ma zostać odpa­lo­na dopie­ro w 2016 roku, ale co to dla nas. Tyle lat bez tego żyli­śmy, to pocze­ka­my jesz­cze chwi­lę, praw­da? Waż­ne, że coś się ruszy­ło, coś się dzie­je!

Gdy następ­ny raz roz­go­ści­cie się w swo­im samo­cho­dzie, usią­dzie­cie na moto­cy­klu lub sku­te­rze, uśmiech­nij­cie się. Powo­dy weź­cie spo­śród powy­żej posta­wio­nych liter lub znajdź­cie sami. Zdzia­ła cuda. Miłe­go!


Dołącz do nas!       fbinstayt

  • 9
  •  
  •