PARTNER BLOGA:

Moto Sport & Tuning Show 2015 Relacja z targów w Warszawie

Przewiń w dół

Rela­cjo­nu­je­my Moto Sport & Tuning Show — pierw­sze war­szaw­skie Tar­gi Pojaz­dów Spor­to­wych i Tunin­gu.

W dniach 23–24 maja 2015, w hali Cen­trum Targowo-Kongresowe MT Pol­ska w War­sza­wie, odby­wa­ją się tar­gi dla miło­śni­ków moto­ry­za­cji. Tym razem, po ubie­gło­ty­go­dnio­wej Auto Nostal­gii, hala na ul. Mar­sa wypeł­ni­ła się samo­cho­da­mi spor­to­wy­mi i tunin­go­wa­ny­mi. Czy war­to odwie­dzić to miej­sce?

Lam­bor­ghi­ni, Fer­ra­ri, Ben­tley… AMG, GT‑R, RS, STI… jeże­li te nazwy i skró­ty wzbu­dza­ją w Was zain­te­re­so­wa­nie, to tak! Oprócz spor­to­wych maszyn na tar­gach moż­na obej­rzeć wie­le aut tunin­go­wa­nych, jak rów­nież raso­wych raj­dó­wek. To tak­że oka­zja do spo­tka­nia się z Grze­go­rzem Bara­nem, Karo­li­ną Pilar­czyk, Fili­pem Nivet­te czy zało­gą two­rzą­cą STW Drift Team.

Bilet na impre­zę kosz­tu­je 20 zł. Bio­rąc pod uwa­gę, że tar­gi Moto Sport & Tuning Show zmie­ści­ły się tyl­ko w poło­wie hali MTP, to dosyć wygó­ro­wa­na cena. Na szczę­ście w cenie wstę­pu dosta­je­my moż­li­wość obser­wo­wa­nia poka­zów dri­ftu i stun­tu przed halą tar­go­wą. Jeśli ktoś wcze­śniej nie widział dri­ftu­ją­cej cię­ża­rów­ki lub po pro­stu kocha zapach palo­nej gumy — powi­nien to miej­sce odwie­dzić 😎

nissan_gtr_godzillaford_mustang_muscle astra_bertone_stance nissan_fairlady gt3_sls_gtr motor_show_tuning_show mercedes_v12 mitsubishi_evo_x lamborghini_huracan seat_cupra_leon 911_porsche audi_quattro alfa_romeo_classic fiar_124_abarth_spider audi_rs7_gtr_bentley chevy_camaro mercedes_ewerpol bmw_e30seat_leon_fr_cupra e30_bmw_wilk lamborghini_ferrari lancia_rs7 porsche_911_classic welovecars mx5_mazda_smile porsche_carrera lamborghini amg_gt3 seat_leon_cupra_tuning mazda_mx5_smiling ferrari_brembo_ceramic_carbon nissan_gtr_battleroyale triumph_motorcycle gtr_race_1000 nissan_gt-r golf_gti ferrari_brakes_ceraminc ferrari_engine alfa_romeo tiff_needell_subaru daftcode_show evo_9 volvo_p1800 ferrari_pinifarina sport_tuning_show seat_bentley subaru_impreza_sti_gc8 lamborghini_interior magda_wilk_bmw_e30 evo_ix 911_alfa rial_stance drut_garage audi_rs7 ferrari_interiori audi_quattro_classics honda_tuning golf_daftcode ferrari_f430 vw_beetle_stance evo_ix tuning_sport_show audi_quattro_rowinski skoda_fabia_rally autoprezent ferrari_f430_interior_show opel_astra_bertone_stance triumph_motocykl porsche_911_gt3_wheels daftcode_motorsport porsche_cayenne_911 porsche_911_wheel silvette_engingeferrari_f430_interior

  • 105
  •  
  •